Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1

2 Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne 2 1.Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 2.Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika. 3.Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli/szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. 4.Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru. 5.Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:  wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

3 Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne cd… 3 6.Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:  pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,  wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,  informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły 7.Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 8.Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).

4 Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne cd… 4 9.Wypełniony wniosek:  podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,  podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,  za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony przez dyrektora pracownik przedszkola/szkoły. 10.Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły/przedszkola. 11.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:  żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),  zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

5 Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne cd… 5 12.Burmistrz dzielnicy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:  korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,  może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,  może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, 13.O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 14.W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 15.Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć. 16.W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe.

6 Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne cd… 6 17.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady m.st. Warszawy, tzw. kryteria samorządowe. 18.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 19.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 20.Komisja rekrutacyjna:  przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,  podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

7 7 21.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:  wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,  wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,  na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne cd…

8 Kryteria rekrutacji 8 W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). 1.Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. 2.Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty. 3.W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 4.Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty) 5. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną ̨, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

9 Kryteria rekrutacji Kryteria ustawowe 9

10 Kryteria samorządowe 10

11 Kryteria samorządowe cz. II 11

12 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku 12 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art.20t ust 2 ustawy o systemie oświaty) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność́, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje ̨ lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. Dokument poświadczający objęcie dziecka piecza ̨ zastępczą ̨ zgodnie z ustawa ̨ z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.). Dokumenty składa się ̨ w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność́ z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenia składa się ̨ pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań́. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

13 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku 13 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r.) 1.Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się ̨ o przyjęcie. 2.Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia. 3.Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta; 4.Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety. 5.Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. 6.Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę ̨ w trybie dziennym.

14 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku 14 7.Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego. 8.Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. 9.Kopia karty uprawniającej do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie z hologramem „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego Warszawiaka” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentata ̨ urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną ̨ skrzynkę ̨ podawcza ̨ systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO). 10.Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

15 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku 15 11.Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukacje ̨ przedszkolna ̨ w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 i 9 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

16 Etapy rekrutacji 16 Etap 1 – Od dnia 25 lutego można zapoznać się z ofertą przedszkoli i szkół podstawowych. Etap 2 - od dnia 26 lutego do 6 marca – złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2010-2012, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko.  Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, mogą potwierdzić kontynuację edukacji przedszkolnej w przedszkolu/szkole, jeżeli w roku szkolnym 2015/2016 przedszkole/szkoła będzie prowadziło oddziały dla dzieci 6-7 letnich. Jeżeli przedszkole/szkoła nie organizuje oddziałów dla 6-7 latków, to dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym

17 Etapy rekrutacji 17 Etap 3 – Od dnia 9 do 22 marca rodzice mają możliwość dokonania rejestracji w systemie rekrutacyjnym wniosku o przyjęcie dziecka do placówki. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak: data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, data i godzina wydrukowania wniosku, data i godzina złożenia wniosku w szkole, data i godzina zatwierdzenia wniosku nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka. Etap 4 – Od 9 do 23 marca jest czas na złożenie podpisanego wniosku (przez dwoje rodziców/opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do placówki w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wraz z niezbędną dokumentacją (oświadczenia itp.) potwierdzającą spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

18 Etapy rekrutacji Uwaga, w szkole/przedszkolu złożyć należy:  Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano odziały integracyjne.  Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji. 18

19 Etapy rekrutacji 19 Etap 5 – 27 kwietnia od godziny 13.00 możliwość sprawdzenia w systemie rekrutacyjnym oraz na opublikowanych w placówkach listach, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia do placówki. Etap 6 – od 27 kwietnia od godziny 13.00 do 5 maja rodzice/prawni opiekunowie składają w szkole/przedszkolu pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka jest warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do placówki. Etap 7 – 7 maja od godziny 13.00 opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

20 Procedura odwoławcza  Od 7 maja w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 20

21 21 Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 8 czerwca – godz. 16.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. 8 (od godz.16.00) -14 czerwca – rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. 8 – 15 czerwca złożenie w placówce podpisanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 22 czerwca o godz. 13.00 – opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22 - 24 czerwca – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/ szkoły do której zostało zapisane. 25 czerwca – procedura odwoławcza. 31 sierpnia – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

22 Rok szkolny 2015/2016 22 Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej nr 357: W obecnym roku szkolnym: -oddziały przedszkolne (5 i 6 latki): 8 ( w tym 1 grupa integracyjna), -odziały przedszkolne (3 latki): 3, -klasy I: 9 (w tym 1 klasa integracyjna), -Klasa II: 1, Planowana liczba nowych oddziałów na rok szkolny 2015/2016: - oddziały przedszkolne: 7 (w tym 1 grupa integracyjna), - odział przedszkolny (3 latki):1, - I klasy: 10 (w tym 1 klasa integracyjna),


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google