Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

2 2 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Województwo Mazowieckie w latach będzie dysponowało kwotą wsparcia z EFRR w wysokości euro.

3 3 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Podział środków EFRR

4 4 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Dokumenty: Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WM (24 marzec 2009 r.) Zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM (luty 2009 r.) Regulamin konkursu Dostępne na stronie:

5 5 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Jak wyliczyć wielkość przedsiębiorstwa? ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Załącznik nr 1 Dostępne na stronie:

6 6 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Jak wyliczyć poziom dofinansowania? Regionalna Pomoc Inwestycyjna – mapa pomocy regionalnej Warszawa: 30% woj. Mazowieckie poza m.st. Warszawa: 40% + 20% mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo + 10% średnie przedsiębiorstwo Kwalifikowalność: od dnia złożenia wniosku.

7 7 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Jak wyliczyć poziom dofinansowania? Pomoc de minimis: 60% Kwalifikowalność: po 1 stycznia 2007 r.

8 8 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka Wspieranie inwestycji w badania i przedsięwzięcia rozwojowe Zwiększenie transferu innowacji do gospodarki Badania i rozwój służące zaspokojeniu konkretnych potrzeb danego przedsiębiorcy

9 9 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw Dostęp do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości Realizacja nowych inwestycji – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

10 10 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Rozwój sieci powiązań gospodarczych Tworzenie i rozwój klastrów o charakterze regionalnym Wspieranie powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami a sferą badawczo-rozwojową Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

11 11 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Promowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii Uczestnictwo w targach, branżowych misjach gospodarczych

12 12 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń poprzez dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów BAT Zmiany technologii, inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska

13 13 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Priorytet II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MŚP Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w MSP Budowa i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie

14 14 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka Poprawa jakości powietrza, bezpieczeństwo energetyczne, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Budowa, modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych Jednostki wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

15 15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska DZIAŁANIE TERMIN NABORU ZAKOŃCZENIE NABORU ALOKACJA ŚRODKÓW 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) Turystyka Rewitalizacja miast (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) Infrastruktura służąca edukacji (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) Harmonogram konkursów RPO WM (1/2)

16 16 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Harmonogram konkursów RPO WM (2/2) DZIAŁANIE TERMIN NABORU ZAKOŃCZENIE NABORU ALOKACJA ŚRODKÓW 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Ochrona powietrza, energetyka

17 17 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Dziękuję za uwagę Marta Uzdowska Wydział Szkoleń Beneficjentów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska Warszawa Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego


Pobierz ppt "1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychMarta Uzdowska Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google