Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w systemie wsparcia innowacji w Polsce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w systemie wsparcia innowacji w Polsce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w systemie wsparcia innowacji w Polsce
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ul. Nowogrodzka 47a Warszawa Tel:  

2 Miejsce NCBR w systemie finansowania B+R+I
Jednostki naukowe, naukowcy Administracja MNiSWNCN – bad. podstawowe NCBR – bad. stosowane Przedsiębiorcy Fundusze VC Trzeci sektor Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Agencja wykonawcza, nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Powołana w 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa Ustawa z 30 kwietnia o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

3 Podstawowe zadania NCBR
Wsparcie rozwoju gospodarczego Polski poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych Finansowanie badań stosowanych Finansowanie/Wsparcie rozwoju produktów opartych na intensywnych badaniach i pracach rozwojowych Wspieranie współpracy nauka-przemysł Wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych Finansowanie współpracy międzynarodowej Wspieranie rozwoju młodej kadry Finansowanie badań na rzecz bezpieczeństwa i obronności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

4 Finansowane programy (1)
Celem działań NCBR jest realizacja polityk publicznych w sektorze B+R+I poprzez realizację programów: Ustanawianych zgodnie z potrzebami polityki naukowej Państwa (programy strategiczne) Horyzontalnych i sektorowych programów wsparcia innowacyjnej gospodarki i wzrostu konkurencyjności Programów podejmujące zagadnienia społeczne Programy ustanawiane na podstawie diagnozy przeprowadzonej w sferze objętej interwencją (rozp. z dn. 17 września 2010 r. ws. szczegółowego trybu realizacji zadań Centrum) 4 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

5 Finansowane programy (2)
Od 2011 r. NCBR jest Instytucją Pośredniczącą dla Programów Operacyjnych UE: Kapitał Ludzki (POKL) Innowacyjna Gospodarka (POIG) Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) W perspektywie finansowej Instytucja Pośrednicząca dla Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój (POIR), Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), Polska Cyfrowa (POPC). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

6 Zorientowanie na współpracę nauka - gospodarka
Filozofia działania ∙ Prawie wszystkie konkursy otwarte dla przedsiębiorców ∙ Podejście bottom-up ∙ Wsparcie na wszystkich poziomach zaawansowania technologii ∙ Preferencje dla projektów z intensywnym udziałem firm ∙ Skrócony czas ewaluacji projektów („Szybka ścieżka”) ∙ Nowe instrumenty finansowe z udziałem funduszy VC (BRIdge VC) ∙ Programy sektorowe (INNOLOT, INNOMED, …) ∙ Programy technologiczne (GRAF-TECH) ∙ Wspólne przedsięwzięcia (GEKON, BLUE GAS, CuBR, Rozwój innowacji drogowych) Efekty ∙ Ok umów o dofinansowanie z udziałem przedsiębiorców ∙ Ponad 700 przedsiębiorców realizuje projekty dofinansowane z NCBR ∙ Ponad 800 mln zł – deklarowana wartość wkładu własnego przedsiębiorców w 2014 r. ∙ Ponad 21,7 mld zł – całkowita łączna wartość umów w 2013 r. ∙ Wzrost udziału przedsiębiorstw w ogólnej liczbie podpisanych umów ∙ Wzrost płatności wkładu własnego przedsiębiorców ∙ Stały wzrost BERD Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

7 NCBR w systemie wsparcia B+R+I
Największa instytucja wspierająca B+R+I w Polsce (uwzględniając budżet oraz ofertę programową) Współpraca z: Administracją i podmiotami Skarbu Państwa: NCN, GDDKiA, NFOŚiGW, ARP; Jednostkami naukowymi i naukowcami (stały dialog, TANGO) Przedsiębiorcami, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców (stały dialog, programy sektorowe) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

8 Budżet NCBR 2007-2013 – dane dot. wykonania budżetu
– dane dot. planu budżetu Źródło: opracowanie własne NCBR

9 Struktura budżetu NCBR na 2015
Źródło: opracowanie własne NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

10 Oferta programowa NCBR
Domena Rodzaj programu Przykładowe programy Rada NCBR Programy strategiczne Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, STRATEGMED, BIOSTRATEG, Nowoczesne technologie materiałowe Dyrektor NCBR Krajowe Patent Plus, Program Badań Stosowanych (PBS), Lider, BRIdge, GO_GLOBAL.PL, TANGO, Demonstrator Wspólne przedsięwzięcia Blue Gas: z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. GEKON: z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej CuBR: z KGHM Polska Miedź S.A. Rozwój Innowacji Drogowych: z Główną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Sektorowe INNOLOT, INNOMED Międzynarodowe Era-Net, ERA-NET+, AAL, Cornet, Eureka, Eurostars, konkursy bilateralne (Norwegia, Izrael, Niemcy, Tajwan, Singapur, Luksemburg i inne) Programy Operacyjne Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja, Rozwój, Polska Cyfrowa ( ) Komitet Sterujący Obronność i bezpieczeństwo Program badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

11 Instrumenty NCBR a poziomy gotowości technologicznej
PBS INNOTECH PROGRAMY SEKTOROWE BLUE GAS CUBR Bezpośrednie wsparcie dla B+R+I GEKON STRATEGMED BIOSTRATEG PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA BRIDGE PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ TANGO – WSPÓLNY PROGRAM NCBR I NCN Działania wspierające B+R+I KREATOR INNOWACYJNOŚCI, PATENT PLUS, SPINTECH, GO GLOBAL

12 Planowane nabory wniosków w 2015
STRATEGMED BIOSTRATEG Nowoczesne technologie materiałowe Strategiczne programy i projekty badań naukowych i prac rozwojowych BlueGas CuBR GoGlobal Programy wsparcia działalności badawczo- rozwojowej i innowacyjnej Inicjatywy Programu Ramowego UE m.in. ERA-NET, JU-ECSEL, JPI, Eurostars Programy Współpracy Bilateralnej m.in. z Niemcami, Luksemburgiem, Tajwanem, Izraelem, Japonią Multilateralna współpraca sieciowa Inicjatywa EUREKA Polsko-Norweska współpraca badawcza Współpraca międzynarodowa Konkurs 7/2015 Program strategiczny „Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi” Realizacja zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 1.1 MSP i Duże firmy Demonstrator Szybka Ścieżka Programy Sektorowe PO Innowacyjny Rozwój* E-Pionier - Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa PO Polska Cyfrowa* * Termin naboru uzależniony od wyniku negocjacji z Komisją Europejską Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

13 Harmonogram konkursów 2015 (1)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I. Finansowanie badań stosowanych WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z GDDKiA - RID STRATEGMED BIOSTRATEG BLUE GAS LIDER II. Finansowanie prac B+R oraz komercjalizacji ich wyników w pod. mających zdol. zastos. ich wyników w praktyce CuBR GO_GLOBAL III. Wsparcie B+R w zakresie obr. i bezp. Projekty rozw. /07 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

14 Harmonogram konkursów 2015 (2) IV. PROGRAMY OPERACYJNE
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV. PROGRAMY OPERACYJNE PO IR Dział MSP Dział DUŻE INNOMED INNOLOT DEMONSTRATOR POWER Dział. 3.1 Studiujesz?  Praktykuj! Dział. 3.1 Prog. roz. kom. Działanie 3.1 Wsparcie akademickich biur karier... PO PC E-Pionier Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

15 STRATEGMED – III konkurs
Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach: kardiologia i kardiochirurgia onkologia neurologia i zmysły medycyna regeneracyjna Nabór wniosków: IV – VI. 2015 Wnioskodawca – konsorcja składające się z min. 5 podmiotów, w tym jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

16 BIOSTRATEG – II konkurs
Krajowy Program Badań – „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Obszary: Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej, Leśnictwo i przemysł drzewny. Budżet mln zł Termin składania wniosków: V-VII. 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

17 CuBR – III konkurs Wspólne przedsięwzięcie NCBR - KGHM
Budżet – 200 mln zł Cel: opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów, w celu podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku i gospodarki światowej Obszary: górnictwo i geologia przeróbka rud metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem, efektywność w biznesie Termin składania wniosków: V-VII. 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

18 Go_Global – III konkurs
„Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych” Obejmuje działania polegające na: wypracowaniu strategii wejścia na rynki światowe, przygotowaniu opracowanych innowacji pod kątem wymagań rynków światowych, weryfikacji opracowanej strategii, w szczególności poprzez jej ocenę dokonywaną przez instytucje typu venture capital działające na rynkach światowych. Budżet - 5 mln zł Max. wartość dofinansowania projektu to 200 tys zł Termin składania wniosków: IV-VII. 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

19 PO Inteligentny Rozwój
Inteligentny rozwój, rozumiany jako wzrost gospodarczy oparty na wiedzy i innowacji jednym spośród trzech priorytetów strategii Europa 2020 Budżet: 8,614 mld € I oś: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe m.in. programy sektorowe IV oś: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Budżet I i IV osi: 5,708 mld € Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

20 Demonstrator „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” Cel: wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Adresatami wsparcia są przedsiębiorcy, konsorcja naukowe oraz organizacje badawcze. Termin składania wniosków: V-VII. 2015 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

21 Szybka ścieżka Program dedykowany przedsiębiorcom oraz konsorcjom naukowym, które ubiegają się o wsparcie finansowe projektów ukierunkowanych na wdrożenie w krótkim okresie czasu Cała procedura od momentu złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie trwać ma nie dłużej niż trzy miesiące Finansowanie przedsięwzięć w ostatniej fazie B+R Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

22 Programy sektorowe INNOLOT INNOMED
Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze produktów wysokiej techniki sektora lotniczego Nabór wniosków – IV-VI.2015 r. INNOMED Polska Platforma Innowacyjnej Medycyny Podniesienie konkurencyjności i zwiększenie dostępności produktów medycznych i zaawansowanych technologii w Polsce Nabór wniosków – X-XI.2015 r. Szereg propozycji kolejnych programów Nabór wniosków do 31 marca 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

23 PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
PO WER stanowi odpowiedź na „wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.” Budżet PO WER: 4,437 mld € Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju - poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym, zwłaszcza w przypadku osób w niekorzystnej sytuacji życiowej. Budżet III osi: 1,056 mld € Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

24 PO Polska Cyfrowa Celem PO Polska Cyfrowa jest wykorzystanie potencjału cyfrowego nowoczesnych technologii, w oparciu o budowę infrastruktury, tworzenie usług oraz wspieranie kompetencji cyfrowych Polaków, do poprawy jakości ich życia. Budżet PO Polska Cyfrowa: 2,17 mld € Oś Priorytetowa III: Cyfrowe aktywizacja społeczeństwa. - w ramach osi wspierane będą projekty mające na celu pobudzenie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji (E-pionier). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

25 Podsumowanie Szeroka oferta programowa, obejmująca pełen cykl prac badawczo-rozwojowych „od pomysłu do przemysłu” Do grudnia 2014 r. było prowadzonych ok projektów w ramach 52 programów Nowe programy odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiej gospodarki Stale testujemy i wdrażamy nowe mechanizmy wsparcia ukierunkowane pod nowe programy operacyjne W 2014 r. w 40 konkursach zostało złożonych ponad 3 tys. wniosków Bardzo duże zainteresowanie programami NCBR: wartość złożonych wniosków nierzadko kilkukrotnie przekracza alokację przeznaczoną pierwotnie na konkurs Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa

26 Dziękuję za uwagę! Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Ul. Nowogrodzka 47a Warszawa Tel:  


Pobierz ppt "Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w systemie wsparcia innowacji w Polsce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google