Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nauka dla budownictwa Wyzwania dla przedsiębiorców, samorządów i uczelni w perspektywie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nauka dla budownictwa Wyzwania dla przedsiębiorców, samorządów i uczelni w perspektywie."— Zapis prezentacji:

1 Dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nauka dla budownictwa Wyzwania dla przedsiębiorców, samorządów i uczelni w perspektywie 2007-2013 Dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nauka dla budownictwa Poznań, 22 stycznia 2008

2 Najważniejsze wyzwanie dla polskiej gospodarki Zwiększanie stopnia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach Unii Europejskiej poprzez: –skonsolidowanie finansów publicznych –wzrost zatrudnienia –redukcja barier rozwoju społeczno-gospodarczego –promowanie i wzmacnianie przedsiębiorczości –podnoszenie jakości kapitału ludzkiego –budowa społeczeństwa informacyjnego

3 Wyzwania dla Polski i regionów Wielkość środków polityki spójności - ponad 67 mld Euro, w tym prawie 16 mld euro dla regionów Polska największym beneficjentem w UE (ok. 20% całości środków polityki spójności) Ponad 60% środków polityki spójności w Polsce na realizację Strategii Lizbońskiej Wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacji polskich regionów Wspieranie rozwoju endogenicznego regionów w oparciu o zdecentralizowany system wdrażania funduszy unijnych

4 Komercjalizacja badań naukowych Większe zintegrowanie środowisk gospodarczych i naukowych Polepszenie przepływu informacji pomiędzy JBR, podmiotami gospodarczymi i władzami Samorządy terytorialne - główne ośrodki decyzyjne w zakresie programowania i realizacji strategii rozwoju regionalnego Pro-wzrostowe programowanie w duchu partnerstwa Sprawny system realizacji Wyzwania dla Polski i regionów

5 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Cele horyzontalne: 1.Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa 2.Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej 3.Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski 4.Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług 5.Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 6.Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich Regionalne PO PO Rozwój Polski Wsch. PO Europejskiej Współpracy Terytor. PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

6 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 NSRO = 67,3 mld EUR, Struktura nakładów według programów operacyjnych Rezerwa wykonania PO Kapitał ludzki 14,6% PO Rozwój Polski Wschodniej 3,4% PO Infrastruktura i Środowisko 41,9% Regionalne Programy Operacyjne 24,9% PO Pomoc Techniczna 0,8% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1,1% PO Innowacyjna gospodarka 12,4% 27,9 mld EUR 16,6 mld EUR 2,3 mld EUR 9,7 mld EUR8,3 mld EUR 0,5 mld EUR 0,7 mld EUR 1,3 mld EUR

7 Przedsiębiorcy

8 PO Innowacyjna Gospodarka5 12653% RPO 3 906 24,6% PO Kapitał Ludzki2 43121% PO Infrastruktura i Środowisko1 693 5% Razem14 01416% Wsparcie dla przedsiębiorców w programach operacyjnych 2007-2013 % alokacjimln Euro Środki UE + wkład krajowy

9 Alokacja ogółem 9 711 629 740 EUR, w tym 8 254 885 280 EUR z EFRR Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2.Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3.Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4.Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5.Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6.Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Cel Programu: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności PO Innowacyjna Gospodarka  Podstawowy instrument wsparcie przedsiębiorstw w okresie 2007-2013  Nie jest to kontynuacja SPO WKP

10 Regionalne Programy Operacyjne Cele podstawowe Podnoszenie konkurencyjności regionów Promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju Podnoszenie jakości życia mieszkańców Cele szczegółowe 1. Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki 2. Budowa społeczeństwa informacyjnego 3. Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej regionu 4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, lepsze wykorzystanie jego zasobów i walorów w rozwojuspołeczno- gospodarczym 5. Odnowa i ożywienie społeczno-gospodarcze miast i obszarów zdegradowanych

11 WojewództwoŚrodki publiczne UE/EFRR (mln EUR) RPO % alokacji Dolnośląskie 287,7723,72% Kujawsko-pomorskie 237,7525,00% Lubelskie 313,0027,08% Lubuskie 103,2923,52% Łódzkie 276,4132,00% Małopolskie 238,9520,82% Mazowieckie 469,5025,63% Opolskie 140,8032,96% Podkarpackie 285,3225,11% Podlaskie 140,1922,04% Pomorskie 185,9021,00% Śląskie 389,6324,81% Świętokrzyskie 159,5421,98% Warmińsko-mazurskie 257,6824,86% Wielkopolskie 249,5022,07% Zachodniopomorskie 171,6120,54% 3 906,4324,6% Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie dla przedsiębiorstw

12 Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie dla MŚP Nowoczesne systemy zarządzania Rozbudowa, unowocześnienie przedsiębiorstwa w zakresie produkcji i usług Dostosowanie standardów do norm krajowych i europejskich W sparcie inwestycji w wytwarzanie innowacyjnych produktów i usług Wsparcie innowacyjnych systemów organizacyjnych i marketingowych Wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach, zakupu/wdrożenia wyników prac B+R itp.; Wsparcie specjalistycznego doradztwa Rozwijanie regionalnej sieci transferu technologii Poza dotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP- wyposażenie w kapitał, wsparcie kosztów zarządzania powstających funduszy poręczeń, funduszy pożyczkowych itp. Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Tworzenie regionalnej sieci instytucji otoczenia biznesu Systemowe badania i analizy dotyczące działalności/ potencjału MŚP Pomoc dla potencjalnych przedsiębiorców (start-upów) - usługi doradcze, szkoleniowe, wsparcie finansowe

13 Cel główny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cel I: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo Cel II: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel III: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Cel IV: Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia Cel V: Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Cel VI: Wzrost spójności terytorialnej PO Kapitał Ludzki W ramach programu przewiduje się wsparcie dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców związanych ze szkoleniami, działaniami promocyjnymi oraz tworzeniem nowych miejsc pracy

14 Środki finansowe przeznaczone dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw  2.024 mln EUR (alokacja EFS) Środki finansowe przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia  407 mln EUR (alokacja EFS) PO Kapitał Ludzki Dostępne środki Ogółem wsparcie dla przedsiębiorstw, pracowników i przedsiębiorczości wyniesie 21% alokacji dla całego POKL Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - ogółem 374 mln EUR na: - ponadregionalne szkolenia i studia podyplomowe Wsparcie dla zwiększenia adaptacyjności kadr - ogółem 100 mln EUR na: - podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji świadczących usługi dla firm (m.in. szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo, wizyty studyjne i staże) - wsparcie usług dla przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą

15 PO Kapitał Ludzki Wsparcie dla przedsiębiorstw cd. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - o gółem 1.270 mln EUR na: - doradztwo i szkolenia: zarządzanie, finanse, rachunkowość itp. - wsparcie pracodawców w realizacji programów zwolnień monitorowanych - pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych Transfer wiedzy - o gółem ok. 280 mln EUR na: - tworzenie, rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy firmami, instytucjami B+R, szkołami wyższymi itp. na poziomie regionalnym i lokalnym Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - o gółem ok. 407 mln EUR

16 Alokacja: 27,9 mld EUR (EFRR, FS) na lata 2007-2013 (15) Instytucja Zarządzająca – Minister Rozwoju Regionalnego oraz 6 Instytucji Pośredniczących 6 sektorów gospodarki Ochrona środowiska Transport Energetyka Kultura Ochrona zdrowia Szkolnictwo wyższe W ramach programu przewiduje się wsparcie dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii PO Infrastruktura i Środowisko Wsparcie dla przedsiębiorstw

17 Samorządy

18 JST jako beneficjenci wsparcia w perspektywie 2004-2006 Do końca roku 2006 JST stanowiły największą grupę beneficjentów funduszy pochodzących z UE (44% wartości projektów współfinansowanych z UE). Liczba projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie przekroczyła 9.2 tysiąca 75% gmin realizowało projekty z funduszy UE Najwięcej środków z UE trafiło do regionów, w których znajdują się duże aglomeracje miejskie, o najwyższym poziomie dochodów W okresie 2004-2006 gminy otrzymały ok. 18 mld złotych Odnotowano największy udział inwestycji w infrastrukturę miejską (oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, systemy kanalizacji )

19 Wsparcie JST w perspektywie 2007-2013 PO Rozwój Polski Wschodniej – wsparcie w zakresie budowy nowoczesnej gospodarki, wsparcia wojewódzkich ośrodków wzrostu oraz infrastruktury drogowej regionu. Regionalne Programy Operacyjne – główne źródło dofinansowania projektów dla samorządów oraz innych jednostek i podmiotów Możliwe będzie również korzystanie z programów współpracy transgranicznej, w ramach których będzie możliwość realizowania małych projektów infrastrukturalnych oraz szeregu projektów miękkich (edukacyjnych, szkoleniowych, wymian dzieci i młodzieży, itp.) z zastrzeżeniem ich realizacji w ramach partnerstwa z partnerem zagranicznym z grupy państw wskazanych w danym programie. PO Infrastruktura i Środowisko – projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, zarządzania zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku oraz kultury i dziedzictwa kulturowego

20 PO Infrastruktura i Środowisko Beneficjenci – Jednostki samorządu terytorialnego I.Gospodarka wodno - ściekowa (FS) II.Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (FS) III.Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagro ż eniom ś rodowiska (FS) IV.Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (EFRR) V.Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (EFRR) VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (FS) VII.Transport przyjazny środowisku (FS) VIII.Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (EFRR) IXInfrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (FS) XBezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii (EFRR) XI.Kultura i dziedzictwo kulturowe (EFRR) XII.Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (EFRR) XIIIInfrastruktura szkolnictwa wy ż szego (EFRR) XIVPomoc techniczna (EFRR) XVPomoc techniczna (FS)

21 Szkoły wyższe

22 Opis Priorytetu: Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytucja Wdrażająca – Ośrodek Przetwarzania Informacji Cel: Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii Zakres: Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktycznych w ramach studiów II i III stopnia w zakresie nauk ścisłych i technicznych sprzyjających rozwojowi konkurencyjnych dziedzin gospodarki, a także (niezależnie od kierunku studiów) rozwój infrastruktury informatycznej służącej celom dydaktycznym. W ograniczonym zakresie do 25% puli alokacji wsparcie uzyskają inne kierunki kształcenia oraz infrastruktura towarzysząca (np. sportowo- rekreacyjna) wykorzystywana przez studentów. Beneficjenci: Szkoły wyższe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet - Infrastruktura szkolnictwa wyższego

23 PriorytetNazwa i zakresAlokacja w mln € Fundusz XIIIInfrastruktura szkolnictwa wyższego: - 75% środków na kierunki ścisłe - 25% środków na pozostałe 500EFRR Poziom dofinansowania: do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet - Infrastruktura szkolnictwa wyższego Alokacja

24 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nauka dla budownictwa Wyzwania dla przedsiębiorców, samorządów i uczelni w perspektywie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google