Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bogna Wichrowska Dorota Bevanda Warszawa, dnia 18-19czerwca 2009 r. Małe przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bogna Wichrowska Dorota Bevanda Warszawa, dnia 18-19czerwca 2009 r. Małe przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Bogna Wichrowska Dorota Bevanda Warszawa, dnia 18-19czerwca 2009 r. Małe przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce.

2 Przepisy prawne Ustawa z dnia r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) z późn. zmianami tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz.858 z 2006 r. Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) Dyrektywa 98/83/EC z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (L.dz. 330/31)

3 Woda wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 68,5 % pochodzi z ujęć podziemnych i w 31,5 % z ujęć powierzchniowych. Z ujęć powierzchniowych, najczęściej w kraju wykorzystywanych przez duże wodociągi zaopatrywane są największe aglomeracje miejskie i przemysłowe np. województwo śląskie czy łódzkie czy Warszawa.

4 Urządzenia do zaopatrywania w wodę i ocena jakości wody do spożycia przez ludzi (wartości bezwzględne) Wyszczególnienie Liczba urządzeń ogółem w: 2007 r.2008 r.Różnica A. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę Wodociągi o produkcji [m3/d] < x x > razem B. Indywidualne ujęcia wykorzystywane do celów publicznych lub działalności gospodarczej Produkujące <10m 3 /d / Zaopatrujące<50 osób6126,0074,00 C. Inne urządzenia dostarczające wodę studnie Obecnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie obejmują w pełni swoim zakresem wszystkich podmiotów zajmujących się ujmowaniem, uzdatnianiem lub dystrybucją wody.

5 Przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków regulują jedynie zaopatrzenie w wodę prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej. W rzeczywistości zaopatrzeniem w wodę zajmują się również takie podmioty jak szpitale ujmujące wodę z własnych ujęć czy też gospodarstwa pomocnicze przy zakładach karnych, jednostkach wojskowych czy szkoły. Podmioty te produkują wodę na potrzeby własne, ale zdarza się też, że sprzedają ją podmiotom zewnętrznym. W ewidencji stacji sanitarno-epidemiologicznych w roku 2008 znajdowało się 6797 tego typu podmiotów produkujących blisko m3 wody / dobę.

6 Są to przede wszystkim: 28 szpitali ujmujących wodę z własnych ujęć – produkcja m3 wody / dobę, 28 szpitali ujmujących wodę z własnych ujęć – produkcja m3 wody / dobę, 8 gospodarstw pomocniczych przy zakładach karnych - produkcja 5900 m3 wody / dobę, 8 gospodarstw pomocniczych przy zakładach karnych - produkcja 5900 m3 wody / dobę, 135 gospodarstw pomocniczych przy jednostkach wojskowych – produkcja 2050 m3 wody / dobę, 135 gospodarstw pomocniczych przy jednostkach wojskowych – produkcja 2050 m3 wody / dobę, 825 obiektów turystycznych – produkcja m3 wody / dobę, 825 obiektów turystycznych – produkcja m3 wody / dobę, 373 zakłady zajmujące sie wytwarzaniem lub przetwarzaniem żywności – produkcja m3 wody / dobę, 373 zakłady zajmujące sie wytwarzaniem lub przetwarzaniem żywności – produkcja m3 wody / dobę, - inne – 3854 – produkcja m3/dobę, - inne – 3854 – produkcja m3/dobę, a także osoby fizyczne i spółki eksploatujące wodociągi np. po PGR. a także osoby fizyczne i spółki eksploatujące wodociągi np. po PGR.

7 Ludność zarówno w miastach, jak i na wsi zaopatrywana była w wodę lepszej jakości, jeśli dostarczana była z przedsiębiorstw o większej wydajności. Jednostki pracujące z mniejszą wydajnością miały większe problemy z dostarczaniem odbiorcom odpowiedniej jakości wody. Średnio 87% mieszkańców miast piło wodę o jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia [3]. Należy zaznaczyć, że przedsiębiorstwa wodociągowe o największej wydajności zaopatrywały blisko 100% konsumentów na terenie miast w wodę najlepszej jakości. Tylko 74% procent ludności z terenów miejskich otrzymywało wodę dobrej jakości dostarczaną przez przedsiębiorstwa o najmniejszej wydajności, a blisko 26 % odbiorców tej kategorii podmiotów piło wodę niespełniającą odpowiednich wymagań.

8 Zaopatrzenie ludności w wodę na terenach miejskich i wiejskich. W roku 2008 tereny wiejskie nie były zaopatrywane w wodę przez podmioty produkujące wodę powyżej m3/dobę. Histogramy 1 i 2 przedstawiają odsetek ludności zaopatrywanej w wodę odpowiadającą i nieodpowiadającą wymaganiom rozporządzenia [3] na terenie kraju, odpowiednio dla obszarów miejskich i wiejskich w roku 2008.

9

10 Lp.Parametr Najwy ż sza dopuszczalna warto ść Liczba mikroorganizmów [jtk] Obj ę to ść próbki [ml] 1Escherichia coli0100 2Enterokoki0100 Z % jakość wody odpowiadającej lub nieodpowiadającej wymaganiom rozporządzenia [3] na terenach miejskich i wiejskich przedstawiono kolejno na histogramach 3 i 4.

11

12 Liczbę przekroczeń wybranych parametrów wskaźnikowych z załącznika 1 rozporządzenia w skali kraju [3] przedstawiono w odniesieniu do liczby przeprowadzonych analiz mikrobiologicznych

13 Odsetek przekroczeń dwóch wskaźników mikrobiologicznych z załącznika 1 do ww. rozporządzenia w poszczególnych województwach

14 Procentowy poziom zanieczyszczenia wody parametrami chemicznymi i mikrobiologicznymi przedstawiono poniżej. Najwyższy odsetek przekroczeń znajdował się w wodzie produkowanej przez podmioty o najniższej dobowej produkcji, a więc poniżej 1000 m3 wody na dobę, najniższy zaś odnotowano w wodzie pochodzącej z przedsiębiorstw o najwyższej dobowej produkcji.

15 Na histogramie poniżej przedstawiono liczbę przekroczeń parametrów mikrobiologicznych z załącznika nr 3 do rozporządzenia w poszczególnych grupach przedsiębiorstw wodociągowych.

16 W największej ilości stwierdzono przekroczenia sześciu parametrów: żelaza, manganu, mętności, jonu amonowego, barwy i zapachu. Ilościowe przekroczenia wybranych parametrów obrazuje histogram poniżej.

17 Poniżej przedstawiono liczbę przekroczeń manganu w poszczególnych województwach w odniesieniu do podmiotów produkujących wodę w różnych ilościach.

18 Na histogramie poniżej przedstawiono wartości przekroczeń żelaza w odniesieniu do dobowej produkcji wody na terenie poszczególnych województw. Zdecydowanie największą ilość ich przekroczeń dało się zaobserwować w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, w kategorii przedsiębiorstw o najniższej dobowej produkcji wody. Przedsiębiorstwa produkujące powyżej m3 wody na dobę mają mniejsze problemy z dotrzymaniem odpowiednich wartości w stosunku do obowiązujących wymagań. Z kolei przedsiębiorstwa o najmniejszej dobowej produkcji cały czas mają problem zapewnieniem odpowiedniej jakości wody w większości polskich województw.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bogna Wichrowska Dorota Bevanda Warszawa, dnia 18-19czerwca 2009 r. Małe przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google