Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja planu kontroli agencji zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku za okres od 01-01-2010 r. do 31-12-2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja planu kontroli agencji zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku za okres od 01-01-2010 r. do 31-12-2010."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja planu kontroli agencji zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku za okres od 01-01-2010 r. do 31-12-2010 r. REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Marcin Dobrzyniecki – Starszy Inspektor

2 2 Rejestr agencji zatrudnienia Podstawa prawna Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego na mocy art. 18o ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, sprawuje kontrole o której mowa w art. 70 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19–19h i art. 85 ust. 2–5. Należy pamiętać że: Z dniem 01-02-2011 r. nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, wprowadziła zmianę zakresu kontroli przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19, art. 19a, art. 19e i art. 19f

3 3 Rejestr agencji zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego od dnia 01-02-2011 r. kontroluje : Art. 19. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Czy podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, o których mowa w art. 18 ust. 1, spełnia następujące warunki: 1) nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania; 2) nie jest karany za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121–121b; 3) jest podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.

4 4 Rejestr agencji zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego od dnia 01-02-2011 r. kontroluje : Art. 19austawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Czy podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, 1) posiada lokal przeznaczony na biuro agencji zatrudnienia zapewniający poufność prowadzonych rozmów; 2) posiada wyposażenie w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności agencji zatrudnienia; 3) dla obsługi osób korzystających z usług w zakresie: a) doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego – zapewnia osoby z wykształceniem wyższym, których program studiów obejmował przygotowanie w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego albo osoby z wykształceniem wyższym, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy personalnego lub zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia, b) pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej – zapewnia osoby z wykształceniem co najmniej średnim.

5 5 Rejestr agencji zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego od dnia 01-02-2011 r. kontroluje : Art. 19e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Czy agencja zatrudnienia informowała marszałka województwa o: 1) każdej zmianie danych, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich powstania, przy czym art. 18e ust. 3 stosuje się odpowiednio; 2) zaprzestaniu działalności, 3) zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności.

6 6 Rejestr agencji zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego od dnia 01-02-2011 r. kontroluje : Art. 19f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Czy agencja zatrudnienia przedstawiła Marszałkowi Województwa Pomorskiego informację o działalności agencji zatrudnienia – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni – zawierającą w szczególności liczbę: 1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 2) pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 3) osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia.

7 7 Rejestr agencji zatrudnienia KONTROLE AGENCJI ZATRUDNIENIA 01.01.2010 – 31.12.2011

8 8 Rejestr agencji zatrudnienia Kontrole w agencjach zatrudnienia w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w oparciu o roczny plan kontroli. Plan kontroli agencji zatrudnienia na rok 2010 obejmował 70 podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie agencji zatrudnienia. Z 70 kontroli nie odbyły się 3 w związku z wykreśleniem podmiotów z rejestru agencji przed planowaną datą kontroli tut. Urzędu.

9 9 Rejestr agencji zatrudnienia 47 agencji zatrudnienia (67% kontrolowanych podmiotów) zostało pouczonych i otrzymało wystąpienia z zaleceniami pokontrolnymi, W 47 wystąpieniach skierowanych do kontrolowanych agencji zatrudnienia przeważało w 83% uchybienie z art. 19g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, agencje zatrudnienia nie umieszczały numeru certyfikatu w ogłoszeniach, ofertach i dokumentach przetwarzanych w ramach agencji zatrudnienia. Średnio w 53% wszystkich wystąpień stwierdzono braki w umowach z pracodawcą zagranicznym w zakresie art. 85 ust 3 ww. ustawy. Pozostałe naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wykryto i stwierdzono w ok. 8,5 % wystąpień.

10 10 Rejestr agencji zatrudnienia

11 11 Rejestr agencji zatrudnienia wśród 39 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 19g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja zatrudnienia jest obowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się jako oferty pracy tymczasowej ); wśród 28 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 85 ust 3 p.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (agencja zatrudnienia ma obowiązek zawierania z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować osoby do pracy za granicą, pisemnej umowy określającej w szczególności: liczbę miejsc pracy );

12 12 Rejestr agencji zatrudnienia wśród 26 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 85 ust 2 p.8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa ta powinna określać w szczególności: informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy); wśród 26 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 85 ust 3 p.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (agencja zatrudnienia ma obowiązek zawierania z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować osoby do pracy za granicą, pisemnej umowy określającej w szczególności: zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy, oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń);

13 13 Rejestr agencji zatrudnienia wśród 23 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 85 ust 3 p.3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (agencja zatrudnienia ma obowiązek zawierania z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować osoby do pracy za granicą, pisemnej umowy określającej w szczególności: rodzaj oraz warunki pracy, zasady wynagradzania, a także przysługujące osobom podejmującym pracę świadczenia socjalne); wśród 22 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 85 ust 3 p.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (agencja zatrudnienia ma obowiązek zawierania z pracodawcą zagranicznym, do którego zamierza kierować osoby do pracy za granicą, pisemnej umowy określającej w szczególności: okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej);

14 14 Rejestr agencji zatrudnienia wśród 8 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 85 ust 2 p.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa ta powinna określać w szczególności: zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń);

15 15 Rejestr agencji zatrudnienia wśród 7 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 85 ust 2 p.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa ta powinna określać w szczególności: warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych); wśród 7 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 85 ust 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (agencja zatrudnienia ma obowiązek poinformować na piśmie osobę kierowaną do pracy za granicą o przysługujących jej uprawnieniach, o których mowa w art. 86 - udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych);

16 16 Rejestr agencji zatrudnienia wśród 4 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 19e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o: każdej zmianie danych, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich powstania, przy czym art. 18e ust. 3 stosuje się odpowiednio oraz o zaprzestaniu działalności ); wśród 4 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni);

17 17 Rejestr agencji zatrudnienia wśród 4 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art.85 ust.2 p.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa ta powinna określać w szczególności: okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ); wśród 2 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 19b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (agencja zatrudnienia jest obowiązana do przetwarzania posiadanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych);

18 18 Rejestr agencji zatrudnienia wśród 2 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 19c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (agencja zatrudnienia nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ); wśród 2 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 85 ust. 2 p.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa ta powinna określać w szczególności: pracodawcę zagranicznego);

19 19 Rejestr agencji zatrudnienia wśród 2 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 85 ust. 2 p.3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa ta powinna określać w szczególności: rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne); wśród 2 agencji zatrudnienia wykryto nieprawidłowości w zakresie art. 85 ust. 2 p.5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych za pośrednictwem agencji zatrudnienia odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez te agencje z osobami kierowanymi. Umowa ta powinna określać w szczególności: obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia).

20 20 Rejestr agencji zatrudnienia W stosunku do 14 agencji zatrudnienia ( 20% kontrolowanych podmiotów) wydano decyzję o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia : 10 agencji zatrudnienia w zakresie art.18m p.5 (naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 19 pkt 2 i 3, art. 19b–19d oraz art. 85 ust. 2–5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ); 2 agencje zatrudnienia w zakresie art.18m p.4 (nieprowadzenia agencji zatrudnienia, w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej, stwierdzonego na podstawie niewykazanej przez podmiot działalności w okresie rocznym w informacji, o której mowa w art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy); 2 agencje zatrudnienia w zakresie art.18m p.1 (pisemnego wniosku podmiotu ).

21 21 Rejestr agencji zatrudnienia Skierowano 5 wniosków do sądu o ukaranie. 4 wnioski skierowane do sądu z art. 121 ust.6 ( kto prowadząc agencję zatrudnienia świadczącą usługę, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f, nie zawiera z osobą kierowaną do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych umowy, o której mowa w art. 85 ust. 2, podlega karze grzywny nie niższej niż 4 000 zł) 1 wniosek skierowany do sądu z art. 122 ust.1 ( kto dopełnia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłaca ich w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł)

22 22 Rejestr agencji zatrudnienia. W trakcie kontroli podmiotów stwierdzono prawidłowe działanie bez uchybień 6 agencji zatrudnienia ( 8,5% kontrolowanych podmiotów). Podsumowując, większość nieprawidłowości stwierdzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w takcie przeprowadzonych kontroli wynikała z nieznajomości przepisów lub zwykłego niedopatrzenia właścicieli agencji zatrudnienia lub kadry zarządzającej w podmiotach działających w ramach tejże działalności regulowanej. Stwierdzone pojedyncze naruszenia nie ograniczały znacząco uprawnień osób korzystających z usług tych agencji, a nieprawidłowości miały głównie charakter formalny i porządkowy.

23 23 DECYZJE O WYKREŚLENIU Z KRAZ WYDANE W OKRESIE OD 01-01-2010 do 31-12-2010

24 Dziękuję za uwagę Ul. Podwale Przedmiejskie 30 tel.: 58 32 61 831 ( 833 ) 80-824 Gdańsk e-mai: wup@wup.gdansk.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Pobierz ppt "Realizacja planu kontroli agencji zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku za okres od 01-01-2010 r. do 31-12-2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google