Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wsparcia MSP, instytucji badawczo-rozwojowych oraz naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć innowacyjnych) w ramach Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wsparcia MSP, instytucji badawczo-rozwojowych oraz naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć innowacyjnych) w ramach Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wsparcia MSP, instytucji badawczo-rozwojowych oraz naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć innowacyjnych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Olsztyn, 22 czerwca 2009 r.

2 Fundusze wsparcia UE PO Innowacyjna Gospodarka 2. PO Kapitał Ludzki 3. PO Infrastruktura i Środowisko 4. PO Rozwój Polski Wschodniej 5. Regionalne Programy Operacyjne - programy regionalne 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Instytucja Zarządzająca – Minister Rozwoju Regionalnego / Zarząd Województwa

3 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Instytucja Pośrednicząca II stopnia – Oś I Przedsiębiorczość – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

4 Cel RPO WiM: Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych Alokacja EUR (EFRR)

5 Cel główny osiągnięty zostanie przez realizację celów szczegółowych: Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług, Wyższą konkurencyjność województwa jako miejsca pracy i życia, Poprawę połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego.

6 Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – podstawowe informacje o działaniu Cel: Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur.

7 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata – działania bezpośrednio wspierające przedsiębiorców i wdrażane przez W-MARR SA. w Olsztynie Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska Poddziałanie Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw Poddziałanie Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Poddziałanie Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo – naukowych Poddziałanie Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

8 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata – działania bezpośrednio wspierające instytucje badawczo – rozwojowe oraz naukowe Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B-R oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Poddziałanie Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości Poddziałanie Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami Poddziałanie Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym Poddziałanie Regionalny System Wspierania Innowacji

9 Działanie 1.1. RPO WiM - Wnioskodawcy -Mikro, mali i średni przedsiębiorcy muszą spełniać warunki określone w załączniku I Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. U. L 214 z r.). - Inni.

10 Definicja MSP

11 Działalność wykluczona Produkcja produktów wymienionych w załączniku I Traktatu WE (tzw. tabela wykluczeń); górnictwa; produkcji żelaza i stali; świadczenia usług transportu morskiego, przybrzeżnego transportu wodnego, usług pomocniczych transportu morskiego; produkcji lub obrotu bronią.

12 Poddziałanie Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska Cel: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez promocję produktów i procesów przyjaznych dla środowiska, podniesienie zdolności inwestycyjnych istniejących firm poprzez dotację służącą rozwojowi a nie bieżącemu utrzymaniu działalności. Rodzaje projektów: dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie świadczenia usług w zakresie ochrony środowiska;. zakup urządzeń niezbędnych do unowocześnienia rozwoju działalności przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska.

13 Maksymalny poziom dofinansowania – do 50% wartości wydatków kwalifikowanych. Minimalna kwota wsparcia – zł Maksymalna kwota wsparcia – zł Maksymalna wartość projektu – poniżej 8 mln zł

14 Poddziałanie Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw Cel: wsparcie nowych inwestycji dla dużych przedsiębiorstw na nie stosowane dotychczas w regionie metody produkcji (innowacja procesowa), dostarczanie nowych usług (innowacja produktowa) lub zmiany dotyczące organizacji firmy (innowacja organizacyjna). Rodzaje projektów: Dotacje na nowe inwestycje dla przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz zmiany organizacyjne i procesowe.

15 Maksymalny poziom dofinansowania – do 50% wartości wydatków kwalifikowanych. Minimalna kwota wsparcia – zł Maksymalna kwota wsparcia – zł Maksymalna wartość projektu – poniżej 8 mln zł

16 Poddziałanie Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Cel:wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw realizowany poprzez zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych istniejących podmiotów gospodarczych w zakresie wdrażania innowacji procesowych, produktowych, organizacyjnych. Rodzaje projektów: Dotacje na nowe inwestycje dla przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz zmiany organizacyjne i procesowe.

17 Maksymalny poziom dofinansowania – do 50% wartości wydatków kwalifikowanych. Minimalna kwota wsparcia – zł Maksymalna kwota wsparcia – zł Maksymalna wartość projektu – poniżej 8 mln zł

18 Poddziałanie Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo – naukowych Cel: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw realizowany poprzez zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych istniejących podmiotów gospodarczych, w zakresie inwestycji w badania i rozwój. Rodzaje projektów: wsparcie wspólnych przedsięwzięć przemysłowo- naukowych tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażaniem wyników prac w przedsiębiorstwach

19 Maksymalny poziom dofinansowania – do 50% wartości wydatków kwalifikowanych. Minimalna kwota wsparcia – zł Maksymalna kwota wsparcia – zł Maksymalna wartość projektu – poniżej 8 mln zł

20 Poddziałanie Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Cel:wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez działania przyczyniające się do podniesienia zdolności inwestycyjnych istniejących podmiotów gospodarczych poprzez system dotacji inwestycyjnych, służących rozwojowi a nie bieżącemu utrzymaniu działalności. Rodzaje projektów: Dotacje inwestycyjne dla projektów obejmujących: rozbudowę lub rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie świadczenia usług, zakup urządzeń niezbędnych do unowocześnienia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa.

21 Maksymalny poziom dofinansowania – do 50% wartości wydatków kwalifikowanych. Minimalna kwota wsparcia – zł Maksymalna kwota wsparcia – zł Maksymalna wartość projektu – poniżej 8 mln zł

22 Ilość złożonych wniosków, podpisanych umów i kwoty dofinansowania umów w 2008 r. w ramach poddziałań RPO WiM Konkursy RPO WiM w 2008 r. Ilość złożonych wniosków Ilość podpisanych umów Kwota dofinansowania umów w PLN Poddziałanie ,58 Poddziałanie ,07 Poddziałanie ,29 RAZEM ,94

23 Przewidywalna liczba utworzonych nowych miejsc pracy w ramach umów o dofinansowanie w 2008 r. Konkursy RPO WiM w 2008 r. Liczba utworzonych miejsc pracy Poddziałanie ,50 Poddziałanie ,00 Poddziałanie ,00 RAZEM1 386,50

24 Ilość złożonych wniosków i kwoty dofinansowania umów w 2009 r. w ramach RPO WiM Konkursy RPO WiM w 2009 r. Ilość złożonych wnioskówDostępna alokacja na 2009 r. Poddziałanie ,81 Poddziałanie ,00 Poddziałanie ,00 Poddziałanie ,00 RAZEM ,81

25 Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+R oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych Cel: Podniesienie potencjału innowacyjnego w województwie i tym samym konkurencyjności przedsiębiorstw regionu poprzez promocję współpracy z zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo – rozwojowych i transferu technologii. Rodzaje projektów: Inwestycje w infrastrukturę B+R oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych. Inwestycje w infrastrukturę B+R oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych. Minimalna kwota wsparcia – 1 mln zł Maksymalna kowta wsparcia – 3.4 mln zł Beneficjenci: jednostki naukowe, szkoły wyższe, IOB

26 Poddziałanie Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości. Cel: Poddziałanie ma na celu tworzenie oraz rozwój parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości o znaczeniu lokalnym i regionalnym Rodzaje projektów: Budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną infrastruktury parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości Budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną infrastruktury parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości Minimalna kwota wsparcia – zł Maksymalna kwota wsparcia – brak Beneficjenci: jednostki naukowe, szkoły wyższe, IOB

27 Poddziałanie Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo – rozwojowymi a przedsiębiorstwami. Cel: Poddziałanie ma na celu wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań o znaczeniu lokalnym i regionalnym między jednostkami naukowymi i badawczo – rozwojowymi i innymi podmiotami. Rodzaje projektów: Budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną infrastruktury wspólnych przedsięwzięć przemysłowo – naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrożeniem wyników prac w przedsiębiorstwach. Budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną infrastruktury wspólnych przedsięwzięć przemysłowo – naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrożeniem wyników prac w przedsiębiorstwach. Minimalna kwota wsparcia – zł Maksymalna kwota wsparcia – zł Beneficjenci: jednostki naukowe, IOB, szkoły wyższe

28 Poddziałanie Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym Cel: Poddziałanie ma na celu wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań w formie klastrów poprzez inicjowanie powiązań, wspólne inwestycje oraz działania marketingowe. Rodzaje projektów: Budowa, rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym (wsparcie inwestycyjne), promowanie marki klastra. Budowa, rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym (wsparcie inwestycyjne), promowanie marki klastra. Minimalna kwota wsparcia – zł Maksymalna kwota wsparcia – zł Beneficjenci: Instytucje naukowe, szkoły wyższe, IOB, przedsiębiorcy

29 Poddziałanie Regionalny System Wspierania Innowacji Cel: Celem poddziałania jest tworzenie regionalnych systemów informacji o innowacjach oraz rozszerzenie i udoskonalenie usług świadczonych przez regionalne systemy informacji o innowacjach. Rodzaje projektów: Utworzenie, rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury RSWI w celu rozszerzenia i udoskonalenia świadczonych usług; Utworzenie, rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury RSWI w celu rozszerzenia i udoskonalenia świadczonych usług; Monitoring innowacyjności i konkurencyjności województwa; Monitoring innowacyjności i konkurencyjności województwa; Tworzenie bazy materialnej do promocji i wdrażania innowacji w regionie. Tworzenie bazy materialnej do promocji i wdrażania innowacji w regionie. Minimalna kwota wsparcia – zł Maksymalna kwota wsparcia – nie dotyczy Beneficjenci: IOB, jednostki naukowe, szkoły wyższe

30

31

32 Regionalny Punkt Konsultacyjny – bezpłatne informacje dla przedsiębiorców Regionalny Punkt Konsultacyjny – bezpłatne informacje dla przedsiębiorców Plac Gen. Józefa Bema Olsztyn Pokój 10, 11 tel. (089) /54/69 fax (089)


Pobierz ppt "Możliwości wsparcia MSP, instytucji badawczo-rozwojowych oraz naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć innowacyjnych) w ramach Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google