Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 1 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego „Środa z Funduszami dla… przedsiębiorców” - Dofinansowanie na współpracę przedsiębiorstw, inwestycje proekologiczne, informatyzację i ochronę własności przemysłowej -

2 2 Dofinansowanie na współpracę przedsiębiorstw oraz na nawiązywanie współpracy sektora nauki i biznesu

3 3 Współpraca przedsiębiorstw, sektora nauki i biznesu Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego I OP „Komercjalizacja Wiedzy” II OP „Przedsiębiorstwa” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I OP „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” II OP „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” IV OP „Zwiększenie potencjału naukowo- badawczego”

4 4 RPO WP 2014-2020I OP „Komercjalizacja wiedzy” Zakres wsparcia w ramach kooperacji przedsiębiorstw oraz jednostek nauki i biznesu wsparcie przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R, uzyskanie praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technologicznych, tworzenie i rozwój zaplecza B+R, zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej, projekty badawczo-rozwojowe realizowane wspólnie przez B+R i przedsiębiorstwa, zaawansowane usługi badawcze, rozwój infrastruktury jednostek B+R, wparcie rozwoju kadry B+R. Preferowane projekty Partnerskie, wzmacniające współpracę sieciową i realizowane w ramach współpracy klastrowej oraz oparte na współpracy przedsiębiorstw i jednostek B+R, wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu Katalog beneficjentów Przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, klastry, IOB, izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe, podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka, inne (niewymienione wcześniej) instytucje prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe. Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe

5 5 RPO WP 2014-2020II OP „Przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia w ramach kooperacji przedsiębiorstw oraz jednostek nauki i biznesu wsparcie inwestycji profilowanych w małych i średnich przedsiębiorstwach systemowe wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw promocja gospodarcza profesjonalizacja i poprawa dostępności usług na rzecz przedsiębiorstw Preferowane projekty Partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy klastrowej, partnerskie, w tym wzmacniające współpracę sieciową, wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu Katalog beneficjentów Przedsiębiorcy oraz pozostałe jednostki i podmioty wymienione w RPO WP w ramach poszczególnego zakresu wsparcia. Finansowanie Dotacje / Instrumenty finansowe

6 6 PO IRI OP „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Ogólny zarys i cele osi priorytetowej wsparcie skierowane do przedsiębiorstw dużych i MSP, rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, realizujących swoje projekty samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, NGO), finansowanie projektów B+R, począwszy od fazy badań do etapu prac rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem fazy demonstracji. Zakres wsparcia w ramach kooperacji przedsiębiorstw oraz jednostek nauki i biznesu Projekty B+R przedsiębiorstw Realizacja badań – głównie przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej

7 7 PO IRI OP „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia w ramach kooperacji przedsiębiorstw oraz jednostek nauki i biznesu Sektorowe programy B+R ukierunkowane na duże przedsięwzięcia, istotne dla rozwoju poszczególnych branż i dziedzin inicjator: grupa przedsiębiorstw występująca w imieniu branży lub przykładowo inicjatywy klastrowej dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki Typ beneficjentów przedsiębiorstwa konsorcja przedsiębiorstw podmiot wdrażający instrument finansowy Preferowane projekty projekty realizowane przez MSP projekty dużych przedsiębiorstw wyłącznie z efektem dyfuzji prac B+R+I do gospodarki, w szczególności podejmowane wspólnie z MSP, jednostkami badawczymi lub NGO projekty wpisujące się w KIS

8 8 PO IRII OP „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Ogólny zarys i cele osi priorytetowej W Polsce niewiele podmiotów gospodarczych prowadzi działalność innowacyjną, jednocześnie dla tego typu działalności wymagana jest odpowiednia infrastruktura, dlatego też wsparcie w ramach osi jest różnorodne i ukierunkowane na inwestycje w infrastrukturę B+R, współpracę w ramach krajowego systemu innowacji oraz transferu technologii. Zakres wsparcia w ramach kooperacji przedsiębiorstw oraz jednostek nauki i biznesu Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Tzw. bony na innowacje - możliwość zakupu usługi związanej z opracowaniem nowego produktu, usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji lub jej ulepszenia Wsparcie w ramach bonu na innowacje ma stanowić zachętę dla rozwijania kontaktów MSP z jednostkami naukowymi

9 9 PO IRII OP „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Zakres wsparcia w ramach kooperacji przedsiębiorstw oraz jednostek nauki i biznesu Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji opracowanie i testowanie nowych instrumentów wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R+I., animowanie współpracy w powyżej wskazanym obszarze Typ beneficjentów przedsiębiorstwa, w tym konsorcja przedsiębiorstw koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych podmioty zarządzające Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi podmiot wdrażający instrument finansowy beneficjenci projektów pozakonkursowych Preferowane projekty projekty realizowane przez MSP, projekty dużych przedsiębiorstw wyłącznie z efektem dyfuzji prac B+R+I do gospodarki, w szczególności podejmowane wspólnie z MSP, jednostkami badawczymi lub NGO, projekty wpisujące się w KIS

10 10 PO IRIV OP „Zwiększenie potencjału naukowo- badawczego” Ogólny zarys i cele osi priorytetowej Publiczne nakłady na sektor B+R w Polsce znajdują się na średnim poziomie w porównaniu do państw członkowskich UE. Dzięki inwestycjom zrealizowanym w latach 2007-2013 poprawie uległy warunki infrastrukturalne prowadzenia prac B+R, ale wciąż dużym wyzwaniem jest powiązanie sektora nauki z biznesem, dlatego też wsparcie w ramach osi koncentruje się wokół działań B+R prowadzonych przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa i ich konsorcja. Zakres wsparcia w ramach kooperacji przedsiębiorstw oraz jednostek nauki i biznesu Badania naukowe i prace rozwojowe Wsparcie ukierunkowane na projekty związane z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych przez konsorcja naukowe i naukowo- przemysłowe ; W ramach realizowanych projektów – koncentracja potencjału najlepszych zespołów badawczych z jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

11 11 PO IRIV OP „Zwiększenie potencjału naukowo- badawczego” Zakres wsparcia w ramach kooperacji przedsiębiorstw oraz jednostek nauki i biznesu Międzynarodowe Agendy Badawcze tworzone we współpracy z ośrodkami z innych państw; Cele MAB: realizacja wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych przez zespoły wybitnych naukowców zagranicznych i polskich. Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R szeroko rozumiany rozwój kadr B+R – wspieranie kadr jednostek naukowych i przedsiębiorstw o najbardziej innowacyjnych obszarach działalności, zachęcanie do udziału w projektach badawczych zagranicznych naukowców pochodzenia polskiego (powrót do kraju), Prowadzenie projektów badawczych przez doktorantów i naukowców poprzez realizację staży w przedsiębiorstwach oraz staży kadr przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, Aktywizacja uczonych posiadających przerwy w pracy. Typ beneficjentów Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni), jednostki naukowe i ich konsorcja uczelnie i ich konsorcja, instytucje otoczenia biznesu, beneficjenci projektów pozakonkursowych

12 12 Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne

13 13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego X OP „Energia” XI OP „Środowisko” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko OP I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne

14 14 RPO WPX OP „Energia” Zakres wsparcia – inwestycje proekologiczne modernizacja oświetlenia zewnętrznego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przebudowa lub rozbudowa dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej budowa i modernizacja źródeł ciepła rozwój scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło Preferencje Projekty: kompleksowe/innowacyjne/wpisujące się w projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz lokalne strategie i plany gospodarki niskoemisyjnej/uzgodnione w ramach ZPT/zapewniające największy efekt ekologiczny w stosunku do nakładów finansowych/zwiększające świadomość obywatelską w zakresie odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej. Ukierunkowanie przestrzenne Efektywność energetyczna i OZE (całe województwo)/obszary, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości powietrza/obszary bez stacji automatycznego pomiaru jakości powietrza Finansowanie Instrumenty zwrotne / dotacje

15 15 RPO WPXI OP „Środowisko” Zakres wsparcia – inwestycje proekologiczne selektywne zbieranie, recykling i odzysk odpadów komunalnych zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji Preferencje Projekty: angażujące kapitał prywatny, upowszechniające efektywne rozwiązania technologiczne, maksymalizujące redukcję negatywnych oddziaływań środowiskowych, w szczególności ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych oraz poprawę efektywności wykorzystania zasobów, sprzyjające tworzeniu warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców, w tym kształtowaniu i umacnianiu pożądanych postaw proekologicznych Finansowanie Dotacje

16 16 POIiŚI OP „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” P.I. 4.I. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Cel szczegółowy: Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto Zakres wsparcia – inwestycje proekologiczne Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) - budowa i przebudowa:  lądowych farm wiatrowych,  instalacji na biomasę,  w ograniczonym zakresie - jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej;  sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE. Typ beneficjenta Przedsiębiorcy Terytorialny obszar realizacji Wsparcie dla energii z danego źródła będzie zależało od istnienia na danym obszarze odpowiednich zasobów naturalnych Finansowanie Dotacje / instrumenty finansowe w wybranych obszarach

17 17 POIiŚI OP „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” P.I. 4.II. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach Zakres wsparcia – inwestycje proekologiczne Zwiększenie oszczędności energii w przedsiębiorstwach:  przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,  głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach,  zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,  budowa i przebudowa instalacji OZE,  zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii,  zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,  wprowadzanie systemów zarządzania energią. Typ beneficjenta Duże przedsiębiorstwa Terytorialny obszar realizacji Wszystkie obszary gospodarki - dotyczy to w szczególności obszarów miejskich Finansowanie Dotacje / instrumenty finansowe w wybranych obszarach

18 18 Dofinansowanie na informatyzację i działalność w Internecie

19 19 Program Operacyjny Polska Cyfrowa

20 20 Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Cel 1 POPC Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

21 21 Projekty budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej o parametrach co najmniej 30 Mb/s wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Zakłada się, że rezultatem interwencji powinno być m.in. podłączenie do szybkiego lub bardzo szybkiego internetu placówek edukacyjnych (np. szkół publicznych) i innych podobnych placówek Rolą środków publicznych będzie uzupełnienie inwestycji prywatnych i ich pobudzanie. Inwestycje są możliwe tylko tam gdzie nie było możliwości finansowania w perspektywie 2007-2013 Beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorial- nego lub ich związki i stowarzyszenia (tam gdzie inwestycje komercyjne nie będą rentowne dla firm).

22 22 Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Cel 2 POPC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

23 23 Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych  Wsparcie podmiotów publicznych na poziomie centralnym w tworzeniu i roz- woju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną dla obywateli i przedsiębiorców, Projekty o oddziaływaniu ogólnokrajowym, o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz integracji usług na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej, Z udostępnianych elektronicznie usług i informacji sektora publicznego będą korzystać mieszkańcy wszystkich regionów, Miernikiem rezultatu będzie realny popyt na stworzone e-usługi.

24 24 Preferowane będą projekty wpisujące się w kluczowe obszary wskazane w POPC: rynek pracy, ubezpieczenia i świadczenia społeczne, ochrona zdrowia, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych, nauka i szkolnictwo wyższe, podatki i cła, sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe.

25 25 Również preferowane będą projekty znacząco wpływające na: poprawę warunków otoczenia biznesu poprzez: redukcję kosztów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym pojedynczy punkt kontaktowy podatki i cła, ubieganie się o zamówienia publiczne, e-fakturowanie), redukcję czasu i kosztów egzekwowania umów, redukcję czasu i kosztów uzyskiwania pozwoleń na budowę, poprawa skuteczności administracji podatkowej i celnej, zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie aktywności zawodowej, poprawa efektywności kosztowej wydatków i ogólnej wydajności sektora opieki zdrowotnej.

26 26 Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa ww. uprawnionych podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

27 27 Cel 4 POPC Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

28 28 Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości Informacji Sektora Publicznego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania. Działanie dotyczy udostępniania z możliwością ponownego wykorzystania: Informacji publicznej, np. dane demograficzne, dane o produkcji i zużyciu energii, budżetowe i podatkowe, dotyczące działalności gospodarczej, dane o ochronie i zanieczyszczeniu środowiska, informacja o prawie oraz procesach legislacyjnych), zasobów nauki.

29 29 Beneficjenci: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, jednostki naukowe, partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

30 30 Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostę- pnianych zasobów kultury, a także polepszenie możliwości ich pono- wnego wykorzystania.

31 31 Typy działań: wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynacja w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępnienia zasobów cyfrowych, eliminująca wielokrotne digitalizowanie tych samych zasobów, podnoszenie kompetencji osób zaangażowanych w udostę- pnianie zasobów kultury oraz budowanie świadomości na temat znaczenia ponownego wykorzystania zasobów kultury jako działania prorozwojowego. udostępnianie zasobów zdigitalizowanych oraz ich promocja.

32 32 Beneficjenci: państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiota- mi oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

33 33 Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Wspieranie tworzenia i rozwijania usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usługi za pośrednictwem aplikacji i portali), bazujących na Informacjach Sektora Publicznego oraz istniejących e-usługach publicznych. Beneficjenci: jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa.

34 34 Priorytet III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Priorytet III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Cel 5 POPC: Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności ko- rzystania z internetu, w tym e-usług publicznych

35 35 Wsparcie pomysłów zdolnych programi- stów lub zespołów interdyscyplinarnych z udziałem programistów na rozwiązywanie problemów istotnych społecznie lub gospo- darczo i bazujących na narzędziach opartych na TIK. Beneficjenci: Beneficjent projekt pozakonkur- sowy – podmiot publiczny, który dokonywać będzie wyboru ostatecznych odbiorców wspar cia, tj. programistów e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych.

36 36 Dofinansowanie na ochronę własności przemysłowej

37 37 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego I OP „Komercjalizacja wiedzy” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I OP „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” II OP „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” III OP „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” IV OP „Zwiększenie potencjału naukowo- badawczego” Dofinansowanie na ochronę własności przemysłowej

38 38 PO IR I OP „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Zakres wsparcia na ochronę własności przemysłowej W ramach projektów realizowanych z I osi PO IR, beneficjenci mogą ponosić wydatki wykraczające poza prace B+R, jeśli wydatki te stanowią niezbędne uzupełnienie projektów i dotyczą: internacjonalizacji wyników działalności B+R, ochrony własności intelektualnej (poza granicami kraju), z wyłączeniem kosztów postępowania sądowego, wzornictwa, rozwoju kadr. II OP „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Projekty związane z ochroną własności intelektualnej – pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej oraz prowadzeniem analiz czystości patentowej, Działania umacniające pozycję polskich przedsiębiorstw w sporach z zakresu obrony praw własności przemysłowej prowadzonych przed właściwymi organami administracji Wspieranie działań o charakterze systemowym prowadzonych przez Urząd Patentowy RP

39 39 PO IR III OP „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Zakres wsparcia na ochronę własności przemysłowej W ramach projektów realizowanych z III osi PO IR, beneficjenci mogą ponosić wydatki wykraczające poza wdrożenie wyników B+R, jeśli wydatki te są niezbędne dla osiągnięcia celów projektu. W takim charakterze przewiduje się mozliwość ponoszenia wydatków na: Internacjonalizację wyników wdrożenia B+R, ochrony własności intelektualnej (poza granicami kraju), z wyłączeniem kosztów postępowania sądowego, wzornictwa, rozwoju kadr. IV OP „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” W projektach w IV osi PO IR możliwe jest finansowanie części wydatków poniesionych na ochronę własności intelektualnej (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi) uzyskanej w wyniku realizacji prac B+R

40 40 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52 e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eupunktinformacyjny@pomorskie.eu pomorskiewunii@pomorskie.eu rpo2007-2013@pomorskie.eu www.pomorskiewunii.pl


Pobierz ppt "1 dr Justyna Szybska - Lewandowska Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google