Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

nie projektów w ramach konkursów /zł/*

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "nie projektów w ramach konkursów /zł/*"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE KLUCZOWE ELEMENTY STUDIUM WYKONALNOŚCI RPO WP 2007-2013 Rzeszów, kwiecień 2008

2 nie projektów w ramach konkursów /zł/*
Nabór Wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP Oś priorytetowa Działanie Schemat Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowa- nie projektów w ramach konkursów /zł/* II Infrastruktura techniczna 2.1 Infrastruktura komunikacyjna B – Drogi powiatowe 117 153 050,00 C – Drogi gminne 45 804 200,00 IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska A - Oczyszczanie ścieków 96 188 820,00 B – Zaopatrzenie w wodę 52 963 710,00 4.2. Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi - 117 107 259,00

3 Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura techniczna
Cel główny Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w sferze komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej. Cele szczegółowe wyznaczone w ramach osi 2 obejmują: poprawę powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie (Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna), poprawę stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej (Działanie 2.2 -Infrastruktura energetyczna).

4 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna
Przykładowe rodzaje projektów Schemat B – Drogi powiatowe roboty budowlane dot. dróg i mostów powiatowych oraz infrastruktury towarzyszącej, roboty budowlane dot. obwodnic obszarów zurbanizowanych na drogach powiatowych oraz infrastruktury towarzyszącej

5 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna
Przykładowe rodzaje projektów Schemat C – Drogi Gminne roboty budowlane dot. dróg i mostów gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej, roboty budowlane dot. obwodnic obszarów zurbanizowanych na drogach gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej

6 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 70% Minimalna / maksymalna wartość projektu brak Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Schemat B – Drogi powiatowe minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 1 mln zł, maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł (w przypadku realizacji projektu przez kilka powiatów: 10 mln zł), Schemat C – Drogi gminne minimalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 0,5 mln zł, maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 5 mln zł

7 Działanie 2.1 – Infrastruktura komunikacyjna
Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy (Dotyczy wyłącznie zarządców lotnisk, podmiotów wykonujących zadania użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego/związku komunalnego, a także spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego/związek komunalny/Skarb Państwa samodzielnie lub łącznie posiadają większość udziałów lub akcji).

8 Oś priorytetowa 4 - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom
Cel główny Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi. Cele szczegółowe ograniczenie ilości zanieczyszczeń, w tym odpadów przedostających się do środowiska, a także poprawa zaopatrzenia w wodę (Działanie 4.1 – Infrastruktura ochrony środowiska), poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz racjonalne zagospodarowanie zasobów wodnych (Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi)

9 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska
Przykładowe rodzaje projektów Schemat A Oczyszczanie ścieków roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej, roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków: projekty w obrębie aglomeracji do RLM wymienionych w KPOŚK. Możliwe jest także wsparcie projektów grupowych, tzn. realizowanych dla kilku aglomeracji, z których każda jest mniejsza niż RLM, (wymóg minimalnej koncentracji 120 mieszkańców na 1 km sieci)

10 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska
Przykładowe rodzaje projektów Schemat B Zaopatrzenie w wodę roboty budowlane i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury dostarczania i/lub uzdatniania wody (z wyłączeniem zbiorników wodnych) – z uwzględnieniem konieczności właściwego unieszkodliwiania ścieków na objętych nimi obszarach: projekty w obrębie aglomeracji wymienionych w KPOSK,

11 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 70%

12 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska
Minimalna / maksymalna wartość projektu Schemat A i B: Projekty dotyczące infrastruktury oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę: projekty w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, w miejscowościach należących do gminy miejsko – wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. (w przypadku, gdy gmina nie wyczerpała limitu wsparcia w ramach PROW) – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 4 mln zł, projekty w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, w miejscowościach należących do gminy miejsko – wiejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców mniejszej niż 5 tys. (w przypadku, gdy gmina wyczerpała limit wsparcia w ramach PROW) – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł, projekty w miejscowościach należących do gminy miejsko – wiejskiej o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys. oraz w miejscowościach gminy miejskiej o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys. – minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln zł,

13 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska
Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Schemat A i B: Projekty dotyczące infrastruktury oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę: maksymalna kwota wsparcia ze środków EFRR: 10 mln zł.

14 Działanie 4.1 - Infrastruktura ochrony środowiska
Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (w ramach tej kategorii mieści się również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki organizacyjne. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – park narodowy / park krajobrazowy), przedsiębiorcy: podmioty wykonujące zadania użyteczności publicznej na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego/związku komunalnego (dotyczy wyłącznie spółek z ograniczona odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub do których jednostka samorządu terytorialnego przystąpiła, realizujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego), spółki wodne i ich związki, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

15 Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
Przykładowe rodzaje projektów w zakresie retencji wody: roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie renaturalizacji cieków wodnych i terenów wodno-błotnych, utrzymania naturalnego charakteru cieków poza terenami o zwartej zabudowie, odtworzenia terenów podmokłych, w zakresie opanowania wody: roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie urządzeń przeciwpowodziowych (wałów z niezbędnymi drogami dojazdowymi, przepompowni, polderów, suchych zbiorników, kanałów ulgi), regulacji i utrzymania cieków wodnych oraz innych form retencyjności, małych zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3 i stopni wodnych, w zakresie strategii zarządzania ryzykiem powodziowym: opracowanie ocen ryzyka powodziowego, map zagrożeń, planów zarządzania ryzykiem powodziowym i studiów ochrony przeciwpowodziowej.

16 Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 85%

17 Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
Minimalna / maksymalna wartość projektu budowa i modernizacja zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3, utrzymanie rzek nizinnych, rzek i potoków górskich oraz związanej z nimi infrastruktury, budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych, zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki: maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: mniejsza niż 40 mln zł. pozostałe rodzaje projektów: brak ograniczeń kwotowych.

18 Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
Minimalna / maksymalna kwota wsparcia brak

19 Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
Beneficjenci jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawna (w ramach tej kategorii mieści się również Skarb Państwa reprezentowany przez właściwe jednostki organizacyjne. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), spółki wodne i ich związki.

20 Zapraszam na szkolenie


Pobierz ppt "nie projektów w ramach konkursów /zł/*"

Podobne prezentacje


Reklamy Google