Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ” 1

2 Województwo Mazowieckie w latach będzie dysponowało kwotą wsparcia z EFRR w wysokości euro.

3 Podział środków EFRR

4 Dostępne na stronie: www.mazowia.eu
Dokumenty: Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WM (24 marzec 2009 r.) Zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM (luty 2009 r.) Regulamin konkursu Dostępne na stronie:

5 Jak wyliczyć wielkość przedsiębiorstwa?
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Załącznik nr 1 Dostępne na stronie:

6 Jak wyliczyć poziom dofinansowania?
Regionalna Pomoc Inwestycyjna – mapa pomocy regionalnej Warszawa: 30% woj. Mazowieckie poza m.st. Warszawa: 40% + 20% mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo + 10% średnie przedsiębiorstwo Kwalifikowalność: od dnia złożenia wniosku.

7 Jak wyliczyć poziom dofinansowania?
Pomoc de minimis: 60% Kwalifikowalność: po 1 stycznia 2007 r.

8 Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka
Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka Wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe Zwiększenie transferu innowacji do gospodarki Badania i rozwój służące zaspokojeniu konkretnych potrzeb danego przedsiębiorcy

9 Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości
Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw Dostęp do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości Realizacja nowych inwestycji – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

10 Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Rozwój sieci powiązań gospodarczych Tworzenie i rozwój klastrów o charakterze regionalnym Wspieranie powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami a sferą badawczo-rozwojową

11 Działanie 1.7 Promocja gospodarcza
Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Promowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii Uczestnictwo w targach, branżowych misjach gospodarczych

12 Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń poprzez dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów BAT Zmiany technologii, inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska

13 Priorytet II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza
Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MŚP Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w MSP Budowa i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie

14 Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka Poprawa jakości powietrza, bezpieczeństwo energetyczne, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Budowa, modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych Jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

15 Harmonogram konkursów RPO WM 2007-2013 (1/2)
DZIAŁANIE TERMIN NABORU ZAKOŃCZENIE NABORU ALOKACJA ŚRODKÓW 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) 6.2 Turystyka 5.2 Rewitalizacja miast (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) 7.2 Infrastruktura służąca edukacji (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną)

16 Harmonogram konkursów RPO WM 2007-2013 (2/2)
DZIAŁANIE TERMIN NABORU ZAKOŃCZENIE NABORU ALOKACJA ŚRODKÓW 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym - 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

17 Dziękuję za uwagę Marta Uzdowska Wydział Szkoleń Beneficjentów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska Warszawa „Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ”


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google