Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014 – 2020) Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014 – 2020) Warszawa, 25 czerwca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Założenia projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014 – 2020)
Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

2 Cele tematyczne realizowane przez PO RYBY 2014 – 2020
CT 1 Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji CT 3 Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury CT 6 Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów w zakresie rybołówstwa i akwakultury CT 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem CT 11 Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

3 Struktura PO RYBY Projektowany Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” zakłada realizację pięciu priorytetów: PRIORYTET I: PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO RYBOŁÓWSTWA ORAZ AKWAKULTURY ŚRODEK 1.1. RYBOŁÓWSTWO: trwałe zaprzestanie działalności połowowej, zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie, ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej łagodzenie zmian klimatu, inwestycje w portach rybackich, przystaniach, miejscach wyładunku służące zmniejszeniu oddziaływania rybołówstwa na środowisko. ŚODEK 1.2. AKWAKULTURA akwakultura świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska środki dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt.

4 Struktura PO RYBY PRIORYTET II. INNOWACYJNE I KONKURENCYJNE RYBOŁÓWSTWO I AKWAKULTURA ŚRODEK 2.1. Innowacyjne rybołówstwo - Projekty innowacyjne w zakresie rybołówstwa morskiego i śródlądowego - Zdrowie i bezpieczeństwo na statkach rybackich - Rozpoczęcie działalności przez młodych rybaków - Projekty innowacyjne służące ochronie morskich zasobów biologicznych (art. - Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach mające na celu rozwój technologiczny i poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy - Rybołówstwo śródlądowe w zakresie modernizacji łodzi i gospodarstw śródlądowych - Jakość produktów i wartość dodana

5 Struktura PO RYBY Środek 2.2. Innowacyjna akwakultura - Projekty innowacyjne w zakresie akwakultury - Inwestycje w akwakulturę prowadzoną na morzu i niezwiązaną z żywnością - Nowe formy dochodów i wartość dodana - Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury - Promowanie kapitału ludzkiego i tworzenia sieci kontaktó - Zwiększanie potencjału terenów hodowli w ramach akwakultury - Ubezpieczenie zasobów akwakultury

6 Struktura PO RYBY Środek 2.3. Środki dotyczące wprowadzania do obrotu i przetwarzania - Plan produkcji i wprowadzania do obrotu - Dopłaty do przechowywania - Środki dotyczące wprowadzania do obrotu - Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury PRIORYTET III: WDRAŻANIE WSPÓLNEJ POLITYKI RYBOŁÓWSTWA Środek 3.1. Zrównoważony rozwój rybołówstwa - Wsparcie dla systemów przekazywalnych koncesji połowowych w ramach WPRyb - Wsparcie dla wdrażania środków ochrony w ramach WPRyb Środek 3.2. Kontrola i egzekwowanie oraz gromadzenie danych - Kontrola i egzekwowanie - Gromadzenie danych

7 Struktura PO RYBY PRIORYTET IV: ZATRUDNIENIE I SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNA NA OBSZARACH RYBACKICH Środek 4.1. Zrównoważony rozwój obszarów nadmorskich - Usługi doradcze - Partnerstwa między naukowcami a rybakami - Promowanie kapitału ludzkiego i dialogu społecznego - Ułatwianie różnicowania działalności i tworzenia miejsc pracy - Nowe formy dochodów Środek 4.2. Zrównoważony rozwój obszarów rybackich - Wsparcie z EFMR na rzecz zintegrowanego rozwoju lokalnego - Realizacja lokalnych strategii rozwoju - Działania prowadzone w ramach współpracy

8 Struktura PO RYBY PRIORYTET V: ZINTEGROWANA POLITYKA MORSKA Środek 5.1. Rozwój i wdrażanie zintegrowanej polityki morskiej - Przyczynianie się do osiągnięcia celów zintegrowanego nadzoru morskiego - Ochrona środowiska morskiego - Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego PRIORYTET VI: POMOC TECHNICZNA

9 Obszary do wsparcia z „innych” funduszy:
ochrona środowiska w zakresie operacji mających na celu ochronę wód (w ramach EFMR finansowane będą jedynie operacje mające na celu ochronę żywych zasobów wód marskich i śródlądowych), inwestycje w portach rybackich związane z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa i remont dróg, dywersyfikacja źródeł energii (elektrownie wiatrowe i inne), szkolenia zawodowe dla rybaków i członków ich rodzin, majce na celu podjęcie dodatkowej działalności lub zmianę zawodu,

10 Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 maja br. powołana została Grupa robocza wspierająca prace nad przygotowaniem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy Ministra; w skład Grupy wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, środowiska rybackiego oraz partnerów społecznych i gospodarczych, do głównych zadań Grupy należeć będzie wypracowywanie, omawianie, analizowanie i konsultowanie rozwiązań w zakresie zagadnień horyzontalnych, finansowych i innych, ponadto będzie też opiniować, analizować i omawiać wnioski płynące z dokumentów związanych z przeprowadzeniem ewaluacji ex-ante i oceną oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,

11 Stan prac - Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
pierwsze posiedzenie Grupy odbędzie się w dniach czerwca br. w gmachu MRiRW: Inne działania podejmowane przez Departament Rybołówstwa MRiRW w związku z opracowywaniem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”: Ewaluacja ex-ante Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

12 - głosowanie raportu posła sprawozdawcy w komisji PECH PE
Stan prac - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFMR lipiec 2013 r. – przyjęcie przez Radę II części podejścia ogólnego w ramach EFMR - głosowanie raportu posła sprawozdawcy w komisji PECH PE wrzesień 2013 r. – głosowanie plenarne w PE - rozpoczęcie trilogów Przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFMR - ??? Alokacja dla Polski na EFMR - ??? Z informacji z KE: po przyjęciu rozporządzenia w sprawie EFMR, UP w zakresie tego funduszu będzie aneksowana/aktualizowana

13 System instytucjonalny PO RYBY 2014-2020
Instytucja zarządzająca PO RYBY – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. wyznaczy następujące instytucje pośredniczące do zarządzania i realizacji poszczególnych osi priorytetowych: W zakresie priorytetów I-III oraz VI – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; W zakresie priorytetu IV – samorządy województw; W zakresie priorytetu V – MTBiGM. Instytucję płatniczą - w zakresie PO RYBY funkcję instytucji płatniczej pełnić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucja certyfikująca dla PO RYBY Zachowana będzie ciągłość realizacji zadań poprzez wyznaczenie tej samej instytucji, która pełniła rolę instytucji certyfikującej dla perspektywy , tj. Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014 – 2020) Warszawa, 25 czerwca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google