Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPR po 2013 – stan bieżący, przygotowania oraz perspektywy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPR po 2013 – stan bieżący, przygotowania oraz perspektywy"— Zapis prezentacji:

1 WPR po 2013 – stan bieżący, przygotowania oraz perspektywy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich VI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich Zegrze, r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Kongres współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Strategia Europa 2020 Program(y) Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) –obejmuje EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMR („fundusze WRS”) i odzwierciedla strategię EU2020 poprzez wspólne cele tematyczne realizowane przez poszczególne fundusze Umowa Partnerska – dokument krajowy określający planowaną alokację środków na realizację celów EU2020 Polityka rozwoju obszarów wiejskich: EFRROW Pozostałe fundusze WRS (EFRR, EFS, FS, EFMR) Program(y) Rozwoju Obszarów Wiejskich - Dotyczące sześciu priorytetów dla rozwoju obszarów wiejskich

3 Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji
Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną

4 Wspólne Ramy Strategiczne
Cele tematyczne Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych; Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów; Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych; Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

5 Umowa Partnerska Rozwiązania zapewniające
zgodność z unijną strategią na rzecz inteligentnego, stałego wzrostu skuteczną realizację efektywne wdrażanie funduszy 2. Zintegrowane podejście do rozwoju regionalnego na zaspokojenie potrzeb obszarów ubogich, grup dyskryminowanych lub wykluczonych

6 Polityka rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r.
Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna integrować główne cele polityki określone w Strategii Europa 2020 i być spójna z ogólnymi celami polityki spójności gospodarczej i społecznej określonymi w Traktacie Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna towarzyszyć płatnościom bezpośrednim i środkom rynkowym WPR oraz uzupełniać je, a tym samym przyczyniać się do osiągnięcia celów tej polityki ustanowionych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

7 Instrumenty Zestaw działań będzie ograniczony do ok. 20
Nie przewidziano działania „Renty strukturalne” Nowe działania Zachowanie podejścia Leader ONW zastąpiony płatnościami dla obszarów z naturalnymi lub innymi specyficznymi utrudnieniami Liczna grupa działań związana z leśnictwem Utworzenie EIP Kontynuacja funkcjonowania Europejskiej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Umożliwienie powstania tematycznych sub – programów Młodzi rolnicy Małe gospodarstwa Obszary górskie Stworzenie krótkiego łańcucha dostaw

8 Zawartość programu rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z propozycjami UE
Analiza SWOT, określenie potrzeb rozwojowych obszarów wiejskich objętych programem z punktu widzenia priorytetów UE Opis strategii , wskaźniki realizacji priorytetów focus areas, dobór działań programu i ich wpływ na realizację celów. Logika interwencji, podział budżetu, związek z sytuacją obszaru, uwzględnienie celów horyzontalnych, uproszczenia, doradztwo, pobudzanie innowacyjności, założenia dot. kryteriów wyboru projektów Warunkowości ex ante Opis działań programu Mechanizmy koordynacji (rozwój lokalny) System monitorowania i oceny Plan finansowy Przypisanie do priorytetów UE wskaźników monitorowania, działań i nakładów finansowych Dodatkowe finansowanie krajowe działań. Komplementarność z pozostałymi funduszami WRS i I filarem WPR Założenia odnośnie wdrażania – struktura zarządzania, Komitet Monitorujący informacja i promocja, zasada partnerstwa, założenia odnośnie KSOW

9 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 21)
Zakres Wsparcie obejmuje w szczególności: sporządzanie i aktualizowanie planów rozwoju gmin na obszarach wiejskich i ich podstawowych usług oraz planów ochrony obszarów NATURA 2000 i innych obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej i planów zarządzania nimi; inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną; infrastrukturę szerokopasmową, inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury; inwestycje organów publicznych w infrastrukturę rekreacyjną, informację turystyczną i oznaczanie miejsc turystycznych; badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi i krajobrazu wiejskiego, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych. inwestycje ukierunkowane na przeniesienie działalności i przebudowę budynków lub innych obiektów położonych w pobliżu osad wiejskich

10 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 21)
Beneficjenci (potencjalnie, aktualnie nie doprecyzowane w Rozporządzeniu) Podmioty publiczne / władze lokalne Organizacje pozarządowe Podmioty prywatne

11 Leader - kontynuacja Dążenia wspólnoty, realizowane poprzez lokalne grupy działania, wyrażające interesy sektorów: publicznego, społecznego- gospodarczego, gdzie na poziomie decyzyjnym, ani sektor publiczny, ani poszczególne grupy interesu nie mogą stanowić więcej niż 49 % głosujących Realizacja zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych strategii rozwoju Dokonanie analizy lokalnych potrzeb i potencjału, biorąc pod uwagę na kryteria innowacyjności, sieciowania i współpracy

12 HARMONOGRAM 2011 Prace nad rozporządzeniami Parlamentu i Rady – trwają od jesieni 2011 2012 Pierwszy projekt WRS – marzec 2012 Trwają prace nad podstawami prawnymi UE Przygotowania prawne i organizacyjne w kraju 2013 Zakończenie prac nad podstawami prawnymi UE - ????………………………………………………………… Przygotowywanie i konsultowanie programów wraz z oceną ex ante Zatwierdzenie WRS – akt delegowany KE, 3 mies. po rozporządzeniu WRS Złożenie Umowy Partnerskiej wraz z projektami programów – 3 mies. po zatwierdzeniu WRS 2014 Zatwierdzenie programów: 6 miesięcy od ich złożenia Rozpoczęcie realizacji programów: 2014

13 Dziękuję za uwagę Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Kongres współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "WPR po 2013 – stan bieżący, przygotowania oraz perspektywy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google