Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015

2 Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), Zarząd Województwa Podkarpackiego w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządził wojewódzki program ochrony środowiska. Zadanie zostało zlecone (i wykonane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego) w kwietniu 2008 r.

3 Program ochrony środowiska uwzględnia: cele ekologiczne; priorytety ekologiczne; cele ekologiczne; priorytety ekologiczne; rodzaj i harmonogram działań rodzaj i harmonogram działań proekologicznych; proekologicznych; środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe; finansowe; poziomy celów długookresowych. poziomy celów długookresowych.

4 CEL PROGRAMU Program przyjęto na okres 4 lat, z tym Program przyjęto na okres 4 lat, z tym że przewidywane w nim działania obejmują że przewidywane w nim działania obejmują kolejne 4 lata. kolejne 4 lata. Nadrzędnym celem jest wdrożenie Nadrzędnym celem jest wdrożenie polityki ekologicznej państwa na obszarze polityki ekologicznej państwa na obszarze województwa podkarpackiego.

5 POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI Nadrzędny strategiczny cel polityki Nadrzędny strategiczny cel polityki ekologicznej państwa zawarty w projekcie ekologicznej państwa zawarty w projekcie dokumentu Polityka ekologiczna państwa na dokumentu Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010, z uwzględnieniem perspektywy lata 2007-2010, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 to: Zapewnienie na lata 2011-2014 to: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. społeczno-gospodarczego.

6 POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI Cele ekologiczne założone w Programie Cele ekologiczne założone w Programie realizowane będą poprzez: działania inwestycyjne realizowane będą poprzez: działania inwestycyjne i organizacyjne. i organizacyjne. INWESTYCJE ochrony środowiska przyczynią INWESTYCJE ochrony środowiska przyczynią się do zmniejszenia degradacji środowiska się do zmniejszenia degradacji środowiska przyrodniczego, podniesienia jakości życia przyrodniczego, podniesienia jakości życia mieszkańców, tworzenia nowych miejsc pracy mieszkańców, tworzenia nowych miejsc pracy w sektorach działalności gospodarczej (np. roln. w sektorach działalności gospodarczej (np. roln. ekologiczne, turystyka, energetyka), zwiększenia ekologiczne, turystyka, energetyka), zwiększenia konkurencyjności gospodarki województwa. konkurencyjności gospodarki województwa.

7 POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE pozwolą na rozwój struktur i narzędzi zarządzania na rozwój struktur i narzędzi zarządzania środowiskiem oraz monitoringu środowiska. środowiskiem oraz monitoringu środowiska. Określone w Programie działania są Określone w Programie działania są skierowane do wszystkich podmiotów mających prawno-finansowe możliwości ich podejmowania.

8 POLITYKA EKOLOGICZNA POLSKI Polityka ekologiczna państwa zmierza do Polityka ekologiczna państwa zmierza do harmonizowania i do rozwoju kraju poprzez harmonizowania i do rozwoju kraju poprzez równoważenie celów ochrony środowiska równoważenie celów ochrony środowiska z celami gospodarczymi i społecznymi. z celami gospodarczymi i społecznymi. Opiera się na konstytucyjnej zasadzie Opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, dlatego jej zalecenia zrównoważonego rozwoju, dlatego jej zalecenia muszą być uwzględniane we wszystkich muszą być uwzględniane we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, dokumentach strategicznych oraz programach, których realizacja może mieć wpływ na stan których realizacja może mieć wpływ na stan środowiska. środowiska.

9 Priorytety polityki ekologicznej państwa Wzmocnienie systemu zarządzania ochroną Wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska. środowiska. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody. i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody. Zrównoważone wykorzystanie materiałów Zrównoważone wykorzystanie materiałów wody i energii. wody i energii. Dalsza poprawa jakości środowiska Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski. zdrowia mieszkańców Polski. Ochrona klimatu. Ochrona klimatu.

10 Inne cele polityki ekologicznej państwa Ochrona przyrody i krajobrazu; Ochrona przyrody i krajobrazu; Ochrona i zrównoważony rozwój lasów; Ochrona i zrównoważony rozwój lasów; Ochrona powierzchni ziemi; Ochrona powierzchni ziemi; Ochrona kopalin i wód podziemnych; Ochrona kopalin i wód podziemnych; Biotechnologie i organizmy zmodyfikowane Biotechnologie i organizmy zmodyfikowane genetycznie; genetycznie; Ograniczenia materiałochłonności, Ograniczenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności wodochłonności, energochłonności i odpadowości produkcji (o 50% w stosunku i odpadowości produkcji (o 50% w stosunku do 1990 roku); do 1990 roku);

11 Inne cele polityki ekologicznej państwa wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy; przed powodzią i skutkami suszy; relacja środowisko – zdrowie; relacja środowisko – zdrowie; jakość wód; jakość wód; zanieczyszczenie powietrza; zanieczyszczenie powietrza; gospodarka odpadami (odzyskanie i powtórne gospodarka odpadami (odzyskanie i powtórne wykorzystanie ok. 50% papieru i szkła z odpadów wykorzystanie ok. 50% papieru i szkła z odpadów komunalnych); komunalnych); zapobieganie niszczeniu ozonu zapobieganie niszczeniu ozonu atmosferycznego; atmosferycznego;

12 Inne cele polityki ekologicznej państwa substancje chemiczne w środowisku; substancje chemiczne w środowisku; poważne awarie przemysłowe; poważne awarie przemysłowe; oddziaływanie hałasu; oddziaływanie hałasu; oddziaływanie pól oddziaływanie pól elektromagnetycznych; elektromagnetycznych; bezpieczeństwo jądrowe i ochrona bezpieczeństwo jądrowe i ochrona przed promieniowaniem. przed promieniowaniem.

13 POLITYKA EKOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podstawową zasadą polityki ekologicznej Podstawową zasadą polityki ekologicznej województwa podkarpackiego, jest zasada województwa podkarpackiego, jest zasada zrównoważonego rozwoju. zrównoważonego rozwoju. W dokumencie Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 ochrona środowiska stanowi jeden z priorytetów rozwoju województwa podkarpackiego.

14 POLITYKA EKOLOGICZNA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podobna zasada obowiązuje w innych Podobna zasada obowiązuje w innych ważnych dla ochrony środowiska dokumentach ważnych dla ochrony środowiska dokumentach strategicznych, jak: Plan zagospodarowania strategicznych, jak: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego przestrzennego województwa podkarpackiego (w trakcie aktualizacji) oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

15 Na ostateczny kształt zagospodarowania Na ostateczny kształt zagospodarowania przestrzennego woj. podkarpackiego przestrzennego woj. podkarpackiego będzie miała wpływ Koncepcja będzie miała wpływ Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2008-2033, opracowywana przez 2008-2033, opracowywana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Tezy i założenia tego dokumentu Tezy i założenia tego dokumentu przyjęła Rada Ministrów w dniu 26 czerwca przyjęła Rada Ministrów w dniu 26 czerwca 2007 roku. 2007 roku.

16 Przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska w województwie podkarpackim zmierzają do: 1) poprawy jakości środowiska we wszystkich jego elementach i uzyskania dobrych jego elementach i uzyskania dobrych wskaźników w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami, m.in. poprzez wdrażanie proekologicznych wzorców produkcji i nowoczesnych technologii; 2) osiągnięcia bezpieczeństwa ekologicznego (zasoby wodne, ograniczanie szkodliwych (zasoby wodne, ograniczanie szkodliwych czynników na zdrowie ludzi i środowisko);

17 3) utrzymania i zwiększania trwałości i odnawialności procesów ekologicznych oraz i odnawialności procesów ekologicznych oraz stabilności ekosystemów; stabilności ekosystemów; 4) rozwoju gospodarczego województwa i zaspokojenia aspiracji mieszkańców regionu przy wykorzystaniu potencjału tkwiącego w zasobach naturalnych i kulturowych województwa (turystyka, energetyka odnawialna, rolnictwo ekologiczne itp.); województwa (turystyka, energetyka odnawialna, rolnictwo ekologiczne itp.); 5) zapewnienia dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku i wiedzy ekologicznej;

18 6) zapewnienia zgodności polityki ekologicznej z kierunkami i zakresem działań przyjętych z kierunkami i zakresem działań przyjętych w polityce ekologicznej Unii Europejskiej; w polityce ekologicznej Unii Europejskiej; 7) zintensyfikowania współpracy z sąsiadami i innymi krajami w rozwiązywaniu problemów i innymi krajami w rozwiązywaniu problemów transgranicznych, zwłaszcza w zmniejszeniu transgranicznych, zwłaszcza w zmniejszeniu wzajemnych przepływów zanieczyszczeń oraz wzajemnych przepływów zanieczyszczeń oraz budowie systemów zapobiegania i ostrzegania; budowie systemów zapobiegania i ostrzegania; 8) doskonalenia struktur zarządzania środowiskiem na szczeblu administracji środowiskiem na szczeblu administracji wojewódzkiej. wojewódzkiej.

19 Skuteczność polityki ekologicznej O skuteczności prowadzonej polityki O skuteczności prowadzonej polityki w zakresie poprawy stanu środowiska w zakresie poprawy stanu środowiska świadczą wyniki corocznego monitoringu świadczą wyniki corocznego monitoringu środowiska. Wskazują one powolną, ale środowiska. Wskazują one powolną, ale sukcesywną poprawę jakości takich sukcesywną poprawę jakości takich elementów środowiska, jak: woda, elementów środowiska, jak: woda, powietrze, gleby. powietrze, gleby.

20 Na podstawie oceny aktualnego stanu środowiska stwierdza się, że nadal rozwiązania wymagają takie problemy województwa podkarpackiego, jak: niezadawalająca jakość wód przeznaczonych niezadawalająca jakość wód przeznaczonych do spożycia, zwłaszcza na obszarach wiejskich; do spożycia, zwłaszcza na obszarach wiejskich;

21 niedostateczny stan zabezpieczenia niedostateczny stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego i obszarów przeciwpowodziowego i obszarów osuwiskowych; osuwiskowych;

22 niezadowalająca gospodarka niezadowalająca gospodarka odpadami (podobnie jak na terenie odpadami (podobnie jak na terenie całego kraju); całego kraju);

23 zagrożenia związane z transportem zagrożenia związane z transportem (zwłaszcza hałasem i wibracjami) (zwłaszcza hałasem i wibracjami) i składowaniem substancji chemicznych i składowaniem substancji chemicznych (zapobieganie poważnym awariom); (zapobieganie poważnym awariom);

24 rekultywacja terenów poeksploatacyjnych rekultywacja terenów poeksploatacyjnych przemysłu wydobywczego, głównie przemysłu wydobywczego, głównie górnictwa siarkowego; górnictwa siarkowego;

25 zachowanie istniejących walorów i ich zachowanie istniejących walorów i ich racjonalnego wykorzystania, w tym racjonalnego wykorzystania, w tym skuteczna ochrona i zachowanie skuteczna ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej; różnorodności biologicznej;

26 Priorytety ekologiczne w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska 1. Ochrona wód i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych wykorzystanie zasobów wodnych redukcja ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami; redukcja ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami; poprawa jakości wody pitnej; poprawa jakości wody pitnej; budowa i modernizacja systemów kanalizacji budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalni ścieków, zbiorczej oraz oczyszczalni ścieków, zwłaszcza na obszarach wiejskich. zwłaszcza na obszarach wiejskich.

27 2. Przeciwdziałanie zagrożeniom 2. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska środowiska odtwarzanie i modernizowanie zabudowy odtwarzanie i modernizowanie zabudowy hydrotechnicznej; hydrotechnicznej; hamowanie odpływu wody; hamowanie odpływu wody; zwiększenie naturalnej retencji; zwiększenie naturalnej retencji; ograniczenie zagrożeń powodziowych, ograniczenie zagrożeń powodziowych, zwłaszcza na obszarach zalewowych wzdłuż zwłaszcza na obszarach zalewowych wzdłuż biegu rzek: Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka. biegu rzek: Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka.

28 3. Gospodarka odpadami zapobieganie i ograniczanie wytwarzania zapobieganie i ograniczanie wytwarzania odpadów komunalnych; odpadów komunalnych; wdrażanie technologii odzysku, w tym wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu; recyklingu; wdrażanie technologii unieszkodliwiania wdrażanie technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz likwidacja odpadów komunalnych oraz likwidacja zagrożeń wynikających z ich składowania. zagrożeń wynikających z ich składowania.

29 4. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych budowa urządzeń i instalacji do produkcji budowa urządzeń i instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (farmy energii ze źródeł odnawialnych (farmy wiatrowe, ciepłownie na biomasę, wody wiatrowe, ciepłownie na biomasę, wody geotermalne, budowa małych elektrowni geotermalne, budowa małych elektrowni wodnych, wodnych, kolektory słoneczne, kolektory słoneczne, termomedernizacja budynków itp. termomedernizacja budynków itp.

30 5.Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony rozwój lasów wdrażanie systemu ekologicznego Natura wdrażanie systemu ekologicznego Natura 2000; 2000; renaturyzacja zniszczonych i cennych renaturyzacja zniszczonych i cennych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych; ekosystemów i siedlisk przyrodniczych; odbudowa potencjału produkcyjnego lasów, odbudowa potencjału produkcyjnego lasów, zwłaszcza po pożarach oraz ich zwłaszcza po pożarach oraz ich wykorzystanie dla turystyki i rekreacji. wykorzystanie dla turystyki i rekreacji.

31 6. Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej 6. Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej ograniczenie emisji z procesów ograniczenie emisji z procesów przemysłowych, energetyki i elektrociepłowni; przemysłowych, energetyki i elektrociepłowni; modernizacja kotłowni komunalnych; modernizacja kotłowni komunalnych; wykorzystywanie paliw ekologicznych, wykorzystywanie paliw ekologicznych, budowa sieci gazowej; budowa sieci gazowej; ograniczenie emisji komunikacyjnej ograniczenie emisji komunikacyjnej i komunalnej na terenach cennych i komunalnej na terenach cennych przyrodniczo i w uzdrowiskach. przyrodniczo i w uzdrowiskach.

32 7. Ochrona powierzchni ziemi rekultywacja terenów zdegradowanych rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych przy eksploatacji i zdewastowanych przy eksploatacji surowców (górnictwo siarki, przemysł surowców (górnictwo siarki, przemysł naftowy); naftowy); rekultywacja składowisk odpadów; rekultywacja składowisk odpadów; rewitalizacja terenów obiektów rewitalizacja terenów obiektów poprzemysłowych. poprzemysłowych.

33 8. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym inwestycje związane z ograniczaniem inwestycje związane z ograniczaniem hałasu zagrażającemu zdrowiu hałasu zagrażającemu zdrowiu (zwłaszcza komunikacyjnemu); (zwłaszcza komunikacyjnemu); stosowanie nowych technologii stosowanie nowych technologii ograniczających hałas ograniczających hałas w przedsiębiorstwach. w przedsiębiorstwach.

34 9. Ochrona zasobów kopalin właściwe rozpoznanie oraz inwentaryzacja właściwe rozpoznanie oraz inwentaryzacja zasobów surowców; zasobów surowców; koncesjonowanie eksploatacji zasobów koncesjonowanie eksploatacji zasobów surowcowych o szczególnym znaczeniu surowcowych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego wojewodztwa, dla rozwoju gospodarczego wojewodztwa, np. złóż gazu ziemnego, wód mineralnych np. złóż gazu ziemnego, wód mineralnych i wód termalnych. i wód termalnych.

35 W Polsce obowiązuje wiele aktów prawnych W Polsce obowiązuje wiele aktów prawnych mówiących o problematyce ochrony środowiska. mówiących o problematyce ochrony środowiska. Najważniejszymi dokumentami poruszającymi tą Najważniejszymi dokumentami poruszającymi tą problematykę są między innymi: problematykę są między innymi: K onstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 02.04.1997 r., K onstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 02.04.1997 r., Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku: Prawo Ochrony Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku: Prawo Ochrony Środowiska, Środowiska, Ustawa o ochronie przyrody (16.04.2004 r.), Ustawa o ochronie przyrody (16.04.2004 r.), Prawo wodne (18.07.2001 r.), Prawo wodne (18.07.2001 r.), Ustawa o ochronie zwierząt (21.08.1997 r.), Ustawa o ochronie zwierząt (21.08.1997 r.), Ustawa o odpadach (27.04.2001 r.). Ustawa o odpadach (27.04.2001 r.).


Pobierz ppt "PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA dla WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google