Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacje pozarządowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacje pozarządowe"— Zapis prezentacji:

1 Organizacje pozarządowe

2 Zadania ogranizacji pozarządowych
Trzeci, obok publicznego i prywatnego, sektor społeczeństwa są znaczącą częścią każdego efektywnie i demokratycznie funkcjonującego państwa i społeczeństwa. Dostarczają usług obywatelom, nierzadko wypełniając lukę, której nie zapełnia sektor publiczny i rynkowy. Realizują zadania, które wynikają z polityki państwa, lub te, których mimo istniejącego zapotrzebowania, ani podmioty publiczne ani prywatne zorientowane na zysk, nie podejmują.

3 Współpraca z instytucjami publicznymi
Jedną z zasadniczych tendencji współczesnej polityki społecznej i funkcjonowania administracji publicznej jest zwiększająca się współpraca władz publicznych ze strukturami organizacji pozarządowych. Zakres dziedzin w których trzeci sektor odgrywa znaczącą bądź uzupełniającą rolę stale się poszerza. Sektor ten, w wielu krajach przejmuje dostarczanie usług obywatelom, natomiast rolą państwa pozostaje wyznaczanie standardów świadczonych usług, finansowanie i kontrola ich wykonania, przy jednoczesnym wycofywaniu się z bezpośredniej roli świadczącego je.

4 Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie
W Polsce efektem współpracy administracji publicznej z przedstawicielami sektora pozarządowego jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwalona w dniu 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2003r., nr 96, poz. 873).

5 Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie cd.
Jednym z najważniejszych rozwiązań zaproponowanych przez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było wprowadzanie możliwości ubiegania się o status pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Ustawa ta wprowadza ponadto możliwość przekazania organizacjom pożytku publicznego 1% kwoty obliczonego podatku dochodowego.

6 Zlecanie zadań przez jednostki sektora publicznego
Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej mogą być realizowane na zlecenie PFRON i powiatów przez organizacje pozarządowe takie jak: stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców o charakterze ogólnokrajowym w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym również o charakterze lokalnym.

7 Zadania celowe i programy
Ponadto organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą uzyskać ze środków PFRON dofinansowanie podejmowanych przedsięwzięć poprzez uczestniczenie w programach celowych, takich jak "Partner" - wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych Organizacje pozarządowe, których zadaniem statutowym jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, mogą utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla niej status zakładu aktywności zawodowej, a koszty utworzenia i działalności mogą być finansowane ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8 Współpraca ngo i instytucji publicznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji
Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz.776 z późn. zm.) realizują właściwe organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego, które mają obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Również wśród zadań należących do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (o których mówi art. 34 ust. 3 pkt. 8 ustawy) wymieniona jest współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

9 Współpraca ngo i instytucji publicznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji cd.
Organizacje pozarządowe mają możliwość współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej poprzez: 1.      uczestnictwo w pracach -   Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych -   Wojewódzkich Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych -   Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych;

10 Współpraca ngo i instytucji publicznych zgodnie z ustawą o rehabilitacji cd.
2.      udział w roboczych spotkaniach zespołów problemowych (zwoływanych ad hoc w zależności od zagadnienia będącego przedmiotem podejmowanych prac) w ramach konsultacji szerszych niż wynikające z przepisów art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych /Dz.U. nr 55, poz 234 z późn.zm./ oraz art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców /Dz.U. nr 55, poz 235 z późn.zm./; 3.      indywidualne spotkania przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej z przedstawicielami organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.


Pobierz ppt "Organizacje pozarządowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google