Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Sterująca dla nowego instrumentu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokapitalizowanie funduszu szkoleniowego w MMSP Warszawa, 4 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Sterująca dla nowego instrumentu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokapitalizowanie funduszu szkoleniowego w MMSP Warszawa, 4 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 Grupa Sterująca dla nowego instrumentu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokapitalizowanie funduszu szkoleniowego w MMSP Warszawa, 4 kwietnia 2012 roku.

2 2 Dwa nowe typy operacji w Priorytecie II PO KL W ramach zmian Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonanych podczas przeglądu śródokresowego wprowadzono możliwość wspierania tworzenia nowych oraz zasilania już istniejących Funduszy Szkoleniowych powoływanych przez pracodawców przy aktywnym udziale partnerów społecznych. Zapis w PO KL – wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych w ramach 2. celu szczegółowego Priorytetu II Dwa nowy typy operacji w Poddziałania SZOP PO KL: opracowanie i upowszechnienie mechanizmów udziału partnerów społecznych w procesie diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników i przedsiębiorstw oraz współzarządzania Funduszami Szkoleniowymi przedsiębiorstw; wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych.

3 3 Plan Działania dla Priorytetu II PO KL Konkurs w Poddziałaniu dla dwóch nowych typów operacji dotyczących Funduszu Szkoleniowego: Alokacja na konkurs 8 mln PLN Termin ogłoszenia konkursu – IV kwartał 2012 roku Kryteria dostępu: W ramach projektu, przed dokapitalizowaniem funduszu szkoleniowego u danego przedsiębiorcy, zaplanowano przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych W wyniku realizacji projektu powstanie i zostanie upowszechniony wśród organizacji związkowych i organizacji pracodawców dokument zawierający rekomendacje dot. diagnozowania potrzeb szkoleniowych MMSP z udziałem partnerów społecznych oraz mechanizmów współzarządzania przez partnerów społecznych funduszami szkoleniowymi przedsiębiorców Projekt zakłada wykorzystanie rezultatu w postaci modelu Zakładowego Funduszu Szkoleniowego, wypracowanego w projekcie Budujmy Razem finansowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Maksymalna wartość projektu wynosi 3 mln PLN Podmiot korzystający z dokapitalizowania funduszu szkoleniowego należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw Wnioskodawcami są reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców oraz ich struktury wewnątrzorganizacyjne tj. struktury regionalne, terenowe i branżowe – dot. 2 typu operacji

4 4 Zarys koncepcji i obecne ramy prawne Tworzenie Funduszu Szkoleniowego przez pracodawców regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Rozdział 14 Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich (art ). Najważniejsze warunki Funduszu Szkoleniowego na podstawie przepisów ustawy: Fundusz Szkoleniowy jest tworzony w ramach posiadanych środków pracodawcy. Dochodami funduszu są wpłaty pracodawców w wysokości nie niższej niż 0,25% funduszu płac i/lub inne wpłaty. Wpłaty na fundusz szkoleniowy obciążają koszty działalności pracodawcy, środki Funduszu Szkoleniowego są przeznaczane na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, Fundusz Szkoleniowy może być tworzony przez więcej niż jednego pracodawcę na zasadzie porozumienia.

5 5 Wsparcie ze środków POKL zasilenia Funduszu Szkoleniowego Środki EFS w ramach PO KL stanowić będą zasilenie Funduszu Szkoleniowego, tworzonego przez przedsiębiorcę, pozwalając tym samym zwiększyć środki finansowe przeznaczane na rozwój kwalifikacji pracowników. Dofinansowanie Funduszu Szkoleniowego z EFS wiązać się będzie z obowiązkiem wydatkowania środków zasilonego funduszu szkoleniowego (wkładu przedsiębiorcy oraz kwoty zasilenia z EFS) w okresie trwania projektu (np. 2 lat) na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstwa, w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb szkoleniowych. Tego typu pomoc w ramach PO KL będzie skierowana do mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw (dalej MMŚP). Ze wsparcia w tym zakresie wyłączone będą duże przedsiębiorstwa.

6 6 Zaangażowanie partnerów społecznych w nowy typ operacji W tworzenie i dysponowanie Funduszem Szkoleniowym, który uzyska zasilenie ze środków PO KL, wymagane jest zaangażowanie partnera społecznego. Partner społeczny partycypować będzie w procesie diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników przedsiębiorstwa oraz w wydatkowaniu Funduszu Szkoleniowego na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Partner społeczny będzie organizacją współzarządzającą Funduszem Szkoleniowym i instytucją odpowiedzialną za realizację projektu, w ramach którego następuje dodatkowe zasilenie Funduszu Szkoleniowego środkami EFS.

7 7 Elementy projektu Projekt realizowany w PO KL powinien zawierać następujące moduły: Wypracowanie modelu / adaptacja modelu wypracowanego w PIW EQUAL) Zwiększenie wartości (poprzez zasilenie dodatkowymi środkami EFS) istniejącego lub planowanego do utworzenia przez pracodawców Funduszu Szkoleniowego, analiza indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników przedsiębiorstw partycypujących w utworzeniu Funduszu Szkoleniowego, realizacja szkoleń w ramach możliwości instytucjonalnych partnerów społecznych, organizacja szkoleń dla pracowników w ramach istniejącej oferty rynkowej, Zarządzanie projektem

8 8 Pomoc publiczna w projekcie Finansowanie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników ze środków EFS, stanowiących dodatkowe zasilenie Funduszu Szkoleniowego utworzonego z wkładów pracodawców, uznane byłoby za pomoc de minimis. W przypadku zasilenia Funduszu Szkoleniowego utworzonego przez jedno przedsiębiorstwo, całość dodatkowego wkładu EFS zwiększającego środki Funduszu Szkoleniowego stanowiłaby pomoc de minimis dla tego przedsiębiorstwa. W przypadku zasilenia Funduszu Szkoleniowego utworzonego przez kilka przedsiębiorstw, wysokość pomocy de minimis dla danego przedsiębiorcy ustalana byłaby na podstawie kosztów indywidualnych szkoleń, z których korzystali pracownicy danego przedsiębiorstwa.

9 9 Ekspertyza dotycząca nowego instrumentu Celem ekspertyzy jest opracowanie szczegółowych rekomendacji dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących i beneficjentów, dotyczących: –Zakresu zadań poszczególnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie wsparcia (partnerzy społeczni, MMSP); –Zasad rekrutacji MMSP do projektu przez Projektodawcę –Zasad dofinansowania projektu, w tym obowiązek zasilenia środkami EFS w ramach PO KL Funduszu Szkoleniowego,; –Rekomendacji dla modelu współzarządzania przez partnera społecznego Funduszem Szkoleniowym; –Metodyki analizy indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników przedsiębiorstw partycypujących w utworzeniu Funduszu Szkoleniowego; –Kwalifikowalności wydatków projektu (m.in. pomocy publicznej w projekcie);

10 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Grupa Sterująca dla nowego instrumentu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokapitalizowanie funduszu szkoleniowego w MMSP Warszawa, 4 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google