Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności polskich MSP a fundusze strukturalne – doświadczenia PARP Danuta Jabłońska Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności polskich MSP a fundusze strukturalne – doświadczenia PARP Danuta Jabłońska Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności polskich MSP a fundusze strukturalne – doświadczenia PARP Danuta Jabłońska Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 1

2 Obraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 2

3 Przedsiębiorstwa w liczbach w Polsce (koniec 2006 r.) Liczba przedsiębiorstw ogółem w 2006 roku: 3.740.741 –liczba małych i średnich przedsiębiorstw : 3.735.304 –liczba dużych przedsiębiorstw: 5.437 (0,14%) Liczba przedsiębiorstw zlikwidowanych w 2006 roku: 287.642 Liczba przedsiębiorstw nowopowstałych w 2006 roku: 316.681 Liczba przedsiębiorstw aktywnych w 2005 roku: 1.663.847 (44,8% zarejestrowanych MSP w 2005 r.) Dane GUS, na koniec 2006 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 3

4 Struktura przedsiębiorstw w Polsce wg wielkości zatrudnienia (2006 r.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 4

5 Miejsca pracy tworzone przez przedsiębiorstwa (2006 r.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 5

6 Wymiana handlowa w 2006 r. Eksport: 19,8 mld EUR Sektor państwowy: 1,5 mld EUR Sektor nieznany: 1,7 mld EUR Sektor prywatny: 16,6 mld EUR –MSP: 31% udział w eksporcie ogółem –duże: 52% udział w eksporcie ogółem Import: 37 mld EUR Sektor państwowy: 2,9 mld EUR Sektor nieznany: 3,9 mld EUR Sektor prywatny: 30,1 mld EUR –MSP: 37% udział w imporcie ogółem –duże: 44,3% udział w imporcie ogółem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 6

7 Innowacyjność polskich przedsiębiorstw (2006 r.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 7

8 Efekty wprowadzonych innowacji w MSP (2006 r.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 8

9 Źródła finansowania działalności innowacyjnej (2006 r.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 9

10 Nakłady inwestycyjne i inwestycje noworozpoczęte przedsiębiorstw w Polsce (w zł) źródło: GUS; *dane za I-III kw. 2007 dla firm powyżej 49 osób Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 10

11 Polska na tle innych krajów UE - inwestycje Źródło: Eurostat Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 11

12 Struktura nakładów inwestycyjnych i inwestycji noworozpoczętych w 2006 r. w Polsce, w %. źródło: GUS Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 12

13 Dotacje na inwestycje w programach realizowanych przez PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 13

14 Środki z funduszy UE w latach 2004-2007, w mln zł źródło: PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 14

15 Udział funduszy UE w inwestycjach przedsiębiorstw, w mln PLN źródło: PARP; dane o programach na rok, w którym nastąpiło zamknięcie programu/programów, dane nt 2007 r. – I-III kwartał Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 15

16 SPO WKP Wsparcie na inwestycje 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji 2.3 Wzrost konkurencyjności MSP przez inwestycje Wartość podpisanych umów 1.116.603.959,001.554.183.699,50 RAZEM w ramach SPO WKP wsparcie na inwestycje: 2.670,8 mln zł Dodatkowo w ramach Działania 2.4 SPO WKP wartość projektów objętych umowami o dofinansowanie na dzień 31.01.2008 wyniosła 559,4 mln zł źródło: PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 16

17 Inwestycje w MSP Dużo środków własnych – mało środków publicznych Dane GUS za 2006 rok: Nakłady inwestycyjne ogółem w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób: 92,9 mld zł Środki własne jako źródło finansowania: 67,9 mld zł (73%) Kredyty i pożyczki krajowe: 11,8 mld zł (12,7%) Środki budżetowe: 2,6 mld zł (2,8%) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 17

18 wzrost wartości łącznych przychodów netto firmy wzrost podpisanych w wyniku projektu kontraktów eksport / import rozwój firmy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności większy odsetek projektów, które bez dotacji byłyby zrealizowane w mniejszym zakresie lub w późniejszym terminie Rezultaty Działania 2.2.1 i 2.3 SPO WKP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 18

19 Przykładowe wskaźniki Działania 2.3 SPO WKP, osiągnięte w ciągu 18 miesięcy po rozliczeniu projektów N=709 Liczba MSP, kt ó re wprowadziły nowe produkty / usługi na rynek (innowacje produktowe w skali przedsiębiorstwa) w ciągu 18 miesięcy od zakończenia projekt ó w innowacje produktowe (liczba firm) 532 innowacje procesowe (liczba firm) 529 Liczba MSP, kt ó re wprowadziły innowacje produktowe (w skali rynku - stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata) w ciągu 18 miesięcy od zakończenia projekt ó w innowacje produktowe (liczba firm) 303 innowacje procesowe (liczba firm) 306 Wzrost nakład ó w inwestycyjnych we wspartych MSP (%) w ciągu 18 miesięcy od zakończenia projekt ó w wzrost w % +14,0% Źródło: Ocena Rezultatów Działania 2.3 SPO WKP, po 18 miesiącach.. Wyniki po I, II i III rundzie badania. PARP, Warszawa 2007/2008 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 19

20 Liczba podpisanych umów: ogółem 328 (mikro - 34, małe – 136, średnie przedsiębiorstwa -158) Wielkość dofinansowania ogółem: 1,1 mld zł Całkowite nakłady: 2,4 mld zł Najwięcej umów zawarto z przedsiębiorcami z województw: mazowieckie (326), wielkopolskie (304), śląskie (283) Najmniej: opolskie (66), świętokrzyskie (78), zachodniopomorskie (97) Dofinansowanie przyznano na nowe inwestycje dotyczące: –zakupu maszyn i urządzeń, –zakupu gruntów, –zakupu nieruchomości, –rozbudowy i modernizacji nieruchomości, –zakupu wartości niematerialnych i prawnych. Działanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji SPO WKP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 20

21 Rola dotacji w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych MSP Zachęta finansowa - możliwość uzyskania refundacji poniesionych kosztów projektów - odgrywa stosunkowo ważną rolę przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do programu. Programy oferujące wsparcie na inwestycje są najlepiej ocenianymi programami, zarówno pod względem znaczenia dla rozwoju firmy, jak i wpływu na zmianę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Programy wsparcia pełnią funkcję edukacyjną Badania realizowane przez PARP wykazały, że inwestycje zrealizowane dzięki dotacjom na inwestycje umożliwiły przedsiębiorcom: –podniesienie jakości oferowanych przez nich produktów i usług –unowocześnienie stosowanych technologii –zwiększenie zdolności produkcyjnych –dostosowywanie produkcji i usług do obowiązujących norm i standardów (76,8% wskazań) Inwestycje realizowane w ramach programów wsparcia nie powinny być jedynie szansą na bieżącą redukcję kosztów. Programy pomocowe powinny być kierowane do najbardziej potrzebujących firm oraz tam, gdzie przynoszą największą wartość dodaną. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 21

22 Programy realizowane przez PARP 2007-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 22

23 Warszawa, 17.07.08Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Rodzaje wsparcia oferowane w ramach programów realizowanych przez PARP Bezpośrednie wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu wsparcie dla klastrów wsparcie dla parków technologicznych i centrów transferu technologii wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju innowacyjności rozwijanie alternatywnych form zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców dotacje na innowacyjne inwestycje dotacje na B+R i wdrażanie wyników prac B+R dotacje na rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw ochrona własności przemysłowej wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania projekty związane z gospodarką elektroniczną dotacje na doradztwo do wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne. 23

24 Wsparcie na inwestycje w PARP 24Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Otoczenie przedsiębiorstw : 3.151,2 mln PLN wspieranie działalności innowacyjnej (m.in. IOB) – 177 mln zł parki technologiczne, centra transferu technologii – 1.035,9 mln zł klastry – 129,5 mln zł infrastruktura targowa – 357,5 mln zł inwestycje gmin w zakresie wspierania innowacji – 116,5 mln zł uczelnie – 1.299,3 mln zł pozostałe (usługi doradcze w zakresie eksportu oraz e-gospodarka) - 35,46 mln zł RAZEM 6,8 mld złotych Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw : 3.623,9 mln zł Warszawa, 17.07.2008 r. * Opracowanie własne PARP, dane liczbowe nt działań PO RPW przeliczono wg średniego kursu euro w NBP z dn. 11.07.2008

25 Inwestycje w bliskiej perspektywie Średniorocznie nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w latach 2004- 2006: 113,9 mld zł Wsparcie na inwestycje w ramach programów realizowanych przez PARP na lata 2008-2013: 6,8 mld zł, czyli średniorocznie 1,13 mld zł (1%) Wsparcie dla firm w ramach innych programów finansowanych z funduszy strukturalnych (RPO + PO IŚ) – ok. 11 mld zł, czyli ok. 1,8 mld zł rocznie Łącznie dla przedsiębiorstw ok. 3 mld zł rocznie ze środków publicznych, czyli ok. 2,6% łącznych nakładów firm na inwestycje 25 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości © Warszawa, 17.07.2008 r.

26 Dziękuję za uwagę. Danuta Jabłońska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Warszawa, 17.07.2008Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©26


Pobierz ppt "Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności polskich MSP a fundusze strukturalne – doświadczenia PARP Danuta Jabłońska Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google