Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne"— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

2 Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli/szkół (grup rekrutacyjnych) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu: wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. 2

3 Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne cd…
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty). 3

4 Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne cd…
Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka, podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym, za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony przez dyrektora pracownik przedszkola/szkoły. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły/przedszkola. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. 4

5 Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne cd…
Burmistrz dzielnicy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach: korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe. 5

6 Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne cd…
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady m.st. Warszawy, tzw. kryteria samorządowe. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Komisja rekrutacyjna: przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły. 6

7 Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne cd…
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą: wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 7

8 Kryteria rekrutacji W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty) 5. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną̨, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty). 
 8

9 Kryteria rekrutacji Kryteria ustawowe

10 Kryteria samorządowe

11 Kryteria samorządowe cz. II

12 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku
1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art.20t ust 2 ustawy o systemie oświaty) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność́, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą̨ zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.). Dokumenty składa się̨ w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność́ z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. Oświadczenia składa się̨ pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań́. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 12

13 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r.) Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się̨ o przyjęcie. Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia. Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta; Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę̨ w trybie dziennym. 13

14 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku
Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Kopia karty uprawniającej do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie z hologramem „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego Warszawiaka” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną̨ skrzynkę̨ podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO). Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 14

15 Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku
Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium: Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 i 9 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 15

16 Etapy rekrutacji Etap 1 – Od dnia 25 lutego można zapoznać się z ofertą przedszkoli i szkół podstawowych . Etap 2 - od dnia 26 lutego do 6 marca – złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach , które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, mogą potwierdzić kontynuację edukacji przedszkolnej w przedszkolu/szkole, jeżeli w roku szkolnym 2015/2016 przedszkole/szkoła będzie prowadziło oddziały dla dzieci 6-7 letnich. Jeżeli przedszkole/szkoła nie organizuje oddziałów dla 6-7 latków, to dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym 16

17 Etapy rekrutacji Etap 3 – Od dnia 9 do 22 marca rodzice mają możliwość dokonania rejestracji w systemie rekrutacyjnym wniosku o przyjęcie dziecka do placówki. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak: data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, data i godzina wydrukowania wniosku, data i godzina złożenia wniosku w szkole, data i godzina zatwierdzenia wniosku nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka. Etap 4 – Od 9 do 23 marca jest czas na złożenie podpisanego wniosku (przez dwoje rodziców/opiekunów prawnych) o przyjęcie dziecka do placówki w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wraz z niezbędną dokumentacją (oświadczenia itp.) potwierdzającą spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych. 17

18 Etapy rekrutacji Uwaga, w szkole/przedszkolu złożyć należy:
Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano odziały integracyjne. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

19 Etapy rekrutacji Etap 5 – 27 kwietnia od godziny możliwość sprawdzenia w systemie rekrutacyjnym oraz na opublikowanych w placówkach listach, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia do placówki. Etap 6 – od 27 kwietnia od godziny do 5 maja rodzice/prawni opiekunowie składają w szkole/przedszkolu pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka jest warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do placówki. Etap 7 – 7 maja od godziny opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych 19

20 Procedura odwoławcza Od 7 maja w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

21 Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
8 czerwca – godz – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc. 8 (od godz.16.00) -14 czerwca – rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. 8 – 15 czerwca złożenie w placówce podpisanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. 22 czerwca o godz – opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych czerwca – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/ szkoły do której zostało zapisane. 25 czerwca – procedura odwoławcza. 31 sierpnia – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

22 Rok szkolny 2015/2016 Liczba oddziałów w Szkole Podstawowej nr 357:
W obecnym roku szkolnym: oddziały przedszkolne (5 i 6 latki): 8 ( w tym 1 grupa integracyjna), odziały przedszkolne (3 latki): 3, klasy I: 9 (w tym 1 klasa integracyjna), Klasa II: 1, Planowana liczba nowych oddziałów na rok szkolny 2015/2016: oddziały przedszkolne: 7 (w tym 1 grupa integracyjna), odział przedszkolny (3 latki):1, - I klasy: 10 (w tym 1 klasa integracyjna), 22


Pobierz ppt "Zasady rekrutacji Postępowanie rekrutacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google