Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Propozycja zmian w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Propozycja zmian w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Propozycja zmian w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 związana z konkursem dla schematu 1.1.E Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Wrocław

3 3 Główne cele zmian w kryteriach 1.1 E Mikroprzedsiębiorstwa 1.Zwiększenie bazy projektowej celem wyczerpania alokacji oraz wykorzystania środków unijnych 2.Potrzeby wsparcia projektów znaczących, niosących ze swą realizacją dużą wartość dodaną dla regionu w zakresie: a.innowacyjności b.zatrudnienia Efekty zmian: dać przedsiębiorcom pewność, że realizując projekt innowacyjny lub generując miejsca pracy, dostaną taką ilość punktów dodatkowych, że zwiększy to zdecydowanie możliwość otrzymania dotacji. jednocześnie poprawić wykorzystanie środków w programie, oraz premiować najbardziej innowacyjne i pro zatrudnieniowe projekty

4 4 Nowe kryterium Czy Wnioskodawca jest gotowy do rozpoczęcia realizacji projektu? Tak (2); Nie (0); CEL: Umożliwienie wszystkim projektom przekroczenie progu 18% możliwych do zdobycia punktów na kryteriach sektorowych. Gotowość do realizacji projektu

5 5 Nowe kryterium: Czy realizacja projektu generuje utworzenie nowych etatów w większej ilości niż wymagane minimum w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy? 2 etaty (1); 3 etaty (2); równe i powyżej 4 etatów (3); CEL: Premiować wzrost zatrudnienia ponad wymagane minimum. Ilość stworzonych miejsc pracy

6 6 obecny zapis:zmieniony zapis: CEL: Zmiana ma na celu rozróżnienie pomiędzy prowadzeniem badań własnych a jedynie zakupem ich wyników. Czy projekt wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R? projekt wykorzystuje elementy prowadzonych przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R (3); projekt wykorzystuje elementy zakupionych wyników prac B+R (1) projekt nie wykorzystuje wyników prac B+R (0) Czy projekt wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R? Tak (1) Nie (0) Prowadzenie działalności B+R

7 7 obecny zapis:zmieniony zapis: CEL: Zmiana ma na celu rozróżnienie pomiędzy prowadzeniem badań własnych a jedynie zakupem ich wyników. Czy projekt wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R? projekt wykorzystuje elementy prowadzonych przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R (3); projekt wykorzystuje elementy zakupionych wyników prac B+R (1) projekt nie wykorzystuje wyników prac B+R (0) Czy projekt wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R? Tak (1) Nie (0) Prowadzenie działalności B+R

8 8 obecny zapis:zmieniony zapis: CEL: Zmiana ma na celu wyraźne rozróżnienie poszczególnych form własności przemysłowych oraz premiowanie tych, które są najbardziej koszto- i pracochłonne. Czy firma /lub jest w trakcie zdobywania patentu, licencji, wzorów użytkowych oraz innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją projektu? firma posiada patent, który zostanie wdrożony w wyniku realizacji projektu (4); firma jest w trakcie zdobywania patentu, który zostanie wdrożony w wyniku realizacji projektu (2); firma posiada lub jest w trakcie zdobywania licencji, wzorów oraz innych form własności przemysłowej, związanych z realizacją projektu (1) Czy firma /lub jest w trakcie zdobywania patentu, licencji, wzorów użytkowych oraz innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją projektu? Tak (1) Nie (0) Własność intelektualna firmy

9 9 obecny zapis:zmieniony zapis: CEL: Zmiana polega na wprowadzeniu minimalnej wartości jaka musi być przeznaczona na wydatki ICT. Czy projekt zakłada zakup lub unowocześnienie specjalistycznego oprogramowania wspierającego procesy zarządzania przedsiębiorstwem (np.: produkcją, sprzedażą) lub umożliwiającego wprowadzenie nowych usług (np.: świadczonych przez Internet) lub/i zakup sprzętu ICT (np.: sieć komputerowa, serwer) o udziale w wydatkach kwalifikowalnych projektu powyżej 1%? Tak (1) Nie (0) Czy projekt zakłada zakup lub unowocześnienie specjalistycznego oprogramowania wspierającego procesy zarządzania przedsiębiorstwem (np.: produkcją, sprzedażą) lub umożliwiającego wprowadzenie nowych usług (np.: świadczonych przez Internet) lub/i zakup sprzętu ICT (np.: sieć komputerowa, serwer)? Tak (1) Nie (0) Zastosowanie ICT

10 10 obecna punktacja:zmieniona punktacja: CEL: Zmiana polega na zwiększeniu ilości punktów do 2 dla większej zachęty dla wnioskodawców w poprawie ich stron internetowych. Czy wnioskodawca świadczy usługi za pośrednictwem Internetu Tak (2) Nie (0) Czy wnioskodawca świadczy usługi za pośrednictwem Internetu? Tak (1) Nie (0) Świadczenie e-usług

11 11 Usunięcie kryterium CEL: Z uwagi na fakt, realizacji o ostatnim okresie konkursów w zakresie turystyki, w chwili obecnej wydaje się uzasadnione zaprzestanie dodatkowego wzmacniania siły konkurencyjnej tego rodzaju projektów w konkursie, z uwagi na możliwość ewentualnego zakłócenia zasad konkurencyjności w tej branży gospodarki. Czy projekt wpisuje się w Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego ? Tak (1) Nie (0) Realizacja projektu w aspekcie atrakcyjności turystycznej

12 12 obecny zapis:zmieniony zapis: CEL: Tylko jednostki naukowe oraz ich sieci posiadają zaplecze, zgromadzony, sprzęt, wyposażenie i zasoby kadrowe mają realne szanse na wsparcie przedsiębiorców w realizacji projektu. Czy wnioskodawca posiada porozumienie o współpracy w zakresie realizowanego projektu z jednostkami naukowymi oraz sieciami naukowymi? Tak (1) Nie (0) Czy wnioskodawca posiada porozumienie o współpracy w zakresie realizowanego projektu z jednostkami naukowymi, konsorcjami oraz sieciami naukowymi, podmiotami działającymi na rzecz nauki, proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu? Tak (1) Nie (0) Współpraca w zakresie realizowanego projektu

13 13 Jaka jest stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt? obecny zapis:zmieniony zapis: CEL: Znaczące zwiększenie punktacji dla projektów realizowanych w powiatach o największym bezrobociu. Wg. danych DWUP na IV.2013 powiatów w przedziale 0 pkt jest 7 (Wrocław grodzki i ziemski, Polkowice, Jelenia Góra- grodzki, Lubin, Legnica, Oława). Powiatów w przedziale 2 pkt jest 7, w przedziale do 4 pkt jest 3, w przedziale do 12 pkt jest 8 powiatów i 5 powiatów jest w najwyższej skali (Lwówecki, Złotoryjski, Kłodzki, Górowski i Wałbrzyski). równa bądź niższa od średniej w województwie (0) wyższa do 4 punktów procentowych od średniej w województwie (2) wyższa do 8 punktów procentowych od średniej w województwie (4) wyższa do 12 punktów procentowych od średniej w województwie (6) powyżej 12 punktów procentowych od średniej w województwie (8) równa bądź niższa od średniej w województwie, (0) wyższa do 4 punktów procentowych od średniej w województwie, (1) wyższa od średniej w województwie o ponad 4 punkty procentowe, (2) Lokalizacja inwestycji w aspekcie bezrobocia

14 14 obecna punktacja:zmieniona punktacja: CEL: Zwiększenie punktacji ma na celu wsparcie jednego z celów RPO WD tj. zrównoważonego rozwoju regionu poprzez przydanie, większej ilości punktów w tym kryterium Czy inwestycja jest zlokalizowana na terenie obszarów wiejskich, małych miast lub obszarze wsparcia wskazanym w priorytecie IX RPO? Tak (2) Nie (0) Czy inwestycja jest zlokalizowana na terenie obszarów wiejskich, małych miast lub obszarze wsparcia wskazanym w priorytecie IX RPO? Tak(1) Nie (0) Priorytetowa lokalizacja inwestycji

15 15


Pobierz ppt "1. 2 Propozycja zmian w Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google