Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fundusze Unii Europejskiej dla MŚP 2007 - 2013 Innowacyjność - Rozwój - Finanse Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego XII Ogólnopolskie Forum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fundusze Unii Europejskiej dla MŚP 2007 - 2013 Innowacyjność - Rozwój - Finanse Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego XII Ogólnopolskie Forum."— Zapis prezentacji:

1 1 Fundusze Unii Europejskiej dla MŚP Innowacyjność - Rozwój - Finanse Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego XII Ogólnopolskie Forum Gospodarcze MSP Warszawa, 6-7 grudnia 2006 r.

2 2 Środki UE i środki krajowe mld euro Finansowanie rozwoju Polski Finansowanie rozwoju Polski

3 3 Cele i kierunki rozwoju 2007 – 2015 Dokumenty Krajowy Program Reform Krajowy Raport nt. Zabezpieczenia Społecznego i Integracji Społecznej Program Konwergencji Inne strategie (sektorowe, regionalne, prze- strzenne i inne) Narodowa Strategia Spójności (NSRO) 16 RPO PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna Strategia Rozwoju Kraju Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich PO Rozwój Obszarów Wiejskich Strategia Rozwoju Rybołówstwa PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

4 4 Cele NSS i programy operacyjne Układ celów NSS i programów operacyjnych Regionalne Programy Operacyjne PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka PO Pomoc Techniczna

5 5 Podział środków UE na programy operacyjne

6 6 Nakłady NSS na realizację Strategii Lizbońskiej Głównym warunkiem realizacji wyzwań Strategii Lizbońskiej będzie podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

7 7 PO Innowacyjna Gospodarka – kluczowy instrument (96% środków UE na Strategię Lizbońską) - zwiększenie inwestycji w B+R - rozwój współpracy między sferą B+R a przedsiębiorstwami - wdrażanie kompleksowych narzędzi wsparcia doradczego i finansowego MŚP PO Kapitał Ludzki (79% środków UE na Strategię Lizbońską) - wzmocnienie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i pracowników - przekazanie realizacji wybranych priorytetów na poziom regionalny RPO (40% środków na realizację Strategii Lizbońskiej) - zróżnicowanie nakładów w zależności od regionalnych potrzeb rozwojowych PO Rozwój Polski Wschodniej - wzmocnione wsparcie regionów o największym zapóźnieniu rozwojowym Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw – kluczowe instrumenty

8 8 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cele Cel główny Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności Cele szczegółowe 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4.Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

9 9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Beneficjenci Podział środków %

10 10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wsparcie dla przedsiębiorców Dla przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i branżę, z wyłączeniem branż wykluczonych na podstawie odrębnych przepisów Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości, np. inwestycje powyżej 2 mln EUR (ok mln EUR) Wsparcie świadczenia usług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business-B2B) Wsparcie dla przedsiębiorców działających na Jednolitym Rynku Europejskim (ok. 91 mln EUR)

11 11 Wsparcie dla MSP (1) Wsparcie dla prac badawczo-rozwojowych zamawianych przez przedsiębiorców (ok. 389 mln EUR) Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R oraz nowych technologii (ok. 890 mln EUR) Inwestycje związane z działalnością B+R przedsiębiorstw (ok. 186 mln EUR) Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym (ok. 110 mln EUR) Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych (ok. 104 mln EUR) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wsparcie dla przedsiębiorców

12 12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cele Cel główny Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe 1. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy 2. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa 3. Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa 4. Wzrost spójności terytorialnej 5. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

13 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie dla przedsiębiorstw Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (ogółem 477,3 mln EUR) - ponadregionalne szkolenia i studia podyplomowe Wsparcie dla zwiększenia adaptacyjności kadr (ogółem 161,3 mln EUR) - podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji świadczących usługi dla firm (m.in. szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo, wizyty studyjne i staże) - wsparcie usług dla przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (ogółem 1.270,7 mln EUR) - doradztwo i szkolenia: zarządzanie, finanse, rachunkowość itp. - wsparcie pracodawców w realizacji programów zwolnień monitorowanych - pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych Transfer wiedzy (ogółem 238,2 mln EUR) - tworzenie, rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy firmami, instytucjami B+R, szkołami wyższymi itp. na poziomie regionalnym i lokalnym Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (ogółem mln EUR)

14 14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie dla przedsiębiorstw Środki finansowe przeznaczone dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 1.537,0 mln EUR (alokacja EFS) Środki finansowe przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 882,0 mln EUR (alokacja EFS) Ogółem wsparcie dla przedsiębiorstw, pracowników i przedsiębiorczości 25% alokacji dla całego POKL

15 15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Decentralizacja Podział środków finansowych w ramach PO KL Komponent centralny: 30% Komponent regionalny: 70% Podział środków finansowych w ramach komponentu regionalnego PO KL 70% - sztywna alokacja na poszczególne obszary wsparcia 30% - środki do swobodnego rozdysponowania przez Instytucję Pośredniczącą, zgodnie ze specyfiką oraz potrzebami lokalnego rynku pracy Dodatkowe 3% alokacji z ogólnej puli środków przeznaczonych dla priorytetów regionalnych przeznaczone zostało dla województw Polski Wschodniej

16 16 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Cele Cel główny Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej Cele szczegółowe 1. Budowa infrastruktury z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska 2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce 3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego 4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego 5. Wspieranie dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy 6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich

17 17 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MŚP – wykonawcy i podwykonawcy dla beneficjentów Jednostki administracji rządowej Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki GDDKiA, PKP PLK S.A. Duże Przedsiębiorstwa Instytucje naukowe Państwowe szkoły wyższe Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej Instytucje kultury Kościoły i związki wyznaniowe Organizacje pozarządowe

18 18 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wsparcie dla przedsiębiorstw Duże przedsiębiorstwa Systemy zarządzania środowiskowego (10 mln euro): Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami (30 mln euro) Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) (30 mln euro) Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej (50 mln euro) Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza (50 mln euro) Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych (30 mln euro) Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw (417 mln euro) Zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego (315 mln euro) Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego (974 mln euro)

19 19 Regionalne Programy Operacyjne Cele podstawowe Podnoszenie konkurencyjności regionów Promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju Podnoszenie jakości życia mieszkańców Cele szczegółowe 1. Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki 2. Budowa społeczeństwa informacyjnego 3. Poprawa infrastruktury technicznej i społecznej regionu 4. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, lepsze wykorzystanie jego zasobów i walorów w rozwojuspołeczno- gospodarczym 5. Odnowa i ożywienie społeczno-gospodarcze miast i obszarów zdegradowanych

20 20 Instytucje Zarządzające – Samorządy Województw Instytucja Zarządzająca może być bezpośrednio odpowiedzialna za wypełnienie zadań związanych z prowadzeniem naboru, oceny i podpisywaniem umów/decyzji. Instytucja Zarządzająca może wydelegować zadania odpowiednio do instytucji pośredniczącej lub do innego podmiotu Instytucja Koordynująca – MRR - Departament Koordynacji Programów Regionalnych Regionalne Programy Operacyjne Wdrażanie

21 21 Działania w sferze produkcyjnej – min. 40 % całkowitej przyznanej alokacji Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia – max. 7% całkowitej przyznanej alokacji (w tym max. 3% na ochronę zdrowia i opiekę nad dzieckiem) Małe projekty infrastrukturalne – max. 20% całkowitej przyznanej alokacji Współpraca międzyregionalna – max. 2% całkowitej przyznanej alokacji Zapewnienie spójności celów RPO z celami Narodowej Strategii Spójności i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty Komplementarność podejmowanych działań w ramach RPO z krajowymi Programami Operacyjnymi oraz z PO Rozwój Polski Wschodniej Regionalne Programy Operacyjne Zalecenia MRR

22 22 WojewództwoŚrodki publiczne UE/EFRR (Mln EUR) RPO % alokacji Dolnośląskie 287,7723,72% Kujawsko-pomorskie 237,7525,00% Lubelskie 313,0027,08% Lubuskie 103,2923,52% Łódzkie 276,4132,00% Małopolskie 238,9520,82% Mazowieckie 469,5025,63% Opolskie 140,8032,96% Podkarpackie 285,3225,11% Podlaskie 140,1922,04% Pomorskie 185,9021,00% Śląskie 389,6324,81% Świętokrzyskie 159,5421,98% Warmińsko-mazurskie 257,6824,86% Wielkopolskie 249,5022,07% Zachodniopomorskie 171,6120,54% OGÓŁEM 3 906,43 24,6% Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie dla przedsiębiorstw

23 23 Regionalne Programy Operacyjne Beneficjenci Przedsiębiorcy, MSP Instytucje Otoczenia Biznesu, instytucje i organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej Parki narodowe i krajobrazowe; Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia Jednostki naukowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury, instytucje prowadzące szkoły i placówki oświatowe Kościoły, związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i związków wyznaniowy

24 24 Regionalne Programy Operacyjne Wsparcie dla MŚP Nowoczesne systemy zarządzania Rozbudowa, unowocześnienie przedsiębiorstwa w zakresie produkcji i usług Dostosowanie standardów do norm krajowych i europejskich W sparcie inwestycji w wytwarzanie innowacyjnych produktów i usług Wsparcie innowacyjnych systemów organizacyjnych i marketingowych Wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach, zakupu/wdrożenia wyników prac B+R itp.; Wsparcie specjalistycznego doradztwa Rozwijanie regionalnej sieci transferu technologii Poza dotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP- wyposażenie w kapitał, wsparcie kosztów zarządzania powstających funduszy poręczeń, funduszy pożyczkowych itp. Systemowe wspieranie przedsiębiorczości Tworzenie regionalnej sieci instytucji otoczenia biznesu Systemowe badania i analizy dotyczące działalności/ potencjału MŚP Pomoc dla potencjalnych przedsiębiorców (start-upów) - usługi doradcze, szkoleniowe, wsparcie finansowe

25 25 Programy Operacyjne Wdrażanie - system instytucjonalny Instytucja Zarządzająca - MRR Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poziom centralny (wsparcie dla struktur i systemów) MPiPS MSWiA MEN MZ Poziom regionalny (wsparcie dla osób i grup społecznych) Samorządy Województw Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Instytucje Pośredniczące MT MŚ MG MZ MKiDN MNiSW Instytucje Wdrażające Określane przez Instytucje Pośredniczące Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Instytucje Pośredniczące MNiSW MG MSWiA Instytucje Wdrażające PARP PAIiIz BGK S.A WWPWP Phare Instytucje Wdrażające Określane przez Instytucje Pośredniczące Instytucje Pośredniczące

26 26 Tryb przyjmowania Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnych Programów Operacyjnych Krajowy Program Operacyjny właściwy minister lub MRR we współpracy opinia MRR o zgodności PO z SRK (oraz planem wykonawczym) Regionalny Program Operacyjny Zarząd województwa we współpracy z MRR decyzja RM w sprawie zgodności Akceptacja RM uchwała Zarządu województwa MRR zawiera z Zarządem województwa kontrakt regionalny MRR może przekazać wojewodzie nadzór nad wykorzystaniem środków Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

27 27 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Fundusze Unii Europejskiej dla MŚP 2007 - 2013 Innowacyjność - Rozwój - Finanse Grażyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego XII Ogólnopolskie Forum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google