Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2007 i 2008 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2007 i 2008 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2007 i 2008 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska, Wydział Pośrednictwa Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku GDAŃSK 2009

2 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Podstawa prawna Podstawa prawna Z dniem r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Z dniem r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Jeden certyfikat od r. Jeden certyfikat od r. Zgodnie z art. 18i ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) znowelizowanej przez ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz.33). Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, zwany certyfikatem. Zgodnie z art. 18i ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) znowelizowanej przez ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz.33). Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, zwany certyfikatem. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. (kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi taką agencję, podlega karze grzywny nie niższej niż zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi taką agencję, podlega karze grzywny nie niższej niż zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

3 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, zawierającej w szczególności liczbę: Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, zawierającej w szczególności liczbę: 1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 2) pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 2) pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 3) osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia. 3) osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia.

4 Wzrost liczby usług świadczonych przez agencji zatrudnienia w 2008 r. ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku w 2007 r. – 22,5 tys. osób, a w roku 2008 – 26,6 tys. osób tj. o 18% więcej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość klientów agencji pracy tymczasowej w 2007 r. i w 2008 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2007 r. 20,9 tys. osób tj.93% osób korzystających z agencji pracy tymczasowej a w 2008 r. – 25,3 tys. osób czyli ponad 95 % klientów agencji. ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku w 2007 r. – 22,5 tys. osób, a w roku 2008 – 26,6 tys. osób tj. o 18% więcej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość klientów agencji pracy tymczasowej w 2007 r. i w 2008 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2007 r. 20,9 tys. osób tj.93% osób korzystających z agencji pracy tymczasowej a w 2008 r. – 25,3 tys. osób czyli ponad 95 % klientów agencji. ze świadczonego przez agencje pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2007 r. – 35 tys. osób, natomiast w 2008 r. – 32 tys. tj. o 8,6 % mniej niż w roku poprzednim. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim pośrednictwo na terenie RP (zdecydowana większość, bo około 86% klientów agencji w 2007 r. i 88,5% klientów agencji w 2008 r. zainteresowana była pracą za granicą –w 2007 r. - 30,4 tys. osób, a w 2008 r. – 28,9 tys. osób). ze świadczonego przez agencje pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2007 r. – 35 tys. osób, natomiast w 2008 r. – 32 tys. tj. o 8,6 % mniej niż w roku poprzednim. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim pośrednictwo na terenie RP (zdecydowana większość, bo około 86% klientów agencji w 2007 r. i 88,5% klientów agencji w 2008 r. zainteresowana była pracą za granicą –w 2007 r. - 30,4 tys. osób, a w 2008 r. – 28,9 tys. osób).

5 Wzrost liczby usług świadczonych przez agencji zatrudnienia w 2008 r. Łącznie w zakresie świadczenia usług przez agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego odnotowano 4% wzrost w roku 2008 w stosunku do roku Łącznie w zakresie świadczenia usług przez agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego odnotowano 4% wzrost w roku 2008 w stosunku do roku wzrosło zainteresowanie pracodawców usługami z zakresu doradztwa personalnego w 2007 r. skorzystało z usług – 1,4 tys. pracodawców, a w 2008 r. – 1,5 tys. tj. o 7 % więcej niż w roku poprzednim wzrosło zainteresowanie pracodawców usługami z zakresu doradztwa personalnego w 2007 r. skorzystało z usług – 1,4 tys. pracodawców, a w 2008 r. – 1,5 tys. tj. o 7 % więcej niż w roku poprzednim ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku w 2007 r. – 3,3 tys. osób, a w 2008 r. – 4,5 tys. osób, tj. o ponad 36 % więcej niż w roku poprzednim ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku w 2007 r. – 3,3 tys. osób, a w 2008 r. – 4,5 tys. osób, tj. o ponad 36 % więcej niż w roku poprzednim

6 Najpopularniejsze kraje wśród wyjeżdżających za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa prac w latach

7 Liczba osób wyjeżdżających do najpopularniejszych krajów wśród wyjeżdżających za pośrednictwem agencji zatrudnienia w latach

8 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy za granicą. ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 300 osób) Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 1 Marynarze i pokrewni Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni Pracownicy służb technicznych żeglugi Spawacze i pokrewni Stewardzi Malarze budowlani i pokrewni Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń Kucharze Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe Monterzy systemów rurociągowych Rybacy morscy Elektromonterzy Robotnicy przy pracach prostych Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb

9 Lp. Nazwa grupy elementarnej Zawodów Czterocyfrow y symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ogółemw tym kobiety ogółem w tym kobiety Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) Specjaliści do spraw finansowych Kierowcy samochodów ciężarowych Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Sprzedawcy i demonstratorzy Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Spawacze i pokrewni Stolarze i pokrewni Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani Kelnerzy i pokrewni Pomoce i sprzątaczki biurowe i hotelowe i podobne Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni Opiekunki dziecięce Telefoniści ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 50 osób) Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP. ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 50 osób)

10 Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą lub na terenie RP ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 1 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Sprzedawcy i demonstratorzy Bez zawodu Telefoniści Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni Magazynierzy i pokrewni Zamiatacze i pokrewni Spawacze i pokrewni Malarze budowlani i pokrewni Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pracy tymczasowej (za granicą oraz na terenie RP – łącznie) ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 200 osób)

11 Dziękuję za uwagę Katarzyna Kiedrowska St. Inspektor w Wydziale Pośrednictwa Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Tel. 058/


Pobierz ppt "ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2007 i 2008 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google