Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Dwufunduszowy program operacyjny dla województwa podkarpackiego – efekt synergii polityki spójności UE Mielec, 19 sierpnia 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

2 System europejskich i krajowych dokumentów strategicznych
Europa 2020 Zalecenia Rady UE dla Polski Pakiet rozporządzeń UE na lata Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategie Zintegrowane w tym KSRR KPZK Krajowy Program Reform Umowa partnerstwa Krajowe Programy Operacyjne w ramach Polityki Spójności Krajowe Programy Operacyjne w ramach WPR i WP Ryby Regionalne Programy Operacyjne w ramach Polityki Spójności 15 RPO w regionach słabiej rozwiniętych RPO dla Mazowsza Programy EWT Kontrakt Terytorialny

3 Osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:
EUROPA 2020 Priorytety inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu; sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:

4 EUROPA 2020 Cele Zatrudnienie proc. osób w wieku lat powinno mieć pracę Badania i rozwój - 3 proc. PKB Unii na inwestycje w badania i rozwój Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające). 20 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20 proc. Edukacja - odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę nie powinien przekraczać 10 proc., co najmniej 40 proc. osób w wieku powinno mieć wykształcenie wyższe Ubóstwo i wykluczenie społeczne - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln.

5 EUROPA 2020 Cele (wskaźniki)1
Cele państw członkowskich Stopa zatrudnienia (%) Badania i rozwój w % PKB Cele dot. ograniczenia emisji CO22 Energia odnawialna Efektywność energetyczna – ograniczenie zużycia energii w mln ton Przedwczesne zakończenie nauki (%) Wykształcenie wyższe (w %) Zmniejszenie liczby ludności zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w liczbie osób) Cel główny UE 75% 3% -20% (w odniesieniu do poziomów z 1990 r.) 20% Zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, co odpowiada 368 mln ton 10% 40% Szacunki na poziomie UE3 73,70-74% 2,65-2,72% z 1990 r. 206,9 Mtoe 10,30-10,50% 37,50-38,0% Brak możliwości dokonania obliczeń ze względu na różnice w metodach krajowych PL 71% 1,7% 14% 15,48% 14,00 4,5% 45% 1 Określone przez państwa członkowskie w krajowych programach reform w kwietniu 2011 r. 2 Krajowe cele dotyczące ograniczenia emisji, określone w decyzji 2009/406/WE (zwanej też „decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego”), dotyczą emisji nieobjętych systemem handlu emisjami. Emisje objęte systemem handlu emisjami zostaną ograniczone o 21% w porównaniu z poziomem emisji w 2005 r. Odnośne ograniczenie całkowite emisji wyniesie -20 % w porównaniu z poziomem emisji w 1990 r. 3 Dodanie celów krajowych.

6 Umowa Partnerstwa (projekt z dnia 13 lipca 2013r.)
Umowa Partnerstwa to dokument przygotowywany przez państwo członkowskie z udziałem partnerów zgodnie z podejściem opartym na wielopoziomowym sprawowaniu rządów, który określa strategię państwa członkowskiego, jego priorytety i warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych w celu realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

7 Projekt Umowy Partnerstwa dotyczy m.in.:
Liczby i zakresu programów operacyjnych, Ram instytucjonalnych systemu wdrażania, Kluczowych celów i kierunków interwencji finansowanych ze środków unijnych, Sposobu podziału interwencji pomiędzy programy krajowe i regionalne, Koncentracji tematycznej, Warunkowości, w tym możliwości wypełniania warunków ex-ante, wskazanych w projektach rozporządzeń a wybór kierunków interwencji, Założeń finansowych, Stopnia uzupełniania się interwencji finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, Metod zastosowania podejścia terytorialnego w programowaniu i wdrażaniu polityki spójności, Wskaźników na poziomie umowy.

8 Układ programów operacyjnych
Fundusz Alokacja na poszczególne programy operacyjne (mln euro) * Instytucja zarządzająca Polityka Spójności 1. Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw (PO IR) EFRR[1] 7 354,5 (12%) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2. Program dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego (PO IŚ) EFRR, FS[2] 21 549,65 (33%) 3. Program dotyczący rozwoju cyfrowego (PO PC) EFRR 1 972,47 (3%) 4. Program pomocy technicznej (PO PT) FS 540,34 (1%) 5. Program dotyczący Polski Wschodniej – program ponadregionalny (PO PW) 1 714,08 (3%) 6. Program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego rządzenia (PO WER) EFS[3] 2 228,04 (4%) 7. Regionalne Programy Operacyjne EFRR, EFS 28 215,19 (44%) Zarządy województw suma 63 580,27 (100%) *Po alokacji rezerwy programowej oraz z wyłączeniem „wolnych środków” [1] EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [2] FS – Fundusz Spójności [3] EFS – Europejski Fundusz Społeczny

9 Cel ten będzie realizowany w ramach trzech obszarów:
Celem realizowanym w ramach nowej perspektywy finansowej będzie … Cel ten będzie realizowany w ramach trzech obszarów: wsparcie dla zwiększania konkurencyjności gospodarki poprawa spójności społecznej i terytorialnej podnoszenie sprawności i efektywności państwa oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie spójności społecznej i terytorialnej (przez likwidowanie istniejących barier rozwojowych) i podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. poprzez wszystkie 11 celów tematycznych wynikających z projektów rozporządzeń UE

10 Cele tematyczne Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

11 Minimalne poziomy koncentracji środków
fundusz kategorie regionów ringfencing’i Poziomy koncentracji przyjęte w Umowie Partnerstwa regiony słabiej rozwinięte EFRR cel 1, 2, 3, 4 min. 50% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 1, 2, 3 i 4 (badania i innowacyjność, ICT, MŚP oraz gospodarka niskowęglowa) 59% EFRR i FS w tym: cel 4 min. 15% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 4, do wyliczenia poziomu ring-fencingu została też wprowadzona możliwość wykorzystania środków FS alokowanych na CT4 19% EFS w tym: cel 9 min. 20% środków EFS musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 9 21% woj. mazowieckie** min. 60% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 1, 2, 3 i 4 (badania i innowacyjność, ICT, MŚP oraz gospodarka niskowęglowa) 65% (ew. FS) min. 15% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 4, do wyliczenia poziomu ring-fencingu została też wprowadzona możliwość wykorzystania FS alokowanych na CT4 20%

12 Kontrakt terytorialny
Programowy instrument koordynacji służący poprawie efektywności działań rozwojowych (głównie inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie, realizowanych przez różne podmioty publiczne i ustalonych w procesie negocjacji pomiędzy nimi. Stanowi instrument uzgadniania między stroną rządową i samorządową przedsięwzięć służących realizacji celów polityki regionalnej zapisanych w KSRR, w sytuacji, gdy korespondują z celami rozwojowymi danego województwa. Umożliwia koordynację działań realizowanych w ramach ZIT służących rozwojowi obszarów funkcjonalnych z komplementarnymi działaniami realizowanymi w programach krajowych i RPO nie objętymi ZIT a wpisującymi się w Strategię ZIT.

13 Podmioty zaangażowane w realizację Kontraktu Terytorialnego
Pierwsza edycja kontraktów terytorialnych obejmie jedynie kontrakty pomiędzy rządem i samorządem wojewódzkim. W negocjacje zostaną jednak włączone w szczególności te podmioty, do których adresowane będą działania w ramach kontraktów terytorialnych. W przypadku miast i ich obszarów funkcjonalnych będą to np. jednostki samorządu terytorialnego objęte zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi.

14 Przygotowanie i negocjacje kontraktów terytorialnych
Proces formułowania stanowisk na szczeblu rządowym i samorządowym Obejmuje opracowanie mandatu negocjacyjnego po stronie rządowej i po stronie samorządowej. W wyniku negocjacji powstaje wspólna wizja rozwoju dotycząca danego terytorium, lista przedsięwzięć priorytetowych niezbędnych dla jej realizacji oraz zobowiązania umawiających się stron. Przygotowanie mandatów negocjacyjnych rządu i samorządu Procedura negocjacji - po stronie rządowej odpowiada minister właściwy ds. rozwoju regionalnego - po stronie samorządowej odpowiada marszałek województwa (koordynator procesu negocjacji – wyznaczony przez marszałka województwa) Zatwierdzenie kontraktów i rozpoczęcie ich realizacji – po akceptacji przez Radę Ministrów i Zarząd Województwa strony podpisują kontrakt.

15 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
– (Integrated Territorial Investemnt) Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są nowym instrumentem rozwoju terytorialnego, przyczyniającym się do realizacji zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych. Za pomocą tego instrumentu partnerstwa reprezentujące miasta i ich obszary funkcjonalne mogą realizować zintegrowane projekty, łączące działania finansowane z EFRR i EFS. Cele zastosowania ZIT: zwiększenie zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami strukturalnymi UE, realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich obszarów funkcjonalnych, sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych miast.

16 Zakres tematyczny ZIT Wsparcie ZIT z wykorzystaniem środków WRS w ramach RPO skoncentrowane będzie na niżej określonych kierunkach interwencji: Rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (cele tematyczne nr 4 i 7) – realizacja przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych strategii organizacji transportu publicznego wspólnych dla całego obszaru funkcjonalnego, Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego (cele tematyczne nr 6, 8, 9, 10) – realizacja wspólnego dla całego obszaru funkcjonalnego planu rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne powinny być realizowane w sposób zintegrowany, uwzględniając aspekty infrastrukturalne, gospodarcze, społeczne i środowiskowe, Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (cel tematyczny nr 6). Wspieranie efektywności energetycznej oraz promowanie strategii niskoemisyjnych (cel tematyczny nr 4).

17 Wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawa dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (cele tematyczne nr 2, 6, 8, 9) - Projekty powinny wykorzystywać wspólne cechy/potencjał obszaru funkcjonalnego i przyczyniać się do umocnienia jego charakteru oraz do dostosowania i rozszerzenia oferty usług w całej przestrzeni funkcjonalnej miasta. Zintegrowany charakter projektów realizowanych w ramach ZIT powinien być głównym kryterium decydującym o jego realizacji w tej formule. Ostateczne ustalenia w zakresie doboru celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych - na etapie negocjacji kontraktu terytorialnego oraz ustalenia zawartości programów operacyjnych.

18 Delegacja zadań w ramach ZIT
MRR rekomenduje minimalny zakres zadań Związku ZIT (wybór projektów w formule ZIT) Minimalne powierzenie zarządzania ZIT władzom reprezentującym obszary miejskie: przygotowanie i akceptacja kryteriów wyboru projektów poprzez udział w komitecie monitorującym, preselekcja wniosków, opracowanie listy rankingowej projektów. Instytucja Zarządzająca odpowiada za ogłoszenie naborów, ocenę formalną, negocjowanie i podpisanie umowy z beneficjentem, rozliczanie projektów. 2.Częściowe powierzenie zarządzania ZIT władzom reprezentującym obszary miejskie: opracowanie kryteriów wyboru projektów, ocena formalna i merytoryczna wniosków, opracowanie listy rankingowej projektów, wybór projektów. Instytucja Zarządzająca odpowiada za ogłoszenie naboru, negocjowanie i podpisanie umowy z beneficjentem, rozliczanie projektów. 3. Pełne powierzenie zarządzania ZIT władzom reprezentującym obszary miejskie: Całość procesu związanego z wyborem oraz rozliczaniem projektów wykonuje Związek ZIT. Odbywa się to na zasadzie grantu globalnego.

19 (przy minimalnej delegacji zadań)
Zadania Związku ZIT (przy minimalnej delegacji zadań) przygotowanie Strategii ZIT, w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne i planistyczne, przedkładanie Strategii ZIT do pozytywnego zaopiniowania IZ RPO (w kontekście możliwości finansowania z RPO) oraz Ministrowi Rozwoju Regionalnego (w kontekście zgodności z UP. MRR opiniuje również propozycje projektów) , udział w programowaniu RPO (w zakresie ZIT) oraz przygotowanie/aktualizacja kryteriów wyboru projektów dla działań realizowanych w formule ZIT i uzgadnianie ich z IZ RPO, wybór projektów do dofinansowania, w tym opracowanie listy rankingowej projektów, uzgadnianie jej z IZ RPO, sprawozdawczość względem IZ – przygotowanie rocznego raportu monitoringowego nt. wdrażania Strategii ZIT, a następnie przekazywanie tego dokumentu do oceny i zatwierdzenia KM RPO, udział w pracach/posiedzeniach Komitetu Monitorującego. Delegacja zadań z poziomu RPO na poziom Związku ZIT wymaga posiadania przez Związek ZIT odpowiedniej zdolności instytucjonalnej do udziału w zarządzaniu częścią programu operacyjnego oraz zapewnienie współfinansowania realizowanych projektów.

20 Strategia ZIT Strategia ZIT powinna uwzględniać wspólne, strategiczne wybory uzgodnione przez jednostki wchodzące w skład Związku ZIT. Ich efektem powinny być pakiety przedsięwzięć z różnych obszarów tematycznych, służące wykorzystaniu szans rozwojowych i przełamaniu barier cechujących dany obszar. Podstawa udzielenia wsparcia z oznaczonych działań/poddziałań RPO Określa wizję terytorialną i wskazuje cele, najważniejsze działania/przedsięwzięcia do realizacji Jest narzędziem dla realizacji polityki w miejskim obszarze funkcjonalnym, ale obejmuje obszarowo te JST, które wyraziły wolę współpracy Wskazuje stopień realizacji celów RPO (interwencja programowania oczekiwana przez KE, w tym przypisanie priorytetów inwestycyjnych, wskaźników i ich monitorowanie) Określa system realizacji (m.in. struktura organizacyjna ZIT, procedury wyboru projektów, zakres zadań Związku ZIT, opis procedur sprawozdawczych i monitoringowych) Dokumentuje proces przebiegu prac i zaangażowania partnerów z obszaru, którego dotyczy Zawiera kryteria wyboru projektów dla działań/poddziałań ZIT w RPO Wskazuje listę przedsięwzięć (do realizacji w ramach ZIT + komplementarne) Wymaga zatwierdzenia Komitetu Monitorującego RPO

21 Regionalne bieguny wzrostu dla programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020

22 Wstępny projekt regionalnego programu operacyjnego dla województwa podkarpackiego
na lata Uchwałą Nr 229/5422/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , który został przekazany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w celu konsultacji jego zapisów. Niniejszy dokument będzie modyfikowany w oparciu o wytyczne i zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które pełni funkcję koordynatora w zakresie polityki spójności na lata

23 Układ osi priorytetowych:
Konkurencyjna i nowoczesna gospodarka 1.1 Wsparcie badań naukowych i ich komercjalizacja OSI: Obszar całego województwa, z preferencjami dla przedsiębiorstw z sektorów wysokiej szansy usytuowanych w obszarach ich koncentracji, 1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu OSI: Obszar całego województwa, 1.3 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej OSI: Obszar całego województwa, w szczególności obszar o sumarycznej funkcji turystycznej 1.4 Promocja przedsiębiorczości 2. Cyfrowe Podkarpackie 2.1 Wsparcie cyfrowe obywateli 2.1.1 E-usługi publiczne na terenie ROF oraz biegunów wzrostu województwa podkarpackiego (ZIT) OSI (Obszar Strategicznej Interwencji): Obszar całego województwa

24 3. Czysta energia i środowisko
3.1 Promowanie odnawialnych źródeł energii OSI: Obszar całego województwa, w szczególności gminy, na terenie których występują najkorzystniejsze warunki (wietrzne, solarne, hydrologiczne i geotermalne) do lokowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody, na których tego typu inwestycje nie mogą być realizowane, 3.2 Efektywna gospodarka niskoemisyjna OSI: Obszar całego województwa z preferencją obszarów z naruszeniami standardów jakości powietrza wskazanych naprawczych programach ochrony powietrza, 3.3 Rozwój niskoemisyjnego, zintegrowanego transportu publicznego na terenie ROF oraz biegunów wzrostu województwa podkarpackiego (ZIT) OSI: ROF oraz bieguny wzrostu województwa podkarpackiego (MOF), 3.4 Ochrona środowiska i różnorodności biologicznej OSI: Obszar całego województwa, w szczególności obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody (w tym Natura 2000) oraz obszary, na których występują przekroczenia standardów czystości powietrza, a także przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wskazanych w programach naprawczych, 3.5 Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie ROF oraz biegunów wzrostu województwa podkarpackiego (ZIT) OSI: ROF oraz bieguny wzrostu województwa podkarpackiego (MOF), w szczególności ośrodki miejskie na terenie biegunów wzrostu (MOF) , 3.6 Gospodarka odpadami 3.6.1 Gospodarowanie odpadami na terenie ROF oraz biegunów wzrostu województwa podkarpackiego (ZIT) OSI: Obszar całego województwa zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,

25 3.7 Gospodarka wodno-ściekowa
OSI: Obszar całego województwa (zgodnie ze standardami wyznaczonymi w dokumentach unijnych oraz krajowych), w szczególności obszary pozbawione infrastruktury kanalizacyjnej oraz tzw. obszary „nieaglomeracyjne”, dla których budowa sieci kanalizacyjnej jest znacznie utrudniona ze względu na rozproszoną zabudowę lub/ i niekorzystne ukształtowanie terenu, 3.8 Ochrona dziedzictwa kulturowego 3.8.1 Rozwój funkcji symbolicznych ROF oraz biegunów wzrostu województwa podkarpackiego (ZIT) OSI: Obszar całego województwa 3.9 Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym OSI: Obszar całego województwa, w szczególności obszary województwa narażone na występowanie powodzi oraz obszary, na których znajdują się ciągi głównych szlaków komunikacji drogowej i kolejowej, najważniejsze lotniska wraz z sąsiadującymi terenami (Rzeszów – Jasionka, Krosno, Mielec), zakłady zaliczane do dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, sieci przesyłowe paliw energetycznych.

26 4. Infrastruktura komunikacyjna 4.1 Infrastruktura drogowa
4.1.1 Rozwój infrastruktury drogowej na terenie ROF oraz biegunów wzrostu województwa podkarpackiego (ZIT) OSI: Obszar całego województwa, w szczególności drogi regionalne położone w sąsiedztwie głównych drogowych szlaków komunikacyjnych (autostrada, drogi ekspresowe, drogi krajowe) oraz drogi na obszarach peryferyjnych o utrudnionej dostępności komunikacyjnej, stanowiących włączenie do sieci dróg wojewódzkich, 4.2 Infrastruktura kolejowa i tabor kolejowy OSI: Obszar gmin, przez które przebiegają lub są planowane linie kolejowe, 4.3 Transport multimodalny OSI: Obszar gmin i Miejskich Obszarów Funkcjonalnych położonych bezpośrednio w sąsiedztwie głównych drogowych szlaków komunikacyjnych (autostrada, drogi ekspresowe, drogi krajowe) oraz gmin przez które przebiegają lub są planowane linie kolejowe. 5. Spójność przestrzenna i społeczna 5.1 Wsparcie rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej OSI: Obszar całego województwa, 5.2 Kompleksowa rewitalizacja 5.2.1 Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna na terenie ROF oraz biegunów wzrostu województwa podkarpackiego (ZIT) OSI: Obszar całego województwa 5.3 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa OSI: Obszar całego województwa, a w zakresie szkolnictwa wyższego zawodowego – Rzeszów oraz bieguny wzrostu posiadające szkoły wyższe.

27 7. Rynek pracy i integracja społeczna
6. Aktywizacja społeczna i zdrowotna regionu 6.1 Aktywność dla rynku pracy 6.2 Promocja zdrowia i udoskonalenie usług społecznych 6.3 Rozwój lokalny 6.3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem na terenie ROF oraz biegunów wzrostu województwa podkarpackiego (ZIT) OSI (Obszar Strategicznej Interwencji): Obszar całego województwa 7. Rynek pracy i integracja społeczna 7.1 Wspieranie aktywności zawodowej, przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie 7.2 Równość szans dla wszystkich 7.3 Rozwój kwalifikacji kadr i wspieranie procesów adaptacyjnych w regionie 7.4 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.5 Rozwój gospodarki społecznej w regionie

28 7.6 Włączenie społeczności marginalizowanych
7.6.1 Integracja społeczna na terenie ROF oraz biegunów wzrostu województwa podkarpackiego (ZIT) OSI (Obszar Strategicznej Interwencji): Obszar całego województwa 8. Jakość edukacji i kompetencji w regionie 8.1 Rozwój wysokiej jakości systemu edukacji 8.2 Poprawa dostępności i upowszechnienie systemu kształcenia i szkolenia 9. Pomoc techniczna EFRR 10. Pomoc techniczna EFS

29 Podział alokacji z polityki spójności na poziomie regionalnym (mln euro)
Województwo Podkarpackie Alokacja wyjściowa na RPO i komponent regionalny POKL w cenach bieżących (EUR) Alokacja funduszy strukturalnych na RPO w części A+B+C (1) (2) alokacja funduszy strukturalnych w tym EFRR w tym EFS Całkowita alokacja funduszy strukturalnych Rezerwa programowa (B) z prealokacją 7% rezerwy wykonania (C) Część (A) dzielona algorytmem, z prealokacją 7% rezerwy wykonania (C) 1 503,8 1 136,3 367,5 1 895,4 83,5 1 811,8 1 344,0 EFRR 551,4 EFS w tym alokacja B1 (ZIT) 63,5 w tym alokacja B2 (OSI) 20 Alokacja na RPO WP w perspektywie (wg wersji programów zatwierdzonych przez KE w 2007r., bez rezerwy wykonania, dostosowania technicznego i realokacji, w cenach bieżących). Alokacja na RPO WP w perspektywie podawana jest w cenach stałych z 2011r., a ostateczne jej przeliczenie na ceny bieżące nastąpi po zakończeniu negocjacji nad pakietem rozporządzeń polityki spójności

30 Ring–fencing zasada koncentracji tematycznej środków w ramach RPO WP
Fundusz RPO WP Ring-fencing poziom koncentracji przyjęty w UP % w jakim ring-fencing będzie wypełniany na poziomie krajowym % w jakim ring-fencing będzie wypełniany na poziomie regionalnym EFRR 41% cel 1, 2, 3, 4 59% 49% 51% min. 50% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cele tematyczne 1, 2, 3 i 4 (badania i innowacyjność, ICT, MŚP oraz gospodarka niskoemisyjna) EFRR i FS 13% w tym: cel 4 19% 46% 54% min. 15% środków EFRR musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 4, do wyliczenia poziomu ring-fencingu została też wprowadzona możliwość wykorzystania środków FS alokowanych na CT4 EFS 31,8% w tym: cel 9 21% 5% 95% min. 20% środków EFS musi zostać przeznaczonych na cel tematyczny 9

31 Nabór przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie Termin naboru: 17 lipca – 21 sierpnia 2013r. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, administracja rządowa, podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie województwa podkarpackiego, klastry, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe, grupy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, Typy inwestycji: przedsięwzięcia infrastrukturalne z zakresu transportu, środowiska, energetyki, przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, w tym realizowane przez inicjatywy klastrowe oraz przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia z zakresu rynku pracy, edukacji, włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu, przedsięwzięcia zintegrowane, Kryteria: co najmniej regionalna skala oddziaływania, wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność województwa, wpływ na sytuację społeczno – gospodarczą, zgodność z dokumentami strategicznymi/programowymi, minimalna wartość przedsięwzięcia infrastrukturalnego 50 mln PLN, natomiast pozostałych 10 mln PLN

32 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego al. Łukasza Cieplińskiego 4, Rzeszów tel. 017/ mail: Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google