Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH RAPORTÓW Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2005 i 2006 OPRAC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH RAPORTÓW Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2005 i 2006 OPRAC."— Zapis prezentacji:

1 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH RAPORTÓW Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2005 i 2006 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska, Wydział Pośrednictwa Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku GDAŃSK 2007

2 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Podstawa prawna Podstawa prawna Z dniem 01-11-2005 r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Z dniem 01-11-2005 r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów wstępnych i certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Certyfikat wstępny lub certyfikat Certyfikat wstępny lub certyfikat Wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu wydaje certyfikat wstępny lub certyfikat w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku, jeżeli nie zaistnieją przesłanki o których mowa w art.19 ust. 11,12,13 w/w ustawy. Certyfikat wstępny wydawany jest na okres 12 m- cy. Po okresie 12 m-cy agencja zatrudnienia, która wykaże się działalnością może złożyć wniosek o wydanie certyfikatu bezterminowego zwanego dalej certyfikatem. Wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu wydaje certyfikat wstępny lub certyfikat w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku, jeżeli nie zaistnieją przesłanki o których mowa w art.19 ust. 11,12,13 w/w ustawy. Certyfikat wstępny wydawany jest na okres 12 m- cy. Po okresie 12 m-cy agencja zatrudnienia, która wykaże się działalnością może złożyć wniosek o wydanie certyfikatu bezterminowego zwanego dalej certyfikatem. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. (kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi taką agencję, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi taką agencję, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

3 Rodzaje agencji zatrudnienia Prywatne agencje zatrudnienia Agencje pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Agencje pośrednictwa do pracy za granicą obywateli polskich Agencje pracy tymczasowej Agencje doradztwa personalnego Agencje poradnictwa zawodowego Agencje pośrednictwa pracy świadczące usługi w zakresie: pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych - udzielają pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych - udzielają pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach Agencje pracy tymczasowej kierują własnych pracowników do pracodawcy użytkownika celem wykonywania pracy tymczasowej. Agencja pracy tymczasowej nie może korzystać z pracy (usług) wykonywanych przez własnego pracownika tymczasowego

4 Rośnie zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia. Rosnące zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia potwierdzają dane opisujące działalność agencji zatrudnienia w województwie pomorskim w latach 2005 – 2006. Rosnące zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia potwierdzają dane opisujące działalność agencji zatrudnienia w województwie pomorskim w latach 2005 – 2006. W tym okresie znacznie wzrosła liczba agencji – ze 180 agencji w grudniu 2005 r. do 253 - w grudniu 2006 r., tj. o 29%. Wzrosła też liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia. Na przykład: W tym okresie znacznie wzrosła liczba agencji – ze 180 agencji w grudniu 2005 r. do 253 - w grudniu 2006 r., tj. o 29%. Wzrosła też liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia. Na przykład: ze świadczonego przez agencje pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2005 r. - 32 tys. osób, a w 2006 r. – 41 tys. osób, tj. o 22% więcej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość, bo około 70% klientów agencji w 2006 r. zainteresowana była pracą za granicą – w 2005 r. 25 tys. osób a w 2006 r. - 29 tys., ze świadczonego przez agencje pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2005 r. - 32 tys. osób, a w 2006 r. – 41 tys. osób, tj. o 22% więcej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość, bo około 70% klientów agencji w 2006 r. zainteresowana była pracą za granicą – w 2005 r. 25 tys. osób a w 2006 r. - 29 tys., ze świadczonego przez agencje doradztwa personalnego skorzystało w roku 2005 r. – 1,8 tys. pracodawców, a w 2006 r. – 1,7 tys. pracodawców, tj. o 5% mniej niż w roku poprzednim, spadek zanotowano w usługach z zakresu wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy, natomiast wzrósł o 38% popyt na usługi w zakresie weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji. ze świadczonego przez agencje doradztwa personalnego skorzystało w roku 2005 r. – 1,8 tys. pracodawców, a w 2006 r. – 1,7 tys. pracodawców, tj. o 5% mniej niż w roku poprzednim, spadek zanotowano w usługach z zakresu wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy, natomiast wzrósł o 38% popyt na usługi w zakresie weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji. ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku 2005 r. – 9,2 tys. osób, a w 2006 r. – 5,6 tys. osób, tj. o 39% mniej niż w roku poprzednim ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku 2005 r. – 9,2 tys. osób, a w 2006 r. – 5,6 tys. osób, tj. o 39% mniej niż w roku poprzednim ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku 2005 r. – 3,7 tys. osób, a w 2006 r. – 6,5 tys. osób, tj. o 43% więcej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość, bo 72% klientów agencji pracy tymczasowej w 2005 r. i w 2006 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2005 r. 2,6 tys. osób a w 2006 r. – 4,7 tys., ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku 2005 r. – 3,7 tys. osób, a w 2006 r. – 6,5 tys. osób, tj. o 43% więcej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość, bo 72% klientów agencji pracy tymczasowej w 2005 r. i w 2006 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2005 r. 2,6 tys. osób a w 2006 r. – 4,7 tys.,

5

6 Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 20052006 ogółemw tym kobiety ogółem w tym kobiety 12 34 1 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 9321 162474364733255 2 Sprzedawcy i demonstratorzy 5221 2439199819611629 3 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 3415 15185271799879 4 Telefoniści 4223 316265528482 5 Kierowcy samochodów ciężarowych 8323 301040 6 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 4191 73528560 7 Robotnik magazynowy 9331 007518 8 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 3419 115515 9 Kierowcy samochodów osobowych 8321 20540 10 Stolarze i pokrewni 7422 10547 11 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7411 1365250 12 Inżynierowie mechanicy 2145 1485120 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP. ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 50 osób)

7 Udział osób zatrudnionych za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP w 12 najpopularniejszych zawodach w latach 2005 i 2006. 1 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 2 Sprzedawcy i demonstratorzy 3 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 4 Telefoniści 5 Kierowcy samochodów ciężarowych 6 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 7Robotnik magazynowy 8 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 9 Kierowcy samochodów osobowych 10 Stolarze i pokrewni 11 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 12Inżynierowie mechanicy

8 Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą 20052006 ogółem w tym kobiety ogółemw tym kobiety 1234 1 Marynarze i pokrewni8178228 800920 2 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni 490119 622238 3 Pracownicy służb technicznych żeglugi42110 45140 4 Malarze budowlani i pokrewni14880 8440 5 Spawacze i pokrewni12480 25240 6 Kucharze6936 7035 7 Mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń5440 5740 8 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 462278 8264 9 Stewardzi42427 775186 10 Kelnerzy i pokrewni434276 180100 11 Rybacy morscy 256 0 3100 12 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 254200 346264 13 Pracownicy domowej opieki osobistej 5852239145 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy za granicą. ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 200 osób)

9 Udział osób zatrudnionych u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy do pracy za granicą w 13 najpopularniejszych zawodach w latach 2005 i 2006. 1 Marynarze i pokrewni 2 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni 3Pracownicy służb technicznych żeglugi 4Malarze budowlani i pokrewni 5Spawacze i pokrewni 6Kucharze 7Mechanicy – monterzy maszyn i urządzeń 8 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 9Stewardzi 10Kelnerzy i pokrewni 11Rybacy morscy 12 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 13 Pracownicy domowej opieki osobistej

10 Lp Nazwa grupy elementarnej zawodów Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą lub na terenie RP 20052006 ogółemw tym kobiety ogółemw tym kobiety 1 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 9321 9394111699835 2 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7411 455363557431 3 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 7214 18405540 4 Monterzy wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów 8286 176104141111 5 Kelnerzy i pokrewni 5123 1676913171 6 Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani 5159 1641311212 7 Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali 8211 153169118 8 Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 8281 14911223117 9 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 9211 13199273174 10 Stolarze i pokrewni7422 3412360 11 Monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych7136 14018016 12 Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane 7143 301833 13 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)3415 10196100 14 Zamiatacze i pokrewni9162 10367168 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pracy tymczasowej (za granicą oraz na terenie RP – łącznie) ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 150 osób)

11 Udział osób wynajętych do pracy u pracodawców zarówno polskich jak i zagranicznych przez pomorskie agencje pracy tymczasowej w 14 najpopularniejszych zawodach w latach 2005 i 2006. 1Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 2Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 3Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 4Monterzy wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów 5Kelnerzy i pokrewni 6Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani 7Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki metali 8Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 9Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 10Stolarze i pokrewni 11Monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych 12Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane 13Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 14Zamiatacze i pokrewni

12 Rejestr Agencji Zatrudnienia Województwa Pomorskiego. Liczba napływających wniosków i wydanych certyfikatów w latach 2006 – 2007 r. Rosnące zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia spowodowało znaczny wzrost liczby agencji zatrudnienia działających na terenie województwa pomorskiego– ze 180 agencji w grudniu 2005 r. do 253 - w grudniu 2006 r., tj. o 29%. Rosnące zapotrzebowanie na usługi agencji zatrudnienia spowodowało znaczny wzrost liczby agencji zatrudnienia działających na terenie województwa pomorskiego– ze 180 agencji w grudniu 2005 r. do 253 - w grudniu 2006 r., tj. o 29%. Od stycznia 2007 r. do końca maja 2007 r. wpisano do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia 62 nowe agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego. Od stycznia 2007 r. do końca maja 2007 r. wpisano do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia 62 nowe agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego. Skutkiem rosnącej liczby podmiotów chcących prowadzić agencje zatrudnienia jest wzrost liczby wpływających wniosków i wydawanych certyfikatów - od stycznia do maja 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wydał 116 certyfikatów wstępnych, w tym samym okresie w 2007 r. wydano 156 certyfikatów wstępnych tj. ponad 34% wzrost liczby wydanych certyfikatów. Skutkiem rosnącej liczby podmiotów chcących prowadzić agencje zatrudnienia jest wzrost liczby wpływających wniosków i wydawanych certyfikatów - od stycznia do maja 2006 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wydał 116 certyfikatów wstępnych, w tym samym okresie w 2007 r. wydano 156 certyfikatów wstępnych tj. ponad 34% wzrost liczby wydanych certyfikatów.


Pobierz ppt "REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH RAPORTÓW Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2005 i 2006 OPRAC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google