Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o sytuacji na rynku pracy w Gminie Wadowice Materiały przygotowane na sesję Rady Miejskiej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach 26 wrzesień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o sytuacji na rynku pracy w Gminie Wadowice Materiały przygotowane na sesję Rady Miejskiej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach 26 wrzesień"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o sytuacji na rynku pracy w Gminie Wadowice Materiały przygotowane na sesję Rady Miejskiej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach 26 wrzesień 2012 r.

2 Wstęp Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: 1) pełnego i produktywnego zatrudnienia; 2) rozwoju zasobów ludzkich; 3) osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 4) wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej; 5) zwiększania mobilności na rynku pracy.

3 Instytucjami rynku pracy realizującymi zadania określone w ustawie są: publiczne służby zatrudnienia; Ochotnicze Hufce Pracy; agencje zatrudnienia; instytucje szkoleniowe; instytucje dialogu społecznego; instytucje partnerstwa lokalnego. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i pojewódzkimi urzędami pracy, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw pracy oraz urzędami wojewódzkimi, realizującymi zadania określone ustawą. Instytucje rynku pracy

4 Zadania powiatu w zakresie polityki rynku pracy realizowane przez PUP Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy między innymi: opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy wydawanie decyzji o: uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z FP świadczeń

5 Usługi i Instrumenty Rynku Pracy Usługi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez publiczne służby zatrudnienia i realizowane zgodnie ze standardami usług rynku pracy. Podstawowymi usługami rynku pracy są: 1) pośrednictwo pracy; 2) poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; 3) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 4) organizacja szkoleń.

6 Usługi i Instrumenty Rynku Pracy c.d. Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z następujących form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : dodatku aktywizacyjnego refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy prac interwencyjne robót publicznych prac społecznie użytecznych uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej stażu przygotowania zawodowego dorosłych stypendium w okresie kontynuowania nauki refundacji rolników organizacji szkoleń

7 Wykorzystanie Instrumentów Rynku Pracy w Gminie Wadowice Prace interwencyjne Roboty publiczne ilość osób

8 Wykorzystanie Instrumentów Rynku Pracy w Gminie Wadowice c.d. Staże ilość osób Prace społecznie użyteczne ilość osób

9 Beneficjenci urzędów pracy. Głównymi adresatami usług i instrumentów rynku pracy są osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz osoby niepełnosprawne. Przez osobę bezrobotną należy rozumieć osobę która: ukończyła 18 lat, pozostaje bez zatrudnienia oraz nie wykonuje innej pracy zarobkowej, posiada zdolności i gotowości do podjęcia pracy, nie uczęszcza do szkoły w systemie dziennym, jest zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego, nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Status osoby bezrobotnej szczegółowo określa art.2 pkt.1 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. )

10 Stopa bezrobocia w Polsce, województwie oraz powiecie ( dane wg. GUS )

11 Liczba osób bezrobotnych w powiecie wadowickim

12 Struktura osób bezrobotnych w Gminie Wadowice z uwzględnieniem wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz stażu pracy.

13 Struktura osób bezrobotnych w Gminie Wadowice z uwzględnieniem wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy oraz stażu pracy. c.d.

14 Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach w 2011 oraz 2012 roku. Rok 2011 Projekt konkursowy Profesjonalista Rynku Pracy Projekt konkursowy Twoja Szansa Projekt systemowy Czas Nowych Możliwości Rok 2012 Projekt konkursowy Profesjonalista Rynku Pracy Projekt konkursowy Twoja Szansa Projekt systemowy Czas Nowych Możliwości Projekt Partnerski Miasto Równych Możliwości-Program rewitalizacji szansą dla młodych oraz niepełnosprawnych

15 Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ul. Mickiewicza Wadowice Tel/fax


Pobierz ppt "Informacja o sytuacji na rynku pracy w Gminie Wadowice Materiały przygotowane na sesję Rady Miejskiej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach 26 wrzesień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google