Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENCJE ZATRUDNIENIA Regulacje prawne dotyczące ubiegania się o wpis do KRAZ oraz prowadzenia agencji zatrudnienia Olsztyn 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENCJE ZATRUDNIENIA Regulacje prawne dotyczące ubiegania się o wpis do KRAZ oraz prowadzenia agencji zatrudnienia Olsztyn 2009."— Zapis prezentacji:

1 AGENCJE ZATRUDNIENIA Regulacje prawne dotyczące ubiegania się o wpis do KRAZ oraz prowadzenia agencji zatrudnienia Olsztyn 2009

2 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie Agencji Zatrudnienia ( Dz. U. Nr 17 poz. 91.); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.); Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz z późn. zm).

3 AGENCJE ZATRUDNIENIA – PODSTAWY PRAWNE
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami) „ Rozdział 6” Art k „ Rozdział 16” Art. 85 „ Rozdział 20” Art.. 121

4 Agencjami Zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru
Agencje Zatrudnienia Agencjami Zatrudnienia są podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej. Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim zarejestrowanych jest 41 podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – stan na dzień r.

5 Nowelizacja ustawy c.d Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, działając z upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego: prowadzi rejestr agencji zatrudnienia, wydaje certyfikaty o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, wydaje decyzje w sprawie odmowy wpisania do rejestru agencji zatrudnienia, wydaje decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia, przekazuje Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej zbiorcze informacje o działalności agencji zatrudnienia, prowadzi kontrolę agencji zatrudnienia.

6 Zasady ubiegania się o wpis do KRAZ oraz prowadzenia agencji zatrudnienia wynikające z nowelizacji ustawy Od r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. Nr 69 poz. 415 ze zm.) Wszystkie podmioty posiadające w dniu wejścia w życie ustawy status agencji zatrudnienia , potwierdzony wydanymi certyfikatami wstępnymi lub certyfikatami, z mocy prawa otrzymały status agencji zatrudnienia w rozumieniu niniejszej ustawy. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonał ponownego wpisu podmiotów do KRAZ na nowych zasadach oraz dokonał wymiany certyfikatów na nowe.

7 Główne obszary zmian: ułatwienie procedury ubiegania się o wpis oraz działania agencji zatrudnienia; poprawa zarządzania rejestrem agencji zatrudnienia; sprawdzanie faktów oraz kontrola; odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy

8 Zmiany dotyczące działalności Agencji Zatrudnienia oraz ubiegania się o wpis
zmodyfikowano usługę pośrednictwa pracy ( nie jest ona ograniczona tylko do obywateli polskich) oraz rozbudowano usługę poradnictwa zawodowego( organizowanie grupowych porad i zajęć aktywizujących bezrobotnych i poszukujących pracy) . Jedna agencja zatrudnienia może świadczyć jedną, kilka lub wszystkie usługi; wpis do rejestru dokonywany jest na podstawie pisemnego wniosku podmiotu ( we wniosku nastąpiła niewielka zmiana – dodano rubrykę, w której należy zaznaczyć ewentualnych wspólników oraz adres zamieszkania osoby fizycznej i adres poczty elektronicznej); do składanego wniosku należy dołączyć oświadczenia dla podmiotu ubiegającego się o wpis do KRAZ oraz potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 200 zł. za wydanie certyfikatu (zmiana numeru konta, na które należy przekazywać opłatę). przed dokonaniem wpisu, marszałek województwa może: dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku lub oświadczeniu, wezwać podmiot do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów potwierdzających dane, zawarte we wniosku oraz poświadczające spełnianie warunków prowadzenia agencji zatrudnienia.

9 Zmiany w przepisach c.d. zrezygnowano z wydawania wstępnego zezwolenia na okres roku, tj. certyfikatu wstępnego. Wydawany jest jeden certyfikat (bezterminowy) na wszystkie rodzaje działalności; zniesiono wymóg uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia dla przedsiębiorców z UE świadczących usługi agencji zatrudnienia na terytorium RP; zwolnienie z obowiązku opłaty skarbowej w wys. 17 zł.. Wyjątek stanowi przypadek wykreślenia podmiotu z rejestru, w drodze decyzji, na pisemny wniosek podmiotu. Tu pozostaje opłata za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł.; wprowadzono obowiązek informowania marszałka województwa o każdej zmianie danych objętych wnioskiem w terminie 14 dni od ich powstania; wprowadzono obowiązek sprawowania przez marszałka województwa kontroli przestrzegania warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia; zniesiono obowiązek zwrotu certyfikatów po wykreśleniu z KRAZ; zmodyfikowano wzór formularza sprawozdawczego dla agencji zatrudnienia;

10 Zmiany w przepisach c.d. Trwają prace nad możliwością składania
przez agencje zatrudnienia sprawozdań rocznych za pośrednictwem aplikacji KRAZ; W tym celu każda z agencji zatrudnienia otrzyma własny login i hasło dostępu do swojego „konta” w KRAZ.

11 WARUNKI PROWADZENIA AGENCJI ZATRUDNIENIA
Podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, o których mowa w art. 18 ust. 1, powinien spełniać następujące warunki: nie posiadać zaległości z tytułu podatków, składek, na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania; być nie karanym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121 ustawy; być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;

12 C.D. 4. posiadać lokal przeznaczony na biuro
agencji zatrudnienia zapewniający poufność prowadzonych rozmów; 5. posiadać wyposażenie w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie agencji zatrudnienia;

13 Dla osób korzystających z usług w zakresie:
C.D. Dla osób korzystających z usług w zakresie: doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego- zapewnić osoby z wykształceniem wyższym, których program studiów obejmował przygotowanie w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego albo osoby z wykształceniem wyższym, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy personalnego lub zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia; pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej- zapewnić osoby z wykształceniem co najmniej średnim;

14 Warunki prowadzenia agencji zatrudnienia:
agencja zatrudnienia musi przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; agencja zatrudnienia nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność , rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o każdej zmianie danych objętych wnioskiem, w terminie 14 dni od ich powstania oraz o zaprzestaniu działalności;

15 C.D. agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni ( zmodyfikowany formularz określony w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r.); w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja zatrudnienia jest zobowiązana umieszczać numer wpisu do rejestru, a ogłaszane oferty pracy do wykonywania pracy tymczasowej oznacza się jako „ oferty pracy tymczasowej”; przedsiębiorca zagraniczny, o którym mowa w art.. 18 c ust. 1 pkt 4, przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej na terytorium RP składa marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usług zawiadomienie zawierające: nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy, oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę, przybliżone miejsce oraz termin wykonywania usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium RP;

16 Odpowiedzialność za wykroczenia
Kto bez wymaganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzi agencję zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż zł. Kto prowadząc agencję zatrudnienia, pobiera od osoby, dla której poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub której udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, dodatkowe opłaty niż wymienione w art.. 85 ust. 2 pkt 7, podlega karze grzywny nie niższej niż zł. Tej samej karze podlega, ktoś kto prowadząc agencję zatrudnienia, nie przestrzega zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie lub ze względu na przynależność związkową.

17 Odpowiedzialność za wykroczenia c.d.
4.kto prowadząc agencję zatrudnienia świadczącą usługę, o której mowa w art.. 18 ust. 1 pkt 1 lit.f, nie zawiera z osobą kierowaną do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych umowy, o której mowa w art.. 85 ust. 2, podlega karze grzywny nie niższej niż zł.

18 DZIAŁANIA WUP 2008 wysłano do agencji pismo przypominające o obowiązku złożenia rocznego sprawozdania z działalności; skierowano pismo-ponaglenie do agencji , które nie złożyły w terminie, t. j. do 31 stycznia 2008 r. sprawozdania za rok 2008;

19 DZIAŁANIA WUP 2008 c.d. Wszczęto postępowanie administracyjne w stosunku do 4 agencji, w sprawie wykreślenia z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, z powodu: nie wykazania działalności za rok 2007; Wydano 7 decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia agencji zatrudnienia z KRAZ, w tym: 25 decyzji, z urzędu, decyzje , na wniosek podmiotu;

20 Działania WUP c.d. Rozpatrzono 13 wniosków podmiotów ubiegających się o wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia i dokonano wpisu do KRAZ, wydano 28 certyfikatów wstępnych, Przyjęto i rozpatrzono 5 wniosków agencji zatrudnienia, ubiegających się o certyfikaty bezterminowe. Przygotowano i przekazano zainteresowanym 13 certyfikatów bezterminowych, Na wniosek Agencji Zatrudnienia przekazano do innych WUP dokumentację agencji, które zmieniły siedzibę działalności;

21 STATYSTYKA 2007/2008 Agencje pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Liczba osób, które zostały wpisane do prowadzonej przez agencje ewidencji osób poszukujących zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej- ; 2008 – 7727 (+173) Liczba osób, które podjęły zatrudnienie za pośrednictwem agencji- 2007 – 780; 2008 – 1188 (+ 408) Liczba pozyskanych miejsc pracy- 2007 – 1267; 2008 – 1065 (- 202)

22 Agencje pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą
STATYSTYKA C.D. Agencje pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą 1.Liczba osób skierowanych do pracy za granicą- ; 2008 – 674 ( + 229)

23 Agencje doradztwa personalnego
STATYSTYKA C.D. Agencje doradztwa personalnego Liczba pracodawców, korzystających z usług w zakresie prowadzenia analizy zatrudnienia- ; 2008 – 991(+39) Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie wskazywania źródeł i metod pozyskiwania kandydatów na określone stanowiska pracy- ; 2008 – 98 (+23) Liczba pracodawców korzystających z usług w zakresie weryfikacji kandydatów pod względem pod względem oczekiwanych kwalifikacji- ; 2008 – 62 (-11)

24 Agencja poradnictwa zawodowego
STATYSTYKA C.D. Agencja poradnictwa zawodowego 1.Liczba osób korzystających z pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia- ; 2008 – 2568 (+581) 2. Liczba osób korzystających z informacji zawodowych- ; 2008 – 1067 (+123) 3. Liczba pracodawców korzystających z pomocy w doborze kandydatów do pracy- ; 2008 – 142 (+106)

25 Agencja pracy tymczasowej
STATYSTYKA C.D. Agencja pracy tymczasowej Liczba osób skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej- ; (+721) Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji – 2007 – 19; 2008 – 16 (-3)

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

27


Pobierz ppt "AGENCJE ZATRUDNIENIA Regulacje prawne dotyczące ubiegania się o wpis do KRAZ oraz prowadzenia agencji zatrudnienia Olsztyn 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google