Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Departament Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Departament Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Departament Rozwoju Regionalnego marzec 2004 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 2.6. – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY CEL: Podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. Osiągnięciu celu służy, wspierane w ramach działania, budowanie regionalnych systemów innowacji (w oparciu o Regionalne Strategie Innowacyjne lub Strategie Rozwoju Województw), które tworzą podstawę wspierania innowacyjności w regionach. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

3 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 2.6. – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Opis działania: tworzenie i dostosowanie Regionalnych Strategii Innowacyjnych; tworzenie sieci współpracy i wymiany wiedzy z zakresu innowacji pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii zapewnienie rozwoju systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu m.in. działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji; staże, dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu (klastrów przemysłowych) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

4 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 2.6. – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Koszty kwalifikowalne: koszty wynagrodzeń personelu wraz ze składkami obowiązkowymi na ubezpieczenie społeczne koszty delegacji personelu (m.in. Podróży, zakwaterowania i diet) koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, uczestniczenia w konferencjach i seminariach uczestników projektu koszty usług księgowych, amortyzacje sprzętu koszty korzystania z pomieszczeń i ich utrzymania koszty zakupu sprzętu np.: komputerowego, biurowego (również używanego) koszty leasingu koszty materiałów szkoleniowych, publikacji i działań promocyjnych koszty audytu (pojedynczy projekt o wartości od 150 tys. euro, grupa projektów o wartości od 200 tys. euro) koszty odbywania stażu, udzielania stypendiów inne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

5 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 2.6. – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY OSTATECZNI ODBIORCY (PROJEKTODAWCY): jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne szkoły wyższe jednostki naukowe instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (np. centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego) organizacje pozarządowe samorządy gospodarcze i zawodowe przedsiębiorcy konsorcja ww. podmiotów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

6 Departament Rozwoju Regionalnego DZIAŁANIE 2.6. – REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY BENEFICJENCI OSTATECZNI: jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa (głównie małe i średnie) włączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach, które nie będą otrzymywały bezpośredniego wsparcia, ale będą czerpać korzyść pośrednio poprzez ich uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji i w wymianie informacji szkoły wyższe jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów, uczestnicy studiów doktoranckich pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci wyższych uczelni nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy biorą udział w stażach w przedsiębiorstwie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

7 Departament Rozwoju Regionalnego Wybór projektów 1. Przyjmowanie wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 2. Ocena formalna wniosków - BENEFICJENT KOŃCOWY 3. Ocena merytoryczna wniosków - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Rekomendacja wniosków w formie listy rankingowej - KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania - OSOBA UPRAWNIONA DO PODEJMOWANIA DEZYCJI W IMIENIU BENEFICJENTA KOŃCOWEGO 5. Podpisanie umowy z projektodawcą - UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL BK / DYREKTOR BK Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Pobierz ppt "Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Departament Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google