Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA 2009."— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA 2009

2 Geneza Rozwój Wspólnoty i zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej wymaga pogłębienia współpracy terytorialnej. Ze względu na trudności jakie napotkały Państwa Członkowskie, regiony i społeczności lokalne w realizacji działań współpracy transnarodowej, transgranicznej i międzyregionalnej, niezbędnym okazało się ustanowienie instrumentu współpracy na poziomie wspólnotowym, umożliwiającym zakładanie na terytorium Wspólnoty ugrupowań zajmujących się współpracą i posiadających osobowość prawną, zwanych Europejskimi Ugrupowaniami Współpracy Terytorialnej.

3 Europejska Współpraca Terytorialna 3 wymiary i alokacja finansowa Europejska Współpraca Terytorialna 7,75 mld euro WSPÓŁPRACA TRANSGRNICZNA (obecnie INTERREG III A) 73,86% 5,58 mld euro WSPÓŁPRACA TRANSNARODOWA (obecnie INTERREG III B) 20,95% 1,58 mld euro WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA (obecnie INTERREG III C; INTERACT/ESPON./URBACT) 5,19% 0,39 mld euro Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

4 Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Tło : Propozycja Komisji wychodząca naprzeciw trudnościom zgłaszanym przez państwa członkowskie w realizacji polityki transgranicznej Rozszerzenie UE – nowe granice i powiązania między nimi Doświadczenia w realizacji projektów w ramach Interreg III European grouping of territorial cooperation (EGTC) Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)

5 Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Podstawy prawne Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (art akapit 3) Propozycje Komisje oraz Komitetu Społeczno – Ekonomicznego i Komitetu Regionów

6 Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Cele i zadania nowego instrumentu Ułatwianie i promowanie współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej, zwanej w skrócie terytorialną między jej członkami w celu zwiększenia spójności ekonomicznej i społecznej EUWT wykonuje zadania powierzone jej przez członków, które będą określane w konwencji, czyli umowie powołującej EUWT do życia: Realizacja programów współpracy terytorialnej współfinansowanej przez Wspólnotę w ramach funduszy strukturalnych (EFRR,EFS,FS) Podejmowanie działań w celu realizacji programów współpracy terytorialnej będących własną inicjatywą państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych przy wykorzystaniu innych niż wspólnotowe źródeł finansowania (art akapit trzeci Traktatu)

7 Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Status EUWT posiada osobowość prawną i zdolność do czynności prawnych, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, posiada zdolność do rozporządzania majątkiem ruchomym oraz nieruchomym, zatrudniania personelu oraz może być podmiotem czynności prawnych. Na gruncie prawa europejskiego jest to nowa jednostka o charakterze ponadnarodowym.

8 Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Skład Lista podmiotów uprawnionych do członkowstwa w EUWT jest ściśle określona i należy do jednej lub kilku z następujących kategorii: Państwa Członkowskie władze regionalne władze lokalne podmioty prawa publicznego (art.1 ust 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 31 marca 2004 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowalne, dostawy i usługi) członkami mogą być także stowarzyszenia składające się z podmiotów należących do jednej lub kilku z tych kategorii

9 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Utworzenie EUWT EUWT składa się z członków położonych na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich. Decyzja o utworzeniu EUWT podejmowana jest z inicjatywy przyszłych członków, którzy są zobowiązani do poinformowania rządu państwa członkowskiego o zamiarze uczestnictwa w EUWT. Rząd państwa członkowskiego przed wyrażeniem zgody na udział podmiotu w EUWT bada zapisy konwencji i statutu pod kątem zgodności z prawem krajowym, w tym zakresie zadań, jakie EUWT ma wykonywać, na co posiada 3 miesiące. cd…

10 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Utworzenie EUWT Każde EUWT jest przedmiotem osobnej KONWENCJI (zawartej jednogłośnie), która określa: Nazwę EUWT i adres jego siedziby Zasięg terytorialny Cel i zadania, czas obowiązywania, warunki rozwiązania Listę jego członków Stosowane prawo, które reguluje interpretację i stosowanie Konwencji, którym jest prawo państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba EUWT Warunki wzajemnej uznawalności w zakresie kontroli, w tym finansowej Procedury wprowadzania zmian do Konwencji.

11 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Każde EUWT ustala na podstawie Konwencji swój STATUT, który zawiera: Wszystkie postanowienia Konwencji Zasady funkcjonowania organów i ich kompetencje, liczbę przedstawicieli członków w organach Procedury decyzyjne jeden lub wiele języków roboczych Zasady funkcjonowania (zarządzanie personelem) Zasady finansowego wkładu członków oraz zasad rachunkowych i budżetowych Uzgodnienia dotyczące odpowiedzialności finansowej członków Organy odpowiedzialne za wyznaczenie niezależnych audytorów zewnętrznych Procedury wprowadzania zmian do Statutu.

12 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Organy EUWT ZGROMADZENIE – złożone z przedstawicieli członków EUWT DYREKTOR – reprezentuje EUWT i działa w jego imieniu BUDŻET – roczny, ustalany przez Zgromadzenie PUBLIKACJA – statut wraz z ewentualnymi poprawkami podlega publikacji zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym zarejestrowano EUWT

13 Dziękuje za uwagę Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Al. Wojska Polskiego Szczecin


Pobierz ppt "EUROPEJSKIE UGRUPOWANIE WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google