Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Grupy roboczej ds. przygotowania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Grupy roboczej ds. przygotowania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Grupy roboczej ds. przygotowania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2 lipca 2013 r. Warszawa

2 Plan prezentacji Podsumowanie uwag zgłoszonych do 1. projektu PO IR Zakres 2. projektu PO IR

3 1. projekt PO IR 2014-2020 został zaprezentowany i omówiony w czasie spotkania Grupy roboczej w dn. 9.04. Do 1. projektu PO IR uwagi zgłosiło 30 instytucji/ekspertów uczestniczących w pracach Grupy, w tym także podmioty zrzeszone w izbach gospodarczych. Większość uwag została zgłoszona w formie komentarzy lub zmian naniesionych na tekście 1. projektu. Łączna liczba zgłoszonych uwag wyniosła ponad 240. Uwagi do 1. projektu PO IR (1/3) 3

4 Najczęstsze uwagi dotyczyły: uzupełnień w części diagnostycznej PO IR, głównie w częściach dotyczących sektora nauki i przedsiębiorstw, w mniejszym stopniu – IOB i klastrów, opisu układu osi priorytetowych – zmiany nazw osi/instrumentów wsparcia, uzupełnienia w zakresie typów beneficjentów, wskaźników, propozycji uwzględnienia w PO IR nowych typów instrumentów wsparcia, położenia większego nacisku na wsparcie przedsiębiorstw i ich innowacyjności. Uwagi do 1. projektu PO IR (2/3) 4

5 W celu wyjaśnienia uwag zgłoszonych do 1. projektu PO IR w okresie od kwietnia do czerwca br. zostało zorganizowanych kilkanaście spotkań roboczych z zainteresowanymi resortami, ekspertami zewnętrznymi oraz organizacjami reprezentującymi przedsiębiorstwa: spotkanie nt. wsparcia IOB, spotkanie nt. wsparcia przedsiębiorstw, spotkanie nt. finansowych instrumentów wsparcia w PO IR (kredyt technologiczny i gwarancje), spotkanie nt. wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, spotkanie nt. projektów od pomysłu do rynku. Ponadto przedstawiciele DKI uczestniczyli w wielu spotkaniach wewnętrznych z przyszłymi IZ PO, RPO oraz instytucjami koordynującymi przygotowanie nowej perspektywy finansowej oraz w spotkaniach z KE (w Brukseli oraz Warszawie), dotyczących realizacji CT 1 i 3 w Polsce. W dn. 27.06. w Warszawie przeprowadzono robocze warsztaty z ekspertami Banku Światowego poświęcone omówieniu instrumentów wsparcia PO IR. Ocena sformułowana przez ekspertów BŚ była dość krytyczna. Uwagi do 1. projektu PO IR (3/3) 5

6 Wpływ na kształt 2. projektu PO IR miały konsultacje założeń Programu, przeprowadzone w okresie od 23 maja do 14 czerwca br. w 7 miastach Polski. Spotkania były organizowane z udziałem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Główne kwestie dyskutowane w czasie spotkań to: system oceny innowacyjnych projektów, sytuacja polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, jak również kondycja polskich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, możliwość oraz formy stymulowania współpracy między uczelniami wyższymi i firmami, sposób wykorzystania potencjału młodych naukowców i przedsiębiorców, konieczność likwidacji barier biurokratycznych dla przedsiębiorców i naukowców, znaczenie zagranicznej promocji innowacyjnych przedsiębiorstw, problem trwałości projektów, uwarunkowania terytorialne realizacji PO IR – sposób uwzględnienia szczególnych potrzeb regionów Polski Wschodniej, województw Polski Zachodniej oraz woj. mazowieckiego. Konsultacje założeń PO IR 6

7 Najważniejsze zmiany zaproponowane w 2. projektu PO IR (do dalszej dyskusji): Nowy układ osi priorytetowych PO IR: 1. Wsparcie projektów od pomysłu do rynku, 2. Zwiększanie potencjału naukowo – badawczego na rzecz rozwoju Polski, 3. Zwiększanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce, 4. Pomoc techniczna. Celem tej zmiany jest umieszczenie najistotniejszych działań PO IR w osobnej osi (1), co pozwoli na lepsze zarządzanie środkami finansowymi oraz monitorowanie efektów wspieranych projektów. W nowej propozycji układu osi PO IR, priorytety są w mniejszym stopniu wewnętrznie zróżnicowane, co ułatwi stosowanie zasad podziału rezerwy wykonania. Zakres 2. projektu PO IR (1/2) 7

8 Najważniejsze zmiany wprowadzone do 2. projektu PO IR: Zmiany w zakresie przykładowych instrumentów wsparcia, Określenie alokacji PO IR (na podstawie projektu UP, wyłącznie w zakresie EFRR), Określenie podstaw strategii inwestycyjnej PO IR, Uwzględnienie podstawowych zasad terytorialnych realizacji Programu, Uzupełnienia i rozszerzenia w zakresie części diagnostycznej. Ponadto w ramach prac nad projektem Umowy Partnerstwa oraz linią demarkacyjną zaproponowano, że finansowanie infrastruktury B+R jednostek naukowych będzie możliwe do prowadzenia również w ramach RPO, ze środków PI 1.1. Finansowanie infrastruktury B+R w ramach RPO będzie prowadzone z zachowaniem zasad określonych w KT. Zakres 2. projektu PO IR (2/2) 8

9 1. oś. Wsparcie projektów od pomysłu do rynku 1. Oś priorytetowa PO IR 2014-2020 9 Cel tematycznyPriorytet inwestycyjny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację; wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu;

10 2. oś. Zwiększanie potencjału naukowo – badawczego na rzecz rozwoju Polski 2. Oś priorytetowa PO IR 2014-2020 10 Cel tematycznyPriorytet inwestycyjny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 1.1. udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy

11 3. Oś priorytetowa PO IR 2014-2020 3. oś Zwiększanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce Cel tematycznyPriorytet inwestycyjny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację; wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu; 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm, z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji 3.4. wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji

12 Podstawowe uwarunkowania dla przygotowywania PO IR: Zmiany projektu Umowy Partnerstwa – obecnie trwa analiza uwag zgłoszonych przez resorty i regiony do UP. Zmiany UP mogą wpłynąć na zakres PO IR, np.: podkreślenie znaczenia PO IR dla wsparcia ICT w latach 2014-2020, w sytuacji, gdy PO Polska Cyfrowa nie będzie realizował osi priorytetowej dotyczącej e- gospodarki, wskazania znaczenia PO IR dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, demarkacji PO IR – PO PW, PO IR – RPO. Efekty warsztatów z ekspertami Banku Światowego, które zostały przeprowadzone w dn. 27.06., Warsztatów z ewaluatorem ex ante Umowy Partnerstwa (realizowane przez DKS na przełomie czerwca i lipca br.). Uwarunkowania dla przygotowania PO IR 2014-2020

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Grupy roboczej ds. przygotowania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google