Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PL Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej luty 2004 r. Konwergencja, konkurencyjność i współpraca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PL Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej luty 2004 r. Konwergencja, konkurencyjność i współpraca."— Zapis prezentacji:

1 PL Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej luty 2004 r. Konwergencja, konkurencyjność i współpraca

2 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 2 Znaczenie raportów na temat spójności Co trzy lata Komisja dokonuje analizy stanu spójności i wpływu jej polityk (art. 159 Traktatu) Pierwszy raport (1996 r.) stanowił podstawę dla Agendy 2000 Drugi raport (2001 r.) zapoczątkował debatę na temat polityki spójności po rozszerzeniu UE Trzeci raport (luty 2004 r.) zawiera propozycję zreformowanej polityki spójności po 2007 r. Kontekst

3 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 3 Na raport składają się 4 części: 1.Analiza sytuacji i tendencji w regionach oraz czynniki wpływające na konkurencyjność 2.Oddziaływanie polityk krajowych na sytuację w zakresie spójności 3.Oddziaływanie polityk wspólnotowych 4.Wpływ polityki spójności Struktura

4 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 4 Perspektywy finansowe 2007-2013 Promowanie dobrobytu Europy – wyzwania polityki i środki budżetowe rozszerzonej Unii w latach 2007-2013; utrzymanie obecnego poziomu wydatków (1,24% DNB Unii) Propozycja Komisji: zobowiązania 1,22% i płatności 1,14% Wyraźna zmiana perspektyw finansowych Cztery priorytety polityki Unii: Zrównoważony rozwój – konkurencyjność, spójność (w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia) Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość UE jako światowy partner Aspekty finansowe

5 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 5 Przypomnienie: Budżet UE na lata 2000-2006 Pułapy odnoszące się do zobowiązań rocznych: 108,5 miliardów euro dla UE-25, z czego 37 miliardów euro przeznacza się na działania strukturalne, według cen z 2004 r. Perspektywy finansowe na lata 2007-2013 Pułapy odnoszące się do zobowiązań rocznych: 146,4 miliardów euro dla UE-27, z czego 48 miliardów euro przeznacza się na działania strukturalne, według cen z 2004 r. (wyłączając rozwój obszarów wiejskich)

6 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 6 jako % DNB

7 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 7 Polityka spójności Wydatki stanowią 34% budżetu UE (336 miliardów euro na okres 2007-2013, według cen z 2004 r.) Wydatki stanowią około 0,41% PKB Unii (uwzględniając rozwój obszarów wiejskich i rybołówstwo: 0,46%) Podział środków finansowych po połowie między obecne a nowe Państwa Członkowskie Ponad ¾ budżetu dla regionów i Państw Członkowskich opóźnionych w rozwoju Kontekst Proporcje wydatków

8 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 8 Kategorie wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych Kontekst Na lata 2007-2013 + wzmocnienie potencjału administracyjnego

9 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 9 Obserwacje Obserwacje Znaczna konwergencja państw kohezyjnych Pozytywne tendencje we wszystkich regionach Celu 1 PKB, wzrost zatrudnienia i produktywności powyżej średniej unijnej Unowocześnienie struktur gospodarczych i metod zarządzania Lepsze zarządzanie na poziomie regionalnym Zwiększona współpraca regionalna na poziomie europejskim Część I Sytuacja i tendencje: niektóre wyniki

10 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 10 Wzrost PKB w państwach kohezyjnych Wzrost PKB na mieszkańca w Hiszpanii, Portugalii i Grecji w latach 1998-2002 w porównaniu do średniego wzrostu PKB w UE-15 Wzrost PKB w państwach kohezyjnych Wzrost PKB na mieszkańca w Hiszpanii, Portugalii i Grecji w latach 1998-2002 w porównaniu do średniego wzrostu PKB w UE-15

11 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 11 Stopa bezrobocia w latach 1996-2001 Stopa bezrobocia w UE-15, 1996 i 2002 (% siły roboczej) 19962002 UE-15 10,77,8 Źródło: Eurostat, LFS 7,4 Państwa kohezyjne 17,09,6 Pozostałe Państwa Członkowskie9,57,5 Grecja9,710,0 Hiszpania22,311,4 Irlandia11,94,3 Portugalia5,1 Część I Sytuacja i tendencje Część I Sytuacja i tendencje

12 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 12 Europejska polityka spójności czy tylko transfer budżetowy? Wpływ i wartość dodana polityk strukturalnych Proporcja transferów UE na rzecz głównych państw beneficjentów wydatkowanych na towary importowane z innych Państw Członkowskich 17,4 % 18,9 % 26,7 % 35,2 % 42,6 % 14,7 % 01020304050 Hiszpania Mezzogiorno Nowe niemieckie kraje związkowe Irlandia Portugalia Grecja

13 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 13 Wpływ rozszerzenia Liczba ludności UE wzrasta z 380 do 454 milionów (UE-25) lub 485 milionów (UE-27) Nowe Państwa Członkowskie przyczyniają się do większej dynamiki wzrostu (4% rocznie w porównaniu do 2,5% w UE-15) Następuje spadek PKB na mieszkańca: - 12,5% w UE-25; -18% w UE-27 (w euro) Część I

14 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 14 Wpływ rozszerzenia Liczba ludności objętej Celem Konwergencja wzrasta z 84 milionów do 123 milionów Luka rozwojowa między regionami zwiększa się dwukrotnie: średnia wielkość PKB w regionach Celu 1 wynosi 69%; w nowych Państwach Członkowskich 46% Stopa zatrudnienia w UE-15 wzrosła z 60% do 64% (1996 – 2002); w 10 nowych Państwach Członkowskich wynosiła 56% (59% w 1999 r.) Część I

15 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 15 PKB na mieszkańca (PSN) 2002 Źródło: Eurostat, obliczenia krajowe Indeks, UE-25 = 100 Część I Sytuacja i tendencje

16 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 16 Regionalny PKB w 2001r. Część I Sytuacja i tendencje PKB na mieszkańca (PSN), 2001 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Brak danych Indeks UE-25 = 100 Źródło: Eurostat

17 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 17 Stopa zatrudnienia w 2002r. < 56 < 56.0 – 60.2 < 60.2 – 64.4 64.4 – 68.6 >= 68.6 Brak danych % ludności w wieku 15-64 Odchylenie standardowe= 8.4 Źródło: Eurostat i NSI UE-27 = 62.4

18 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 18 Poziom wykształcenia w 2002r. NiskiŚredniWysoki % ogólnej liczby ludności w wieku 25-64 < 19.2 19.2 – 28.0 28.0 – 36.8 36.8 – 45.6 >= 45.6 Brak danych UE-27 = 32.4 Odchylenie standardowe = 17.7 < 35.05 35.05 – 43.35 43.35 – 51.65 51.65 – 59.95 >= 59.95 Brak danych UE-27 = 47.5 Odchylenie standardowe = 16.59 < 13.65 13.65 – 17.95 17.95 – 22.25 22.25 – 26.55 >= 26.55 Brak danych UE-27 = 20.01 Odchylenie standardowe = 8.57 Źródło: Eurostat (LFS)

19 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 19 Zatrudnienie w sektorze hi-tech w 2002r. Regionalne czynniki determinujące konkurencyjność < 7.45 < 7.45 – 9.55 < 9.55 – 11.65 11.65 – 13.75 >= 13.75 Brak danych Źródło: Eurostat Średnia = 10,6 Odchylenie standardowe = 4,30

20 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 20 Wkład polityk krajowych Budżety krajowe przeznaczają średnio 47% PKB Budżet spójności wynosi 0,43% PKB Budżety krajowe dają pierwszeństwo usługom podstawowym i działaniom wspierającym uzyskanie dochodu Fundusze Strukturalne mają służyć poprawie wskaźników regionalnej konwergencji oraz wspieraniu inwestycji materialnych i w kapitał ludzki – około 80% całości środków Część II Różne podejścia do promowania wzrostu gospodarczego

21 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 21 Oddziaływanie innych polityk Wspólnoty Ukierunkowanie na specyficzne cele określone w Traktacie Nie zawsze mają spójność za cel Jednak nastąpiła poprawa sytuacji Potrzeba wzmocnienia spójności między tymi politykami a celem spójności, szczególnie w wypadku nowych Państw Członkowskich Część III Potrzeba promowania spójności polityk

22 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 22 Wpływ polityki spójności Wzrost inwestycji prywatnych i publicznych w regionach korzystających z pomocy (wzrost) Wzrost PKB (konwergencja) Tworzenie nowych miejsc pracy i maksymalizacja potencjału zasobów ludzkich Wzrost kapitału materialnego i ludzkiego Lepsze zarządzanie na poziomie regionalnym i lokalnym Stabilność finansowa w ciągu 7 lat Część IV Pozyskiwanie środków na promowanie wzrostu

23 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 23 Nowe partnerstwo dla spójności W odniesieniu do priorytetów Unii W odniesieniu do rozszerzenia i zwiększonej odpowiedzialności w ramach polityki spójności Obejmuje wszystkie państwa, regiony i miasta – większa subsydiarność Reforma polityki Wnioski

24 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 24 Priorytety reformy (1) Pierwszy Cel "Konwergencja i konkurencyjność" Priorytety reformy (1) Pierwszy Cel "Konwergencja i konkurencyjność" Regiony o PKB na mieszkańca poniżej 75% średniego PKB dla UE-25 Regiony efektu statystycznego: o PKB na mieszkańca poniżej 75% PKB dla UE-15, lecz powyżej 75% PKB dla UE-25 Państwa o DNB poniżej 90% średniego DNB na mieszkańca dla UE-25 (Fundusz Spójności) Specjalny program dla regionów ultraperyferyjnych (RUP) Budżet: około 78% ogólnej kwoty Reforma polityki Wnioski

25 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 25 Priorytety reformy (2) Drugi Cel "Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie" Polityka spójności służy wszystkim pozostałym regionom w Unii – bez podziału na strefy wspólnotowe Składa się z dwóch komponentów: pierwszy komponent: regionalna konkurencyjność -innowacyjność i społeczeństwo oparte na wiedzy; -dostępność i usługi leżące w ogólnym interesie; -ochrona środowiska i zapobieganie powstawaniu ryzyka z przekazaniem odpowiedzialności za politykę miejską regionom (URBAN+) i likwidacją inicjatyw wspólnotowych; (strategie lizbońska i göteborska); drugi komponent: zatrudnienie – w oparciu o Europejską Strategię Zatrudnienia -zdolność przystosowawcza siły roboczej; -tworzenie miejsc pracy; -dostęp do rynku pracy osób społecznie niedostosowanych. Budżet: w przybliżeniu 18% ogólnego budżetu FS = obecne Cele 2 i 3 Reforma polityki Wnioski

26 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 26 Priorytety reformy (3) Trzeci Cel "Europejska współpraca terytorialna" Priorytety reformy (3) Trzeci Cel "Europejska współpraca terytorialna" Sukces inicjatywy INTERREG, wspólnotowa wartość dodana daje możliwość harmonijnej i zrównoważonej integracji całej Unii Regiony przygraniczne, łącznie z regionami nadmorskimi Współpraca transgraniczna (Państwa Członkowskie proponują zmiany w odniesieniu do obecnych 13 obszarów objętych inicjatywą INTERREG IIIB) Współpraca międzyregionalna (również w ramach głównego nurtu) Zewnętrzna współpraca transgraniczna – powiązana z nowym Instrumentem Europejskiego Sąsiedztwa i Partnerstwa, łącznie z wieloletnim programowaniem i tylko jednym instrumentem finansowym Budżet: około 4 % ogólnego budżetu Reforma polityki Wnioski

27 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 27 System wprowadzania w życie: ewolucja nie rewolucja System wprowadzania w życie: ewolucja nie rewolucja Potwierdzenie zasad, które złożyły się na sukces polityki Wieloletnie programowanie, partnerstwo, ewaluacja, współfinansowanie, wspólna odpowiedzialność, zachowanie zasady n+2 oraz systemu wypłat zaliczek; Uproszczenie: Ograniczenie liczby instrumentów finansowych: 3 zamiast 6 i wyłącznie jednofunduszowe programy; Bardziej przejrzysty podział odpowiedzialności za politykę zrównoważonego rozwoju; Zmniejszenie liczby etapów programowania (dokument dotyczący polityki opracowany przez Państwa Członkowskie, programy operacyjne); Uproszczenie zarządzania finansowego (osie priorytetowe); Kontrole: wprowadzenie proporcjonalności, umowy; Bardziej strategiczne podejście: Dyskusja polityczna w Radzie, opinia PE, mandat Komisji, roczny raport na wiosennym szczycie Rady. Reforma polityki Wnioski

28 Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA PL Trzeci raport na temat spójności Grudzień 2004 PL 28 Proponowany terminarz Proponowany terminarz 10 i 11 Maja 2004 r.: Europejskie Forum Spójności, Bruksela Lipiec 2004 r.: Komisja zatwierdza pakiet ustawodawczy Koniec 2005 r.: Decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego 2006 r.: Opracowanie programów na okres 2007-2013 1 stycznia 2007 r.: Rozpoczęcie realizacji Następne etapy


Pobierz ppt "PL Polityka regionalna KOMISJA EUROPEJSKA Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej luty 2004 r. Konwergencja, konkurencyjność i współpraca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google