Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014-01-04 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014-01-04 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 2014-01-04 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

2 2014-01-04 Dynamika Produktu Krajowego Brutto (PKB)

3 2014-01-04 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

4 2014-01-04 Aktywni i bierni zawodowo (BAEL)

5 2014-01-04 Pracujący i bezrobotni (BAEL)

6 2014-01-04 Współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia (BAEL)

7 2014-01-04 Bezrobocie w Polsce na tle UE

8 2014-01-04 Poziom i stopa bezrobocia rejestrowanego

9 2014-01-04 Zmiany poziomu bezrobocia

10 2014-01-04 Zmiany poziomu bezrobocia - sezonowość

11 2014-01-04 Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia

12 2014-01-04 Oferty pracy i liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy

13 2014-01-04 Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy

14 2014-01-04 Programy ograniczające zwolnienia grupowe Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 9 ust. 1 pkt. 10 tej ustawy, inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy, należy do zadań samorządu województwa oraz samorządu powiatu. Zgodnie z art. 70 ust. 1 ww. ustawy, pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy, jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy, zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Ponadto w przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu. Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową. Program może być finansowany przez pracodawcę, przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej lub na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.

15 2014-01-04 Problemy rynku pracy: Starzenie się społeczeństwa Niska aktywność zawodowa ludności Wysoki i wzrastający poziom zatrudnienia w szarej strefie (1131 tys. osób w 2007 r.) Długi czas pozostawania bez pracy zarejestrowanych bezrobotnych Niskie kwalifikacje zarejestrowanych bezrobotnych

16 2014-01-04 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "2014-01-04 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google