Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjność w programach Unii Europejskiej i Polski Aleksandra Wasilewska - Tietz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjność w programach Unii Europejskiej i Polski Aleksandra Wasilewska - Tietz."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjność w programach Unii Europejskiej i Polski Aleksandra Wasilewska - Tietz

2 Innowacyjność Działanie nowatorskie odnoszące się do produkcji i sfery usług polegające na.: tworzeniu nowych lub znacznym modyfikowaniu już istniejących produktów (procesów produkcyjnych) wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych.

3 Polityka Unii Europejskiej - Strategia Lizbońska marzec 2000 Stworzenie na obszarze Unii Europejskiej do roku 2010, najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do.: utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, stworzenia nowych lepszych miejsc pracy, zapewniającej spójność społeczną. Źródło: UKIE

4 Działania niezbędne do zrealizowania Strategii Lizbońskiej: Szybkie przechodzenie do gospodarki opartej nawiedzy, rozwój społeczeństwa informacyjnego, badań i innowacji, Liberalizacja i integracja rynków wewnętrznych, Rozwój przedsiębiorczości Wzrost zatrudnienia, Dbałość o trwałe fundamenty rozwoju i środowisko naturalne Źródło: "Strategia lizbońska- droga do sukcesu Europy", UKIE

5 " Partnerstwo na rzecz wzrostu. Nowy start Strategii Lizbońskiej" marzec 2005 Wzrost gospodarczy Zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju

6 7 Program Ramowy - Podstawowy instrument realizacji celów SL na poziomie wspólnotowym 2007-2013 Cele: – Wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologii – Zwiększenie dynamizmu kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki – Wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie edukacji i szkoleń – Wspieranie szerokiego stosowania rezultatów badań naukowych upowszechnianie wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej. Budżet.: 54 mld Euro źródło: KPK

7 7 Program Ramowy- obszary Cooperation (Współpraca) Ideas (Pomysły) People (Ludzie) Capacities (Możliwości) Joint Reserch Centre Euratom

8 Kierunki zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki w latach 2007- 2013 Kadra dla nowoczesnej gospodarki Badania na rzecz gospodarki Własność intelektualna dla innowacji Kapitał na innowacje Infrastruktura dala innowacji Źródło: Strategia zwiększania innowacyjności gospodarki. Ministerstwo Gospodarki

9 Fundusze strukturalne w Polsce perspektywa finansowa 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności na lata 2007- 2013 Regionalne Programy Operacyjne 16 mld Sektorowe Programy Operacyjne PO Innowacyjna gospodarka 7mld PO Rozwój Polski Wschodniej 2,1 mld PO Infrastruktura i środowisko 21,3 mld. PO Pomoc techniczna 216 mln PO Kapitał ludzki 8 mld PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 570 mln

10 PO Innowacyjna gospodarka - układ priorytetów i działań Priorytet 1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii Priorytet 5 Dyfuzja innowacji Priorytet 2 Infrastruktura sfery B + R Priorytet 3 Kapitał dla innowacji Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Priorytet 4 Inwestycje i innowacyjne przedsięwzięcia Priorytet 7 Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw

11 Wspieranie firm innowacyjnych. Priorytet 3 Kapitał dla inwestycji: 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnych 3.2 Wspieranie funduszu kapitału podwyższonego ryzyka 3.3 Tworzenie systemów ułatwiających inwestowanie MSP Projekt 4 Inwestycje innowacyjne przedsiębiorstwa. 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. 4.2 Inwestycje związane z B+R w przedsiębiorstwach. 4.3 Kredyt technologiczny. 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Projekt 5 Dyfuzja innowacji. 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. 5.2 Wspieranie sieci proinnowacyjnych IOB o znaczeniu ponadregionalnym. 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności. 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną.

12 P.4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.3Kredyt technologiczny Rozwiązanie systemowe wynikające z ustawy z 29.07.2005- o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Działanie polega na udzielaniu kredytu technologicznego na sfinansowanie inwestycji-wdrożenie nowej technologii,własnej lub nabytej, uruchomienie produkcji nowych wyrobów, modernizacja wyrobów produkowanych lub świadczenie nowych usług w oparciu o tę technologię. Możliwość umorzenia do 50% wartości kredytu.

13 PO Kapitał ludzki Cele Programu Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku, Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa Wzrost spójności terytorialnej

14 Zakładany społeczny rezultat realizacji Strategii Lizbońskiej badania edukacjainnowacje wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy Trójkąt Wiedzy

15 Użyteczne adresy www.kpk.gov.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mnisw.gov.pl www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "Innowacyjność w programach Unii Europejskiej i Polski Aleksandra Wasilewska - Tietz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google