Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI 1 www.ocrg.opolskie.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI 1 www.ocrg.opolskie.pl."— Zapis prezentacji:

1 OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI 1 www.ocrg.opolskie.pl

2 NASZE NARZĘDZIE WZMACNIANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OPOLSZCZYŹNIE 2

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 OŚ PRIORYTETOWA 1,,WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ REGIONU 3

4 DZIAŁANIA I PODZIAŁANIA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 1 RPO WO DZIAŁANIE 1.1 Rozwój przedsiębiorczości 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach DZIAŁANIE 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości DZIAŁANIE 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach DZIAŁANIE 1.4 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny 4

5 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.2 INWESTYCJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH 5

6 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.2 INWESTYCJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH Cel : Aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych oraz rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw; Zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw województwa opolskiego poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej, technologicznej oraz wzrost ich możliwości inwestycyjnych.

7 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.2 INWESTYCJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH Beneficjenci: mikroprzedsiębiorstwa Osoby fizyczne zamierzające założyć własną działalność gospodarczą

8 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.2 INWESTYCJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH Warunki szczegółowe w ramach poddziałania do dofinansowania kwalifikować się będą projekty, w których beneficjent ma siedzibę na terenie województwa opolskiego i jednocześnie projekt realizowany jest w województwie opolskim; usługi doradcze mogą stanowić maksymalnie 10% wartości kosztów kwalifikowanych; poddziałanie podlega przepisom o przyznawaniu pomocy de minimis.

9 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.2 INWESTYCJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH Rodzaje projektów : Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wydatki inwestycyjne związane z: – tworzeniem mikroprzedsiębiorstwa; – budową, przebudową i remontem infrastruktury mikroprzedsiębiorstwa, wpływającymi m.in. na rozszerzenie zakresu lub zróżnicowanie działalności gospodarczej (dywersyfikację); – zakupem oraz unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej; – zakupem wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją projektu. Usługi doradcze związane z realizacją projektu.

10 DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODDZIAŁANIE 1.1.2 INWESTYCJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH Wysokość wsparcia: Dofinansowanie z EFRR maksymalnie do 65% kosztów kwalifikowanych Wysokość dotacji od 20 tys. d o 550 tys. PLN Osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą - powyżej 40 tys. do 80 tys. PLN.

11 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.2 RPO WO 11

12 12

13 DZIAŁANIE 1.3 INNOWACJE, BADANIA, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PODDZIAŁANIE 1.3.2 INWESTYCJE W INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 13

14 DZIAŁANIE 1.3 INNOWACJE, BADANIA, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PODDZIAŁANIE 1.3.2 INWESTYCJE W INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH CEL Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa opolskiego poprzez wsparcie inwestycji prowadzących do wzrostu ich innowacyjności. 14

15 DZIAŁANIE 1.3 INNOWACJE, BADANIA, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PODDZIAŁANIE 1.3.2 INWESTYCJE W INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH RODZAJE PROJEKTÓW Projekty polegające na: utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa (w tym w zakresie wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sprzedaży produktów i usług), lub; dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub; zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, lub; nabyciu przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora. W ramach kategorii inwestycji wymienionych w pkt.1 będą m.in. wspierane wydatki na inwestycje związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych, z zakupami środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach. Projekty związane z wdrożeniem systemów teleinformatycznych, wykorzystujących systemy teleinformatyczne służące do zwiększenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym poprzez informatyzację procesu produkcyjnego lub systemu świadczenia usług Systemy teleinformatyczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) 15

16 DZIAŁANIE 1.3 INNOWACJE, BADANIA, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PODDZIAŁANIE 1.3.2 INWESTYCJE W INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WARUNKI SZCZEGÓŁOWE W przypadku mikroprzedsiębiorstw wsparcie uzyskać mogą beneficjenci, których prawna siedziba jest na terenie województwa opolskiego. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu. Z dofinansowania wyłączone są przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe, które mogą uzyskać wsparcie w ramach Poddziałania 1.4.1. Priorytetowo będą traktowane projekty: wynikające z zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 dotyczące dziedzin wskazanych przez realizowane badania w ramach Programu Regionalny Foresight umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz uwzględniające aspekt efektywności energetycznej 16

17 DZIAŁANIE 1.3 INNOWACJE, BADANIA, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PODDZIAŁANIE 1.3.2 INWESTYCJE W INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH RODZAJE BENEFICJENTÓW MMSP. Grupy, zrzeszenia przedsiębiorstw. Definicje: mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa – określone w rozporządzeniu KE Nr 70/2001 zmienionym przez rozporządzenie Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. Odbiciem tych definicji są definicje zawarte w przepisach art. 103-110 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807. z późn. zm.). 17

18 DZIAŁANIE 1.3 INNOWACJE, BADANIA, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PODDZIAŁANIE 1.3.2 INWESTYCJE W INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Maksymalna intensywność pomocy regionalnej inwestycyjnej: 60% dla średnich przedsiębiorców, 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Maksymalna intesywność pomocy na szkolenia 45% 18

19 DZIAŁANIE 1.3 INNOWACJE, BADANIA, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PODDZIAŁANIE 1.3.2 INWESTYCJE W INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Minimalny wkład własny beneficjenta (%) Regionalna pomoc inwestycyjna: 40% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców 30% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców Pomoc na szkolenia: 55% kosztów kwalifikowalnych. 19

20 DZIAŁANIE 1.3 INNOWACJE, BADANIA, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PODDZIAŁANIE 1.3.2 INWESTYCJE W INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WYSOKOŚĆ WSPARCIA Dla inwestycji w innowacje w mikroprzedsiębiorstwach od 550 tys. do 7,5 mln PLN Dla inwestycji w innowacje w pozostałych przedsiębiorstwach od 200 tys. do 7,5 mln PLN 20

21 DZIAŁANIE 1.3 INNOWACJE, BADANIA, ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PODDZIAŁANIE 1.3.2 INWESTYCJE W INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH Wysokość udziału cross-financingu (%) Maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych projektu 21

22 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 RPO WO 22

23 23

24 24

25 DZIAŁANIE 1.4 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNO-SPORTOWEJ PODDZIAŁANIE 1.4.1 WSPARCIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNO-SPORTOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 25

26 PODDZIAŁANIE 1.4.1 WSPARCIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNO-SPORTOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA CEL Wzrost znaczenia usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych jako czynnika stymulującego rozwój społeczno- gospodarczy województwa opolskiego. 26

27 PODDZIAŁANIE 1.4.1 WSPARCIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNO- SPORTOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA RODZAJE PROJEKTÓW Budowa, przebudowa, remont i wyposażenie o charakterze inwestycyjnym obiektów, w których realizowane są usługi turystyczne (w tym infrastruktury noclegowej, gastronomicznej) i rekreacyjno-sportowe. Podniesienie standardu (budowa, przebudowa oraz wyposażenie) infrastruktury towarzyszącej obiektom wymienionym w pkt. 1 oraz zagospodarowanie terenu wokół tych obiektów, wzmacniające atrakcyjność obiektu. Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów wymienionych w pkt. 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych 27

28 PODDZIAŁANIE 1.4.1 WSPARCIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNO-SPORTOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA WARUNKI SZCZEGÓŁOWE W przypadku mikroprzedsiębiorstw wsparcie uzyskać mogą beneficjenci, których prawna siedziba jest na terenie województwa opolskiego. W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu. Wsparcie uzyskać mogą projekty, które wykażą wyraźny wpływ na wzrost gospodarki regionu. Priorytetowo ocenione są projekty które przyciągną turystów spoza regionu, w tym zagranicznych i wpisują się w plany rozwoju turystyki na Opolszczyźnie. Wsparcia nie uzyskają projekty, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 28

29 PODDZIAŁANIE 1.4.1 WSPARCIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNO-SPORTOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA RODZAJE BENEFICJENTÓW MMSP, prowadzące działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, rekreacji i sportu (Grupy PKD: 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 63.3, 92.6 oraz klasa PKD 92.72) Definicje: mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa – określone w rozporządzeniu KE Nr 70/2001 zmienionym przez rozporządzenie Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. Odbiciem tych definicji są definicje zawarte w przepisach art. 103-110 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807. z późn. zm.). Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 165, poz. 1727) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej Unii Europejskiej – NACE, wprowadzonej rozporządzeniami Rady Nr 3037/90 z dn. 9.10.1990 r. (OJ Nr L 293 z 24.10.1990 r.). Rodzaje działalności wg Załącznika nr 7 Uszczegółowienia. 29

30 30

31 PODDZIAŁANIE 1.4.1 WSPARCIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNO-SPORTOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) Maksymalna intensywność wsparcia wynosi: 60% dla średnich przedsiębiorców, 70% dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. W przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maks. 65% kosztów kwalifikowalnych 31

32 PODDZIAŁANIE 1.4.1 WSPARCIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNO-SPORTOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Minimalny wkład własny beneficjenta (%) W przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną: 40% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców 30% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców W przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 35% kosztów kwalifikowalnych 32

33 PODDZIAŁANIE 1.4.1 WSPARCIE USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNO-SPORTOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA WYSOKOŚĆ WSPARCIA w ramach pomocy de minimis -o d 20 tys. do 750 tys. PLN -w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej -od 200 tys. do 2,5 mln PLN 33

34 KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.4.1 RPO WO 34

35 35

36 GDZIE NAS ZNAJDZIESZ? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, adres: ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole tel: 077 474 47 74 077 403 36 60 fax: 077 40 24 415 e-mail: info@ocrg.opolskie.pl www.ocrg.opolskie.pl

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! ADAM MACIĄG DYREKTOR OCRG 37


Pobierz ppt "OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI OPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI 1 www.ocrg.opolskie.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google