Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania dla przedsiębiorców, samorządów i uczelni w perspektywie 2007-2013 Dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania dla przedsiębiorców, samorządów i uczelni w perspektywie 2007-2013 Dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Wyzwania dla przedsiębiorców, samorządów i uczelni w perspektywie Dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nauka dla budownictwa Poznań, 22 stycznia 2008

2 Najważniejsze wyzwanie dla polskiej gospodarki
Zwiększanie stopnia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach Unii Europejskiej poprzez: skonsolidowanie finansów publicznych wzrost zatrudnienia redukcja barier rozwoju społeczno-gospodarczego promowanie i wzmacnianie przedsiębiorczości podnoszenie jakości kapitału ludzkiego budowa społeczeństwa informacyjnego

3 Wyzwania dla Polski i regionów
Wielkość środków polityki spójności - ponad 67 mld Euro, w tym prawie 16 mld euro dla regionów Polska największym beneficjentem w UE (ok. 20% całości środków polityki spójności) Ponad 60% środków polityki spójności w Polsce na realizację Strategii Lizbońskiej Wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacji polskich regionów Wspieranie rozwoju endogenicznego regionów w oparciu o zdecentralizowany system wdrażania funduszy unijnych

4 Wyzwania dla Polski i regionów
Komercjalizacja badań naukowych Większe zintegrowanie środowisk gospodarczych i naukowych Polepszenie przepływu informacji pomiędzy JBR, podmiotami gospodarczymi i władzami Samorządy terytorialne - główne ośrodki decyzyjne w zakresie programowania i realizacji strategii rozwoju regionalnego Pro-wzrostowe programowanie w duchu partnerstwa Sprawny system realizacji

5 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Cele horyzontalne: Regionalne PO PO Rozwój Polski Wsch. PO Europejskiej Współpracy Terytor. PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

6 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
Struktura nakładów według programów operacyjnych Rezerwa wykonania PO Kapitał ludzki 14,6% PO Rozwój Polski Wschodniej 3,4% PO Infrastruktura i Środowisko 41,9% Regionalne Programy Operacyjne 24,9% PO Pomoc Techniczna 0,8% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1,1% PO Innowacyjna gospodarka 12,4% 27,9 mld EUR 16,6 mld 2,3 mld 9,7 mld 8,3 mld 0,5 mld 0,7 mld 1,3 mld NSRO = 67,3 mld EUR,

7 Przedsiębiorcy

8 Środki UE + wkład krajowy
Wsparcie dla przedsiębiorców w programach operacyjnych Środki UE + wkład krajowy mln Euro % alokacji PO Innowacyjna Gospodarka % RPO ,6% PO Kapitał Ludzki % PO Infrastruktura i Środowisko % Razem % W latach 2004 – 2006 bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw wynosiło 1,8 mld EUR

9 PO Innowacyjna Gospodarka
Cel Programu: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Cele szczegółowe: Alokacja ogółem EUR, w tym EUR z EFRR Podstawowy instrument wsparcie przedsiębiorstw w okresie Nie jest to kontynuacja SPO WKP

10 Regionalne Programy Operacyjne
Cele podstawowe • Podnoszenie konkurencyjności regionów • Promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju • Podnoszenie jakości życia mieszkańców Cele szczegółowe 1. Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki 2. Budowa społeczeństwa informacyjnego 3. Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej regionu 4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, lepsze wykorzystanie jego zasobów i walorów w rozwoju społeczno- gospodarczym 5. Odnowa i ożywienie społeczno-gospodarcze miast i obszarów zdegradowanych

11 Środki publiczne UE/EFRR (mln EUR)
Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie dla przedsiębiorstw Województwo Środki publiczne UE/EFRR (mln EUR) RPO % alokacji Dolnośląskie 287,77 23,72% Kujawsko-pomorskie 237,75 25,00% Lubelskie 313,00 27,08% Lubuskie 103,29 23,52% Łódzkie 276,41 32,00% Małopolskie 238,95 20,82% Mazowieckie 469,50 25,63% Opolskie 140,80 32,96% Podkarpackie 285,32 25,11% Podlaskie 140,19 22,04% Pomorskie 185,90 21,00% Śląskie 389,63 24,81% Świętokrzyskie 159,54 21,98% Warmińsko-mazurskie 257,68 24,86% Wielkopolskie 249,50 22,07% Zachodniopomorskie 171,61 20,54% 3 906,43 24,6%

12 Regionalne Programy Operacyjne
Wsparcie dla MŚP • Nowoczesne systemy zarządzania • Rozbudowa, unowocześnienie przedsiębiorstwa w zakresie produkcji i usług • Dostosowanie standardów do norm krajowych i europejskich • Wsparcie inwestycji w wytwarzanie innowacyjnych produktów i usług • Wsparcie innowacyjnych systemów organizacyjnych i marketingowych • Wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach, zakupu/wdrożenia wyników prac B+R itp.; Wsparcie specjalistycznego doradztwa • Rozwijanie regionalnej sieci transferu technologii • Poza dotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP- wyposażenie w kapitał, wsparcie kosztów zarządzania powstających funduszy poręczeń , funduszy pożyczkowych itp. • Systemowe wspieranie przedsiębiorczości • Tworzenie regionalnej sieci instytucji otoczenia biznesu • Systemowe badania i analizy dotyczące działalności/ potencjału MŚP • Pomoc dla potencjalnych przedsiębiorców (start-upów) - usługi doradcze, szkoleniowe, wsparcie finansowe

13 PO Kapitał Ludzki W ramach programu przewiduje się wsparcie dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców związanych ze szkoleniami, działaniami promocyjnymi oraz tworzeniem nowych miejsc pracy Cel główny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cel I: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo Cel II: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel III: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Cel IV: Upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia Cel V: Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Cel VI: Wzrost spójności terytorialnej

14 PO Kapitał Ludzki Dostępne środki
Środki finansowe przeznaczone dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 2.024 mln EUR (alokacja EFS) Środki finansowe przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 407 mln EUR (alokacja EFS) Ogółem wsparcie dla przedsiębiorstw, pracowników i przedsiębiorczości wyniesie 21% alokacji dla całego POKL Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki - ogółem 374 mln EUR na: - ponadregionalne szkolenia i studia podyplomowe Wsparcie dla zwiększenia adaptacyjności kadr - ogółem 100 mln EUR na: - podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji świadczących usługi dla firm (m.in. szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo, wizyty studyjne i staże) - wsparcie usług dla przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą

15 Wsparcie dla przedsiębiorstw cd.
PO Kapitał Ludzki Wsparcie dla przedsiębiorstw cd. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - ogółem mln EUR na: - doradztwo i szkolenia: zarządzanie, finanse, rachunkowość itp. - wsparcie pracodawców w realizacji programów zwolnień monitorowanych - pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych Transfer wiedzy - ogółem ok. 280 mln EUR na: - tworzenie, rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy firmami, instytucjami B+R, szkołami wyższymi itp. na poziomie regionalnym i lokalnym Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - ogółem ok. 407 mln EUR

16 PO Infrastruktura i Środowisko Wsparcie dla przedsiębiorstw
W ramach programu przewiduje się wsparcie dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii Alokacja: 27,9 mld EUR (EFRR, FS) na lata (15) Instytucja Zarządzająca – Minister Rozwoju Regionalnego oraz 6 Instytucji Pośredniczących 6 sektorów gospodarki Ochrona środowiska Transport Energetyka Kultura Ochrona zdrowia Szkolnictwo wyższe

17 Samorządy

18 JST jako beneficjenci wsparcia w perspektywie 2004-2006
Do końca roku 2006 JST stanowiły największą grupę beneficjentów funduszy pochodzących z UE (44% wartości projektów współfinansowanych z UE). Liczba projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie przekroczyła 9.2 tysiąca 75% gmin realizowało projekty z funduszy UE Najwięcej środków z UE trafiło do regionów, w których znajdują się duże aglomeracje miejskie, o najwyższym poziomie dochodów W okresie gminy otrzymały ok. 18 mld złotych Odnotowano największy udział inwestycji w infrastrukturę miejską (oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, systemy kanalizacji)

19 Wsparcie JST w perspektywie 2007-2013
PO Infrastruktura i Środowisko – projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, zarządzania zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku oraz kultury i dziedzictwa kulturowego PO Rozwój Polski Wschodniej – wsparcie w zakresie budowy nowoczesnej gospodarki, wsparcia wojewódzkich ośrodków wzrostu oraz infrastruktury drogowej regionu. Regionalne Programy Operacyjne – główne źródło dofinansowania projektów dla samorządów oraz innych jednostek i podmiotów Możliwe będzie również korzystanie z programów współpracy transgranicznej, w ramach których będzie możliwość realizowania małych projektów infrastrukturalnych oraz szeregu projektów miękkich (edukacyjnych, szkoleniowych, wymian dzieci i młodzieży, itp.) z zastrzeżeniem ich realizacji w ramach partnerstwa z partnerem zagranicznym z grupy państw wskazanych w danym programie.

20 PO Infrastruktura i Środowisko
Beneficjenci – Jednostki samorządu terytorialnego I. Gospodarka wodno - ściekowa (FS) II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (FS) III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (FS) IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (EFRR) V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (EFRR) VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (FS) Transport przyjazny środowisku (FS) Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (EFRR) IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (FS) X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii (EFRR) XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe (EFRR) XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (EFRR) XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego (EFRR) XIV Pomoc techniczna (EFRR) XV Pomoc techniczna (FS)

21 Szkoły wyższe

22 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet - Infrastruktura szkolnictwa wyższego Opis Priorytetu: Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytucja Wdrażająca – Ośrodek Przetwarzania Informacji Cel: Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii Zakres: Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktycznych w ramach studiów II i III stopnia w zakresie nauk ścisłych i technicznych sprzyjających rozwojowi konkurencyjnych dziedzin gospodarki, a także (niezależnie od kierunku studiów) rozwój infrastruktury informatycznej służącej celom dydaktycznym. W ograniczonym zakresie do 25% puli alokacji wsparcie uzyskają inne kierunki kształcenia oraz infrastruktura towarzysząca (np. sportowo- rekreacyjna) wykorzystywana przez studentów. Beneficjenci: Szkoły wyższe

23 Priorytet Nazwa i zakres Alokacja w mln € Fundusz 500 EFRR
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet - Infrastruktura szkolnictwa wyższego Alokacja Priorytet Nazwa i zakres Alokacja w mln € Fundusz XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego: 75% środków na kierunki ścisłe 25% środków na pozostałe 500 EFRR Poziom dofinansowania: do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych

24 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl
Dziękuję za uwagę. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Wyzwania dla przedsiębiorców, samorządów i uczelni w perspektywie 2007-2013 Dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google