Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2008 i 2009 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2008 i 2009 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2008 i 2009 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska, Wydział Pośrednictwa Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku GDAŃSK 2010

2 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Podstawa prawna Podstawa prawna Z dniem r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Z dniem r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Jeden certyfikat od r. Jeden certyfikat od r. Zgodnie z art. 18i ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, zwany certyfikatem. Zgodnie z art. 18i ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, zwany certyfikatem. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. (kto bez wymaganego wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzi agencję zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (kto bez wymaganego wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzi agencję zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

3 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, zawierającej w szczególności : Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, zawierającej w szczególności : 1) liczbę osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 1) liczbę osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 2) liczbę pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 2) liczbę pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 3) liczbę osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia. 3) liczbę osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia.

4 Wzrost liczby usług świadczonych przez agencje zatrudnienia w 2009 r. ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku 2008 – 26,6 tys. osób, a w roku 2009 – 24,4 tys. osób tj. o 8,3 % mniej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość klientów agencji pracy tymczasowej w 2008 r. i w 2009 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2008 r. 25,3 tys. osób tj. 95% osób korzystających z agencji pracy tymczasowej, a w 2009 r. – 23,4 tys. osób czyli 96 % klientów agencji. ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku 2008 – 26,6 tys. osób, a w roku 2009 – 24,4 tys. osób tj. o 8,3 % mniej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość klientów agencji pracy tymczasowej w 2008 r. i w 2009 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2008 r. 25,3 tys. osób tj. 95% osób korzystających z agencji pracy tymczasowej, a w 2009 r. – 23,4 tys. osób czyli 96 % klientów agencji. ze świadczonego przez agencje zatrudnienia, pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2008 – 32 tys. osób, natomiast w roku 2009 – 27,9 tys. osób, tj. o 12,8 % mniej niż w roku poprzednim. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim pośrednictwo na terenie RP (zdecydowana większość, bo około 90 % klientów agencji pośrednictwa pracy w 2008 r. i 85 % klientów agencji w 2009 r. zainteresowana była pracą za granicą – w 2008 r. - 28,9 tys. osób, a w 2009 r. – 23,7 tys. osób). ze świadczonego przez agencje zatrudnienia, pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2008 – 32 tys. osób, natomiast w roku 2009 – 27,9 tys. osób, tj. o 12,8 % mniej niż w roku poprzednim. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim pośrednictwo na terenie RP (zdecydowana większość, bo około 90 % klientów agencji pośrednictwa pracy w 2008 r. i 85 % klientów agencji w 2009 r. zainteresowana była pracą za granicą – w 2008 r. - 28,9 tys. osób, a w 2009 r. – 23,7 tys. osób).

5 Wzrost liczby usług świadczonych przez agencje zatrudnienia w 2009 r. Łącznie w zakresie świadczenia usług przez agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego odnotowano 1,7 % wzrost w roku 2009 w stosunku do roku Łącznie w zakresie świadczenia usług przez agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego odnotowano 1,7 % wzrost w roku 2009 w stosunku do roku liczba świadczonych usług z zakresu doradztwa personalnego dla pracodawców nie uległa zmianie, zarówno w 2008 r. jak i w 2009 r. skorzystało z usług – 1,5 tys. pracodawców liczba świadczonych usług z zakresu doradztwa personalnego dla pracodawców nie uległa zmianie, zarówno w 2008 r. jak i w 2009 r. skorzystało z usług – 1,5 tys. pracodawców ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku w 2008 r. – 4,5 tys. osób, a w 2009 r. – 9,9 tys. osób, tj. ok. 120 % więcej niż w roku poprzednim ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku w 2008 r. – 4,5 tys. osób, a w 2009 r. – 9,9 tys. osób, tj. ok. 120 % więcej niż w roku poprzednim

6 Informacja sprawozdawcza za rok 2009 o podmiotach prowadzących agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego WOJEWÓDZTWO POMORSKIE ogółem Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa pracy201 w tym kierujących do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych144 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie doradztwa personalnego102 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie poradnictwa zawodowego58 Liczba podmiotów posiadających wpis do rejestru na koniec okresu sprawozdawczego, prowadzących działalność w zakresie pracy tymczasowej113 Liczba decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru w tym :51 z powodu nieprzestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia17 Liczba decyzji o odmowie wpisu do rejestru0 Liczba przeprowadzonych kontroli6 w tym liczba stwierdzonych przypadków nieprzestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia4 Liczba przedsiębiorców zagranicznych składających zawiadomienie, o którym mowa w art. 19i0

7 Najpopularniejsze kraje wśród wyjeżdżających za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy w latach

8 Top 10 - najpopularniejsze kraje wśród wyjeżdżających za pośrednictwem agencji zatrudnienia w latach (Liczba osób wyjeżdżających )

9 TOP 10 – najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w latach Symbol Nazwa grupy elementarnej zawoduOgółemKobiety Mężczyźni 18341Marynarze i pokrewni Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni Pracownicy służb technicznych żeglugi Spawacze i pokrewni Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Stewardzi Malarze budowlani i pokrewni Monterzy systemów rurociągowych Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń Kucharze Symbol Nazwa grupy elementarnej zawoduOgółemKobiety Mężczyźni 18341Marynarze i pokrewni Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni Pracownicy służb technicznych żeglugi Spawacze i pokrewni Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Malarze budowlani i pokrewni Stewardzi Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń Monterzy systemów rurociągowych6270

10 TOP 10 – najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP latach Symbol Nazwa grupy elementarnej zawoduOgółemKobiety Mężczyźni 14223Telefoniści Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Robotnicy leśni i pokrewni Sprzedawcy i demonstratorzy Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Stolarze i pokrewni Symbol Nazwa grupy elementarnej zawoduOgółemKobiety Mężczyźni 13415Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani Telefoniści Kierowcy samochodów ciężarowych Sprzedawcy i demonstratorzy Stolarze i pokrewni Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni76697

11 TOP 10 – najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (za granicą oraz na terenie RP – łącznie) latach Symbol Nazwa grupy elementarnej zawoduOgółemKobiety Mężczyźni 19321Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Sprzedawcy i demonstratorzy Magazynierzy i pokrewni Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Telefoniści Spawacze i pokrewni Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Kelnerzy i pokrewni Symbol Nazwa grupy elementarnej zawoduOgółemKobiety Mężczyźni 19321Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Sprzedawcy i demonstratorzy Telefoniści Magazynierzy i pokrewni Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Spawacze i pokrewni Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni Malarze budowlani i pokrewni Zamiatacze i pokrewni Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych

12 Dziękuję za uwagę Katarzyna Kiedrowska Inspektor Wojewódzki w Wydziale Pośrednictwa Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Tel. 058/


Pobierz ppt "ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2008 i 2009 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google