Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Past Perfect Continuous

3 Podstawowe informacje

4 Czas Past Perfect Continuous to czas przeszły wyrażający czynności lub sytuacje, które wydarzyły się przed innymi czynnościami lub sytuacjami w przeszłości. Sczególne przypadki zastosowania czasu Past Perfect Continuous: czynności z przeszłości, które miały widoczny objaw w przeszłości. Czynności te wyrażamy w czasie Past Perfect Continuous a ich objawy w czasie przeszłym Simple Past. czynności trwające przez pewien czas przed innymi czynnościami z przeszłości. Czynności, które wydarzyły się najpierw są wyrażane w czasie Past Perfect Continuous, a czynności, które wydarzyły się później są wyrażane w czasie przeszłym Simple Past. Różnica pomiędzy Present Perfect Continuous (have been doing) a Past Perfect Continuous (had been doing) Czas Present Perfect Continuous stosujemy aby wyrazić związek przeszłości z teraźniejszością (czynność rozpoczęta w przeszłości i trwająca do teraz, czynność z przeszłości mająca widoczny objaw w teraźniejszości) Czas Past Perfect Continuous wyraża związek między 2-oma czynnościami z przeszłości (czynność, która wydarzyła się przed inną czynnością w przeszłości, czynność z przeszłości mająca swój objaw w przeszłości).

5 Różnica pomiędzy Past Continuous (was doing) a Past Perfect Continuous (had been doing) Past Continuous wyraża związek między 2-oma czynnościami w przeszłości (czynność, która była w trakcie kiedy wydarzyła się inna). Past Perfect Continuous wyraża związek między 2-oma czynnościami w przeszłości (jedna wydarzyła się przed 2-gą). Różnica pomiędzy Past Perfect Continuous (had been doing) a Past Perfect (had done) Czasy te w większości przypadków możemy stosować zamiennie. Obydwa czasy w zdaniach mają zbliżone znaczenie. Jeżeli jednak chcemy położyć nacisk na trwanie czynności to stosujemy wtedy czas Past Perfect Continuous.

6 konstrukcja

7 Zdania twierdzące osoba I You He She It We You they had beenczasownik +ing beendancing.

8 Pytania i odpowiedzi had Had osoba I you he she it we you they been czasownik+ing dancing? Yes, I you he she it we you they had.No, I you he she it we you they hadnt. odpowiedzi

9 Zdania przeczące osobahadbeen I You He She It We You they hadntbeendancing. czasownik+ing

10 Past Perfect Continuous przykłady

11 Wydarzenie przed innym wydarzeniem w przeszłości widoczny objaw w przeszłości

12 John Paul II had been preaching about merciful God, love and moral standards. Lots of atheists converted to christianity. Jan Paweł II nauczał o miłosiernym Bogu, miłości i standardach moralnych. Wielu ateistów nawróciło się na chrześcijaństwo. The pope had been visiting people from all over the world. He was thought to be the most loved, devoted and benevolent pope in the history of papacy. Papież odwiedzał ludzi na całym świecie. Był uważany za najbardziej uwielbianego, oddanego i życzliwego papieża w historii papiestwa. For the first decade of his pontiff, he had been opposing communism very strongly. Finally, in the late 80s the system collapsed. Przez pierwszą dekadę swego pontyfikatu bardzo stanowczo sprzeciwiał się komunizmowi. Ostatecznie, pod koniec lat 80-tych ten system upadł.

13 John Paul II had been defending human rights and peace in the world. He formed very strong ties with people. Jan Paweł II bronił praw człowieka oraz pokoju na świecie. Zbudował barzdzo silne więzi z ludźmi. He had been contemplating a lot. He wrote a great number of poems, sermons, encyclicas and apostolic letters. Dużo kontemplował. Napisał wiele wierszy, homilii, encyklik i listów apostolskich. He had been suffering from arthritis and parkinsons disease. He had to cut back on his pilgrimages. Cierpiał na artretyzm i chorobę parkinsona. Musiał ograniczyć swoje pielgrzymki.

14 Czynność przed inną czynnością w przeszłości Czynności trwające przez dłuższy okres czasu

15 Before the war the pope he had been acting in the Rhapsodic Theatre. After the war he heard the Gods voice in his heart. Przed wojną papież grał w Teatrze Rapsodycznym. Po wojnie usłyszał głos Boga w swoim sercu. He had been enjoying mountains and nature. He didnt stop his active lifestyle when he entered the clergy. Lubił góry i naturę. Nie porzucił aktywnego stylu życia kiedy wstąpił do duchowieństwa. For 22 years he had been rising steadily through church hierarchy. He was elected pope on October 16th, 1978. Przez 22 lata pewnie piął się w chierarchii kościelnej. 16 października 1978 roku został wybrany na papieża.

16 During the Nazi Occupation he had been working as a stone cutter and in a chemical plant. He was ordained after the war in 1946. Podczas hitlerowskiej okupacji papież pracował jako kamieniarz i w zakładach chemicznych. Został wyświęcony po wojnie w 1946 roku. John Paul II had been serving the most dedicated, charismatic and active pontiff, which was described as the greatest breakthrough in the history of papacy. Jan Paweł II oddanie, charyzmatycznie i aktywnie pełnił swoją posługę. Jego pontyfikat został określony jako największy przełom w historii papiestwa. He died on the 2nd April 2005. He had been suffering from arthritis and Parkinsons disease. Zmarł 2-go kwietnia 2005 roku. Cierpiał na artretyzm i chorobe parkinsona.

17 Past Perfect Continuous a present Perfect Continuous przykłady

18 Worshipers have been praying for his early beatification for the last few years. They are sure about his sanctity, anyway. Wierni modlą się o jego wczesną beatyfikację od kilku ostatnich lat. Są pewni jego świętości, tak czy owak. Worshippers had been praying for his early beatification at the 4th anniversary of his death. They were sure about his sanctity, anyway. Wierni modlili się o wczesną beatyfikację w 4-tą rocznicę jego śmierci. Byli pewni jego świętości, tak czy owak.

19 Past Perfect a Past Perfect Continuous W większości przypadków czasy te możemy stosować zamiennie. Jeśli, jednak, chcemy położyć nacisk na trwanie czynności stosujemy Past Perfect Continuous. przykłady

20 He had studied literature before he entered the clergy. lub He had been studying literature before he entered the clergy. Studiował literaturę przed wstąpieniem do duchowieństwa. Communistic authorities had attempted to assasinate the pope. He miraculously survived. lub Communistic authorities had been attempting to assasinate the pope. However, he miraculously survived. Władze komunistyczne usiłowały dokonać zamachu na papieża. Jednakże, on cudownie ocalał. When he had recovered he looked forward to resuming his every day duties. Kiedy powrócił do zdrowia, nie mógł się doczekać aby powrócić do swoich codziennych obowiązków. He had been recovering in Gemelli hospital for 22 days. He looked forward to resuming his every day duties. Powracał do zdrowia w poliklinice Gemelli przez 22 dni. Nie mógł się doczekać aby powrócic do swoich codziennych obowiązków.

21 Past Perfect Continuous a Past Continuous przykłady

22 The pope was spiritually leading Poland when the communism fell in the late 80s. Papież duchowo kierował Polską w czasach upadku komunizmu, pod koniec lat 80-tych. The pope had been spiritually leading Poland in overcoming communism. Soon, the system fell almost in the whole Europe. Papież duchowo kierował Polską w przezwyciężaniu komunizmu. Wkrótce, ten system upadł prawie w całej Europie. While he was preaching, many unbelievers converted to christianity. Podczas gdy on nauczał, wielu niedowiarków nawróciło się na chrześcijaństwo. He had been preaching for all his pontiff. Many unbelievers converted to christianity. Nauczał przez cały swój pontyfikat. Wielu niedowiarków nawróciło się na chrzescijaństwo.

23 When he was dying the people from the whole world held their breath. Kiedy umierał ludzie z całego świata wstrzymali oddech. After he had been dying the people from the whole world held their breath. Po tym jak umierał ludzie z całego świata wstrzymali oddech.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google