Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja planu kontroli agencji zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku za okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja planu kontroli agencji zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku za okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja planu kontroli agencji zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku za okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r. REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA Katarzyna Kiedrowska – Inspektor Wojewódzki

2 2 Rejestr agencji zatrudnienia Podstawa prawna Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego na mocy art. 18o ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19, art. 19a, art. 19e i art. 19f

3 3 Rejestr agencji zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego od dnia 01-02-2011 r na mocy art. 19 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kontroluje : Czy podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, o których mowa w art. 18 ust. 1, spełnia następujące warunki: 1) nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania; 2) nie jest karany za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121–121b; 3) jest podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.

4 4 Rejestr agencji zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego od dnia 01-02-2011 r. na mocy art. 19a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kontroluje : Czy podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, 1) posiada lokal przeznaczony na biuro agencji zatrudnienia zapewniający poufność prowadzonych rozmów; 2) posiada wyposażenie w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności agencji zatrudnienia; 3) dla obsługi osób korzystających z usług w zakresie: a) doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego – zapewnia osoby z wykształceniem wyższym, których program studiów obejmował przygotowanie w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego albo osoby z wykształceniem wyższym, które posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy personalnego lub zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia, b) pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej – zapewnia osoby z wykształceniem co najmniej średnim.

5 5 Rejestr agencji zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego od dnia 01-02-2011 r. na mocy art. 19e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kontroluje : Czy agencja zatrudnienia informowała marszałka województwa o: 1) każdej zmianie danych, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich powstania, przy czym art. 18e ust. 3 stosuje się odpowiednio; 2) zaprzestaniu działalności, 3) zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności.

6 6 Rejestr agencji zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego od dnia 01-02-2011 r. na mocy art. 19f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kontroluje : Czy agencja zatrudnienia przedstawiła Marszałkowi Województwa Pomorskiego informację o działalności agencji zatrudnienia – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni – zawierającą w szczególności liczbę: 1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 2) pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 3) osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia.

7 7 Rejestr agencji zatrudnienia KONTROLE AGENCJI ZATRUDNIENIA 01.01.2012 – 31.12.2012

8 8 Rejestr agencji zatrudnienia Kontrole w agencjach zatrudnienia w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w oparciu o roczny plan kontroli. Plan kontroli agencji zatrudnienia na rok 2012 obejmował 80 podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie agencji zatrudnienia. Z planowych 80 kontroli odbyły się 63 kontrole.

9 9 Rejestr agencji zatrudnienia Ze skontrolowanych 63 agencji zatrudnienia 14 agencji zatrudnienia (22% kontrolowanych podmiotów) zostało pouczonych i otrzymało wystąpienia z zaleceniami pokontrolnymi. W stosunku do 3 kontrolowanych agencji zatrudnienia wydano decyzję o wykreśleniu z rejestru agencji zatrudnienia. W trakcie kontroli 8 agencji zatrudnienia złożyło wniosek o wykreślenie z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

10 10 Rejestr agencji zatrudnienia W ramach przeprowadzonych kontroli wydano: 8 decyzji o wykreśleniu agencji zatrudnienia w zakresie art.18m p.1 (pisemnego wniosku podmiotu ); 2 decyzje o wykreśleniu agencji zatrudnienia w zakresie art. 18m p. 6 (nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 19 pkt 1, art. 19a i art. 19e–19h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy); 1 decyzję o wykreśleniu agencji zatrudnienia w zakresie art.18m p.5 (naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w art. 19 pkt 2 i 3, art. 19b–19d oraz art. 85 ust. 2–5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ).

11 11 Rejestr agencji zatrudnienia Wystąpienia dla 14 podmiotów obejmowały uchybienia i nieprawidłowości w zakresie : art. 19 f – 6 podmiotów ( przekroczenie ustawowego terminu do złożenia rocznej informacji z działalności agencji zatrudnienia) art. 19 p.1 – 5 podmiotów (zaległości z tytułu podatków, składek ZUS) art. 19 e p.1 – 3 podmioty ( brak informacji o zmianie adresu siedziby lub przekazana z przekroczeniem 14 dniowego terminu) art. 19a pkt 3 lit. a - 1 podmiot (brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry do świadczenia usługi w zakresie doradztwa personalnego)

12 12 Rejestr agencji zatrudnienia Podsumowując, Stwierdzone pojedyncze naruszenia nie ograniczały znacząco uprawnień osób korzystających z usług tych agencji, a nieprawidłowości miały głównie charakter formalny i porządkowy.

13 Dziękuję za uwagę Ul. Podwale Przedmiejskie 30 tel.: 58 32 61 831 80-824 Gdańsk e-mai: wup@wup.gdansk.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Pobierz ppt "Realizacja planu kontroli agencji zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku za okres od 01-01-2012 r. do 31-12-2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google