Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Podkarpackie Programy stypendialne planowane do realizacji przez Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Podkarpackie Programy stypendialne planowane do realizacji przez Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego."— Zapis prezentacji:

1 Województwo Podkarpackie Programy stypendialne planowane do realizacji przez Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 1.Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/ Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Departament Edukacji i Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

2 Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Projekt pt. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010

3 Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Informacje o projekcie w roku szkolnym 2009/2010 * Beneficjent Systemowy: Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Cel projektu: Pomoc materialna dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Wartość projektu: ,00 zł Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny – 85% Budżet Państwa – 13,5% Samorząd Województwa Podkarpackiego – 1,5%

4 Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Kryteria przyznawania stypendiów - kryteria obowiązkowe * stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego i uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego opracowanie przez Opiekuna dydaktycznego indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia średnia ocen z wszystkich przedmiotów na zakończenie roku szkolnego 2008/ co najmniej 4,00 średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych na zakończenie roku szkolnego 2008/ co najmniej 5,00 dochód w rodzinie ucznia nieprzekraczający 1008 zł miesięcznie (1166 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe

5 Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Kryteria przyznawania stypendiów – kryteria dodatkowe * szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 38 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych) inne osiągnięcia edukacyjne Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe i co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych

6 Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Wynagrodzenie dla nauczycieli: 700 zł za opiekę nad jednym uczniem w ciągu całego roku szkolnego Opiekun dydaktyczny stypendysty może objąć opieką dydaktyczną więcej niż jednego Stypendystę, ale nie więcej niż pięciu Oddziaływanie – efekty projektu * Liczba uczniów objętych projektem: uczniów gimnazjów 840 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kwota stypendium: Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia: zł (330 zł x 12 miesięcy)

7 Województwo Podkarpackie UM WP Rzeszów Szczegółowe informacje nt. projektu: * Strona internetowa: Edukacja/Stypendia – Poddziałanie PO KL/2009_2010 Edukacja/Stypendia – Poddziałanie PO KL/2009_2010 Telefon: (17) (17)

8 Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży został ustalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 30 marca 2009 r. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie w budżecie Województwa Podkarpackiego Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza szkolny program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi, naukowymi lub artystycznymi

9 Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Stypendium może być przyznane uczniowi posiadającemu szczególne osiągnięcia w jednej dziedzinie wiedzy (sztuki) uczniowi szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz słuchaczowi szkoły policealnej uczniowi, który udokumentuje uzyskane osiągnięcia Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły uczeń pełnoletni wychowawca (nauczyciel prowadzący) rodzicie (opiekunowie prawni)

10 Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Wysokość stypendium Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego na okres 10 miesięcy od stycznia do grudnia Wysokość stypendium 300,- zł Miejsce i termin składania wniosków Wnioski o stypendium należy składać do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 30 września 2009 r.

11 Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Więcej informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji i Kultury Oddział edukacji

12 Województwo Podkarpackie Dziękuję za uwagę. Departament Edukacji i Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie


Pobierz ppt "Województwo Podkarpackie Programy stypendialne planowane do realizacji przez Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google