Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Finanse przedsiębiorstwa (12) dr Wanda Pełka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Finanse przedsiębiorstwa (12) dr Wanda Pełka"— Zapis prezentacji:

1 1 Finanse przedsiębiorstwa (12) dr Wanda Pełka

2 2 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW czyli FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI jako instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej

3 3 Tempo wzrostu PKB w Polsce i w UE-27 (w %)

4 4 Luka w poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego Polski na tle krajów UE

5 5 Dysproporcje rozwoju w układzie regionalnym

6 6 Liczba firm sektora MSP na 1 tys. mieszkańców

7 7 Wybrane wskaźniki dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw (w%) Wyszczególnienie Wskaźnik rentowności ze sprzedaży4,46,05,35,55,6 Wskaźnik poziomu kosztów97,294,395,194,293,9 Wskaźnik rentowności obrotu brutto2,86,04,95,86,1 Wskaźnik rentowności obrotu netto1,74,83,94,75,0 Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorst w 70,677,476,079,782,6

8 8 Wydajność pracy Wydajność pracy mierzona jako PKB według parytetu siły nabywczej (PPS) na jednego pracującego w roku 2003 i 2007 (w % średniej UE-27)

9 9 Podatki CIT w UE-27

10 10 Podatki PIT w UE-27

11 11 Warunki rozwoju przedsiębiorczości Liczba procedur regulujących założenie firmy w państwach członkowskich UE wg Banku Światowego

12 12 Konkurencyjność gospodarki Polski w rankingach światowych Kraj Światowe Forum Gospodarcze (WEF) Instytut Rozwoju Zarządzania w Lozannie (IMD) Bank Światowy (Doing Business) Global Competitiveness Index Business Competitiveness Index Dania Niemcy Finlandia Irlandia Estonia Hiszpania Republika Czeska Litwa Słowenia Słowacja Łotwa Węgry Polska Grecja Rumunia Bułgaria

13 13

14 14 Przeznaczenie środków z budżetu Unii Europejskiej

15 Twoja dotacja (100%) środki unijne (75%) środki unijne (85%) środki krajowe (25%) środki krajowe (15%) Struktura dotacji z budżetu UE

16 16 Narodowa Strategia Spójności Narodowa Strategia Spójności (NSS)- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

17 17 Fundusze strukturalne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR Fundusz Spójności Europejski Fundusz Społeczny EFS Finansuje działania na rzecz: rozwoju infrastruktury,inwestycje sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy, projekty rozwoju lokalnego, środki pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie należy do funduszy strukturalnych, finansuje budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska Finansuje działania na rzecz integracji zawodowej osób bezrobotnych i osób o niskich szansach na rynku pracy, szkolenia oraz projekty sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i tworzeniu

18 18 Środki finansowe Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach wynosić będzie około 85,56 mld euro - Z tytułu realizacji NSS średniorocznie wydatkowanych będzie około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% PKB 67,3 mld euro pochodzi z budżetu UE 11,85 mld euro pochodzi z krajowych środków publicznych 6,4 mld euro pochodzi od podmiotów prywatnych

19 19 Cele NSRO będą realizowane za pomocą: Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw, projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych. Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO w latach wyniesie około 85,56 mld euro. Realizacja

20 20 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Programy krajowe 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Programy Operacyjne

21 21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel główny PO Kapitał Ludzki wynikający z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia : Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe PO KL: 1. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 3. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 4. Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa 5. Wzrost spójności terytorialnej

22 22 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki Priorytety PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie

23 23 Regionalny Program Operacyjny Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego na lata : stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

24 24 Priorytet X Pomoc Techniczna Priorytety RPO Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Priorytet III Turystyka Priorytet IV Kultura Priorytet V Środowisko Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Priorytet VII Transport Priorytet VII Infrastruktura edukacyjna Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

25 25 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Cel główny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe PO IG 1.Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

26 26 Priorytet IX Pomoc Techniczna Priorytety PO IG Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Priorytet III Kapitał dla innowacji Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet V Dyfuzja innowacji Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Oś priorytetowa VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

27 27 Syntetyczny indeks innowacyjności (SII) dla krajów Unii Europejskiej w 2007 r.

28 28 Wybrane wskaźniki sfery B+R w Polsce i w UE w latach Wyszczególnienie Nakłady na B+R jako % PKB - UE-27 - Polska - dystans Polski do UE 1,87 0,54 1,33 1,83 0,56 1,27 1,84 0,57 1,27 1,84 0,56 1,28 Udział sektora przedsiębiorstw w finansowaniu nakładów na B+R (w %) - UE-27 - Polska - dystans Polski do UE-27 54,2 30,3 23,9 54,7 30,5 24,2 54,6 33,4 21,2 - 33,1 - Udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie (w %) - UE-27 - Polska - dystans Polski do UE-27 18,6 2,7 15,9 18,5 2,7 15,8 18,8 3,2 15,6 16,7 3,1 13,6

29 29 Wybrane wskaźniki sfery społeczeństwa informacyjnego w Polsce i w UE w latach Wyszczególnienie Udział gospodarstw domowych z dostępem do internetu (w %) - UE-15 - Polska - dystans Polski do UE Łącza szerokopasmowe na 100 mieszkańców - UE-15 - Polska - dystans Polski do UE-15 4,5. 7,6 0,5 7,1 12,0 1,9 10,1 16,5 3,9 12,6 20,8 6,8 14,0 Wskaźnik rozwoju e-administracji - UE-15 - Polska - dystans Polski do UE W ostatnich latach następuje istotny postęp w zakresie dostępu gospodarstw domowych do Internetu (z 14% w 2003 r. do 41% w 2007 r.). Notuje się także pewien postęp w zakresie rozwoju e-administracji, jednak w odniesieniu do dostępu do internetu szerokopasmowego dystans się powiększa.

30 30 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY Do końca listopada 2008 r. w ramach wszystkich programów zawarto umowy o dofinansowanie, dla których łączna wartość wkładu Unii Europejskiej wynosi ok. 32,95 mld zł, co stanowi ok. 102,8 proc. alokacji na lata Kwota łącznych płatności na rzecz beneficjentów, od początku uruchomienia programów, osiągnęła poziom ponad 29,1 mld zł, co stanowi blisko 91 proc. dostępnych funduszy. W celu zminimalizowania ewentualnych skutków kryzysu w gospodarce światowej, Komisja Europejska wypracowała rozwiązania liberalizujące korzystanie ze środków UE, w tym dopuściła możliwość przedłużenia okresu kwalifikowalnści wydatków poza koniec 2008 r. W związku z powyższym strona polska wystąpiła o wydłużenie okresu kwalifikowalności do połowy 2009 r.

31 31 REALIZACJA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI Od początku uruchomienia programów do 14 grudnia 2008 r. złożono 36,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 64,2 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 7,12 mld zł. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 959,3 mln zł, a w części dofinansowania UE 802,9 mln zł.


Pobierz ppt "1 Finanse przedsiębiorstwa (12) dr Wanda Pełka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google