Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 www.dip.dolnyslask.pl Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wdrażane przez Dolnośląską Instytucję.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 www.dip.dolnyslask.pl Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wdrażane przez Dolnośląską Instytucję."— Zapis prezentacji:

1 1 www.dip.dolnyslask.pl Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wdrażane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą Magdalena Wdowiak - Urbańczyk

2 2 www.dip.dolnyslask.pl  Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca jest jednostką organizacyjną Zarządu Województwa Dolnośląskiego.  Powołana w 2008 r. w celu wspierania dolnośląskich przedsiębiorców.  W latach 2007-2013 wdrażała środki europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego z następujących działań: Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Budżet: 177,8 mln euro Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Budżet: 748,6 tys. euro Działanie 5.1 Odnawialne Źródła Energii Budżet: 5,4 mln euro Działanie 5.3 Ciepłownictwo i Kogeneracja Budżet: ok. 3 mln euro Budżet: ok. 187 mln euro

3 www.dip.dolnyslask.pl 3 Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw Główne cele:  wsparcie procesu inwestycyjnego MŚP,  wzrost nakładów na sferę B+R  wykorzystanie potencjału turystyczno- uzdrowiskowego regionu. Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu Główne cele:  udzielanie specjalistycznego wsparcia doradczego,  ułatwianie nawiązywania nowych kontaktów gospodarczych  wzmocnienie potencjału usługowego IOB. Działanie 5.1 Odnawialne Źródła Energii Główny cel: zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Działanie 5.3 Ciepłownictwo i Kogeneracja Główny cel:  wsparcie przedsięwzięć dotyczących produkcji energii cieplnej  wsparcie produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie kogeneracji. RPO WD 2007- 2013 186 mln euro

4 www.dip.dolnyslask.pl 4 RPO WD 2007-2013 32 zrealizowane konkursy dla przedsiębiorców 4500 zatwierdzonych wniosków 1,5 mld zł wartość zatwierdzonych wniosków 1080 podpisanych umów 2,6 mld zł wartość podpisanych umów 1000 realizowanych inwestycji, z czego 800 zakończonych inwestycji

5 www.dip.dolnyslask.pl 5

6 6

7 NAZWA WSKAŹNIKA WARTOŚĆ Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP 2 800 Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami badawczymi 178 Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP 638 Liczba zakupionych środków trwałych 42 300 Liczba nowych produktów/ usług 1 590 Liczba nowych miejsc noclegowych 6 470 Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej 14 WYBRANE REZULTATY WDROŻENIA RPO WD 2007-2013 Priorytet 1 Działanie 1.1 i 1.2, Priorytet 5 Działanie 5.1, 5.3 na przykładzie osiągniętych wskaźników na koniec 2014r. 7 www.dip.dolnyslask.pl

8 6 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 DIP będzie wdrażał środki europejskie : Wkład UE 485,73 mln euro UE + BP 558,59 mln euro Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

9 www.dip.dolnyslask.pl 9 RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa 130,70 mln euro 1.3. Rozwój przedsiębiorczości 62,65 mln euro 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw 19,15 mln euro 1.5. Rozwój produktów i usług MŚP 170,23 mln euro

10 www.dip.dolnyslask.pl 10 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa 1.3. Rozwój przedsiębiorczości 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw 1.5. Rozwój produktów i usług MŚP  wsparcie dla MŚP chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R  Wsparcie MŚP poprzez „Bon na innowacje”  Rozwój istniejącej lub stworzenie nowej infrastruktury na rzecz rozwoju gosp. Przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywności do potrzeb potencjalnych inwestorów.  Rozpowszechnienie nowych modeli biznesowych i rozwój nowych zdolności produkcyjnych (doradztwo)  Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP oraz wzmacnianie ich partnerstw biznesowych poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych dla MŚP – dostosowanie produktu/usług do wymogów zagranicznych rynków, rozwój strategii działań międzynarodowych.  Wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w MŚP.  Rozwój/rozbudowa MŚP, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

11 www.dip.dolnyslask.pl 11 RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 55,60 mln euro 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP 32,40 mln euro 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 15,00 mln euro

12 www.dip.dolnyslask.pl 12 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 3.2. Efektywność energetyczna i użycie OZE w przedsiębiorstwach 3.5. Wysokosprawna kogeneracja Wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, np. energii spadku wody, energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej i biopaliw Modernizacja energetyczna obiektów, w tym także wymiany lub modernizacji źródła energii, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem OZE Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami

13 13 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ul. Strzegomska 2 - 4 53-611 Wrocław tel. 71 776 58 12 776 58 13 info.dip@umwd.plwww.dip.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "1 www.dip.dolnyslask.pl Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 wdrażane przez Dolnośląską Instytucję."

Podobne prezentacje


Reklamy Google