Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 -2013 Program współfinansowany Z Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 -2013 Program współfinansowany Z Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 -2013 Program współfinansowany Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 2 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 Cel główny: Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu

3 3 Cele szczegółowe: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa; Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym; Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

4 4 RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie II. Rozwój infrastruktury transportowej III. Rozwój turystyki i kultury IV. Społeczeństwo Informacyjne V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska VI. Rozwój infrastruktury społecznej VII. Pomoc techniczna Osie Priorytetowe Programu: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

5 5 Oś VI: Rozwój infrastruktury społecznej Oś VI: Rozwój infrastruktury społecznej Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

6 6 Oś Priorytetowa VI Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

7 28.06.07 Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia świadczących usługi medyczne na podstawowym poziomie, jak również ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną udzielaną zarówno w formie stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej oraz zakładów opieki zdrowotnej. Cel Działania 6.2. Rozwój infrastruktury z zkresu opieki zdrowotnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

8 28.06.07 I. Projekty dotyczące zakładów opieki zdrowotnej, regionalnych ośrodków diagnostycznych i terapeutycznych: - przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia (dostosowanie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa) - przebudowa i wyposażanie sal operacyjnych - dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, osób niepełnosprawnych - modrenizacja oraz zakup nowych sprzętów i aparatury medycznej - zakup sprzetu i aparatury do diagnostyki i terapii, w szczególności chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, a także na oddziały kardiologii, ortopedii, zakaźne, rehabilitacyjne, psychiatryczno- naurologiczne Przykładowe rodzaje projektów URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

9 28.06.07 II. Projekty dotyczące lokalnych ośrodków zdrowia i ośrodków wczesnej interwencji: - przebudowa, rozbudowa, modernizacja obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia (dostosowanie do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa) - przebudowa i wyposażanie sal zabiegowych - dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, osób niepełnosprawnych - modrenizacja, zakup nowych sprzętów i aparatury medycznej m.in.sprzętu i aparatury do diagnostyki, terapii i rehabilitacji Przykładowe rodzaje projektów URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

10 28.06.07 Priorytetowo traktowane zakłady opieki zdrowotnej posiadające kontrakty z NFZ o znaczeniu strategicznym, udzielające wysoko specjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych, w szczególności z zakresu kardiologii, onkologii, ortopedii, chorób zakaźnych oraz oddziały rehabilitacyjne i psychiatryczno-neurologiczne. Nie będą wspierane projekty dotyczące ratownictwa medycznego. Przykładowe rodzaje projektów URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

11 28.06.07 - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia - jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jst prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia - zakłady opieki zdrowotnej – opieka stacjonarna (szpitale), opieka ambulatoryjna (przychodnie i poradnie), dla których podmiotami towarzyszącymi są: samorząd województwa, powiat, gmina - Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia - Regionalne Centra Krwiodawstwa - organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku prowadzące statutową działalność w obszarze zdrowia Typy beneficjentów URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

12 28.06.07 Procedura konkursowa – konkursy zamknięte Planowany termin naboru wniosków – styczeń 2008r Tryb przeprowadzania naboru wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

13 28.06.07 Ocena formalna – dokonywana przez instytucję odpowiedzialną za przeprowadzenie naboru wg karty oceny formalnej Ocena merytoryczno - techniczna – dokonywana przez oceniających/ekspertów wg karty oceny merytoryczno-technicznej Wybór projektów przez Zarząd Województwa w formie uchwały Tryb oceny wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

14 28.06.07 Wkład ze środków unijnych na działanie - 19 mln euro Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowlanych na poziomie projektu – 90% kosztów kwalifikowalnych Minimalny wkład własny beneficjenta – 10% kosztów kwalifikowalnych Forma płatności – zaliczka, refundacja. Wartość projektu: min. 500 tys. zł kosztów kwalifikowalnych / max. - bez ograniczeń Część finansowa URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

15 15 RPOWP na lata 2007 - 2013 636 207 883100%RAZEM 25 448 3154%Pomoc techniczna Priorytet VII 50 896 631 8% Rozwój infrastruktury społecznej Priorytet VI 63 620 78810% Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Priorytet V 50 896 6318%Społeczeństwo Informacyjne Priorytet IV 101 793 26116%Rozwój turystki i kultury Priorytet III 203 586 52332%Rozwój infrastruktury transportowej Priorytet II 139 965 73422% Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Priorytet I w Euro % udział środków przeznaczonych na realizację Priorytetu Nazwa Priorytetu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

16 16 RPOWP na lata 2007 - 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

17 28.06.07 Ramy czasowe kwalifikowalności 1 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2015 r. - Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 - Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013 Kwalifikowalność wydatków URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

18 28.06.07 I. Wydatki związane z przygotowaniem projektu: - studium wykonalności, biznes plan, analiza korzyści i kosztów - dokumentacja projektowa i techniczna - dokumentacja przetargowa - mapy i szkice sytuujące projekt - analizy i ekspertyzy - opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji na etapie przygotowania inwestycji Do współfinansowania kwalifikują się: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

19 28.06.07 II. Wydatki związane z zarządzaniem projektem: - dotyczące nadzoru nad robotami budowlanymi - wydatki na przeprowadzenie audytu - wydatki na prowadzenie nadzoru autorskiego przez projektanta - opłaty związane z otwrciem i prowadzeniem rachunku bankowego - wydatki na instrumenty zabezpieczające realizację umowy - opłaty związane z prowadzeniem rachunkowości projektu - opłaty poniesione na obowiązkowe ubezpieczenia i gwarancje III. Roboty budowlane i montażowe: - zakup materiałów - roboty budowlane - zakup środków trwałych Do współfinansowania kwalifikują się: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

20 28.06.07 IV. Zakup środków trwałych i wyposażenia: - wydatki poniesione na zakup środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w projekcie oraz włączone do rejestru środków trwałych - wydatki na zakup używanego sprzetu (pod warunkiem że: beneficjent dostarczy oświadczenie określające pochodzenie sprzętu oraz stwierdzające, iż w okresie ostatnich 7 lat sprzęt ten nie został zakupiony ze środków pomocy krajowej lub wspólnotowej; cena sprzętu nie może przekraczać wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu; sprzęt musi odpowiadać określonym normom i standardom, posiadać właściwości techniczne umożliwiające realizację projektu). Do współfinansowania kwalifikuje się: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

21 28.06.07 - odsetki od zadłużenia i inne koszty kredytu - podlegający zwrotowi podatek VAT, możliwe odzyskanie VAT przez beneficjenta - kary, grzywny, koszty procesów sądowych - wydatek poniesiony na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi beneficjent. Wydatki niekwalifikowalne: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

22 28.06.07 Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia: - inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym - zakup środków transportu sanitarnego i ich wyposażenie - modernizacja baz lotniczego pogotowia ratunkowego - budowa i wyposażenia wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego - przebudowa, modernizacja, wyposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego - zakup aparatów, urządzeń do diagnostyki, terapii Charakter inwestycji – infrastruktura obiektowa i sprzęt medyczny. Komplementarność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

23 28.06.07 Priorytet XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Główni beneficjencji: - niepubliczne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego - kolumny transportu sanitarnego - wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego - zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną Komplementarność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

24 28.06.07 Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Projekty z zakresu e-zdrowia - zakłady opieki zdrowotnej nie działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. Charakter inwestycji - informatyzacja usług medycznych. Komplementarność z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

25 28.06.07 Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działania w obszarze zdrowia będą obejmowały: - poprawę stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowanie programów profilaktycznych i programów wspierających powrót do pracy - podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, w szczególności pielęgniarek i położnych oraz lekarzy deficytowych specjalności - podnoszenie jakości w jednostkach służby zdrowia Projekty realizowane będą na poziomie centralnym. Komplementarność z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Kapitał Ludzki URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych

26 28.06.07 Zapraszamy na strony internetowe: www.wrotapodlasia.pl www.rpowp.wrotapodlasia.pl infolinia: 0 801 308 013 RPOWP na lata 2007 - 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Funduszy Strukturalnych


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 -2013 Program współfinansowany Z Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google