Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 1 Demarkacja wsparcia krajowego i regionalnego w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 w obszarze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 1 Demarkacja wsparcia krajowego i regionalnego w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 w obszarze."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie perspektywy finansowej na lata Demarkacja wsparcia krajowego i regionalnego w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 w obszarze przedsiębiorstw (cel tematyczny nr 1 i 3) Departament Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 12 kwietnia 2013

2 Programowanie perspektywy finansowej na lata Uwarunkowania strategiczne dla perspektywy Unia Europejska Strategia Europa 2020 – 3 priorytety dotyczące wzrostu gospodarczego: - inteligentny, - zr ó wnoważony, - sprzyjający włączeniu społecznemu. Polska - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, - Strategia Rozwoju Kraju 2020, - 9 zintegrowanych, ponadsektorowych strategii służących realizacji założonych cel ó w rozwojowych.

3 Programowanie perspektywy finansowej na lata Wsparcie działań rozwojowych z UE w latach Gł ó wne kierunki reformy dotyczące polityki sp ó jności: - integracja wielu dziedzin polityki publicznej dla realizacji cel ó w Strategii Europa 2020, - nowe mechanizmy koncentracji interwencji ( ring fencing ), - większy nacisk na osiąganie wynik ó w oraz zdolność instytucjonalną (m.in. warunkowość ex-ante). Umowa Partnerstwa: - dokument opisujący strategię wykorzystania środk ó w UE do realizacji cel ó w rozwojowych kraju, - Założe nia Umowy Partnerstwa wskazuj ą m.in. obszary interwencji polityki sp ó jności i układ program ó w operacyjnych.

4 Programowanie perspektywy finansowej na lata Cele tematyczne na rzecz realizacji Strategii Europa wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, - zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno- komunikacyjnych, - podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR), - wspieranie przejścia na gospodarką niskoemisyjną we wszystkich sektorach, - promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, - ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów, - promocja zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, - promocja zatrudnienia i mobilności pracowników, - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, - inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, - wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

5 Programowanie perspektywy finansowej na lata Finansowanie sektora nauki, B+R oraz innowacyjnych przedsiębiorstw Założenia do wskaźnik ó w wykorzystania środk ó w europejskich w ramach Umowy Partnerstwa: - wzrost nakład ó w na B+R z 0,74% PKB (2010 r.) do 1,7% PKB (2020 r.) - wzrost nakład ó w na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa z 0,2% PKB (2010 r.) do 0,6-0,8% PKB (2020 r.) Osiągnięcie powyższych wskaźnik ó w będzie wymagać przeznaczenia na wsparcie sektora nauki, B+R oraz wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwa więcej środk ó w, w tym z funduszy UE, niż w latach Dlatego w latach nastąpi koncentracja środk ó w WRS na priorytetach rozwojowych Polski – min. 50% środk ó w zostanie przeznaczonych na wsparcie realizacji cel ó w tematycznych warunkujących inteligentny wzrost gospodarczy.

6 Programowanie perspektywy finansowej na lata Ring fencing - minimalny poziom koncentracji środków

7 Programowanie perspektywy finansowej na lata Umowa Partnerstwa Zawierana pomiędzy KE i każdym z państw członkowskich – przekłada elementy wyszczególnione w WRS na kontekst krajowy oraz ustanawia zobowiązanie do osiągania celów Unii poprzez programowe fundusze. Obejmuje całe wsparcie z funduszy objętych zakresie WRS w danym państwie członkowskim Sporządzona przez państwo członkowskie we współpracy z partnerami (organy regionalne, lokalne, miejskie i inne władze publiczne, partnerzy gospodarczy i społeczni, podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie) w dialogu z KE na okres r. – r. Przekazanie do KE w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia wspólnych ram strategicznych. KE dokonuje oceny pod kątem zgodności z rozporządzeniem, WRS i zaleceniami dla poszczególnych krajów, biorąc pod uwagę ocenę spełnienia warunków ex-ante KE zatwierdza (po ew. uwagach i poprawkach) max w ciągu 6 miesięcy od przedłożenia przez państwo członkowskie.

8 Programowanie perspektywy finansowej na lata W szczególności umowa partnerstwa określa: obszary wsparcia programów poprzez identyfikację celów tematycznych, wykaz programów w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności oraz programów: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), orientacyjną alokację na poziomie krajowym, funduszy i programów, zasady i cele wdrażania funduszy, w oparciu o uzgodnione wskaźniki, warunki ex – ante (KE oceni ich spełnienie w ramach swojej oceny umowy i programów operacyjnych), mechanizmy koordynacji między funduszami wspólnych ram strategicznych a innymi instrumentami finansowymi UE Umowa Partnerstwa

9 Programowanie perspektywy finansowej na lata Programy operacyjne proponowane do realizacji w latach założenia - program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw – nazwa robocza – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, - program operacyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego, - program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego rządzenia, - program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego, - program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich, - program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich, - program operacyjny dotyczący Polski Wschodniej, - programy dotyczące europejskiej współpracy terytorialnej - programy ponadregionalne, - Regionalne Programy Operacyjne (RPO).

10 Programowanie perspektywy finansowej na lata Źródła wsparcia B+R+I i przedsiębiorstw Program krajowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie stanowić główne źródło wsparcia B+R+I, większość alokacji celu tematycznego 1. będzie przeznaczona na ten Program. Program ponadregionalny – Polska Wschodnia PO Polska Wschodnia będzie stanowić uzupełnienie w stosunku do PO IR w zakresie wzmacniania ponadregionalnych inteligentnych specjalizacji na terytorium województw Polski Wschodniej. Programy regionalne, tj. 15 RPO oraz RPO woj. mazowieckiego Główny cel to wzmacnianie regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji. Ponadto, głównie na poziomie regionalnym wdrażany będzie cel tematyczny 3., dotyczący podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

11 Programowanie perspektywy finansowej na lata Regionalne Programy Operacyjne – cele tematyczne Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa Regionalne Programy Operacyjne wpisują się w następujące cele tematyczne w zakresie wsparcia sektora przedsiębiorstw: Cel tematycznyPriorytet inwestycyjnyFundusz Cel 1: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...) EFRR Cel 2: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 2.2. rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK EFRR Cel 3: Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości EFRR 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodawiania EFRR 3.3. wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług EFRR 3.4. wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacjiEFRR Cel 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, w tym priorytety inwestycyjne 4.2. promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwaEFRR Cel 8: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych) 8.1. rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparcie inwestycyjne dla samozatrudnienia, mikroprzedsiębiorstw oraz rozwoju firm EFRR 8.7. samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracyEFS

12 Programowanie perspektywy finansowej na lata Cel tematyczny 1: 1) wsparcie wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych. 2) zakup wyników prac B+R/technologii, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą. 3) wsparcie uzyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych. 4) wsparcie rozwoju kluczowych klastrów regionalnych 5) tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach (projekty o mniejszej skali) 6) wsparcie infrastruktury B+R w jednostkach naukowych wynikające ze specjalizacji regionalnych pod warunkiem uwzględnienia tych inwestycji w kontrakcie terytorialnym (lub na liście projektów kluczowych/strategicznych) Przykładowe obszary wsparcia w ramach RPO

13 Programowanie perspektywy finansowej na lata Cel tematyczny 2: Wsparcie dla przedsiębiorców (głównie MŚP) w zakresie: rozwoju produktów i usług opartych na technologii informacyjno komunikacyjnej, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających ich potrzebom, wprowadzania procesów modernizacyjnych. Cel tematyczny 3: Wsparcie tworzenia MŚP: rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką wsparcie dla nowych przedsiębiorstw (start-up) tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego: uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego. Przykładowe obszary wsparcia w ramach RPO

14 Programowanie perspektywy finansowej na lata Cel tematyczny 3: Wsparcie rozwoju firm: 1) rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, 2) zróżnicowanie produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów /usług (w tym turystycznych), 3) działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia, 4) inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny, 5) rozwój zaawansowanych usług i produktów przez MŚP, 6) rozwój klastrów regionalnych i lokalnych. Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych (np. seed capital, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe). Przykładowe obszary wsparcia w ramach RPO

15 Programowanie perspektywy finansowej na lata Cel tematyczny 3: Projekty konkursowe dla przedsiębiorstw w zakresie (powiązane z rozwiązaniami systemowymi organizowanymi na poziomie krajowym): 1) wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, 2) wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, 3) promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, 4) promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), Działania w zakresie wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu: 1)usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami o podobnym charakterze 2)projekty doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP i do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku Przykładowe obszary wsparcia w ramach RPO

16 Programowanie perspektywy finansowej na lata Cel tematyczny 3: Rozwój ekoinnowacji w MŚP, w tym: zastosowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w produkcji i świadczeniu usług, prowadzących do zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz do poprawy produktywności i efektywności, budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowisk, zastosowanie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. Przykładowe obszary wsparcia w ramach RPO

17 Programowanie perspektywy finansowej na lata Program Operacyjny Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Cel Programu Inteligentny Rozwój: znaczące pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w szczególności poprzez: - zwiększenie nakładów prywatnych na B+R, - podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, - zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.

18 Programowanie perspektywy finansowej na lata Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – realizowane cele tematyczne Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozw ó j wpisuje się w następujące cele tematyczne:

19 Programowanie perspektywy finansowej na lata Przykładowe obszary wsparcia w ramach PO Inteligentny Rozwój Cel tematyczny 1: Konsolidacja potencjału naukowo-badawczego (w ramach konsorcjów), Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej, Umiędzynarodowienie polskiej nauki poprzez wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych, Finansowanie badań naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki, Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ośrodkach badawczych i przedsiębiorstwach oraz wsparcie otwartego dostępu do wyników prac badawczych, Rozwój kadry sektora B+R, Wsparcie projektów: od pomysłu do przemysłu, Tworzenie warunków dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa, Wsparcie projektów realizowanych przez platformy technologiczne, Rozwój kluczowych klastrów, Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje.

20 Programowanie perspektywy finansowej na lata Przykładowe obszary wsparcia w ramach PO Inteligentny Rozwój Cel tematyczny 3: Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych, Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB, Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez internacjonalizację, Promocja współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki.

21 Programowanie perspektywy finansowej na lata Przykładowe obszary wsparcia w ramach PO Inteligentny Rozwój Przykładowe rodzaje działań: infrastruktura badawcza znajdująca się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, współpraca badawcza polskich jednostek naukowych z najlepszymi europejskimi ośrodkami naukowymi, agendy badawcze, realizowane w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przygotowawcze do wdrożenia, realizowane przez konsorcja jednostek badawczych i przedsiębiorstw, wsparcie rozwoju rynku kapitałowego, zwłaszcza venture capital, wsparcie sieci aniołów biznesu, rozwój usług świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości w zakresie zwrotnych instrumentów wsparcia oferowanych przez te podmioty.

22 Programowanie perspektywy finansowej na lata Program Operacyjny Program Operacyjny Polska Wschodnia Cel Programu Polska Wschodnia: zwiększenie kontrybucji Polski Wschodniej do PKB kraju poprzez: podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez większą aktywność w obszarze B+R, aktywizacja gospodarcza makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie funkcjonowania sektora MŚP, podniesienie efektywności układów transportowych miast wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarów funkcjonalnych jako głównych rynków pracy w makroregionie.

23 Programowanie perspektywy finansowej na lata Program Operacyjny Polska Wschodnia – realizowane cele tematyczne Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa Program Operacyjny Polska Wschodnia wpisuje się w następujące cele tematyczne w zakresie przedsiębiorstw:

24 Programowanie perspektywy finansowej na lata Przykładowe obszary wsparcia w ramach PO Polska Wschodnia Cel tematyczny 1: Stymulowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw poprzez tworzenie warunków prowadzenia działalności B+R: - Prace badawcze i wdrożeniowe przedsiębiorstw, prowadzone również w ramach wspólnych agend badawczych (z jednostkami naukowymi/ badawczymi) jak i inicjatyw klastrowych. - Działalność kompleksowa w obszarze B+R, obejmująca działalność badawczą i rozwojową przedsiębiorstw, mająca na celu przygotowanie prototypu (komponent badawczy) i wdrożenie wyników prac B+R do systemu produkcji (komponent inwestycyjny). - Tworzenie i rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w komercyjne wykorzystanie nowych pomysłów oraz wyników badań: - Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do systemu produkcji poprzez zakup wyników prac B+R (zakup technologii, patentu, licencji). - Przyjmowanie nowych technologii, w szczególności kluczowych technologii wspomagających w celu wdrożenia innowacyjnych produktów i usług.

25 Programowanie perspektywy finansowej na lata Przykładowe obszary wsparcia w ramach PO Polska Wschodnia Cel tematyczny 1: Dostosowanie usług instytucji otoczenia biznesu do potrzeb rynku w zakresie działalności innowacyjnej, B+R i wdrożeniowej przedsiębiorstw: - Kreowanie warunków dla powstawania nowych innowacyjnych przedsiębiorstw (typu start-up, spin-off). - Transfer nowych technologii do przedsiębiorstw, komercjalizacja wyników badań naukowych, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. - Stworzenie, wdrożenie i realizacja wspólnych projektów badawczych angażujących uczelnię i przedsiębiorcę, następnie komercjalizacja wyników tych badań i pomoc przy obsłudze, promocji i szukaniu inwestorów. - Wsparcie wdrażania własnych i zakupionych wyników B+R przez przedsiębiorstwa - Wykorzystanie naukowego i przemysłowego potencjału przedsiębiorstw i jednostek naukowych w celu kojarzenia przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi, świadczenia usług badawczych, prototypowych, ochrony patentowej.

26 Programowanie perspektywy finansowej na lata Przykładowe obszary wsparcia w ramach PO Polska Wschodnia Cel tematyczny 3: Działania w zakresie internacjonalizacji działalności MŚP: - Kompleksowe doradztwo dla MŚP w zakresie możliwości internacjonalizacji działalności, w tym: udzielanie pomocy w znalezieniu partnerów zagranicznych i nawiązaniu współpracy, badania nowych rynków na potrzeby konkretnych MŚP, pomoc prawna związana z działalnością międzynarodową; szkolenia z zakresu prowadzenia działalności międzynarodowej - cross-financing; -Udział przedsiębiorców z Polski Wschodniej w międzynarodowych targach branżowych. Działania na rzecz zwiększenia inwestycji w Polsce Wschodniej: - Udział przedsiębiorców i samorządów z Polski Wschodniej w zagranicznych misjach wyjazdowych; - Organizacja misji przyjazdowych inwestorów na terenie Polski Wschodniej; - Inne działania związane z promocją wizerunku Polski Wschodniej wśród kluczowych grup docelowych.

27 Programowanie perspektywy finansowej na lata Przykładowe obszary wsparcia w ramach PO Polska Wschodnia Cel tematyczny 3: Wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (klastrów) poprzez: - podejmowanie wspólnych działań marketingowych - organizację i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców -rozwój nowych oraz innowacyjnych wspólnych przedsięwzięć produkcyjnych Tworzenie i rozwój sieciowych oraz kompleksowych produktów turystycznych o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym, poprzez: - projekty inwestycyjne polegające na tworzeniu nowych i rozwoju już istniejących produktów turystycznych o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym.

28 Programowanie perspektywy finansowej na lata Wsparcie zwrotne – instrumenty finansowe W ramach obecnej perspektywy na lata na finansowanie inwestycji za pomocą IF przeznaczono 1,7 % alokacji środków UE. W nowej perspektywie finansowej na lata nastąpi wzrost wykorzystania instrumentów finansowych w programach spójności. IF stanowią wartość dodaną jaką jest możliwość wykorzystywania tych samych środków do finansowania wielu inwestycji (rewolwing kapitału), a ponadto generują dochody i inne zyski, które powiększają kapitał przeznaczony na inwestycje. Instrumenty finansowe w perspektywie finansowej będą miały na celu wspieranie inwestycji/przedsięwzięć, które będą wiarygodne finansowo, jednakże nie powinny stanowić ich jedynego źródła finansowania. Zgodnie z założeniami KE, IF mają przyciągać sektor prywatny do współinwestowania i do dzielenia się ryzykiem finansowym.

29 Programowanie perspektywy finansowej na lata Wsparcie zwrotne - instrumenty finansowe Zgodnie z propozycją rozporządzenia z 8 czerwca 2012 r. warunkiem ustanowienia systemu finansowania zwrotnego w latach jest opracowanie oceny ex ante, w której opisana zostanie zawodność rynku, potrzeby inwestycyjne (alokacja) i forma produktów zwrotnych. Faktyczna wysokość alokacji jaka zostanie przeznaczona na IF w latach będzie zależeć zatem od wyników oceny ex-ante. Instrumenty finansowe znajdą zastosowanie w tych obszarach, w których na podstawie oceny ex ante zostaną zidentyfikowane nieprawidłowości rynku lub nieoptymalny poziom inwestycji. Ocena ex ante ma też określić szacunkowy poziom niezbędnego wsparcia inwestycji/przedsięwzięć ze środków publicznych oraz wskazywać na formy/narzędzia instrumentów finansowych właściwe do zastosowania w ramach danego rodzaju inwestycji/przedsięwzięcia.

30 Programowanie perspektywy finansowej na lata Rozszerzenie możliwości stosowania instrumentów finansowych nie tylko do wydatków o charakterze czysto inwestycyjnym, ale także do wydatków obrotowych, jeśli przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa. Dopuszcza się finansowanie inwestycji o charakterze miękkim niekoniecznie infrastrukturalnym, inwestycji w aktywa nie będące środkami trwałymi, np. znaki towarowe, patenty, wartości niematerialne. Dla przykładu poddano analizie potrzeby inwestycyjne firm z sektora ICT, które do rozwoju nie potrzebują fabryk czy linii technologicznych a specjalistyczne oprogramowanie. W toku dyskusji dopuszczono także możliwość finansowania ze środków IF przeniesienia prawa własności w ramach przedsiębiorstw, z zastrzeżeniem, iż takie przeniesienie ma miejsce między niezależnymi inwestorami. Instrumenty Finansowe w propozycji KE

31 Programowanie perspektywy finansowej na lata Możliwość łączenia instrumentów finansowych z dotacjami na poziomie tego samego wydatku, ale łączne wsparcie z tych dwóch form nie może przekraczać ogólnej kwoty wydatku, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż dotacja nie może wykorzystana do spłaty zobowiązania w stosunku do IF oraz że wsparcie ze strony IF nie może być wykorzystane do prefinansowania dotacji. Instrumenty Finansowe w propozycji KE

32 Programowanie perspektywy finansowej na lata Instytucja Zarządzająca zatwierdziła projektów na kwotę 40,85 mld zł, co stanowi 96,5 % alokacji na Program. Podpisano umów na kwotę dofinansowania 35,9 mld zł, co stanowi 84,7 % alokacji na Program. Płatności na rzecz beneficjentów wyniosły 17,6 mld zł. Instytucja Zarządzająca Programem poświadczyła wydatki w kwocie 18,1 mld zł. Stan wdrażania PO IG (stan na )

33 Programowanie perspektywy finansowej na lata IZ PO IG zatwierdziła wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 24,7 mld PLN. Podpisano umów na kwotę dofinansowania 20,6 mld PLN (w tym środki UE 17,5 mld PLN). Złożono wnioski o płatność, na łączną kwotę 9,7 mld PLN (kwota wydatków uznanych do refundacji). Stan wdrażania PO IG w sektorze MŚP (stan na )

34 Programowanie perspektywy finansowej na lata Stan wdrażania RPO (stan na ) W ramach 16 RPO do realizacji zatwierdzono wniosków o dofinansowanie. Podpisano umowy w przypadku projektów o wartości dofinansowania z UE 61,8 mld zł (86,3% alokacji na lata ). We wnioskach o płatność beneficjenci wykazali poniesienie 42,2 mld zł wydatków (wartość odpowiadająca dofinansowaniu UE), co stanowi 58,9% alokacji. Instytucja Certyfikująca zatwierdziła deklaracje wydatków złożone przez Instytucje Zarządzające na kwotę 39,4 mld zł (dofinansowanie UE), co odpowiada 55% alokacji. O refundację 44,5 mld zł zawnioskowano do Komisji Europejskiej, co stanowi ponad 62% alokacji.

35 Programowanie perspektywy finansowej na lata Stan wdrażania RPO w sektorze MŚP (stan na ) W ramach 16 RPO zatwierdzono wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 19,2 mld PLN. Podpisano umowy na kwotę dofinansowania 15,4 mld PLN (w tym środki UE 13,7 mld PLN). Złożono wnioski o płatność, na łączną kwotę 10,6 mld PLN (kwota wydatków uznanych do refundacji).

36 Programowanie perspektywy finansowej na lata Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 1 Demarkacja wsparcia krajowego i regionalnego w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 w obszarze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google