Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rpo.dolnyslask.pl NGO w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego Konferencja Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rpo.dolnyslask.pl NGO w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego Konferencja Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego."— Zapis prezentacji:

1 NGO w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego Konferencja Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego 29 sierpnia 2007, Wrocław Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Anna Janus

2 Harmonogram i stan prac nad RPO (1) Źródła finansowania organizacji pozarządowych (2004 r.) 65%

3 POZIOM AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW

4 POZIOM AKTYWNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW

5 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo informacyjne) 3.Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) 5.Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Energetyka) 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) 8.Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) 9.Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) 10.Pomoc Techniczna Priorytety RPO na lata

6 Cel: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienie i wykorzystanie potencjału sektora B+R Alokacja z EFRR na Priorytet: EUR (25,54% całkowitej alokacji) Główne obszary wsparcia: dotacje inwestycyjne (głównie MSP), fundusze pożyczkowe i poręczeniowe; wsparcie instytucji otoczenia biznesu, doradztwo dla przedsiębiorstw, udział w targach i misjach gospodarczych; Priorytet I Przedsiębiorstwa i innowacyjność (1)

7 wsparcie tzw. infrastruktury proinnowacyjnej (np. parki przemysłowe, technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości) oraz wsparcie finansowe dla jednostek naukowych w zakresie B+R. Przykładowa grupa beneficjentów: przedsiębiorstwa szkoły wyższe, jednostki naukowe instytucje otoczenia biznesu jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną organizacje pozarządowe Priorytet I Przedsiębiorstwa i innowacyjność (2)

8 Cel: Wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Alokacja z EFRR na Priorytet: EUR (8,00% całkowitej alokacji) Udział w budżecie Priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie nie mniej niż 38% alokacji Główne obszary wsparcia: budowa lub rozbudowa regionalnych i lokalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, rozwoju bezpiecznych systemów transmisji danych oraz tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu; rozwój e-usług publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym. Preferowane będą także projekty przyczyniające się do rozwoju społeczeństwa partycypacyjnego, np. poprawiające dostępność do technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych i starszych. Priorytet II Społeczeństwo informacyjne (1)

9 Przykładowa grupa beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną administracja rządowa organizacje pozarządowe szkoły wyższe kościoły i związki wyznaniowe (oraz ich osoby prawne) instytucje kultury zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia przedsiębiorcy Priorytet II Społeczeństwo informacyjne (3)

10 Cel: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury transportowej w celu zmodernizowania sieci połączeń transportowych z sąsiednimi regionami oraz działania przyczyniające się do rozwoju i usprawnienia transportu zbiorowego. Alokacja z EFRR na Priorytet: EUR (18,79% całkowitej alokacji) Priorytet III Transport (1)

11 Główne obszary wsparcia: poprawa jakości połączeń dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych (gł. o dużym natężeniu ruchu) z drogami krajowymi- co doprowadzi do poprawy komunikacji z regionalnymi ośrodkami wzrostu gospodarczego i siecią TEN-T. Poprzez poprawę komunikacji w/w dróg z siecią dróg krajowych nastąpi również poprawa połączenia pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. budowa obwodnic miast i miejscowości oraz poprawy połączeń tranzytowych przez miasta, w których występuje duże natężenia ruchu poprawa dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego zarówno o znaczeniu regionalnym (np.specjalne sfery ekonomiczne), lokalnych centrów aktywności gosp. oraz do miejsc atrakcyjnych turystycznie modernizacja i budowa obiektów inżynierskich m.in. przepraw mostowych w celu poprawy dostępności transportowej wielu miast. poprawa infrastruktury i stanu taboru kolejowego poprawa i rozwój zbiorowego transportu miejskiego i podmiejskiego oraz infrastruktury towarzyszącej Lista przykładowych beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcy Priorytet III Transport (2)

12 Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i technologicznym. Alokacja z EFRR na Priorytet: EUR (10,61% całkowitej alokacji) Udział w budżecie Priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie nie mniej niż 38% alokacji Priorytet IV Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (1)

13 Główne obszary wsparcia: gospodarka wodno-ściekowej (oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągowa i kanalizacyjna – aglomeracje zgodnie z KPOŚK od 2 tys. do 15 tys. RLM), ochrony powietrza gospodarki odpadami zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami rekultywacji obszarów zdegradowanych (poprzemysłowych i powojskowych) ochrony bioróżnorodności (np.odbudowy i udrażniania korytarzy ekologicznych) ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobieganie i zwalczanie skutków suszy, w tym budowa i modernizacja wielofunkcyjnych zbiorników wodnych – głównie dot. obszarów górskich, podgórskich, wiejskich, leśnych rozwoju infrastruktury związanej z zapobieganiem i szybką likwidacją zagrożeń i skutków pożarowych tworzenie i wzmacnianie centrów ratownictwa chemicznego i biologicznego; tworzenie regionalnych systemów monitoringu środowiska; infrastruktura związana z edukacją ekologiczną. likwidacji nieczynnych mogilników i składowisk materiałów niebezpiecznych; Priorytet IV Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (2)

14 Przykładowa grupa beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną Przedsiębiorcy organizacje pozarządowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne parki narodowe i krajobrazowe kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych Priorytet IV Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne (3)

15 Cel: Poprawa stanu infrastruktury energetycznej regionu poprzez modernizację sieci dystrybucji energii a także zmniejszenie udziału paliw stałych w procesie wytwarzania energii oraz uwzględnienie wymagań ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii. Alokacja z EFRR na Priorytet: EUR (3,00% całkowitej alokacji) Udział w budżecie Priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie nie mniej niż 38% alokacji Priorytet V Energetyka (1)

16 Główne obszary wsparcia: przebudowy istniejącej sieci dystrybucji energii elektrycznej niskiego i średniego napięcia. wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych; przebudowa istniejącej sieci dystrybucji energii odnawialnej; inwestycje zmierzające do budowy, przebudowy lub rozbudowy oraz wyposażenia ciepłowni; budowa i rozbudowa sieci dystrybucji ciepła. Przykładowa grupa beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia przedsiębiorcy Priorytet V Energetyka (2)

17 Priorytet VI Turystyka Cel: Wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym Alokacja z EFRR na Priorytet: EUR (8,94% całkowitej alokacji) Obszary wsparcia: turystyka uzdrowiskowa, kulturowa, biznesowa, aktywna; infrastruktura turystyczna i kulturowa służąca informacji i promocji turystycznej i zapewnieniu bezpieczeństwa turystom, oraz jej termomodernizacja, wykorzystanie energii słonecznej oraz dostęp dla niepełnosprawnych Priorytet VI Turystyka i Kultura (1)

18 Przykładowa grupa beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia administracja rządowa instytucje kultury szkoły wyższe kościoły i związki wyznaniowe (oraz ich osoby prawne) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne organizacje pozarządowe Priorytet VI Turystyka i Kultura (2)

19 Cel: Podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia poprzez inwestycje w bazę dolnośląskich placówek edukacyjnych. Alokacja z EFRR na Priorytet: EUR (8,16% całkowitej alokacji) Udział w budżecie Priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie nie mniej niż 15% alokacji Priorytet VII Edukacja (1)

20 Obszary wsparcia: infrastruktura edukacyjna szkół wyższych oraz obiektów sportowych i bazy socjalnej; szkolna i przedszkolna infrastruktura dydaktyczna, w tym obiekty sportowe wykorzystywane w systemie edukacji. wyposażenie w/w placówek w niezbędny sprzęt; Infrastruktura ośrodków kształcenia ustawicznego, edukacji społecznej termomodernizacja, wykorzystanie energii słonecznej oraz dostęp dla niepełnosprawnych do infrastruktury edukacyjnej Priorytet VII Edukacja (2)

21 Przykładowa grupa beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną szkoły wyższe, jednostki naukowe osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki kościoły i związki wyznaniowe (oraz ich osoby prawne) organizacje pozarządowe partnerzy społeczni i gospodarczy Priorytet VII Edukacja (3)

22 Cel: Podniesienie jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Alokacja z EFRR na Priorytet: EUR (4,35% całkowitej alokacji) Priorytet VIII Zdrowie (1)

23 Obszary wsparcia: przebudowa i rozbudowa zakładów opieki zdrowotnej; wyposażenie placówek służby zdrowia w aparaturę i sprzęt medyczny; wdrażanie systemów informatycznych w służbie zdrowia termomodernizacja i wykorzystanie energii słonecznej w infrastrukturze opieki zdrowotnej oraz dostosowanie jej do norm prawnych (w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych) Powyższe działania mają doprowadzić do racjonalizacji procesu leczenia i funkcjonowania placówek ochrony zdrowia Przykładowa grupa beneficjentów: Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia Priorytet VIII Zdrowie (2)

24 Cel: Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast w regionie. Alokacja z EFRR na Priorytet: EUR (8,81% całkowitej alokacji) Dwa poziomy wsparcia (dla realizacji LPR): miasta zamieszkałe przez co najmniej mieszkańców miasta poniżej mieszkańców (wsparcie tylko dla przedsięwzięcia w zakresie mieszkalnictwa - konkurs projektów) Dopuszczalne jest stosowanie inicjatywy JESSICA – wsparcie w postaci odnawialnych instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz inne instrumenty pochodne) Priorytet IX Miasta (1)

25 Przykładowa grupa beneficjentów: beneficjenci priorytetów: Społeczeństwo informacyjne, Transport, Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne, Energetyka, Turystyka i Kultura oraz Edukacja spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS partnerzy społeczni i gospodarczy Priorytet IX Miasta (2)

26 Punkt Informacyjno-Kontaktowy ZPORR i RPO tel. (0-71) , www. rpo.dolnyslask.pl Projekty dokumentów dot. RPO

27 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego Wrocław Wrocław tel.: (071) tel.: (071) fax: (071)


Pobierz ppt "Www.rpo.dolnyslask.pl NGO w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego Konferencja Rzecznictwo NGO siłą społeczeństwa obywatelskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google