Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 -2013 Program współfinansowany Z Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 -2013 Program współfinansowany Z Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA Program współfinansowany Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych RPOWP na lata RPOWP na lata Cel główny: Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu

3 3 Cele szczegółowe: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa; Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym; Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. RPOWP na lata RPOWP na lata URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

4 4 RPOWP na lata RPOWP na lata I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie II. Rozwój infrastruktury transportowej III. Rozwój turystyki i kultury IV. Społeczeństwo Informacyjne V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska VI. Rozwój infrastruktury społecznej VII. Pomoc techniczna Osie Priorytetowe Programu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

5 5 Oś VI: Rozwój infrastruktury społecznej Oś VI: Rozwój infrastruktury społecznej Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego RPOWP na lata URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

6 6 Oś Priorytetowa VI Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej RPOWP na lata URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

7 Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia świadczących usługi medyczne na podstawowym poziomie, jak również ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną udzielaną zarówno w formie stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej oraz zakładów opieki zdrowotnej. Cel Działania 6.2. Rozwój infrastruktury z zkresu opieki zdrowotnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

8 I. Projekty dotyczące zakładów opieki zdrowotnej, regionalnych ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych: - przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia (dostosowanie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa) - przebudowa i wyposażanie sal operacyjnych - dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, osób niepełnosprawnych - modrenizacja oraz zakup nowych sprzętów i aparatury medycznej - zakup sprzetu i aparatury do diagnostyki i terapii, w szczególności chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, a także na oddziały kardiologii, ortopedii, zakaźne, rehabilitacyjne, psychiatryczno- naurologiczne Przykładowe rodzaje projektów URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

9 II. Projekty dotyczące lokalnych ośrodków zdrowia i ośrodków wczesnej interwencji: - przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia (dostosowanie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa) - przebudowa i wyposażanie sal zabiegowych - dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, osób niepełnosprawnych - modrenizacja, zakup nowych sprzętów i aparatury medycznej m.in.sprzętu i aparatury do diagnostyki, terapii i rehabilitacji Przykładowe rodzaje projektów URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

10 Priorytetowo traktowane zakłady opieki zdrowotnej posiadające kontrakty z NFZ o znaczeniu strategicznym, udzielające wysoko specjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych, w szczególności z zakresu kardiologii, onkologii, ortopedii, chorób zakaźnych oraz oddziały rehabilitacyjne i psychiatryczno-neurologiczne. Nie będą wspierane projekty dotyczące ratownictwa medycznego. Przykładowe rodzaje projektów URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

11 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia - jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jst prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia - zakłady opieki zdrowotnej – opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie i poradnie), dla których podmiotami towarzyszącymi są: samorząd województwa, powiat, gmina - Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia - Regionalne Centra Krwiodawstwa - organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzące statutową działalność w obszarze zdrowia Typy beneficjentów URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

12 Procedura konkursowa – konkursy zamknięte Planowany termin naboru wniosków – styczeń 2008r Tryb przeprowadzania naboru wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

13 Ocena formalna – dokonywana przez instytucję odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru wg karty oceny formalnej Ocena merytoryczno - techniczna – dokonywana przez oceniających/ekspertów wg karty oceny merytoryczno-technicznej Wybór projektów przez Zarząd Województwa w formie uchwały Tryb oceny wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

14 Wkład ze środków unijnych na działanie - 19 mln euro Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowlanych na poziomie projektu – 90% kosztów kwalifikowalnych Minimalny wkład własny beneficjenta – 10% kosztów kwalifikowalnych Forma płatności – zaliczka, refundacja. Wartość projektu: min. 500 tys. zł kosztów kwalifikowalnych / max. - bez ograniczeń Część finansowa URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

15 15 RPOWP na lata %RAZEM %Pomoc techniczna Priorytet VII % Rozwój infrastruktury społecznej Priorytet VI % Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Priorytet V %Społeczeństwo Informacyjne Priorytet IV %Rozwój turystki i kultury Priorytet III %Rozwój infrastruktury transportowej Priorytet II % Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Priorytet I w Euro % udział środków przeznaczonych na realizację Priorytetu Nazwa Priorytetu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

16 16 RPOWP na lata URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

17 Ramy czasowe kwalifikowalności 1 stycznia 2007 r grudnia 2015 r. - Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPOWP na lata 2007 – Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013 Kwalifikowalność wydatków URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

18 I. Wydatki związane z przygotowaniem projektu: - studium wykonalności, biznes plan, analiza korzyści i kosztów - dokumentacja projektowa i techniczna - dokumentacja przetargowa - mapy i szkice sytuujące projekt - analizy i ekspertyzy - opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji na etapie przygotowania inwestycji Do współfinansowania kwalifikują się: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

19 II. Wydatki związane z zarządzaniem projektem: - dotyczące nadzoru nad robotami budowlanymi - wydatki na przeprowadzenie audytu - wydatki na prowadzenie nadzoru autorskiego przez projektanta - opłaty związane z otwrciem i prowadzeniem rachunku bankowego - wydatki na instrumenty zabezpieczające realizację umowy - opłaty związane z prowadzeniem rachunkowości projektu - opłaty poniesione na obowiązkowe ubezpieczenia i gwarancje III. Roboty budowlane i montażowe: - zakup materiałów - roboty budowlane - zakup środków trwałych Do współfinansowania kwalifikują się: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

20 IV. Zakup środków trwałych i wyposażenia: - wydatki poniesione na zakup środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w projekcie oraz włączone do rejestru środków trwałych - wydatki na zakup używanego sprzetu (pod warunkiem że: beneficjent dostarczy oświadczenie określające pochodzenie sprzętu oraz stwierdzające, iż w okresie ostatnich 7 lat sprzęt ten nie został zakupiony ze środków pomocy krajowej lub wspólnotowej; cena sprzętu nie może przekraczać wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu; sprzęt musi odpowiadać określonym normom i standardom, posiadać właściwości techniczne umożliwiające realizację projektu). Do współfinansowania kwalifikuje się: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

21 odsetki od zadłużenia i inne koszty kredytu - podlegający zwrotowi podatek VAT, możliwe odzyskanie VAT przez beneficjenta - kary, grzywny, koszty procesów sądowych - wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi beneficjent. Wydatki niekwalifikowalne: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

22 Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia: - inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym - zakup środków transportu sanitarnego i ich wyposażenie - modernizacja baz lotniczego pogotowia ratunkowego - budowa i wyposażenia wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego - przebudowa, modernizacja, wyposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego - zakup aparatów, urządzeń do diagnostyki, terapii Charakter inwestycji – infrastruktura obiektowa i sprzęt medyczny. Komplementarność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

23 Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Główni beneficjencji: - niepubliczne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego - kolumny transportu sanitarnego - wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego - zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną Komplementarność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

24 Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Projekty z zakresu e-zdrowia - zakłady opieki zdrowotnej nie działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. Charakter inwestycji - informatyzacja usług medycznych. Komplementarność z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

25 Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działania w obszarze zdrowia będą obejmowały: - poprawę stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowanie programów profilaktycznych i programów wspierających powrót do pracy - podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, w szczególności pielęgniarek i położnych oraz lekarzy deficytowych specjalności - podnoszenie jakości w jednostkach służby zdrowia Projekty realizowane będą na poziomie centralnym. Komplementarność z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Kapitał Ludzki URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

26 Zapraszamy na strony internetowe: infolinia: RPOWP na lata URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 -2013 Program współfinansowany Z Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google