Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena Rezultatów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach Wyniki po V rundach badania © PARP 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena Rezultatów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach Wyniki po V rundach badania © PARP 2008."— Zapis prezentacji:

1 Ocena Rezultatów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach Wyniki po V rundach badania © PARP 2008

2 Informacje o badaniu3 Ocena Rezultatów działania 2.1 SPO WKP7 Podsumowanie8 Charakterystyka projektów i beneficjentów 17 Pierwsze efekty działania22 Ocena Rezultatów działania 2.3 SPO WKP80 Podsumowanie81 Charakterystyka projektów i beneficjentów 90 Pierwsze efekty działania96 SPIS TREŚCI

3 Niniejsza prezentacja przedstawia wyniki pierwszych pięciu rund Oceny Rezultatów Projektów dwóch działań SPO WKP, po 18 miesiącach od zakończenia ich realizacji: Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje Plan badawczy: badanie składa się z 3 komponentów: Formularz szczegółowy – w którym badani podawali wartości wskaźników (uprzednio założonych w umowie o dofinansowanie), jakie udało im się osiągnąć dzięki realizacji projektu (wskaźniki unikalne dla projektu); Źródło: Baza Beneficjentów SPO-WKP Formularz ogólny – w którym badani podawali wartości wskaźników potencjalnie wrażliwych na oddziaływanie projektu zrealizowanego dzięki dotacji (jeden zestaw wskaźników dla beneficjentów danego działania); Źródło: Uzupełnienia SPO WKP Ankieta oceniająca – mierząca skuteczność realizacji Działań oraz ich efektywność, w subiektywnej ocenie Beneficjentów. INFORMACJE O BADANIU (1/3)

4 Czas: Ewaluowane projekty były rozliczane w następujących okresach: I runda – od czerwca 2005 do stycznia 2006 roku II runda – od stycznia do maja 2006 roku III runda – od maja do sierpnia 2006 roku IV runda – od sierpnia do listopada 2006 roku V runda – od listopada 2006 roku do lutego 2007 roku Badanie przeprowadzono po ok. 18 miesiącach od rozliczenia umów o dofinansowanie w ramach działania: I rundę - w czerwcu-lipcu 2007 roku II rundę - we wrześniu-październiku 2007 roku III rundę - w styczniu-lutym 2008 roku IV rundę - w marcu-kwietniu 2008 roku V rundę - w czerwcu-lipcu 2008 roku INFORMACJE O BADANIU (2/3)

5 Metodologia: Badanie przeprowadzono metodą wywiadów internetowych (CAWI) Próba populacyjna: Nie losowano próby - zaproszenia do wypełnienia ankiety on-line wysłano do wszystkich beneficjentów obu działań, jeśli w przypadku ich projektu(ów), od momentu rozliczenia upłynął okres około 18 miesięcy: Spośród 1895 beneficjentów Działania 2.1 na ankietę odpowiedziało 744 (39,2%) (błąd statystyczny* dla wyników oceny Działania 2.1 wynosi  2,8% ) Spośród 2464 beneficjentów Działania 2.3 na ankietę odpowiedziało 1198 (48,6%) (błąd statystyczny* dla wyników oceny Działania 2.3 wynosi  2,0% ) Dane uzyskane z ankiet połączono z bazą beneficjentów obu Działań. Jako zmienne kategorialne do porównań międzygrupowych potraktowano przede wszystkim informacje o: wysokości dotacji, województwie, w którym zrealizowano projekt, branży działalności, roku założenia oraz wielkości firmy. * błąd losowy estymacji średniej wartości zmiennej dychotomicznej, na poziomie ufności 0,95, przy założeniu maksymalnej wariancji, z uwzględnieniem poprawki wynikającej ze znacznego udziału próby w populacji INFORMACJE O BADANIU (3/3)

6 Cele oceny rezultatów, po 18 miesiącach... zmierzenie efektów Działań 2.1 i 2.3 SPO WKP w odniesieniu do wskaźników z Uzupełnienia Programu (miejsca pracy k/m, przychody, poziom eksportu, nakłady inwestycyjne, certyfikaty, innowacje, dokumenty strategiczne...) wykazanie efektów projektów w zakresie wskaźników założonych w umowie o dofinansowanie (badanie indywidualnych, nieagregowalnych wskaźników projektu - wsparcie sekcji monitorowania) poznanie ocen i opinii beneficjentów dotyczących długofalowych efektów projektów (przede wszystkim w odniesieniu do kryteriów skuteczności i efektywności wsparcia) CELE BADANIA

7 Ocena Rezultatów Działania 2.1 SPO WKP Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo

8 W Działaniu 2.1 SPO WKP (wsparcie na doradztwo) brały udział: głównie (74%) małe przedsiębiorstwa firmy średnio 13-letnie niemal równie wiele przedsiębiorstw usługowych, co przemysłowych Średnia wysokość dotacji wyniosła 21 360 PLN na firmę Najczęściej projekty realizowano w województwach mazowieckim, śląskim, małopolskim i wielkopolskim. Podejmowane projekty obejmowały najczęściej doradztwo w zakresie jakości, rzadziej: innowacji i nowych technologii lub zasad prowadzenia firmy w UE. Ponad połowa wspartych firm była zlokalizowana w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców. Przeważająca część tych firma działała na rynku ogólnokrajowym. Działanie 2.1 SPO WKP źródło: baza Beneficjentów Działania 2.1 SPO WKP CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW I BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP

9 W ciągu roku poprzedzającego badanie poziom zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach wzrósł o 12,5% (najwięcej w średnich przedsiębiorstwach). W blisko połowie przypadków prognozowany jest dalszy wzrost liczby pracowników. Przychody beneficjentów działania 2.1 w ciągu ostatniego roku wzrosły o 15%. Dwie trzecie przedsiębiorców spodziewa się dalszego wzrostu przychodów, a 6% - spadku. Wartość nakładów inwestycyjnych w ciągu ostatniego roku wzrosła o 35%. Najwyższy wzrost odnotowano w firmach małych oraz tam, gdzie dotacja przekroczyła 15 000 PLN. Dwóch na pięciu przedsiębiorców spodziewa się w następnym roku podwyższenia nakładów na inwestycje, a co siódmy – spadku nakładów. Działanie 2.1 SPO WKP WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

10 Wartość obrotu zagranicznego wspartych MSP w ciągu roku poprzedzającego badanie, w ramach eksportu wzrosła o 26%, a w ramach importu – o 25%. Co czwarty przedsiębiorca spodziewa się dalszego wzrostu wartości sprzedaży eksportowej, co piąty – wzrostu wartości zakupów w ramach importu, a 5% - spadku wartości wymiany handlowej eksport-import. Zrealizowanym w ramach działania 2.1 SPO WKP projektom, przypisywany jest wpływ na zawarcie niewielkiej 13% zagranicznych kontraktów handlowych w ramach eksportu, a 6% - w przypadku importu. 26% firm przewiduje zawarcie w ciągu roku nowych kontraktów handlowych w ramach eksportu, a 18% – w ramach importu. Jedna trzecia przedsiębiorców nie przewiduje w ciągu najbliższego roku zawierania nowych kontraktów zagranicznych. Działanie 2.1 SPO WKP WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

11 Firmy biorące udział w projekcie miały na koncie średnio 1,7 innowacji produktowych i 1,2 innowacji procesowych. Najwięcej innowacji wprowadziły przedsiębiorstwa przemysłowe, i te, które skorzystały z doradztwa w zakresie innowacji i nowych technologii. 42% wspartych firm spodziewa się wprowadzić w nadchodzącym roku innowacje produktowe, a 37% – innowacje procesowe (w przypadku innowacji stosowanych nie dłużej niż 3 lata, odsetki te wynoszą: 19% i 15%). Na jednego beneficjenta działania 2.1 SPO WKP przypada średnio 0,7 certyfikatu – najczęściej certyfikaty posiadają przedsiębiorstwa przemysłowe i średnie firmy. Co szósta firma spodziewa się uzyskania certyfikatu w ciągu najbliższego roku - jednocześnie 37% beneficjentów nie planuje wprowadzać certyfikatów. W wyniku działania 2.1 SPO WKP przygotowano średnio po 3,7 dokumentów strategicznych na firmę. Działanie 2.1 SPO WKP WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

12 Opłacalność: zdaniem 88% przedsiębiorców, udział w projekcie wart był poniesionych nakładów. Częściej wskazywali tak beneficjenci dotacji powyżej 15 000 PLN Współpraca z RIF i PARP układała się w większości przypadków dobrze lub bardzo dobrze. Odsetek niezadowolonych wynosił ok. 3%. Efekty nieprzewidziane na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie wystąpiły w 9% projektów (w 78% przypadków były to efekty pozytywne), a efekty o negatywnym wpływie – w 22% przypadków. Jednak większość firm nie odnotowała żadnych nieprzewidzianych efektów. Jakość świadczonych w ramach projektu usług doradczych oceniano zazwyczaj dobrze lub bardzo dobrze, a tylko 0,5% stanowiły oceny negatywne. Działanie 2.1 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

13 Największy był wpływ realizowanych w ramach działania 2.1 SPO WKP projektów na rozwój przedsiębiorstw i na ich konkurencyjność, mniejszy – na innowacyjność przedsiębiorstw. Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, jak i jego konkurencyjność, zwykle określano jako średni lub duży. Opinie, że projekt nie miał wpływu na rozwój lub konkurencyjność firmy, stanowiły zaledwie 2 procent. Co drugi projekt miał wpływ na innowacyjność firmy (był to zwykle wpływ średni lub duży), a 10% projektów nie miało wpływu na innowacyjność. Działanie 2.1 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

14 Efektywność dotacji mierzono, pytając o to, w jakim zakresie i terminie projekt byłby realizowany bez dotacji (deadweight effect) W 12% przypadków projekt w razie braku dotacji nie byłby w ogóle realizowany, w 47% przypadków byłby zrealizowany w mniejszym zakresie, a w 58% przypadków – w późniejszym terminie. Jeżeli realizacja projektu wpływała na wzrost sprzedaży firmy, poprawę konkurencyjności lub innowacyjności, to zwykle w zasięgu rynku lokalnego, regionalnego i krajowego, rzadziej zaś – na rynkach: unijnym i globalnym. Realizacja dotowanych projektów najsilniej wpłynęła na podniesienie jakości i efektywności zarządzania w firmach; często również przyczyniała się do poprawy kwalifikacji kadr oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Najmniejszy był zaś wpływ działania 2.1 na rozwój współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi. Działanie 2.1 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

15 Czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, na który działanie 2.1 miało największy wpływ, to wzrost jakości produktów lub usług (odnotowało go cztery piąte MSP). W połowie przypadków projekt doprowadził do wzrostu rozpoznawalności marki firmy, i równie często - do wzrostu rentowności firmy Działaniami najczęściej podejmowanymi w firmach już po rozliczeniu dotacji były: szkolenie pracowników, inwestycje w środki trwałe, marketing i promocja produktów lub usług, oraz unowocześnienie technologiczne firmy. W porównaniu z częstością podejmowania działań przed wnioskowaniem o dotację, po jej otrzymaniu beneficjenci najczęściej zamierzali zwiększać nakłady inwestycyjne w zakresie projektowania nowych produktów lub usług i uzyskania certyfikatów/znaków zgodności, a także unowocześnienia technologicznego firmy, zwłaszcza – unowocześnienia w zakresie IT/ITC. Działanie 2.1 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

16 82% przedsiębiorców na bieżąco śledzi informacje o programach dotacji unijnych. Najczęstszym źródłem informacji jest strona internetowa PARP (63%), a inne często wykorzystywane źródła to: strona internetowa RIF, inne strony WWW, prasa, lub inna niż wykonawca firma doradcza lub szkoleniowa. Głównymi celami, na które beneficjenci działania 2.1 SPO WKP przeznaczali i planują przeznaczać środki pomocy publicznej, to: inwestycje, szkolenia i – nieco rzadziej - doradztwo Działania służące zdobyciu informacji o pozyskiwaniu dotacji, najczęściej podejmowane przez przedsiębiorców zarówno przed uzyskaniem, jak i po rozliczeniu dotacji, to: uczestnictwo w szkoleniach dla MSP poświęconych pozyskiwaniu dotacji unijnych, stała współpraca z komercyjną firmą doradczą w zakresie dotacji, oraz korzystanie z pomocy konsultantów z PK/PKD. Działanie 2.1 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

17 Charakterystyka projektów i beneficjentów (MSP) Działanie 2.1 SPO WKP

18 Rok rozpoczęcia działalności Branża działalności (wg. klas. PKD/EKD) Firmy biorące udział w projekcie, działały na rynku średnio od 12,7 lat PROFIL BENEFICJENTÓW (1/3) Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

19 Główny rynek, na którym działa firma Wielkość miejscowości w której zlokalizowana jest firma Działanie 2.1 SPO WKP PROFIL BENEFICJENTÓW (2/3) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

20 Wielkość przedsiębiorstwa Region, w którym zrealizowano projekt Działanie 2.1 SPO WKP PROFIL BENEFICJENTÓW (3/3) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

21 Wysokość udzielonej dotacji Średnia wysokość dotacji: 21 380 PLN Przeciętna dotacja (mediana): 11 500 PLN Typ projektu doradczego Działanie 2.1 SPO WKP CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW (1/2) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

22 Pierwsze efekty Działania 2.1 SPO WKP źródło: formularz ogólny

23 wzrost o 12,5% Średnia liczba pracowników-kobiet na MSP Średnia liczba wszystkich pracowników Działanie 2.1 SPO WKP 31,4% kobiet wśród pracowników 30,6% kobiet wśród pracowników Średnia liczba pracowników-kobiet na MSP Średnia liczba wszystkich pracowników Nowe miejsca pracy wzrost poziomu zatrudnienia ogółem (w etatach) wzrost poziomu zatrudnienia kobiet średnio 2,4 na MSP średnio 6,3 na MSP Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (1/8) *) okres bazowy = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) okres docelowy = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

24 Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (2/8) rok założenia sektor działalności wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu doradczego wzrost zatrudnienia (średnia liczba etatów na firmę) od ostatniego okresu rozliczeniowego 4314 2493 1821 1887 2422 1725 2589 2364 1949 590 2352 1225 ogólna liczba nowych etatów N=687 N=358 N=329 N=312 N=374 N=492 N=195 N=420 N=267 N=92 N=435 N=139 źródło: Wyniki z pięciu rund badania

25 Do końca 2007 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 4,1 etatu P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2007 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (3/8) źródło: Wyniki I rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy z I rundy badania (N=49) * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać I RUNDA*

26 Do końca 2007 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 1,5 etatu P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2007 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (4/8) źródło: Wyniki II rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy z II rundy badania (N=185) II RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach

27 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 2,7 etatu P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (5/8) źródło: Wyniki III rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy z III rundy badania (N=178) III RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach

28 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 4,7 etatu P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (6/8) źródło: Wyniki IV rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy z IV rundy badania (N=163) IV RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach

29 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 2 etaty P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (7/8) źródło: Wyniki V rundy badania Podstawa: Wszystkie firmy z V rundy badania (N=169) V RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach

30 P7a. Czy na koniec (bieżącego roku), poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? Do końca bieżącego roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia średnio o... Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA* (8/8) * Ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania w ramach danej rundy, porównanie ma charakter poglądowy 4,1 etatów 1,5 etatów 2,7 etatów 4,7 etatów 2,0 etaty VI-VII.2007 IX-X.2007 I-II.2008 IV-V.2008 VI-VII.2008 źródło: Wyniki z pięciu rund badania

31 Średnia wartość rocznych przychodów netto ogółem RAZEM (N=730) wzrost o 16% wzrost o 14% wzrost o 15% wzrost o 14% wzrost o 16% ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (1/2) Działanie 2.1 SPO WKP małe firmy (N=535) średnie firmy (N=195) dotacja do 15 000 PLN (N=453) dotacja powyżej 15 000 PLN (N=277) *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

32 P10. Czy łączna wartość przychodów netto ogółem w roku bieżącym*, w stosunku do roku ubiegłego** w przedsiębiorstwie...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) Działanie 2.1 SPO WKP ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (2/2) Podstawa: Tylko firmy, w których jest spodziewany wzrost wartości przychodów netto (N=484) P10.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie wartość przychodów netto ogółem w roku bieżącym* w Państwa firmie? źródło: Wyniki z pięciu rund badania *) Rok bieżący = 2007 (I i II runda badania) / 2008 (III-V runda) **) Rok ubiegły = 2006 (I i II runda badania) / 2007 (III-V runda)

33 Średnia wartość sprzedaży towarów/ wyrobów / usług w ramach eksportu wzrost o 26% wzrost o 25% Podstawa: Wszystkie firmy, po wyłączeniu 2% wartości najwyższych Średnia wartość zakupu towarów / wyrobów / usług w ramach importu EKSPORT IMPORT WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (1/6) Działanie 2.1 SPO WKP *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

34 Średnia wartość sprzedaży w ramach EKSPORTU wzrost o 34% wzrost o 19% wzrost o 26% wzrost o 25% wzrost o 43% WYMIANA HANDLOWA EXPORT / IMPORT (2/6) Działanie 2.1 SPO WKP RAZEM (N=731) małe firmy (N=547) średnie firmy (N=184) dotacja do 15 000 PLN (N=452) dotacja powyżej 15 000 PLN (N=279) *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) Wyłączono 2% wartości najwyższych zasady prowadzenia firmy w UE (N=102) doradztwo w zakresie jakości (N=469) innowacje i nowe technologie (N=138) wzrost o 28% wzrost o 3% wzrost o 27% źródło: Wyniki z pięciu rund badania

35 Średnia wartość zakupów w ramach IMPORTU wzrost o 18% wzrost o 30% wzrost o 25% wzrost o 32% wzrost o 19% WYMIANA HANDLOWA EXPORT / IMPORT (3/6) Działanie 2.1 SPO WKP *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) Wyłączono 2% wartości najwyższych wzrost o 19% wzrost o 66% wzrost o 21% RAZEM (N=731) małe firmy (N=547) średnie firmy (N=184) dotacja do 15 000 PLN (N=452) dotacja powyżej 15 000 PLN (N=279) zasady prowadzenia firmy w UE (N=102) doradztwo w zakresie jakości (N=469) innowacje i nowe technologie (N=138) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

36 P13. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość sprzedaży w ramach eksportu (netto) za bieżący rok*...? P16. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość zakupu w ramach importu (netto) za bieżący rok*...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) Działanie 2.1 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (4/6) źródło: Wyniki z pięciu rund badania *) Rok bieżący = 2007 (I i II runda badania) / 2008 (III-V runda)

37 Średnia liczba kontraktów eksportowych, podpisanych dzięki realizacji dotowanego projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów eksportowych Średnia liczba kontraktów importowych, podpisanych dzięki realizacji projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów importowych (5,6% wszystkich kontraktów importowych) (13,2% wszystkich kontraktów eksportowych) Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) 35% projektów zakładało podpisanie kontraktów eksportowych 29% projektów zakładało podpisanie kontraktów importowych Działanie 2.1 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (5/6) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

38 Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) P19/P20. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo podpisze nowe kontrakty handlowe...? w ramach eksportu w ramach importu Działanie 2.1 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (6/6) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

39 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) wzrost o 31% wzrost o 41% wzrost o 35% wzrost o 29% wzrost o 42% NAKŁADY INWESTYCYJNE (1/4) Działanie 2.1 SPO WKP RAZEM (N=716) małe firmy (N=541) średnie firmy (N=175) dotacja do 15 000 PLN (N=449) dotacja powyżej 15 000 PLN (N=267) *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) Wyłączono 2% wartości najwyższych źródło: Wyniki z pięciu rund badania

40 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) RAZEM (N=716) wzrost o 104% wzrost o 35% wzrost o 38% wzrost o 30% Działanie 2.1 SPO WKP NAKŁADY INWESTYCYJNE (2/4) zasady prowadzenia firmy w UE (N=97) doradztwo w zakresie jakości (N=465) innowacje i nowe technologie (N=133) Wyłączono 2% wartości najwyższych *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

41 wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu doradczego zmiana wartości rocznych nakładów inwestycyjnych między rokiem poprzednim * a ostatnim ** Działanie 2.1 SPO WKP NAKŁADY INWESTYCYJNE (3/4) *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

42 P25. Czy łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok bieżący* w stosunku do roku poprzedniego**, w przedsiębiorstwie...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) Działanie 2.1 SPO WKP NAKŁADY INWESTYCYJNE (4/4) Podstawa: Tylko firmy, w których jest spodziewany wzrost wartości nakładów inwestycyjnych (N=298) P25.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok bieżący*? źródło: Wyniki z pięciu rund badania *) Rok bieżący = 2007 (I i II runda badania) / 2008 (III-V runda) **) Rok poprzedni = 2006 (I i II runda badania) / 2007 (III-V runda)

43 Średnia liczba wdrożonych innowacji produktowych Średnia liczba wdrożonych innowacji procesowych ogółem w 731 MSP wdrożono 1274 innowacje produktowe ogółem w 737 MSP wdrożono 822 innowacje procesowe Działanie 2.1 SPO WKP INNOWACJE (1/6) WDROŻONE W CIĄGU 18 MIESIĘCY PO ROZLICZENIU PROJEKTÓW źródło: Wyniki z pięciu rund badania

44 Działanie 2.1 SPO WKP sektor wielkość firmy wysokość dotacji INNOWACJE (2/6) Średnia liczba wdrożonych innowacji produktowychŚrednia liczba wdrożonych innowacji procesowych rok założenia firmy typ usługi doradczej sektor wielkość firmy wysokość dotacji rok założenia firmy typ usługi doradczej źródło: Wyniki z pięciu rund badania

45 Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe nowe produkty/ usługi procesy technologiczne, zarządzania itp. Działanie 2.1 SPO WKP INNOWACJE (3/6) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

46 wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu doradczego Działanie 2.1 SPO WKP INNOWACJE (4/6) P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe sektor źródło: Wyniki z pięciu rund badania

47 Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) P34/P35. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty... innowacje produktoweinnowacje procesowe stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata? Działanie 2.1 SPO WKP INNOWACJE (5/6) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

48 wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu doradczego Działanie 2.1 SPO WKP INNOWACJE (6/6) P34/P35. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty... innowacje produktowe innowacje procesowe stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata? sektor źródło: Wyniki z pięciu rund badania

49 P37. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, firma wprowadzi nowe certyfikaty (w tym znaki zgodności)? średnia liczba uzyskanych certyfikatów (w tym znaków zgodności) CERTYFIKATY Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) runda sektor wielkość firmy wysokość dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

50 P40. Czy wykorzystują P. w praktyce opracowane w ramach projektu dokumenty strategiczne? Rudna badania sektor wielkość firmy wysokość dotacji średnia liczba dokumentów strategicznych opracowanych w ramach projektu DOKUMENTY STRATEGICZNE Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: tylko firmy, które opracowały dokumenty strategiczne (N=365) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

51 OPINIE O PROJEKCIE źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.1 SPO WKP

52 P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ? sektor wielkość firmy wysokość dotacji OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

53 P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ? P15.1. Dlaczego efekty udziału Pana(i) firmy w Działaniu nie były warte poniesionych nakładów? PYTANIE OTWARTE Działanie 2.1 SPO WKP OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ 1. RUNDA: „Poniesione koszty zmniejszyły płynność finansową firmy.” 2. RUNDA: „Nie doszło do zamierzonych planów zawartych w projekcie ze względu na brak kredytowania.” 3. RUNDA: „Zbyt mała dotacja, w stosunku do zainwestowanych pieniędzy.” 4. RUNDA: „Zbyt mała wartość projektu w stosunku do nakładów przygotowawczych, zobowiązań wobec finansujących” „Nakłady poniesione na uzyskanie certyfikatu nie przeniosły się bezpośrednio na wzrost sprzedaży. Bardzo sporadycznie klienci interesują się naszym certyfikatem.” 5. RUNDA: „Na rynku usług górniczych na którym działamy nie jest wymagany certyfikat ISO 2001, a znacznie wzrosła ilość dokumentów związanych z obsługą systemu ISO.” „Koszty związane z uzyskaniem dotacji nie były/są adekwatne do uzyskanej dotacji” Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

54 P10/P11. Jak Pan(i) ocenia współpracę z PARP / RIF w zakresie obsługi Projektu(ów) Pana(i) firmy? Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) średnia ocen na skali 1-6: 4,2 OCENA WSPÓŁPRACY Z RIF i PARP Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

55 P13. Czy skorzystanie z Działania wywołało efekty, których się Państwo nie spodziewali na etapie przygotowania wniosku/ów? Działanie 2.1 SPO WKP EFEKTY NIEPRZEWIDZIANE PROJEKTU Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) źródło: Wyniki z pięciu rund badania sektor wielkość firmy wysokość dotacji

56 P14. Czy w trakcie realizacji Projektu(ów) wystąpiły czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na efekty końcowe Projektu(ów)? Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) Działanie 2.1 SPO WKP EFEKTY NEGATYWNE PROJEKTU źródło: Wyniki z pięciu rund badania sektor wielkość firmy wysokość dotacji

57 P4.2. Jak określiłby Pan(i) swoje zadowolenie z uzyskanych usług doradczych ? P12. Jak ocenia Pan(i) jakość usług doradczych uzyskanych od Wykonawcy w ramach Działania 2.1? OCENA JAKOŚCI USŁUG DORADCZYCH Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

58 P2. Czy realizacja projektu(ów) miała wpływ na rozwój Pana(i) przedsiębiorstwa? P2.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ realizacji projektu(ów) na rozwój firmy? Podstawa: Tylko, firmy, na których rozwój realizacja projektu miała wpływ (N=611) WPŁYW PROJEKTU NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=412) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

59 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? P5.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których konkurencyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=578) WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

60 P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? P7.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na podniesienie innowacyjności firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których innowacyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=377) WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

61 P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? P7.2. Dlaczego realizacja Projektu(ów) nie wpłynęła na podniesienie innowacyjności firmy? PYTANIE OTWARTE Działanie 2.1 SPO WKP WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 68% - projekt nie zakładał wzrostu innowacyjności 32% - inne przyczyny nie podniesienia innowacyjności firmy: 1. RUNDA: „Nie przeprowadzono inwestycji, której dotyczyły opracowania w ramach doradztwa.” 2. RUNDA: „Innowacyjność naszej firmy wynika z ciągle prowadzonych działań badawczo-rozwojowych, a nie działań marketingowych.” 3. RUNDA: „Posiadanie certyfikatu ISO jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Można to raczej określić mianem wyrównania szans” 4. RUNDA: „Technologie od lat są takie sam. Aby wprowadzić nowe rozwiązania należy przygotować finansowo inwestorów którzy na razie nie chcą wydawać dodatkowych środków na innowacje” 5. RUNDA: „Brak świadomości wśród załogi jakie cele zamierzano osiągnąć, słaby przepływ informacji i brak konsekwencji w działaniu. Chaotyczne i niezorganizowanie działanie, podejmowanie sprzecznych i niejasnych decyzji. Słaba jakość zarządzania.” wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu nie źródło: Wyniki z pięciu rund badania

62 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie KONKURENCYJNOŚCI Pana(i) przedsiębiorstwa? WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.1 SPO WKP wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu źródło: Wyniki z pięciu rund badania P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie INNOWACYJNOŚCI Pana(i) przedsiębiorstwa?

63 P3. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? P4.1. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? EFEKT BEZWŁADNOŚCI (DEADWEIGHT EFFECT) Działanie 2.1 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

64 P6.1. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na wzrost sprzedaży Pana(i) przedsiębiorstwa na rynku...? P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P7.2. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na wprowadzenie w przedsię- biorstwie innowacji na skalę rynku...? na rynku lokalnym - nie badano Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

65 P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P6.2a. W jakim zakresie firma uzyskała przewagę nad konkurencją na rynku...? PYTANIE OTWARTE - podniesienie konkurencyjności vs. uzyskanie przewagi nad konkurencją N=201 N=199 N=183 N=91 N=35 Działanie 2.1 SPO WKP ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU źródło: Wyniki z pięciu rund badania

66 P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P6.2a. W jakim zakresie firma uzyskała przewagę nad konkurencją na rynku...? PYTANIE OTWARTE - zakres w jakim firma uzyskała przewagę nad konkurencją Działanie 2.1 SPO WKP ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU źródło: Wyniki z pięciu rund badania N=201 N=199 N=183 N=91 N=35

67 P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu? P8.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ zrealizowanego projektu na...? łączny odsetek firm, które odczuły wpływ projektu na dany aspekt działalności Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) Działanie 2.1 SPO WKP WPŁYW PROJEKTU NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY (1/3) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

68 Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania WPŁYW PROJEKTU NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY (2/3) P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu?

69 Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania WPŁYW PROJEKTU NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY (3/3) P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu?

70 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (1/3) Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

71 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (2/3) Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

72 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (3/3) Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

73 P19.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P19.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Działanie 2.1 SPO WKP Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

74 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM MIKRO i MAŁE ŚREDNIE Podstawa: N=744 N=548 N=196 Działanie 2.1 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM - w podziale na wielkość firmy Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

75 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM PRZEMYSŁ USŁUGI Działanie 2.1 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Podstawa: N=744 N=394 N=350 - w podziale na sektor działalności (wg PKD/EKD) Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

76 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM DO 1995 ROKU PO 1995 ROKU Działanie 2.1 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Podstawa: N=744 N=336 N=407 - w podziale wg roku rozpoczęcia działalności Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

77 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? - w podziale na wielkość dotacji OGÓŁEM 15 000 PLN Działanie 2.1 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Podstawa: N=412 N=459 N=285 Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

78 P16. Czy od uzyskania wsparcia starają się Państwo na bieżąco śledzić ofertę dotacji dla przedsiębiorstw, finansowanych ze środków unijnych? P16.1. Z jakiego źródła informacji o wsparciu przedsiębiorstw korzystają Państwo najczęściej? Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) ŚLEDZENIE OFERTY DOTACJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

79 P17.1. Czy od momentu rozliczenia projektu(ów) korzystali lub korzystają Państwo ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? P17.2. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają Państwo skorzystać ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW POMOCY PUBLICZNEJ Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

80 Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji P18.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P18.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? przed po przed po przed po Podstawa: Wszystkie firmy (N=744) DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM DOTACJI Działanie 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

81 Ocena Rezultatów Działania 2.3 SPO WKP Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje

82 W Działaniu 2.3 SPO WKP (wsparcie na inwestycje) brały udział: głównie przedsiębiorstwa przemysłowe (usługowych było 14% firm) firmy średnio 13-, 14-letnie 52% małych i 48% średnich przedsiębiorstw Dwie piąte przyznanych dotacji przekraczała 500 tys. PLN. Średnia wysokość dotacji wyniosła ok. 505 tys. PLN na firmę. Najczęściej projekty realizowano w województwach wielkopolskim, mazowieckim i śląskim. Duża część wspartych firm (31%) zlokalizowanych jest na wsi; ponad połowa (54%) działa na rynku ogólnokrajowym. Trzy czwarte zrealizowanych projektów dotyczyło działań modernizacyjnych, a co piąty obejmował wdrażanie lub komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych. Projekty innego typu realizowano stosunkowo rzadko. Działanie 2.3 SPO WKP źródło: ankieta dołączona do wniosku o dotację, wyniki z pięciu rund badania CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW I BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.3 SPO WKP

83 Poziom zatrudnienia we wspartych przedsiębiorstwach w ciągu roku poprzedzającego badanie wzrósł o 13%. Przewidywane jest utrzymanie wzrostu zatrudnienia w dotowanych firmach. W ostatnim roku odnotowano wzrost przychodów beneficjentów o 23%. 72% przedsiębiorców spodziewa się dalszego wzrostu przychodów. Nakłady inwestycyjne w ciągu ostatniego roku wzrosły zaledwie o 2%. Wzrost ten był nieco wyższy w średnich firmach (o 6%) 42% przedsiębiorców spodziewa się wzrostu nakładów na inwestycje w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a co szósty liczy się z ich spadkiem. Działanie 2.3 SPO WKP WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

84 Wartość sprzedaży eksportowej wspartych MSP w ciągu roku poprzedzającego badanie wzrosła o 24%, a wartość zakupu towarów i usług w ramach importu – o 18% 44% firm spodziewa się zwiększenia przychodów z eksportu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 30% liczy na wzrost wartości importu. Tylko 6-7% przedsiębiorców przewiduje spadek tych wskaźników. Realizacja projektu(ów) przyczyniła się do podpisania średnio 8,5 kontraktów eksportowych na firmę i blisko trzech umów importowych. Zawarcie nowych kontraktów eksportowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy przewiduje połowa przedsiębiorców, a zawarcie kontraktów importowych – co czwarty beneficjent. Działanie 2.3 SPO WKP WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

85 Cztery na pięć projektów zakładało wprowadzenie innowacji produktowej, i tyle samo zakładało wprowadzenie innowacji procesowej. Na jedną firmę przypadało średnio 3 innowacje produktowe i 1,6 innowacji procesowych. Najwięcej innowacji produktowych wprowadziły firmy młodsze, powstałe po 1995 roku, i korzystające z dotacji do działań modernizacyjnych. Najwięcej innowacji procesowych zostało wprowadzonych przez średnie firmy i przedsiębiorstwa przemysłowe. Blisko dwie trzecie przedsiębiorców spodziewa się wprowadzenia w ciągu roku innowacji produktowych, a nieco ponad połowa - wprowadzenia innowacji procesowych. Wprowadzenie innowacji stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata spodziewane jest niemal dwukrotnie rzadziej. Firmy objęte działaniem 2.3 posiadały średnio jeden certyfikat jakości na firmę. Najwięcej certyfikatów posiadały przedsiębiorstwa przemysłowe i średnie firmy. Co trzecia firma planuje wprowadzenie nowych certyfikatów w ciągu roku. Działanie 2.3 SPO WKP WSKAŹNIKI EKONOMICZNE - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

86 Opłacalność: Udział w projekcie opłacił się niemal wszystkim firmom (niespełna 1% przedsiębiorców było odmiennego zdania). Projekt był najbardziej opłacalny dla przedsiębiorców z sektora przemysłowego i odbiorców najwyższych dotacji. Współpraca firm z RIF i PARP układała się bardzo pomyślnie. Średnia ocena na skali „szkolnej” współpracy z PARP wyniosła 4+, a z RIF: 5-. W 12% przypadków dofinansowania, na etapie wdrażania projektu pojawiły się efekty nieprzewidziane (zwykle pozytywne). 14% MSP odnotowało pojawienie się czynników o negatywnym wpływie na efekt końcowy projektu. Prawie wszyscy przedsiębiorcy byli zadowoleni lub bardzo zadowoleni z realizacji projektu inwestycyjnego – tylko 3,5% wyraziło opinię neutralną lub negatywną. Najbardziej zadowoleni byli odbiorcy dotacji powyżej 250 000 zł. Działanie 2.3 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

87 Realizowane w ramach działania 2.3 inwestycje wpłynęły zarówno na rozwój przedsiębiorstw, jak i na konkurencyjność oraz innowacyjność – niemal jednogłośnie przyznawano, że wpływ na te trzy czynniki wystąpił. W aż 99% przypadkach projekt wpłynął na rozwój przedsiębiorstwa – wpływ ten w 71% przypadków określono jako duży lub bardzo duży. Wpływ projektu na konkurencyjność przedsiębiorstwa potwierdziło 96% przedsiębiorców – w 73% przypadków był to duży lub bardzo duży wpływ. 91% przedsiębiorców odnotowało (zazwyczaj określany jako duży) wpływ na innowacyjność firmy. Działanie 2.3 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

88 Według deklaracji beneficjentów, 7% projektów nie byłoby w ogóle zrealizowanych w przypadku braku dotacji, a ok. 70% projektów byłoby zrealizowane w mniejszym zakresie lub w późniejszym terminie. Projekty inwestycyjne oddziaływały zwykle na wzrost sprzedaży, poprawę konkurencyjności lub innowacyjności w zasięgu rynków regionalnego i krajowego, a rzadziej na rynkach unijnym i globalnym. Najczęściej pośród osiągniętych czynników sprzyjających poprawie konkurencyjności, wymieniano zwiększenie możliwości produkcyjnych. Wpływ projektu na unowocześnienie technologiczne firmy odczuły niemal wszystkie firmy (91%), a na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – ponad trzy czwarte MSP. Najsłabszy był wpływ projektu na nawiązanie lub poszerzenie współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi. Działanie 2.3 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

89 Działanie 2.3 przełożyło się na takie czynniki wzrostu przedsiębiorstw, jak: wzrost jakości oraz poszerzenie oferty produktów lub usług, a także obniżenie kosztów produkcji, a co za tym idzie – wzrost rentowności firmy. W firmach, które otrzymały dotację, po zakończeniu udziału w projekcie najczęściej podejmowano następujące działania: inwestycje w środki trwałe, unowocześnienie technologiczne firmy i organizacja szkoleń dla pracowników. Działanie 2.3 relatywnie najbardziej zwiększyło częstość następujących uzyskiwania przez firmę certyfikatów i znaków zgodności, a w najmniejszym stopniu wpłynęło na częstość inwestowania w środki trwałe. Działanie 2.3 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

90 Aż 94% przedsiębiorców śledzi ofertę dotacji dla przedsiębiorstw. Głównym źródłem informacji jest strona internetowa PARP, a inne popularne źródła to: prasa, konferencje i szkolenia dla MSP, lub inna (niż wykonawca projektu) firma doradcza lub szkoleniowa Prawie wszyscy przedsiębiorcy (85%) zamierzają w przyszłości skorzystać z pomocy publicznej na inwestycje. Dwie trzecie firm chce skorzystać z dotacji na szkolenia, dwie piąte - na doradztwo, a jedna trzecia firm – na badania i rozwój. Najczęściej podejmowane przez firmy działania służące zdobyciu informacji o pozyskiwaniu dotacji to uczestnictwo w szkoleniach i seminariach dla MSP poświęconych pozyskiwaniu dotacji, korzystanie z pomocy konsultantów z PK/PKD, i stała współpraca z komercyjną firmą doradczą w zakresie dotacji UE. Działanie 2.3 SPO WKP OPINIE BENEFICJENTÓW - PODSUMOWANIE DZIAŁANIA 2.1 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

91 Charakterystyka projektów i beneficjentów (MSP) Działanie 2.3 SPO WKP

92 Rok rozpoczęcia działalności firmy Branża działalności (wg. klas. PKD/EKD) Działanie 2.3 SPO WKP Firmy biorące udział w projekcie, działały na rynku średnio od 13,5 roku PROFIL BENEFICJENTÓW (1/3) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

93 Wysokość udzielonej dotacji Wielkość przedsiębiorstwa Średnia wysokość dotacji: 505 400 PLN Przeciętna dotacja (mediana): 352 000 PLN Działanie 2.3 SPO WKP PROFIL BENEFICJENTÓW (2/3) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

94 Główny rynek, na którym działa firma Wielkość miejscowości w której zlokalizowana jest firma Działanie 2.1 SPO WKP PROFIL BENEFICJENTÓW (2/3) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

95 Region, w którym zrealizowano projekt Działanie 2.3 SPO WKP CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW (1/2) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

96 Typ projektu inwestycyjnego Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW (2/2) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

97 Pierwsze efekty Działania 2.3 SPO WKP źródło: formularz ogólny

98 wzrost o 13% Średnia liczba pracowników-kobiet na MSP Średnia liczba wszystkich pracowników Działanie 2.3 SPO WKP 26,9% kobiet wśród pracowników 26,8% kobiet wśród pracowników Średnia liczba pracowników-kobiet na MSP Średnia liczba wszystkich pracowników Nowe miejsca pracy wzrost poziomu zatrudnienia ogółem (w etatach) wzrost poziomu zatrudn. kobiet średnio 3,1 na MSP średnio 11,1 na MSP *) poprzedni okres sprawozdawczy = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni okres sprawozdawczy = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (1/8) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

99 12699 10765 1933 4837 7862 3969 8730 3997 8702 8669 2394 1288 ogólna liczba nowych etatów Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (2/8) wzrost zatrudnienia (średnia liczba etatów na firmę) od ostatniego okresu rozliczeniowego rok założenia sektor działalności wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu N=1145 N=988 N=157 N=583 N=562 N=581 N=564 N=446 N=699 N=850 N=209 N=49 źródło: Wyniki z pięciu rund badania

100 Do końca 2007 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 3,3 etatu Podstawa: Wszystkie firmy z I rundy badania (N=224) Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (3/8) * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać I RUNDA* średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2007 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

101 Do końca 2007 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 1,6 etatu Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (4/8) Podstawa: Wszystkie firmy z II rundy badania (N=231) II RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2007 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

102 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 4 etaty rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (5/8) Podstawa: Wszystkie firmy z III rundy badania (N=282) III RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? źródło: Wyniki z pięciu rund badania

103 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 3,1 etatu Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (6/8) Podstawa: Wszystkie firmy z IV rundy badania (N=255) IV RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

104 Do końca 2008 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 2,7 etatu rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (7/8) Podstawa: Wszystkie firmy z V rundy badania (N=206) V RUNDA* * ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania, wyników rund nie należy porównywać średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach P7a. Czy na koniec roku 2008, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2008 zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? źródło: Wyniki z pięciu rund badania

105 P7a. Czy na koniec (bieżącego roku), poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? Do końca bieżącego roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia średnio o... Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA* (8/8) * Ze względu na silne uzależnienie odpowiedzi od momentu zadania pytania w ramach danej rundy, porównanie ma charakter poglądowy 3,3 etatów 1,6 etatów 4,2 etatów 3,1 etatów 2,7 etaty VI-VII.2007 IX-X.2007 I-II.2008 IV-V.2008 VI-VII.2008 źródło: Wyniki z pięciu rund badania

106 Średnia wartość rocznych przychodów netto ogółem RAZEM (N=1182) wzrost o 23% wzrost o 22% wzrost o 23% wzrost o 21% ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (1/2) Działanie 2.3 SPO WKP małe firmy (N=615) średnie firmy (N=567) dotacja do 250 000 PLN (N=468) dotacja powyżej 250 000 PLN (N=714) *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

107 Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) Działanie 2.3 SPO WKP ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (2/2) P10. Czy łączna wartość przychodów netto ogółem w roku bieżącym*, w stosunku do roku ubiegłego** w przedsiębiorstwie...? Podstawa: Tylko firmy, w których jest spodziewany wzrost wartości przychodów netto (N=863) Działanie 2.3 SPO WKP P10.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie wartość przychodów netto ogółem w roku bieżącym* w Państwa firmie? źródło: Wyniki z pięciu rund badania *) Rok bieżący = 2007 (I i II runda badania) / 2008 (III-V runda) **) Rok ubiegły = 2006 (I i II runda badania) / 2007 (III-V runda)

108 Średnia wartość sprzedaży towarów/ usług w ramach eksportu (netto) wzrost o 24% wzrost o 18% Podstawa: Wszystkie firmy, po wyłączeniu 2% wartości najwyższych Średnia wartość zakupu towarów / usług w ramach importu (netto) EKSPORT IMPORT WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (1/6) Działanie 2.3 SPO WKP *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

109 Średnia wartość sprzedaży w ramach EKSPORTU wzrost o 25% wzrost o 19% wzrost o 24% wzrost o 23% wzrost o 31% WYMIANA HANDLOWA EXPORT / IMPORT (2/6) Działanie 2.3 SPO WKP RAZEM (N=1162) małe firmy (N=626) średnie firmy (N=536) dotacja do 250 000 PLN (N=473) dotacja powyżej 250 000 PLN (N=689) *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) Wyłączono 2% wartości najwyższych działania modernizacyjne (N=868) wdrażanie technologii innowacyjnych (N=213) zastosowanie IT/ITC w zarządzaniu (N=49) wzrost o 25% wzrost o 22% wzrost o 32% źródło: Wyniki z pięciu rund badania

110 Średnia wartość zakupów w ramach IMPORTU WYMIANA HANDLOWA EXPORT / IMPORT (3/6) Działanie 2.3 SPO WKP *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) Wyłączono 2% wartości najwyższych wzrost o 18% wzrost o 17% wzrost o 21% wzrost o 19% wzrost o 9% RAZEM (N=1162) małe firmy (N=626) średnie firmy (N=536) dotacja do 250 000 PLN (N=473) dotacja powyżej 250 000 PLN (N=689) działania modernizacyjne (N=531) wdrażanie technologii innowacyjnych (N=134) zastosowanie IT/ITC w zarządzaniu (N=30) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

111 Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) Działanie 2.3 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (4/6) P13. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość sprzedaży w ramach eksportu (netto) za rok bieżący...? P16. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość zakupu w ramach importu (netto) za rok bieżący...? źródło: Wyniki z pięciu rund badania *) Rok bieżący = 2007 (I i II runda badania) / 2008 (III-V runda)

112 Średnia liczba kontraktów eksportowych, podpisanych dzięki realizacji projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów eksportowych Średnia liczba kontraktów importowych, podpisanych dzięki realizacji projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów importowych ( 19% wszystkich kontraktów importowych) ( 38% wszystkich kontraktów eksportowych) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) 47% projektów zakładało podpisanie kontraktów eksportowych 29% projektów zakładało podpisanie kontraktów importowych Działanie 2.3 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (5/6) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

113 P19/P20. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo podpisze nowe kontrakty handlowe...? w ramach eksportu w ramach importu Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) Działanie 2.3 SPO WKP WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (6/6) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

114 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) wzrost o 6% spadek o 8% wzrost o 2% wzrost o 1% wzrost o 6% NAKŁADY INWESTYCYJNE (1/4) Działanie 2.3 SPO WKP RAZEM (N=1124) małe firmy (N=619) średnie firmy (N=505) dotacja do 250 000 PLN (N=465) dotacja powyżej 250 000 PLN (N=659) Wyłączono 2% wartości najwyższych *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

115 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) RAZEM (N=1124) wzrost o 1% wzrost o 2% wzrost o 7% spadek o 8% Działanie 2.3 SPO WKP NAKŁADY INWESTYCYJNE (2/4) działania modernizacyjne (N=842) wdrażanie/komercjalizacja technologii i prod. innowacyjnych (N=202) zastosowanie IT/ITC w zarządzaniu przedsiębiorstwem (N=45) Wyłączono 2% wartości najwyższych *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

116 wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.3 SPO WKP NAKŁADY INWESTYCYJNE (3/4) zmiana wartości rocznych nakładów inwestycyjnych między rokiem poprzednim * a ostatnim ** *) poprzedni rok = 2005 r. (I i II runda) / 2006 r. (III-V runda) **) ostatni rok = 2006 r. (I i II runda) / 2007 r. (III-V runda) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

117 Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) Działanie 2.3 SPO WKP NAKŁADY INWESTYCYJNE (4/4) P25. Czy łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok bieżący*, w stosunku do roku poprzedniego**, w przedsiębiorstwie...? Podstawa: Tylko firmy, w których jest spodziewany wzrost wartości nakładów inwestycyjnych (N=503) P25.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok bieżący*? źródło: Wyniki z pięciu rund badania *) Rok bieżący = 2007 (I i II runda badania) / 2008 (III-V runda) **) Rok poprzedni = 2006 (I i II runda badania) / 2007 (III-V runda)

118 Średnia liczba innowacji produktowych, wdrożonych w wyniku realizacji jednego projektu Średnia liczba innowacji procesowych, wdrożonych w wyniku realizacji jednego projektu 80% projektów zakładało wdrożenie innowacji produktowej 81% projektów zakładało wdrożenie innowacji procesowej ogółem 1173 MSP w wyniku realizacji projektów wdrożono 3508 innowacji produktowych ogółem w 1194 MSP w wyniku realizacji projektów wdrożono 1869 innowacji procesowych UWAGA: poniższy wykres ukazuje liczbę innowacji wdrożonych w wyniku realizacji dotowanego projektu INNOWACJE (1/7) Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

119 ogółem w 1173 MSP wdrożono 3508 innowacji produktowych ogółem w 1194 MSP wdrożono 1869 innowacji procesowych w tym 1677 stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata w tym 886 stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata średnio innowacje na firmę Działanie 2.3 SPO WKP średnio na firmę INNOWACJE (2/7) WDROŻONE W CIĄGU 18 MIESIĘCY PO ROZLICZENIU PROJEKTÓW źródło: Wyniki z pięciu rund badania

120 Działanie 2.3 SPO WKP sektor wielkość firmy wysokość dotacji INNOWACJE (3/7) Średnia liczba wdrożonych innowacji produktowychŚrednia liczba wdrożonych innowacji procesowych rok założenia firmy typ projektu inwestycyjnego sektor wielkość firmy wysokość dotacji rok założenia firmy typ projektu inwestycyjnego źródło: Wyniki z pięciu rund badania

121 P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe nowe produkty/ usługi procesy technologiczne, zarządzania itp. Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) Działanie 2.3 SPO WKP INNOWACJE (4/7) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

122 wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu doradczego Działanie 2.3 SPO WKP INNOWACJE (5/7) P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe sektor źródło: Wyniki z pięciu rund badania

123 P34/P35. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty... innowacje produktoweinnowacje procesowe stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata? Działanie 2.3 SPO WKP INNOWACJE (6/7) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

124 wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu doradczego Działanie 2.3 SPO WKP INNOWACJE (7/7) P34/P35. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty... innowacje produktowe innowacje procesowe stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata? sektor źródło: Wyniki z pięciu rund badania

125 P37. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, firma wprowadzi nowe certyfikaty (w tym znaki zgodności)? sektor wielkość firmy wysokość dotacji średnia liczba certyfikatów (w tym znaków zgodności) CERTYFIKATY Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) runda źródło: Wyniki z pięciu rund badania

126 OPINIE O PROJEKCIE źródło: ankieta oceniająca Działanie 2.3 SPO WKP

127 P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ? sektor wielkość firmy wysokość dotacji OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

128 Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ? P15.1. Dlaczego efekty udziału Pana(i) firmy w Działaniu nie były warte poniesionych nakładów? PYTANIE OTWARTE Działanie 2.3 SPO WKP OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ 1. RUNDA: „Cała masa papierów i angażowania ludzi dla uzyskania niewielkich pieniędzy” „Wysokość otrzymanej dotacji a czas poświęcony na przygotowanie wniosku, są niewspółmierne. Wymagania formalne wobec tak małych projektów powinny być mniejsze.” 2. RUNDA: „Zbyt długi okres oczekiwania na ogłoszenie konkursu. Zmiana dokumentów aplikacyjnych w trakcie trwania konkursu. Za duże wymagania na etapie aplikacji konkursowej odnośnie załączników.” 3. RUNDA: „Wbrew naszym założeniom i deklaracjom klientów okazało się, że nie ma zapotrzebowania na oferowany produkt.” 4. RUNDA: „Straciłem ponad rok na odwołania i walkę z niekompetencją komisji oceniającej i innych szczebli administracji” 5. RUNDA: „Pozyskana dotacja to niewielki procent rocznego zysku netto, który można byłoby zwiększyć, gdyby nie było działań zgodnie z projektem wykonywanych w późniejszych terminach (które wynikały z opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków)” źródło: Wyniki z pięciu rund badania

129 P10/P11. Jak Pan(i) ocenia współpracę z PARP / RIF w zakresie obsługi Projektu(ów) Pana(i) firmy? Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) średnia ocen na skali 1-6: 4,6 4,4 OCENA WSPÓŁPRACY Z RIF i PARP Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

130 P13. Czy skorzystanie z Działania wywołało efekty, których się Państwo nie spodziewali na etapie przygotowania wniosku/ów? Podstawa: Wszystkie firmy (N=737) P 13.1. Jakie dokładnie były to (nieprzewidziane) efekty? PYTANIE OTWARTE Tylko firmy, w których pojawiły się nieprzewidziane efekty projektu (N=144) Działanie 2.3 SPO WKP EFEKTY NIEPRZEWIDZIANE PROJEKTU źródło: Wyniki z pięciu rund badania

131 P14. Czy w trakcie realizacji Projektu(ów) wystąpiły czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na efekty końcowe Projektu(ów)? Podstawa: Wszystkie firmy (N=737) czynniki związane z procedurą uzyskiwania dotacji czynniki nie związane z procedurą uzyskiwania dotacji Działanie 2.3 SPO WKP EFEKTY NEGATYWNE PROJEKTU P14.1 Jakie to były czynniki i na czym polegał ich negatywny wpływ ? Prosimy wyjaśnić w kilku zdaniach. PYTANIE OTWARTE Tylko firmy, w których pojawiły się negatywne efekty projektu (N=163) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

132 P4.2. Jak określiłby Pan(i) swoje zadowolenie z realizacji Projektu inwestycyjnego ? sektor wielkość firmy wysokość dotacji ZADOWOLENIE Z REALIZACJI PROJEKTU Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

133 P2. Czy realizacja projektu(ów) miała wpływ na rozwój Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) P2.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ realizacji projektu(ów) na rozwój firmy? Podstawa: Tylko, firmy, na których rozwój realizacja projektu miała wpływ (N=448) WPŁYW PROJEKTU NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

134 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? P5.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których konkurencyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=1151) WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

135 P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? P7.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na podniesienie innowacyjności firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których innowacyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=1089) WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

136 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie KONKURENCYJNOŚCI Pana(i) przedsiębiorstwa? WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ i INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 2.3 SPO WKP sektor działania firmy wysokość dotacji typ projektu źródło: Wyniki z pięciu rund badania P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie INNOWACYJNOŚCI Pana(i) przedsiębiorstwa?

137 P3. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? P4.1. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? EFEKT BEZWŁADNOŚCI (DEADWEIGHT EFFECT) Działanie 2.3 SPO WKP Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

138 P6.1. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na wzrost sprzedaży Pana(i) przedsiębiorstwa na rynku...? P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P7.2. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na wprowadzenie w przedsię- biorstwie innowacji na skalę rynku...? na rynku lokalnym - nie badano Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

139 P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P6.2a. W jakim zakresie firma uzyskała przewagę nad konkurencją na rynku...? PYTANIE OTWARTE - podniesienie konkurencyjności vs. uzyskanie przewagi nad konkurencją Działanie 2.3 SPO WKP ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU N=534 N=573 N=587 N=309 N=140 źródło: Wyniki z pięciu rund badania

140 P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P6.2a. W jakim zakresie firma uzyskała przewagę nad konkurencją na rynku...? PYTANIE OTWARTE - zakres w jakim firma uzyskała przewagę nad konkurencją Działanie 2.3 SPO WKP ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU źródło: Wyniki z pięciu rund badania N=534 N=573 N=587 N=309 N=140

141 P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu? P8.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ zrealizowanego projektu na...? łączny odsetek firm, które odczuły wpływ projektu na dany aspekt działalności Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) WPŁYW PROJEKTU NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY (1/3) Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

142 Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania WPŁYW PROJEKTU NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY (2/3) P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu?

143 Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania WPŁYW PROJEKTU NA WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY (3/3) P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu?

144 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) Działanie 2.3 SPO WKP WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (1/3) źródło: Wyniki z pięciu rund badania

145 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (2/3) Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

146 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (3/3) Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

147 P19.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P19.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Działanie 2.3 SPO WKP Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

148 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM MIKRO I MAŁE ŚREDNIE Podstawa: N=1198 N=630 N=568 Działanie 2.3 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM - w podziale na wielkość firmy Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

149 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM PRZEMYSŁ USŁUGI Działanie 2.3 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Podstawa: N=1198 N=1032 N=166 - w podziale na sektor działalności (wg PKD/EKD) Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

150 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM DO 1995 ROKU PO 1995 ROKU Działanie 2.3 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Podstawa: N=1198 N=619 N=579 - w podziale wg roku rozpoczęcia działalności Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

151 P19.1/P19.2. Czy przed uzyskaniem dotacji / po rozliczeniu dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? OGÓŁEM 250 000 PLN Działanie 2.3 SPO WKP DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM Podstawa: N=737 N=479 N=719 - w podziale na wielkość dotacji Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

152 P16. Czy od uzyskania wsparcia starają się Państwo na bieżąco śledzić ofertę dotacji dla przedsiębiorstw, finansowanych ze środków unijnych? P16.1. Z jakiego źródła informacji o wsparciu przedsiębiorstw korzystają Państwo najczęściej? Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) ŚLEDZENIE OFERTY DOTACJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

153 P17.1. Czy od momentu rozliczenia projektu(ów) korzystali lub korzystają Państwo ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? P17.2. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają Państwo skorzystać ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW POMOCY PUBLICZNEJ Działanie 2.3 SPO WKP źródło: Wyniki z pięciu rund badania

154 P18.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P18.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? przed po przed po przed po Podstawa: Wszystkie firmy (N=1198) DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM DOTACJI Działanie 2.3 SPO WKP Zmiana % pomiędzy okresem przed uzyskaniem i po rozliczeniu dotacji źródło: Wyniki z pięciu rund badania

155 Dziękujemy! © PARP 2008


Pobierz ppt "Ocena Rezultatów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach Wyniki po V rundach badania © PARP 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google