Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Założenia Umowy Partnerskiej Warszawa, 23 października 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Założenia Umowy Partnerskiej Warszawa, 23 października 2012."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Założenia Umowy Partnerskiej Warszawa, 23 października 2012

2 Zasady programowania środków UE na lata 2014-2020 Zintegrowane podejście – objęcie Wspólnymi Ramami Strategicznymi funduszy polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybackiej; Koncentracja tematyczna – ukierunkowanie wsparcia na celach wskazanych w strategii Europa 2020; Ukierunkowanie na rezultaty - nacisk na wartość dodaną inwestycji współfinansowanych z budżetu unijnego i ich znaczenie w osiąganiu wspólnych celów rozwojowych, wprowadzanie warunkowości ex-ante; Uwzględnianie wymiaru terytorialnego –lepsze wykorzystanie potencjałów regionów i ich poszczególnych terytoriów. Wielopoziomowe zarządzanie

3 Umowa Partnerstwa w europejskim i krajowym systemie dokument ó w strategicznych ZAŁOŻENIA UMOWY PARTNERSTWA Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategie Zintegrowane w tym KSRR KPZKKPZK Europa 2020 Zalecenia Rady UE dla Polski Pakiet rozporządzeń UE na lata 2014-2020 Krajowy Program Reform

4 Cele rozwojowe Polski w perspektywie 2020 roku Celem strategicznym realizowanym do 2020 roku jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Osiągnięcie tego celu będzie realizowane w ramach 3 obszarów strategicznych: Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna.

5 Celem w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 będzie oparcie rozwoju na dalszym zwiększaniu konkurencyjności gospodarki, poprawie spójności społecznej i terytorialnej (przez likwidowanie istniejących barier rozwojowych) i podnoszeniu sprawności i efektywności państwa. Cele wykorzystania środk ó w UE poprzez wszystkie 11 celów tematycznych wynikających z projektów rozporządzeń UE Cel ten będzie realizowany w ramach trzech obszarów: wsparcie dla zwiększania konkurencyjności gospodarki poprawa spójności społecznej i terytorialnej podnoszenie sprawności i efektywności państwa

6 Dokumenty strategiczne na nową perspektywę finansową Umowa Partnerstwa (dokument opisujący strategię wykorzystania środków UE do realizacji celów rozwojowych kraju) Krajowe Programy Operacyjne w ramach polityki spójności Krajowe Programy Operacyjne w ramach WPR i WPRyb Regionalne Programy Operacyjne w ramach polityki spójności Programy EWT 15 RPO w regionach słabiej rozwiniętych RPO dla Mazowsza

7 Zarys programów operacyjnych ProgramFundusz Szacunkowa alokacja na program (w %) Instytucja zarządzająca Polityka Spójności 1.Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw EFRR [1] [1] 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2.Program dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego EFRR, FS [2] [2] 39 3.Program dotyczący rozwoju cyfrowego; EFRR3 4.Program pomocy technicznej; EFRR1 5.Program dotyczący Polski Wschodniej – program ponadregionalny EFRR3 6.Program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego rządzenia; EFS [3] [3] 4 7.Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej* EFRR1 8.Regionalne Programy Operacyjne EFRR, EFS39 Zarządy województw suma100 Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 1.Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskichEFRROW [4][4] 96 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2.Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackichEFMR [5] [5] 4 suma100 [1] [1] EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [2][2] FS – Fundusz Spójności [3] [3] EFS – Europejski Fundusz Społeczny [4][4] EFROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [5][5] EFMR –Europejski Fundusz Morski i Rybacki [1] [1] EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [2][2] FS – Fundusz Spójności [3] [3] EFS – Europejski Fundusz Społeczny [4][4] EFROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [5][5] EFMR –Europejski Fundusz Morski i Rybacki Mając na uwadze zapewnienie efektywności i komplementarności interwencji podejmowanych ze środków europejskich z jednej strony, z drugiej zaś aspekty wdrożeniowe, takie jak potencjał instytucjonalny czy konieczność zapewnienia koordynacji, zaproponowano poniższy układ programów operacyjnych. * Ich liczba zostanie przesądzona w wyniku ustaleń międzynarodowych

8 Cel tematyczny nr 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Pobudzenie popytu na innowacje i prace rozwojowe: Lepsze dostosowanie B+R do potrzeb rynku Wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw Rozwój proinnowacyjnych postaw wśród przedsiębiorców i społeczeństwa oraz kadry naukowej Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

9 Cel tematyczny nr 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu, wsparcie dla przedsiębiorstw (szczególnie mikro, małych i średnich) w zakresie m.in.. rozwoju produktów i usług opartych na TIK, wsparcie rozwoju e-usług sektora publicznego (e-administracja, e-zamówienia publiczne, e-zdrowie, e-edukacja, e-sądy, itp.), zwiększane kompetencji cyfrowych, szczególnie poprzez edukację dzieci i młodzieży oraz administracji publicznej, wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym: dostępu do informacji publicznej wsparcie digitalizacji wspólnego dziedzictwa kulturowego, naukowego i edukacyjnego; kontynuowanie wsparcia na rzecz e-integracji Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

10 Cel tematyczny nr 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury wspomaganie środowiska okołobiznesowego, rozwijanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, poprawa produktywności przedsiębiorstw, w szczególności małych o największym potencjale wzrostu w wybranych branżach, mających największe znaczenie dla gospodarek, wspieranie przedsiębiorstw o największym potencjale do wzrostu i zatrudnienia wpływających na zmiany struktury wytwarzania PKB, wspieranie działalności gospodarczej przedsiębiorstw, promocja działalności MSP za granicą, wspieranie konkurencyjności rybołówstwa i akwakultury. Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

11 Cel tematyczny nr 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii, promowanie efektywności energetycznej oraz użycia OZE w przedsiębiorstwach, wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym; zwiększenie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastrurktry publicznej; ograniczenie strat energii na etapie przesyłu i dystrybucji; promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną; promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej, promowanie inwestycji umożliwiających wzrost wydajności i efektywności energetycznej w produkcji rolno-spożywczej. Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

12 Cel tematyczny nr 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem realizacja kluczowych inwestycji służących zapobieganiu powodziom w dorzeczu Górnej Wisły i Odry, realizacja inwestycji, w szczególności kompleksowych, zmniejszających ryzyko wystąpienia powodzi, zabezpieczenie przez niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami, wspieranie adaptacji rolnictwa i leśnictwa do zmian klimatu, wspieranie zarządzania ryzykiem, wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych (w tym ratownictwo chemiczno – ekologiczne); rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognowzowania, wzmocnienie zrównoważonego zarządzania wybrzeżami, w tym inwestycje związane z ochroną brzegów morskich. Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

13 Cel tematyczny nr 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów dokończenie inwestycji związanych z gospodarką wodno – ściekową, realizacja kluczowych ze względu na zobowiązania wynikające i dyrektywy składowiskowej inwestycji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, realizacja kluczowych inwestycji związanych z gospodarką odpadami przemysłowymi, wspieranie ograniczania emisji oraz efektywnego wykorzystania zasobów przez przedsiębiorstwa, ochrona różnorodności biologicznej, wykorzystująca podejście systemowe oparte o Prioritised Action Framework oraz koncepcje zielonej infrastruktury i usług ekosystemowych, zachowanie wysokiej wartości przyrodniczej, poprawa stanu środowiska w miastach przyczyniająca się do ograniczania zjawiska eksurbanizacji, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim; promowanie i wdrażania rozwiązań na rzecz ochrony środowiska w sektorze rybackim, odtwarzanie i ochrona ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

14 Cel tematyczny nr 7. (1) Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych modernizacja i poprawa stanu technicznego infrastruktury kolejowej oraz podniesienie jakości usług transportu kolejowego (w tym połączenie miast wojewódzkich siecią kolejową o wysokim standardzie); zakończenie budowy podstawowej sieci drogowej TEN-T zapewniającej wzajemną dostępność w relacjach krajowych i międzynarodowych głównych miast i wszystkich regionów; włączenie regionalnej infrastruktury transportowej obsługującej miasta i ośrodki loklane do sieci TEN-T, zwiększenie dostępności przestrzennej obszarów peryferyjnych do regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu, w tym budowa i modernizacja dróg lokalnych; zwiększenie przepustowości lotnisk w sieci TEN-T i ich lepszą integrację w krajowym systemie transportowym poprzez poprawę dostępności i połączeń z innymi środkami transportu; poprawa dostępności od strony lądu i morza portów morskich oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej; Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

15 Cel tematyczny nr 7. (2) Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych uzupełniające działania w zakresie modernizacji i rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego; wdrażanie rozwiązań sprzyjających podniesieniu bezpieczeństwa transportu i poprawie przepustowości ruchu, m. in. poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań i technik zarządzania i monitorowania ruchu (ITS); tworzenie infrastruktury służącej rozwojowi transportu multimodalnego; udrożnienie obszarów miejskich poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast (obwodnice miast, przede wszystkim 18 miast wojewódzkich) oraz rozwój kolei aglomeracyjnej; wsparcie inwestycji dotyczących systemu przesyłu, dystrybucji i magazynowania energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz budowa i rozbudowa terminalu LNG. Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

16 Cel tematyczny nr 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników wsparciu osób młodych w procesie przejścia z edukacji do zatrudnienia, tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, m.in. poprzez wsparcie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi i osobami starszymi; wsparcie osób pozostających bez pracy (m.in. diagnozowanie potrzeb, podniesienie/zmiana kwalifikacji zawodowych, wsparcie znalezieniu zatrudnienia oraz wsparcie na początkowym etapie zatrudnienia); realizacja polityki aktywnego starzenia się na rynku pracy i poza nim, wspieranie tworzenia miejsc pracy; ułatwianie różnicowania działalności i tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich zależnych od rybactwa; wsparciu dla osób wychodzących z rolnictwa i rybactwa, modernizacji instytucji rynku pracy, działania z zakresu profilaktyki oraz wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia chorób największym wpływie na aktywność zawodową tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych; Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

17 Cel tematyczny nr 9. (1) Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem działania z zakresu aktywnej integracji; wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy; zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem; profilaktyka adresowaną do rodzin zagrożonych dysfunkcją poprzez m.in. wsparcie dla placówek wparcia dziennego, system pieczy zastępczej; aktywizacja społeczno-zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem (m.in. programy integracji społecznej, e-integracja), rozwój ekonomii społecznej; podnoszenie jakości i dostępności podstawowych usług publicznych (zdrowie, edukacja, kultura, pomoc społeczna, etc.), zgodnie ze zróżnicowaniami terytorialnymi (na obszarach wiejskich, obszarach marginalizacji w metropoliach, etc.), Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

18 Cel tematyczny nr 9. (2) Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zwiększenie dostępności i jakości świadczenia usług zdrowotnych, wsparcie kompleksowych projektów (łączących wymiar społeczny, ekonomiczny fizycznej odbudowy) rewitalizacji miast i innych obszarów zdegradowanych; programy dedykowane ograniczaniu zasięgu ubóstwa na obszarach wiejskich i miejskich szczególnie zagrożonych marginalizacją; promowanie rozwoju lokalnego sprzyjającego wzmacnianiu integracji społecznej; wsparcie wynikających ze strategii inicjatyw lokalnych odnoszących się do rozwoju potencjałów endogenicznych obszarów ze specyficznymi potrzebami (w tym działania na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych, rozwoju turystyki, działania na rzecz obszarów poprzemysłowych, etc.); wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich w szczególności poprzez rozwój kierowany przez społeczność lokalną (RKSL). Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

19 Cel tematyczny nr 10. (1) Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb regionalnych i lokalnych rynków pracy, wynikających ze specjalizacji wskazanych w regionalnych strategiach, upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie, rozwój szkolnictwa wyższego służący powiązaniu kształcenia na poziomie wyższym z gospodarką poprzez kształcenie na kierunkach priorytetowych (w szczególności obszarach nauk ścisłych, technicznych i medycznych), wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej oraz staży w przedsiębiorstwach, poprawę jakości programów kształcenia efektywności dydaktyki na uczelniach, zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni (m.in. poprzez wsparcie restrukturyzacji i konsolidacji uczelni oraz tworzenie wspólnej i wielofunkcyjnej infrastruktury integrującej lokalne uczelnie i jednostki naukowe), oraz wsparcie kadr naukowych w systemie szkolnictwa wyższego; podniesienie jakości edukacji na każdym poziomie, poprawa jakości oraz powszechności edukacji przedszkolnej, Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

20 Cel tematyczny nr 11 Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej poprawa efektywności i sprawności administracji rządowej i samorządowej, wspomaganie procesu poprawy jakości tworzonego prawa i przejrzystości sposobu jego tworzenia; wsparcie procesu zmian instytucjonalnych w kluczowych dla funkcjonowania gospodarki obszarach, objętych celem 8, 9 i 10 (w szczególności: sprawiedliwość, przedsiębiorczość, edukacja, prawo własności intelektualnej, planowanie przestrzenne, itp.); budowanie zdolności podmiotów realizujących działania z zakresu polityki zatrudnienia, edukacji i polityki społecznej oraz innych polityk objętych kontraktem terytorialnym do realizacji planowanych reform na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; dalsze działania wspierające rozwój i wzmacniające rolę społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu i zarządzaniu politykami publicznymi, promowanie wykorzystania skutecznych efektywnych narzędzi dialogu społecznego na wszystkich etapach tworzenia i zarządzania politykami publicznymi; budowanie potencjału administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

21 Cel tematyczny nr 10. (2) Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji na poziomie podstawowym średnim, w tym zwiększenie dostępu do edukacji dzieci z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, a także zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych na obszarach wiejskich; specjalne działania skierowane do obszarów o niskiej dostępności i jakości usług wychowania przedszkolnego oraz edukacji na poziomie podstawowym i średnim wskazanych w regionalnych strategiach rozwoju.; inwestycje w infrastrukturę w obszarze kształcenia zawodowego i szkoleń – uzupełniająco do działań miękkich. Strategia wykorzystania środków UE w poszczególnych celach tematycznych

22 Zwiększenie decentralizacji zarządzania środkami europejskimi W nowej perspektywie finansowej nastąpi wzrost udziału środków funduszy strukturalnych (EFS i EFRR) zarządzanych na poziomie regionalnym (w przypadku 15 programów należących do kategorii regionów słabiej rozwiniętych) z ok. 37% do prawie 60%: ok. 75% środków EFS alokowanych będzie w RPO (obecnie cały EFS na poziomie krajowym), ok. 55% środków EFRR alokowanych będzie w RPO (obecnie prawie 50%). W przypadku alokacji dla Mazowsza, które jako pierwsze polskie województwo przekroczyło 75 procentowy próg średniej zamożności regionów UE, zakłada się nieco wyższy udział EFRR w programie regionalnym (ok. 60%) w stosunku do całej alokacji dla tego województwa niż w przypadku pozostałych 15 województw, zaś udział EFS zarządzanego regionalnie będzie taki sam jak w pozostałych regionach.

23 Podejście terytorialne Pięć wyodrębnionych obszarów strategicznej interwencji państwa (OSI) wybranych na podstawie zapisów KSRR 2010-2020 A. Polska Wschodnia B. Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne C. Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji E. Obszary przygraniczne D. Obszary w szczególności wiejskie o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe F. Inne obszary interwencji w układzie terytorialnym - zależne od decyzji instytucji zarządzającej Postrzeganie obszarów ponad granicami administracyjnymi Wykorzystanie indywidualnych potencjałów Analiza występujących barier Dostosowanie interwencji do specyfiki obszarów

24 Zastosowanie instrumentów rozwoju terytorialnego W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 KE zaproponowała nowe instrumenty wspierające rozwój terytorialny: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) instrument zwiększający zaangażowanie miast i obszarów zurbanizowanych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE, Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (RKSL) RKLS jest instrumentem dobrowolnym dla polityki spójności i wspólnej polityki rybackiej, a obowiązkowym dla wspólnej polityki rolnej.

25 Kontrakt terytorialny - koordynacja WRS z instrumentami krajowymi instrument poprawy efektywności polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie będący wynikiem dwustronnych negocjacji pomiędzy rządem i samorządem terytorialnym, pozwoli uzgodnić interwencję funduszy WRS oraz powiązanych z nimi wybranych środków krajowych w odniesieniu do terytoriów: regionów, obszarów funkcjonalnych miast, innych OSI określonych w KSRR, zapewnia indywidualizację podejścia w zależności od cech konkretnego regionu/terytorium i racjonalizuje wydatkowanie środków, w szczególności sektorowych krajowych, wskaże, w jaki sposób realizować w przestrzeni interwencje, ukierunkowane na strategiczne dla kraju dziedziny/cele, decydujące o konkurencyjności regionów w dłuższym horyzoncie czasowym, zaproponuje konkretne przedsięwzięcia priorytetowe realizowane na określonych geograficznie i tematycznie OSI, możliwa będzie też interwencja na innych obszarach, istotnych z punktu widzenia rządu oraz poszczególnych województw, które zostaną wskazane w wyniku negocjacji kontraktów.

26 Harmonogram TerminUmowa PartnerskaProgramy operacyjneKontrakt terytorialny X 2012Przedłożenie projektu Założeń Umowy Partnerstwa Radzie Ministrów Przygotowanie koncepcji projektów programów operacyjnych oraz przeprowadzenie dyskusji na temat ich kształtu Przygotowanie i konsultacje części ogólnej kontaktu XI 2012Prezentacja Założeń Umowy Partnerstwa regionom, resotrom i partnerom (konferencje regionalne i tematyczne) Przygotowanie i zatwierdzenie mandatów negocjacyjnych: (1)rządu, (2) samorządów wojewódzkich XII 2012Negocjacje kontraktu terytorialnego I 2013Opracowanie projektu Umowy Partnerstwa w oparciu o konsultacje Założeń i przedłożenie jej Radzie Ministrów w marcu oraz wyników ewaluacji ex-ante i OOŚ Przygotowanie wstępnych projektów programów operacyjnych uwzględniających negocjacje kontraktu terytorialnego II 2013 III 2013Druga faza negocjacji kontraktu terytorialnego IV 2013Negocjacje Umowy Partnerstwa z Komisją Europejską Przygotowanie ostatecznej wersji programów operacyjnych oraz wyników ewaluacji ex-ante i OOŚ V 2013 VI 2013Przedłożenie projektów programów operacyjnych Radzie Ministrów Opracowanie ostatecznej wersji kontraktu terytorialnego VII-X 2013 r. Negocjacje programów operacyjnych z KE


Pobierz ppt "Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 Założenia Umowy Partnerskiej Warszawa, 23 października 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google