Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP – warunki i procedura uzyskiwania Opracowała: Łucja Kaczmarek – starszy inspektor wojewódzki WSOiC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP – warunki i procedura uzyskiwania Opracowała: Łucja Kaczmarek – starszy inspektor wojewódzki WSOiC."— Zapis prezentacji:

1 Zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP – warunki i procedura uzyskiwania
Opracowała: Łucja Kaczmarek – starszy inspektor wojewódzki WSOiC ZUW w Szczecinie

2 Akty prawne dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2008, nr 69, poz z późn. zm./ rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie: wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca /Dz. U. z 2009, nr 16, poz. 84 z późn. zm./, określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców /Dz. U. Z 2009, Nr 16 poz. 85 z późn. zm./

3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę /Dz. U. z 2011, Nr 155, poz. 919/; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca /Dz. U. z 2007, Nr 195,poz. 1409/;

4 Zarządzenie Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 30 poz. 594); Zarządzenie Nr 1/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. - zmiana załącznika do zarządzenia z 2010 r. - Lista zawodów deficytowych w woj. zachodniopomorskim wg struktury klasyfikacji zawodów i specjalności (Dz. Nr, poz. 170).

5 Podstawowe definicje PODMIOT POWIERZAJACY WYKONYWANIE PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osobę fizyczną, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi; CUDZOZIEMIEC - oznacza to osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego; WYKONYWANIE PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA – oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o KRS lub są spółkami kapitałowymi w organizacji ZATRUDNIENIE - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;

6 NIELEGALNE ZATRUDNIENIE / NIELEGALNA INNA PRACA ZAROBKOWA
zatrudnienie bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków; niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego, powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę lub powierzenie na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, NIELEGALNE WYKONYWANIE PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCA - wykonywanie pracy bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP bez zezwolenia – jeśli jest wymagane albo na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych

7 ZEZWOLENIE NA PRACĘ - decyzja wł
ZEZWOLENIE NA PRACĘ - decyzja wł. organu, uprawniająca cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP na warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji, OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACYCUDZOZIEMCOWI - pisemne oświadczenie zarejestrowane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy wł. ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę tego podmiotu, przed podjęciem pracy przez cudzoziemca

8 BEZ ZEZWOLENIA katalog cudzoziemców określony w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (uprawnieni/zwolnieni) katalog cudzoziemców ujęty w rozporządzeniu MPiPS dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę /Dz. U. z 2011, Nr 155, poz. 919/; zwolnienia na podstawie przepisów odrębnych

9 PROCEDURA WOJEWODA – kompetencja w sprawach wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców właściwość miejscowa UW – miejsce zamieszkania / siedziba termin załatwienia sprawy zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego

10 Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi; Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca; Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca i stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności zezwolenia / przy delegacji podmiot do którego cudzoziemiec jest delegowany / pracownik tymczasowy – pracodawca użytkownik; W postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

11 zezwolenie jest wydawane w 3 jednobrzmiących egzemplarzach
okres ważności – czas określony nie dłuższy niż 3 lata / pełnienie funkcji – max 5 lat, /z zastrzeżeniem kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w woj. Zachodniopomorskim/

12 Typy zezwoleń A -dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przez okres przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

13 C - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zależnego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym; D - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa); E - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu, niż wskazany w pkt 2 – 4.

14 OPŁATY Pracodawca składający wniosek jest zobowiązany dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości: 50 zł. – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza powierzyć wykonywanie pracy na okres nie przekraczający 3 miesięcy, 100 zł. – w przypadku gdy pracodawca albo podmiot zatrudniający zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące.

15 w przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę pracodawca lub podmiot zatrudniający dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy określonej wyżej kwoty pracodawca lub podmiot zatrudniający, który zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej jest zobowiązany dokonać jednorazowej wpłaty w wysokości zł. za każdą osobę objętą wnioskiem

16 PROCEDURA podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oferta pracy Starosta – wł. ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu informacja starosty

17 cudzoziemca na terytorium RP + wymagane załączniki
wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP + wymagane załączniki /załącznik nr 1 do rozporządzenia MPiPS - Dz. U. z 2009 r. nr 16, poz.84/ WOJEWODA ROZPATRZENIE SPRAWY

18 Warunki uzyskania zgody na zatrudnienie (typ A)
wynagrodzenie, określone w umowie z cudzoziemcem nie może być niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; informację starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy;

19 Warunki uzyskania zgody na zatrudnienie (typ B)
dochód – 12-ktotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w III kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku; zatrudnienie co najmniej dwóch pracowników przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku; środki finansowe/działania pozwalające na spełnienie w przyszłości ww. warunków

20 Przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy podstawa prawna - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określania przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2009 r., nr 16, poz. 85) katalog cudzoziemców określa ww. rozporządzenie, są to m.in. lekarze, lekarze dentyści odbywający szkolenia lub realizujący program specjalizacji, trenerzy sportowi i sportowcy wykonujący pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje krzewienie kultury fizycznej i sportu ….

21 prace pielęgnacyjno – opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych (ob. Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy) ob. w/w państw jeżeli w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia wykonywali przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu na podstawie oświadczenia (oświadczenie/umowa/składki ZUS)

22 Dziękuję za uwagę….


Pobierz ppt "Zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP – warunki i procedura uzyskiwania Opracowała: Łucja Kaczmarek – starszy inspektor wojewódzki WSOiC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google