Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środowiskiem jest ogół elementów przyrodniczych : powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, krajobraz a także klimat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środowiskiem jest ogół elementów przyrodniczych : powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, krajobraz a także klimat."— Zapis prezentacji:

1 Środowiskiem jest ogół elementów przyrodniczych : powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, krajobraz a także klimat. Ochrona środowiska polega na działaniu lub zaniechaniu umożliwiającym zachowanie bądź przywrócenie równowagi przyrodniczej. Zrównoważony rozwój jest to taki rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie przekreślając możliwości zaspokojenia potrzeb pokoleń następnych. Katastrofy ekologiczne

2 Migracja zanieczyszczeń w środowisku
Emisja odpadów i zanieczyszczeń (skażenie środowiska)- to wprowadzanie do środowiska wytworów działalności człowieka a w szczególności: substancji (stałych, ciekłych lub gazowych) energii (np.: hałasu, wibracji, pola elektromagnetyczne, ciepła, światła) Imisja zanieczyszczeń - ilość zanieczyszczeń odbierana przez środowisko.

3 Odpad – wszystkie przedmioty i substancje gazowe, stałe oraz ciekłe nie będące ściekami, powstałe w następstwie działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nie przydatne w miejscu i czasie, w którym powstały. Zanieczyszczenie – dotyczy gazów i cieczy Ochrona przed odpadami polega w szczególności na zapobieganiu powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, usuwaniu z miejsc powstawania, a także wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska. Odpady stanowią zagrożenie dla wszystkich komponentów środowiska.

4 Odpady Ilość odpadów w danym roku obliczeniowym: X- globalna masa odpadów wszystkich typów wytworzona w ciągu roku wyrażona w jednostkach masy aj- masa odpadów wszystkich typów przypadająca na jednostkę masy produkcji przemysłowej w danym sektorze przemysłu xj- poziom produkcji w jednostkach masy w danym sektorze przemysłu n- liczba bazowych sektorów przemysłu y- globalna masa odpadów wytworzonych przez sektor gospodarki komunalnej

5 KLASYFIKACJA ODPADÓW i ZANIECZYSZCZEŃ
Podział odpadów ze względu na możliwości ich wykorzystania: ·        odpady przejściowe ·        odpady końcowe   Podział odpadów według źródeł ich pochodzenia: naturalne sztuczne

6 KLASYFIKACJA ODPADÓW (ZANIECZYSZCZEŃ)
Podział odpadów ze źródeł sztucznych: ·        komunalne ·        przemysłowe i energetyczne ·        transportowe ·        rolnicze Szacuje się, że tyko 1/3 ogólnej masy wydobytych surowców jest przekształcana w pożądane produkty, a 2/3 daje odpad pierwotny. Natomiast każdy trwały produkt po pewnym okresie użytkowania staje się odpadem drugiego rzędu.

7 KLASYFIKACJA ODPADÓW (ZANIECZYSZCZEŃ)
Podział odpadów i zanieczyszczeń według elementów, którym zagrażają: ·        atmosfera (powietrze) ·        woda ·        ziemia (gleba)

8 Drogi przepływu substancji odpadowych

9 Analiza instalacji przemysłowej
w aspekcie ochrony środowiska

10 Parametry charakterystyczne procesu oczyszczania i emisji
Na wlocie do urządzenia oczyszczającego Na wylocie mz. strumień masy zanieczyszczeń zatrzymany w urządzeniu oczyszczającym Skuteczność ogólna oczyszczania Dla: Vw = Vo

11 Kierunki działań na rzecz ochrony środowiska w przemyśle
Rozcieńczanie Oczyszczanie nośników Recyrkulacja medium nośnego rodzaj i charakter procesu zbyt wysokie koszty eksploatacyjne wymagania odnośnie stopnia czystości powietrza Zmiana technologii Czyste technologie i biotechnologie

12 Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
„Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzenie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku” Taką definicję podano w Ustawie z dnia r „O ochronie i kształtowaniu środowiska” (Dz.U.Nr 3, poz. 6).

13 Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego można podzielić ze względu na sposób w jaki dane zanieczyszczenie znalazło się w atmosferze: - zanieczyszczenie pierwotne, - zanieczyszczenie wtórne. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego można podzielić ze względu na ich stan skupienia:    aerozole (0, m)    pyły (powyżej 100 m) zanieczyszczenia gazowe.

14 Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Jest pięć zasadniczych zanieczyszczeń, które stanowią nieco więcej niż 90% zanieczyszczeń środowiska atmosferycznego : 1. Cząstki stałe w postaci dymów i pyłów 2. Tlenki azotu 3. Tlenki siarki 4. Tlenki węgla 5. Węglowodory

15 WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NA ŚRODOWISKO
Ditlenek siarki Ditlenek siarki jest przyczyną powstawania - smogu kwaśnego  SO2 + 1/2O2  SO3 SO3 + H2O  H2SO4 - kwaśnych deszczy

16 WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NA ŚRODOWISKO
Tlenki azotu N2O, NO, N2O3, NO2, N204, N2O5, NO3, N2Oó.  dolne warstwy atmosfery - utleniający smog fotochemiczny. Reakcje NO2 z węglowodorami znajdującymi się w atmosferze powodują powstawanie azotanu nadtlenku acetylu oraz ozonu NO2+hv (A <415nm)  NO+O• O• + O2  O3 NO2 + LZO + O2  CH3COONO2 + inne produkty

17 WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NA ŚRODOWISKO
Tlenki azotu górne warstwy atmosfery tlenki azotu reagują z ozonem NO + O3  NO2 + O2 NO2 + O3  N2O5 + O2 Zanika warstwa ozonu, która zatrzymuje bardzo niebezpieczne dla życia promieniowanie nadfioletowe – „ dziura ozonowa”

18 WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NA ŚRODOWISKO
Dwutlenek węgla materiał do budowy substancji organicznej w roślinach zawierających chlorofil. -         tworzy naturalną warstwę izolacji termicznej wokół kuli ziemskiej. -         powyżej stężenia 300 cm3/m3 staje się on zanieczyszczeniem - tzw. efekt cieplarniany. Średnia roczna temperatura ziemi w ciągu ubiegłego stulecia wzrosła o 0,5oC modele komputerowe przewidują przy podwojeniu obecnego poziomu CO2 wzrost temperatury o 3oC. Emisje CO2 w roku 2001 wg kontynentów i regionów źródło:

19 WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NA ŚRODOWISKO
Gazy cieplarniane Udział w powstawaniu efektu cieplarnianego: Para wodna 60% a pozostałe 40%: dwutlenek węgla 50%. metan 19%. freony17% tlenki azotu 4% ozon 8%

20 WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NA ŚRODOWISKO
OZON Ozon w stężeniach do 80 μg/m3 jest składnikiem czystego powietrza atmosferycznego. 10% ozonu - w niższej warstwie atmosfery - troposferze – niebezpieczny dla ludzi 90% ozonu – w górnej warstwie atmosfery - stratosferze - tworzy warstwę ochronną dla życia tzw. „dziura ozonowa” – powód zmian klimatu

21 WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NA ŚRODOWISKO
OZON Rodnik wodorotlenowy (HO•) - udział w niszczeniu ozonu oceniany na 30 – 50%. Tlenki azotu (NOx) - niszczenie ozonu w niecałych 20%. Chlor, fluor i brom (Cl, F i Br) - niszczenie ozonu w 20 – 25%.  CH3F + hv  CH3* + F* F* + O3  FO* + O2

22 WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NA ŚRODOWISKO
Węglowodory Do szkodliwych związków organicznych zaliczamy węglowodory nasycone, nienasycone, aromatyczne, zawierające grupy funkcyjne.  Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – powodują choroby nowotworowe. Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem (IARC) w 1983 uznała za rakotwórcze w stosunku do ludzi i zwierząt 30 WWA, między innymi benzo[a]piren i benzo[a]antracen. Wykazują silną tendencję do adsorpcji na powierzchni cząstek pyłowych

23 WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NA ŚRODOWISKO
Węglowodory Dioksyny to grupa związków w skład której wchodzą polichloro- i polibromopochodne dibenzo-p-dioksyny i dibenzofuranu. Dioksyny działają silnie mutagennie, naruszając właściwą strukturę kodu genetycznego rozmnażających się komórek żywych organizmów Działają również teratogennie czyli uszkadzają płód.


Pobierz ppt "Środowiskiem jest ogół elementów przyrodniczych : powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, krajobraz a także klimat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google