Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Finanse przedsiębiorstwa (12) dr Wanda Pełka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Finanse przedsiębiorstwa (12) dr Wanda Pełka"— Zapis prezentacji:

1 1 Finanse przedsiębiorstwa (12) dr Wanda Pełka wanda.pelka@wp.pl

2 2 FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW czyli FUNDUSZE STRUKTURALNE I FUNDUSZ SPÓJNOŚCI jako instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej

3 3 Tempo wzrostu PKB w Polsce i w UE-27 (w %)

4 4 Luka w poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego Polski na tle krajów UE

5 5 Dysproporcje rozwoju w układzie regionalnym

6 6 Liczba firm sektora MSP na 1 tys. mieszkańców

7 7 Wybrane wskaźniki dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw (w%) Wyszczególnienie20032004200520062007 Wskaźnik rentowności ze sprzedaży4,46,05,35,55,6 Wskaźnik poziomu kosztów97,294,395,194,293,9 Wskaźnik rentowności obrotu brutto2,86,04,95,86,1 Wskaźnik rentowności obrotu netto1,74,83,94,75,0 Udział liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorst w 70,677,476,079,782,6

8 8 Wydajność pracy Wydajność pracy mierzona jako PKB według parytetu siły nabywczej (PPS) na jednego pracującego w roku 2003 i 2007 (w % średniej UE-27)

9 9 Podatki CIT w UE-27

10 10 Podatki PIT w UE-27

11 11 Warunki rozwoju przedsiębiorczości Liczba procedur regulujących założenie firmy w państwach członkowskich UE wg Banku Światowego

12 12 Konkurencyjność gospodarki Polski w rankingach światowych Kraj Światowe Forum Gospodarcze (WEF) Instytut Rozwoju Zarządzania w Lozannie (IMD) Bank Światowy (Doing Business) Global Competitiveness Index Business Competitiveness Index 20072003200720032008200720082007 Dania34546555 Niemcy5132516 2016 Finlandia613115171314 Irlandia22302421121488 Estonia2722262823221718 Hiszpania29232725333038 Republika Czeska3339323528325661 Litwa3840394036312624 Słowenia3931353032405553 Słowacja4143444330343231 Łotwa45375429--2220 Węgry47334738 354551 Polska5145564744527468 Grecja65355339423810095 Rumunia7475737645444855 Bułgaria7964837739414654

13 13

14 14 Przeznaczenie środków z budżetu Unii Europejskiej

15 15 2004-20062007-2013 Twoja dotacja (100%) środki unijne (75%) środki unijne (85%) środki krajowe (25%) środki krajowe (15%) Struktura dotacji z budżetu UE

16 16 Narodowa Strategia Spójności Narodowa Strategia Spójności (NSS)- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

17 17 Fundusze strukturalne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR Fundusz Spójności Europejski Fundusz Społeczny EFS Finansuje działania na rzecz: rozwoju infrastruktury,inwestycje sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy, projekty rozwoju lokalnego, środki pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie należy do funduszy strukturalnych, finansuje budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska Finansuje działania na rzecz integracji zawodowej osób bezrobotnych i osób o niskich szansach na rynku pracy, szkolenia oraz projekty sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i tworzeniu

18 18 Środki finansowe Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSS w latach 2007-2013 wynosić będzie około 85,56 mld euro - Z tytułu realizacji NSS średniorocznie wydatkowanych będzie około 9,5 mld euro, co odpowiada około 5% PKB 67,3 mld euro pochodzi z budżetu UE 11,85 mld euro pochodzi z krajowych środków publicznych 6,4 mld euro pochodzi od podmiotów prywatnych

19 19 Cele NSRO będą realizowane za pomocą: Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Regionalnych Programów Operacyjnych, zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw, projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych. Łączna suma środków zaangażowanych w realizację NSRO w latach 2007-2013 wyniesie około 85,56 mld euro. Realizacja

20 20 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Programy krajowe 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Programy Operacyjne 2007-2013

21 21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel główny PO Kapitał Ludzki wynikający z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe PO KL: 1. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 3. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 4. Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa 5. Wzrost spójności terytorialnej

22 22 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X Pomoc Techniczna Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki Priorytety PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie

23 23 Regionalny Program Operacyjny Cel główny Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

24 24 Priorytet X Pomoc Techniczna Priorytety RPO Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Priorytet III Turystyka Priorytet IV Kultura Priorytet V Środowisko Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Priorytet VII Transport Priorytet VII Infrastruktura edukacyjna Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

25 25 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Cel główny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe PO IG 1.Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

26 26 Priorytet IX Pomoc Techniczna Priorytety PO IG Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet II Infrastruktura sfery B+R Priorytet III Kapitał dla innowacji Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet V Dyfuzja innowacji Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Oś priorytetowa VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

27 27 Syntetyczny indeks innowacyjności (SII) dla krajów Unii Europejskiej w 2007 r.

28 28 Wybrane wskaźniki sfery B+R w Polsce i w UE w latach 2003-2006 Wyszczególnienie2003200420052006 Nakłady na B+R jako % PKB - UE-27 - Polska - dystans Polski do UE 1,87 0,54 1,33 1,83 0,56 1,27 1,84 0,57 1,27 1,84 0,56 1,28 Udział sektora przedsiębiorstw w finansowaniu nakładów na B+R (w %) - UE-27 - Polska - dystans Polski do UE-27 54,2 30,3 23,9 54,7 30,5 24,2 54,6 33,4 21,2 - 33,1 - Udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie (w %) - UE-27 - Polska - dystans Polski do UE-27 18,6 2,7 15,9 18,5 2,7 15,8 18,8 3,2 15,6 16,7 3,1 13,6

29 29 Wybrane wskaźniki sfery społeczeństwa informacyjnego w Polsce i w UE w latach 2003-2007 Wyszczególnienie20032004200520062007 Udział gospodarstw domowych z dostępem do internetu (w %) - UE-15 - Polska - dystans Polski do UE-15 43 14 29 45 25 20 53 30 23 54 36 18 59 41 18 Łącza szerokopasmowe na 100 mieszkańców - UE-15 - Polska - dystans Polski do UE-15 4,5. 7,6 0,5 7,1 12,0 1,9 10,1 16,5 3,9 12,6 20,8 6,8 14,0 Wskaźnik rozwoju e-administracji - UE-15 - Polska - dystans Polski do UE-15 47. 49 10 39...... 56 20 36 59 25 34 W ostatnich latach następuje istotny postęp w zakresie dostępu gospodarstw domowych do Internetu (z 14% w 2003 r. do 41% w 2007 r.). Notuje się także pewien postęp w zakresie rozwoju e-administracji, jednak w odniesieniu do dostępu do internetu szerokopasmowego dystans się powiększa.

30 30 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY 2004-2006 Do końca listopada 2008 r. w ramach wszystkich programów zawarto umowy o dofinansowanie, dla których łączna wartość wkładu Unii Europejskiej wynosi ok. 32,95 mld zł, co stanowi ok. 102,8 proc. alokacji na lata 2004-2006. Kwota łącznych płatności na rzecz beneficjentów, od początku uruchomienia programów, osiągnęła poziom ponad 29,1 mld zł, co stanowi blisko 91 proc. dostępnych funduszy. W celu zminimalizowania ewentualnych skutków kryzysu w gospodarce światowej, Komisja Europejska wypracowała rozwiązania liberalizujące korzystanie ze środków UE, w tym dopuściła możliwość przedłużenia okresu kwalifikowalnści wydatków poza koniec 2008 r. W związku z powyższym strona polska wystąpiła o wydłużenie okresu kwalifikowalności do połowy 2009 r.

31 31 REALIZACJA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI 2007-2013 Od początku uruchomienia programów do 14 grudnia 2008 r. złożono 36,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 64,2 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 5 768 umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE 7,12 mld zł. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 959,3 mln zł, a w części dofinansowania UE 802,9 mln zł.


Pobierz ppt "1 Finanse przedsiębiorstwa (12) dr Wanda Pełka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google