Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2007 i 2008 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2007 i 2008 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2007 i 2008 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska, Wydział Pośrednictwa Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku GDAŃSK 2009

2 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Podstawa prawna Podstawa prawna Z dniem 01-11-2005 r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Z dniem 01-11-2005 r. zgodnie z art. 8 ust. 1 p. 17, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez wojewódzki urząd pracy będący jednostką organizacyjną samorządu województwa. Jeden certyfikat od 01-02-2009 r. Jeden certyfikat od 01-02-2009 r. Zgodnie z art. 18i ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) znowelizowanej przez ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz.33). Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, zwany certyfikatem. Zgodnie z art. 18i ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) znowelizowanej przez ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 6, poz.33). Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniający do świadczenia usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, zwany certyfikatem. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Należy pamiętać że: Podmiot zamierzający świadczyć usługi z zakresu agencji zatrudnienia jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. (kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi taką agencję, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi taką agencję, podlega karze grzywny nie niższej niż 3 000 zł. (art. 121 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

3 REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, zawierającej w szczególności liczbę: Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r.; Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, zawierającej w szczególności liczbę: 1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 2) pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 2) pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 3) osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia. 3) osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia.

4 Wzrost liczby usług świadczonych przez agencji zatrudnienia w 2008 r. ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku w 2007 r. – 22,5 tys. osób, a w roku 2008 – 26,6 tys. osób tj. o 18% więcej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość klientów agencji pracy tymczasowej w 2007 r. i w 2008 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2007 r. 20,9 tys. osób tj.93% osób korzystających z agencji pracy tymczasowej a w 2008 r. – 25,3 tys. osób czyli ponad 95 % klientów agencji. ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku w 2007 r. – 22,5 tys. osób, a w roku 2008 – 26,6 tys. osób tj. o 18% więcej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość klientów agencji pracy tymczasowej w 2007 r. i w 2008 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2007 r. 20,9 tys. osób tj.93% osób korzystających z agencji pracy tymczasowej a w 2008 r. – 25,3 tys. osób czyli ponad 95 % klientów agencji. ze świadczonego przez agencje pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2007 r. – 35 tys. osób, natomiast w 2008 r. – 32 tys. tj. o 8,6 % mniej niż w roku poprzednim. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim pośrednictwo na terenie RP (zdecydowana większość, bo około 86% klientów agencji w 2007 r. i 88,5% klientów agencji w 2008 r. zainteresowana była pracą za granicą –w 2007 r. - 30,4 tys. osób, a w 2008 r. – 28,9 tys. osób). ze świadczonego przez agencje pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2007 r. – 35 tys. osób, natomiast w 2008 r. – 32 tys. tj. o 8,6 % mniej niż w roku poprzednim. Mniejszym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim pośrednictwo na terenie RP (zdecydowana większość, bo około 86% klientów agencji w 2007 r. i 88,5% klientów agencji w 2008 r. zainteresowana była pracą za granicą –w 2007 r. - 30,4 tys. osób, a w 2008 r. – 28,9 tys. osób).

5 Wzrost liczby usług świadczonych przez agencji zatrudnienia w 2008 r. Łącznie w zakresie świadczenia usług przez agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego odnotowano 4% wzrost w roku 2008 w stosunku do roku 2007. Łącznie w zakresie świadczenia usług przez agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego odnotowano 4% wzrost w roku 2008 w stosunku do roku 2007. wzrosło zainteresowanie pracodawców usługami z zakresu doradztwa personalnego w 2007 r. skorzystało z usług – 1,4 tys. pracodawców, a w 2008 r. – 1,5 tys. tj. o 7 % więcej niż w roku poprzednim wzrosło zainteresowanie pracodawców usługami z zakresu doradztwa personalnego w 2007 r. skorzystało z usług – 1,4 tys. pracodawców, a w 2008 r. – 1,5 tys. tj. o 7 % więcej niż w roku poprzednim ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku w 2007 r. – 3,3 tys. osób, a w 2008 r. – 4,5 tys. osób, tj. o ponad 36 % więcej niż w roku poprzednim ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku w 2007 r. – 3,3 tys. osób, a w 2008 r. – 4,5 tys. osób, tj. o ponad 36 % więcej niż w roku poprzednim

6 Najpopularniejsze kraje wśród wyjeżdżających za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa prac w latach 2007-2008

7 Liczba osób wyjeżdżających do najpopularniejszych krajów wśród wyjeżdżających za pośrednictwem agencji zatrudnienia w latach 2007-2008

8 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy za granicą. ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 300 osób) Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą 2007 2008 ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 1 Marynarze i pokrewni 834179321898727207 2 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni 3142616938463434 3 Pracownicy służb technicznych żeglugi 31414962036261 4 Spawacze i pokrewni 72122368030380 5 Stewardzi 5111970230753183 6 Malarze budowlani i pokrewni 714194507960 7 Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń 723379107310 8 Kucharze 512269735857 9 Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 721442808560 10 Monterzy systemów rurociągowych 713842706270 11 Rybacy morscy 633142102620 12 Elektromonterzy 724232402480 13 Robotnicy przy pracach prostych 932120495841284 14 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb 74111901239011

9 Lp. Nazwa grupy elementarnej Zawodów Czterocyfrow y symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 20072008 ogółemw tym kobiety ogółem w tym kobiety 1234 1 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 34151438733780296 2 Specjaliści do spraw finansowych 241276237153 3 Kierowcy samochodów ciężarowych 832340801430 4 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7411379351304252 5 Sprzedawcy i demonstratorzy 522114911213094 6 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 9321139116209136 7Spawacze i pokrewni72121230440 8Stolarze i pokrewni7422110510413 9 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 41918978201149 10 Kelnerzy i pokrewni 5123714197 11 Pomoce i sprzątaczki biurowe i hotelowe i podobne 913262 9391 12 Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni 343114137669 13 Opiekunki dziecięce 513137 5246 14 Telefoniści 42233117339 ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 50 osób) Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP. ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 50 osób)

10 Lp. Nazwa grupy elementarnej zawodów Czterocyfrowy symbol grupy elementarnej zawodów Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą lub na terenie RP 20072008 ogółem w tym kobiety ogółem w tym kobiety 1 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 9321117325526131936727 2 Sprzedawcy i demonstratorzy 52213725275748713976 3 Bez zawodu 000094943800 4Telefoniści422371556418731596 5 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7411710502686520 6 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 8232354257130 7 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 9211268217375277 8Magazynierzy i pokrewni413125331745986 9Zamiatacze i pokrewni91621997031024 10 Spawacze i pokrewni 721266105371 10 Malarze budowlani i pokrewni 714120603210 Liczba osób które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem pomorskich agencji pracy tymczasowej (za granicą oraz na terenie RP – łącznie) ( zawody w których zatrudnienie przekroczyło 200 osób)

11 Dziękuję za uwagę Katarzyna Kiedrowska St. Inspektor w Wydziale Pośrednictwa Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku www.wup.gdansk.pl Tel. 058/3261831 k_kiedrowska@wup.gdansk.pl


Pobierz ppt "ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2007 i 2008 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google