Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Zaawansowanych Technologii – możliwości wsparcia z funduszy strukturalnych UE Jacek Guliński Centrum Wspierania Innowacji Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Zaawansowanych Technologii – możliwości wsparcia z funduszy strukturalnych UE Jacek Guliński Centrum Wspierania Innowacji Poznański Park Naukowo-Technologiczny."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Zaawansowanych Technologii – możliwości wsparcia z funduszy strukturalnych UE Jacek Guliński Centrum Wspierania Innowacji Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

2 PROGRAMY STRATEGICZNE 1. SPO WKP ( ) działanie ZPORR ( ) działanie NPR PO Nauka, nowoczesne technologie, społeczeństwo informacyjne RPO

3 SPO WKP ( ) działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

4 TYPY PROJEKTÓW – projekty celowe (badania przemysłowe i przedkonkurencyjne) – inwestycje – laboratoria dla gospodarki ( w tym laboratoria certyfikowane) – specjalistyczne laboratoria CZT i CD w priorytetowych działaniach polskiej gospodarki – projekty celowe realizowane przez CZT – projekty badawcze (foresight, strategie rozwoju gospodarczego)

5 Poziomy wsparcia (% kosztów kwalifikowanych) badania przemysłowe badania przedkonkurencyjne (dla MSP bonus 10%) inwestycje badania *konsorcja jednostek B+R **podmioty międzynarodowe * + 15 ** * max 75 60

6 Liczba wniosków zgłoszonych ( ) konkurs w toku

7 Małe zainteresowanie projektami celowymi (1.4.1 i 1.4.4) ponieważ: metodologia naboru (ciągła) konkurencja krajowychprojektów celowych (MNiI, FNOT) przerost formalizmów obawy przed monitorowaniem i kontrolą

8 Kryteria oceny wniosków formalne techniczno – ekonomiczne merytoryczne

9 KRYTERIA MERYTORYCZNE (ocena) KRYTERIA TRWAŁOŚĆ SKUTKÓW PROJEKTU 2. DOŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 3. INNOWACYJNY CHARAKTER 4. UDZIAŁ WŁASNY 5. POWIĄZANIE Z INNYMI PROGRAMAMI 6. EFEKTYWNOŚC KOSZTOWA 7. WPŁYW NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI MAKSYMALNA PUNKTACJA inwestycje projekty celowe

10 KRYTERIA MERYTORYCZNE (ocena) 8. WYKORZYSTANIE WYNIKÓW W GOSPODARCE 9. ZAANGAŻOWANIE PARTNERÓW GOSPODARCZYCH 10. ZAPOTRZEBOWANIE RYNKU 11. WPŁYW NA KONCENTRACJĘ POTENCJAŁU BADAWCZEGO 12. LICZBA NOWYCH MIEJSC PRACY 13. REALIZACJA POLITYK HORYZONTALNYCH Ʃ 100 projekty celowe inwestycje

11 ŚRODKI FINANSOWE NA DZIAŁANIE 1.4 planowanewnioskowane KOSZT OGÓŁEM wkład publiczny - wkład EFRR - wkład krajowy środki prywatne 800,3 565,6 412,6 153,0 234,7 689,6 618,8 464,1 154,7 8,9 mln PLN

12 MNiI Departament Badań na rzecz Gospodarki ul. Wspólna 1/3, WARSZAWA pok. 305 Dyrektor A. Konikowski (22) tel.(022)

13 ZPORR ( ) działanie 2.6 Podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką

14 TYPY PROJEKTÓW Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem B+R, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, służącej transferowi know-how i technologii branżowe sieci współpracy tworzenie centrów transferu technologii uruchomienie usług transferu technologii giełdy technologii, dni transferu technologii klastry, lokalne fora współpracy staże pracowników sfery B+R w przemyśle

15 BENEFICJENCI JEDNOSTKI NAUKOWE INSTYTUCJE WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCY ORGANIZACJE, SAMORZĄDY DOFINANSOWANIE: 100% kosztów kwalifikowanych BUDŻET DZIAŁANIA 2.6 W SKALI KRAJU ( ):59,4 mln EUR 75% - EFS 25% - krajowe środki publiczne

16 CENTRA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W NPR PO NAUKA, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE priorytet I – WZMOCNIENIE POTENCJAŁU SEKTORA B+R priorytet II – WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY SEKTORA B+R Z GOSPODARKĄ Zespół interdyscyplinarny (prof. dr hab. B. Marciniec)

17 Priorytet I Działanie 1.2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SFERY B+R centra badawczo-technologiczne w oparciu o sieci i konsorcja naukowe (w tym CZT) inwestycje budowlane aparatura wartości niematerialne i prawne budowa, modernizacja i wyposażenie laboratoriów świadczących usługi dla przedsiębiorców (realizowanych przez sektor B+R) Działanie 1.4. SYNERGIA POLSKIEJ NAUKI Z NAUKĄ EUROPEJSKĄ I ŚWIATOWĄ wsparcie współpracy sieci i konsorcjów (w tym CZT) z ich europejskimi odpowiednikami

18 Priorytet II Działanie 2.1. WSPARCIE BADAŃ STOSOWANYCH, PRZEMYSŁOWYCH, PRZEDKOMERCYJNYCH ORAZ PRAC ROZWOJOWYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM PRZEDSIĘBIORSTW dofinansowanie badań j. w. polski program – odpowiednik CRAFT polski program – odpowiednik COLLECTIVE RESEARCH Działanie 2.2. WSPARCIE ROZWOJU INSTYTUCJI OTOCZENIA wsparcie działalności szkoleniowej i doradczej (np. strategie marketingowe) oraz współpracy międzynarodowej jednostek prowadzących transfer wyników prac B+R do gospodarki (w tym CZT)

19 RPO – regionalny program operacyjny ( ) regiony wiedzy i innowacji klastry i parki naukowo-technologiczne foresight regionalny wsparcie CZT i innych sieci i konsorcjów lokalne sieci współpracy


Pobierz ppt "Centrum Zaawansowanych Technologii – możliwości wsparcia z funduszy strukturalnych UE Jacek Guliński Centrum Wspierania Innowacji Poznański Park Naukowo-Technologiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google