Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr inż. Zdzisław Szczepkowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr inż. Zdzisław Szczepkowski"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim
Mgr inż. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

2 Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego (marzec 2011)
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 5,9% niż w tym samym okresie ubiegłego roku (w kraju wzrost o 4,1%); przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosło o 5,1% (w kraju o 4,1%); przedsiębiorstwa przemysłowe uzyskały przychody ze sprzedaży wyrobów i usług o 21,1% wyższe od ubiegłorocznych; wartość produkcji sprzedanej, zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane, przekroczyła poziom sprzed roku o 1,1%; w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, odnotowano wzrost obrotów zarówno w sprzedaży detalicznej (o 15,5%), jak i w sprzedaży hurtowej (o 14,8%); w końcu marca 2011 roku, w rejestrze REGON województwa wpisanych było 118,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej i w porównaniu z okresem sprzed roku liczba ta zwiększyła się o 2,8%. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

3 Liczba bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim
W kwietniu 2011 roku, liczba bezrobotnych w regionie wyniosła osób, co oznacza, że spadła w porównaniu do marca 2011 roku o osób, tj. o 5,3%. W analizowanym okresie bezrobocie spadło we wszystkich powiatach województwa- największy procentowy spadek (o 13,6%) odnotowano w powiatach mrągowskim, a następnie w powiecie giżyckim (o 10,1%) oraz olsztyńskim (o 7,8%). Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

4 Zmiany (w %) liczby bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim
kwiecień 2010 – kwiecień 2011 W porównaniu do kwietnia 2010 roku, liczba bezrobotnych wzrosła o 1,7%, tj. o osób. Procentowy wzrost liczby bezrobotnych, w przedziale od 0,5% (w powiatach: piskim, ełckim, elbląskim,) do 8,4% (w powiecie kętrzyńskim) wystąpił w szesnastu powiatach województwa. W pozostałych powiatach miał miejsce spadek liczby bezrobotnych, kształtujący się w przedziale od 2,4% w powiatach: gołdapskim do 6,0% w powiecie bartoszyckim. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

5 Zmiany (w %) liczby bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim
marzec 2011 – kwiecień 2011 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

6 Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim według powiatów (marzec 2011)
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

7 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy
W województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2011 roku, w rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostawało 25 747 osób bezrobotnych do 25 roku życia, które stanowiły 22,1% ogółu bezrobotnych W porównaniu z marca 2010 roku, widoczny jest wzrost zarówno liczby bezrobotnych tej grupy (o 916 osób, tj. o 3,7%), jak i jej udziału procentowego w ogólnym bezrobociu (o 0,7 pkt. proc.). W porównaniu do marca 2010 roku nastąpił wzrost liczby długotrwale bezrobotnych o osób (o 12,8%) do poziomu 57 614. Zwiększył się również wskaźnik procentowego udziału tej kategorii bezrobotnych w ogólnym bezrobociu, z 44,1% w marcu 2010 roku do 49,5% w marcu 2011 roku. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (35 379 osób), w marcu 2011 roku, stanowili 30,4% ogółu zarejestrowanych w województwie. W porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, liczba bezrobotnych w tej grupie zmniejszyła się o osoby (tj. o 5,0%), a udział procentowy w ogólnym bezrobociu o 1,3 pkt. proc. Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w porównaniu do marca 2010 roku, wzrosła o 801 osób (o 3,5%), kształtując się na poziomie 24 011 osób. W analizowanym okresie zwiększył się również udział procentowy osób, które ukończyły 50 lat, w strukturze regionalnego bezrobocia. Podczas gdy w marcu 2010 roku wskaźnik ten wynosił 20,0%, w marcu 2011 roku – 20,6%. Bezrobotne osoby niepełnosprawne, w liczbie 5 687, stanowiły na koniec marca 2011 roku 4,9% ogółu bezrobotnych, zarejestrowanych w województwie. Przed rokiem zarejestrowanych było o 185 osób (o 3,4%) tej kategorii mniej. Udział osób niepełnosprawnych w ogólnej bezrobotnych zwiększył się o 0,2 pkt. proc. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

8 Oferty wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w województwie warmińsko-mazurskim (styczeń-marzec ) W okresie styczeń-marzec 2010 roku – ogółem W okresie styczeń-marzec 2011 roku – ogółem 7 735 W okresie styczeń-marzec 2011 większość ofert (50,1%, tj. 3 874) dotyczyła zatrudnienia niesubsydiowanego. Oznacza to zmianę struktury ofert, w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku – wzrósł procentowy udział ofert zatrudnienia niesubsydiowanego (o 27,2 pkt. proc.), natomiast zmniejszył się procentowy udział ofert zatrudnienia subsydiowanego i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (o 27,2 pkt. proc.). Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

9 Oferty wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w województwie warmińsko-mazurskim (kwiecień )

10 Zagraniczne miejsca pracy (styczeń – kwiecień 2011)
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

11 Zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców w regionie Warmii i Mazur, udzielone przez Wojewodę w 2010 roku Najwięcej zezwoleń na okres powyżej 1 roku w województwie warmińsko mazurskim wydano obywatelom: Kraj Liczba Branża Korei Północnej 228 budownictwo Chin 167 handel hurtowy i detaliczny/usługi gastronomiczne Ukrainy 55 rolnictwo/przetwórstwo przemysłowe Rosji 33 transport i gospodarka magazynowa Liczba wydanych zezwoleń w regionie łącznie – rok (rok ) Polska : rok  392 rok  121 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

12 Zatrudnienie Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Mołdawian i Gruzinów w Regionie Warmii I Mazur
Liczba oświadczeń, dotyczących sezonowego zatrudnienia cudzoziemców, zgłoszonych przez pracodawców w powiatowych urzędach pracy Rok Liczba 2007 143 2008 474 2009 339 2010 305 I kwartał 2011 91 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

13 Tezy do dyskusji Jak otwarcie niemieckiego i austriackiego rynku pracy może wpłynąć na działania Agencji Zatrudnienia? Które z rodzajów działalności, prowadzonej przez Agencje wykazują tendencję wzrostową? Jaki charakter mają relacje pomiędzy Powiatowymi Urzędami Pracy a Agencjami Zatrudnienia, między innymi w obszarze pracy tymczasowej – czy konkurują ze sobą czy współpracują na rynku pracy?

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28


Pobierz ppt "Mgr inż. Zdzisław Szczepkowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google