Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 października 2014 r. Zielona Góra

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 października 2014 r. Zielona Góra"— Zapis prezentacji:

1 1 października 2014 r. Zielona Góra
„Spotkanie dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą” w ramach cyklu spotkań pn. „Środa z funduszami europejskimi ” 1 października 2014 r. Zielona Góra

2 Najważniejsze dokumenty strategiczne przy wprowadzaniu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
Poziom Unijny Poziom Krajowy Europa 2020 Ustawa wdrożeniowa Wspólne Ramy Strategiczne Umowa Partnerstwa Programy Operacyjne Rozporządzenia Kontrakt Terytorialny

3 Poziom Unijny Europa 2020 – dokument, którego założeniem jest inteligentny, trwały i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy. Wspólne Ramy Strategiczne – dokument przekładający ogólne i szczegółowe cele unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu na język polityk wspólnotowych i realizujących je funduszy strukturalnych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): Rozporządzenie dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej nr 1299/2013, 1302/2013

4 Rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1301/2013,
Rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego 1304/2013, Rozporządzenie dotyczące Polityki Rolnej 1305/2013, 1306/2013, Rozporządzenie dotyczące wieloletnich ram finansowych 1303/2013, Rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 508/2014.

5 Poziom krajowy Ustawa wdrożeniowa - 8 maja 2014 r., podstawy prawne umożliwiające realizację Umowy Partnerstwa (UP) Umowa Partnerstwa - 23 maja 2014 r.,- dokument określający strategię inwestowania nowej puli środków europejskich w Polsce, która określa: najważniejsze zasady inwestowania funduszy unijnych, powiązania pomiędzy funduszami a dokumentami strategicznymi, podział funduszy na poszczególne dziedziny, układ programów operacyjnych, podział odpowiedzialności za zarządzanie pieniędzmi europejskimi pomiędzy szczebel regionalny i centralny

6 Programy Operacyjne - Instrumentami realizacji UP są krajowe programy operacyjne (KPO) i regionalne programy operacyjne (RPO) Krajowe Programy Operacyjne (KPO): Program Infrastruktura i Środowisko Program Inteligentny Rozwój Program Polska Cyfrowa Program Wiedza Edukacja Rozwój Program Polska Wschodnia Program Pomoc Techniczna Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejski Instrument Sąsiedztwa, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Ryby 16 Regionalnych Programów Operacyjnych RPO – Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020.

7 Kontrakt Terytorialny (KT) – umowa między rządem, a samorządem regionalnym, której przedmiotem są wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące danego terytorium np. województwa lubuskiego. Oprócz środków unijnych uwzględnione zostaną także środki krajowe. Część współfinansowana ze środków UE, znajdzie swoje odzwierciedlenie w poszczególnych programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych. W chwili obecnej trwają prace i negocjacje nad wyglądem KT. Kontrakt Lubuski (KL) - dokument określający koncepcje rozwoju i plany inwestycyjne małych i średnich miast oraz obszarów wiejskich w województwie lubuskim.

8 Państwa członkowskie przygotowując zasady podziału Funduszy Europejskich na lata musiały uwzględnić 11 celów tematycznych (CT). CT Badania, rozwój i innowacje mln Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. CT ICT, Technologie informacyjno-komunikacyjne mln Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. CT Przedsiębiorczość mln Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR).

9 C.D. 11 celów tematycznych CT. 4 – Niskoemisyjność – mln Wsparcie działań w ramach gospodarki niskoemisyjnej, inwestycje OZE, efektywność energetyczna. CT. 5 – Zmiany klimatu – mln Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. CT. 6 – Środowisko i zasoby – mln Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. CT. 7 – Transport – mln Promocja zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej TEN-T

10 C.D 11 celów tematycznych CT. 8 – Rynek pracy – mln Promocja trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcia mobilności pracowników. CT. 9 – Integracja społeczna – mln Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. CT. 10. – Edukacja – mln Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. CT. 11 – Administracja – 189 mln Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej

11 CEL TEMATYCZNY 1: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji poprzez dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Działania realizowane na poziomie krajowym - związane z inwestycjami w badania prowadzone przez instytucje naukowe oraz projekty dotyczące infrastruktury nauki. Prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, wdrożenie ich wyników i infrastruktura niezbędna dla rozwoju technologicznego przedsiębiorstw są finansowane zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Wsparcie dla procesów innowacyjnych powinno być zgodne z założeniami koncepcji inteligentnej specjalizacji, tj. koncentracji zasobów na kluczowych priorytetach pozwalających na wykorzystanie krajowych i regionalnych potencjałów rozwojowych.

12 CEL TEMATYCZNY 2: Zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych (np. wsparcie informatyzacji przedsiębiorstw, rozwoju e e-usług) Realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu pokrycie całego kraju internetem o przepustowości 30Mb/s, Na poziomie krajowym realizowane są także kompleksowe projekty dotyczące e-integracji i rozwoju e-kompetencji Interwencje na rzecz e-usług publicznych, cyfryzacji urzędów oraz profesjonalnych mechanizmów cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego realizowane są zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Informatyzacja przedsiębiorstw pojawia się na poziomie regionalnym.

13 CEL TEMATYCZNY 3: Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (np.nowe inwestycje w firmach) W finansowaniu przedsiębiorczości największą wagę z punktu widzenia alokacji, która sięga 43% środków przyłożono do bezpośredniego wsparcia zaawansowanych inwestycji w przedsiębiorstwach. Interwencje związane z przedsiębiorczością są w znaczącym stopniu realizowane na poziomie regionalnym. W przypadku programów krajowych dostępne będą m.in.: instrumenty wspierające wdrożenie mechanizmu „od pomysłu do rynku” (jego końcowe etapy), instrumenty zwiększające dostępność specjalistycznych usług IOB, w tym w zakresie internacjonalizacji i promocji gospodarczej firm, instrumenty służące wzmocnieniu powiązań kooperacyjnych o skali ponadregionalnej i krajowej, a także instrumenty o charakterze systemowym, związane z promocją innowacyjności i współpracy

14 CEL TEMATYCZNY 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (np. inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii). Interwencje w obszarze energetyki skoncentrowane będą na zadaniach wspierających efektywność energetyczną (łącznie ponad 80% alokacji) na poziomie produkcji (rozwój kogeneracji, dystrybucji (sieci ciepłownicze) oraz zużycia (optymalizacja w sektorze mieszkaniowym i użyteczności publicznej oraz w sektorze przedsiębiorstw). W zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych kryterium podziału pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym będą koszty (wydatki) kwalifikowalne oraz rodzaj beneficjenta. Ponadto wyłącznie na poziomie krajowym wspierane będą inwestycje z zakresu sieci ciepłowniczych i chłodniczych wraz z wymianą źródła ciepła oraz ogólnopolskiego systemu doradztwa w zakresie efektywności energetycznej.

15 CEL TEMATYCZNY 5: Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zarządzanie ryzykiem (np. wspieranie infrastruktury przeciwpowodziowej). Większość środków przeznaczona zostanie na poprawę gospodarki wodnej (przeciwdziałanie powodziom i suszom), zabezpieczenie obszarów szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu oraz wsparcie systemowych rozwiązań w zakresie prognozowania, monitorowania i reagowania na zagrożenia. Na poziomie krajowym będą realizowane działania skierowane na zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym, na które Polska jest szczególnie narażona, tj. powodzi i suszy oraz reagowania na nie. Przedsięwzięcia dotyczące rozwoju systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, prognozowania zagrożeń i reagowania na nie oraz wyposażenia i wzmocnienia służb ratowniczych realizowane będą zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

16 CEL TEMATYCZNY 6: Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów (np. dofinansowanie inwestycji w gospodarkę wodno – ściekową czy gospodarkę odpadami). Duży nacisk należy kłaść na gospodarkę wodno-ściekową (przeznaczono na to niemal 50% alokacji). Podział pomiędzy poziom krajowy i regionalny w zakresie poprawy stanu środowiska, ochrony różnorodności biologicznej, jak i ochrony dziedzictwa kulturowego będzie zależny od skali, zasięgu i znaczenia projektów. W przypadku projektów z zakresu kultury inwestycje będą realizowane na poziomie krajowym i regionalnym. Na poziomie regionalnym wsparcie uzyskają pozostałe inwestycje w obiekty zabytkowe, ważne z punktu widzenia rozwoju konkretnego regionu, wynikające ze strategii rozwoju województw.

17 CEL TEMATYCZNY 7: Promowanie zrównoważonego transportu (np. dofinansowanie budowy dróg, rozwoju transportu ekologicznego). W ramach sektora transportu, z poziomu krajowego będą realizowane inwestycje drogowe i kolejowe w sieci TEN-T. Uzupełniająco wdrażane będą także projekty poza tą siecią. Tylko z poziomu krajowego wspierane będą inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci TEN-T, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego. Zarówno z poziomu krajowego jak i regionalnego wspierane będą inwestycje związane z transportem śródlądowym i morskim.

18 CEL TEMATYCZNY 8: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (np. środki na zakładanie firm, na szkolenia dla pracowników). W ramach wsparcia w obszarze rynku pracy 75% środków przeznaczonych zostanie na aktywizację zawodową osób niepracujących, w tym szczególnie istotną grupą będą osoby młode. Ważnym obszarem będzie również wsparcie przedsiębiorczości, w tym zakładanie działalności gospodarczej. Na szczeblu krajowym realizowane będą projekty polegające na tworzeniu ram dla funkcjonowania polityki rynku pracy, wypracowaniu mechanizmów wspierających przedsiębiorstwa w strategicznych wyzwaniach, a także wsparciu działań związanych z osobami niepełnosprawnymi na rynku pracy. Istotnym elementem wsparcia na szczeblu krajowym jest wsparcie udzielane osobom młodym w wieku lat, w tym szczególnie osobom, które nie posiadają zatrudnienia oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Ten instrument jest finansowany z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

19 CEL TEMATYCZNY 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (np. wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem – przez integrację oraz tworzenie infrastruktury społecznej). W przypadku EFS główny nacisk położony został na działania z zakresu włączenia społecznego. Ponadto znacząca alokacja została przeznaczona na wsparcie usług społecznych i rozwój ekonomii społecznej. W przypadku EFRR zaplanowano nakłady głównie na infrastrukturę ochrony zdrowia oraz rewitalizację.

20 CEL TEMATYCZNY 9: Przedsięwzięcia w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem są realizowane zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Na poziomie krajowym realizowane są działania związane z poprawą ram funkcjonowania w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji działających w tym obszarze (EFS). Dodatkowo na poziomie krajowym realizowane jest bezpośrednie wsparcie na rzecz społeczności romskiej i osób odbywających karę pozbawienia wolności. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną będą dzielone pomiędzy poziom krajowy i regionalny, przy czym na poziomie krajowym realizowane będą inwestycje w zakresie infrastruktury ratownictwa medycznego oraz ponadregionalnej infrastruktury ochrony zdrowia (EFRR

21 CEL TEMATYCZNY 10: Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (np. środki na tworzenie przedszkoli, zajęcia pozalekcyjne, kursy dla osób dorosłych). W ramach finansowania edukacji największe środki zostały przeznaczone na poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej, w tym przedszkolnej. Ponad 30% funduszy z tego celu zostało przeznaczonych na wzmocnienie szkolnictwa wyższego, zwłaszcza poprawę jego jakości i powiązania z rynkiem pracy. Na poziomie krajowym realizowane będą działania związane z poprawą ram funkcjonowania polityki edukacyjnej, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Na poziomie regionalnym wsparcie kierowane jest do indywidualnych osób uczestniczących w procesie kształcenia i chcących podnieść swoje kwalifikacje (od poziomu edukacji przedszkolnej po kształcenie pomaturalne oraz kształcenie ustawiczne formalne i pozaformalne) oraz nauczycieli.

22 CEL TEMATYCZNY 11: Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej (np. informatyzacja administracji, szkolenia dla urzędników). W stosunku do poprzedniego okresu programowania nastąpiło ograniczenie alokacji ale równocześnie interwencja została zawężona do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Przeznaczenie tych zasobów na gruntownie przemyślane i całościowe działania może przynieść znaczącą i odczuwalną poprawę. Wdrażanie tego celu realizowane jest wyłącznie na poziomie krajowym ze środków EFS.

23 Alokacja finansowa w perspektywie 2014-2020

24 Podział środków na działania Polityki Rolnej
Transfer wiedzy i działalność informacyjna – 27,3 mln euro Usługi doradcze – 43,1 mln euro Systemy jakości produktów rolnych – 21 mln euro Inwestycje w środki trwałe – mln Przywracanie potencjału produkcji rolnej – 264 mln Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej – mln euro Podstawowe usługi i odnowa wsi – 683 mln euro Rozwój obszarów leśnych – 191 mln euro Tworzenie grup producentów – 224 mln Działania rolnośrodowiskowe klimatyczne – 674 mln euro

25 Podział środków na działania Polityki Rolnej
11. Rolnictwo ekologiczne – 465 mln euro 12. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi – mln euro 13. Współpraca – 27 mln euro 14. Leader – 467 mln euro 15. Pomoc Techniczna – 132 mln euro 16. Renty strukturalne – 356 mln euro

26 Programy operacyjne Polska aktualnie negocjuje z Komisją Europejską kształt krajowych programów operacyjnych finansowanych ze środków polityki spójności. Rada Ministrów przyjęła je 8 stycznia 2014 r. W latach fundusze polityki spójności zainwestowane zostaną poprzez 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym zostaną dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

27 Instytucja Zarządzająca Programem – Minister Infrastruktury i Rozwoju
Instytucja Pośrednicząca (IP) – wypełnia część zadań IZ na mocy porozumień (np. Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki) Instytucja Wdrażająca IW- inaczej Instytucja Pośrednicząca II stopnia), odpowiedzialna za realizację części lub całości priorytetów PO na podstawie porozumienia lub umowy (np. NFŚiGW, WUP)

28 Alokacja w Programach Operacyjnych

29 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Podstawowe zasady: krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. POIiŚ będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki. Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

30 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
Podstawowe zasady: będzie wspierał prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników badań. szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Istotne znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje (krajowe i regionalne).

31 Najważniejszymi beneficjentami w POIR będą:
przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), jednostek naukowych, klastrów, instytucji otoczenia biznesu, takich jak: - parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe.

32 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Podstawowe zasady: powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. PO WER będzie wspierać następujące obszary: - zatrudnienie i mobilność pracowników, włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

33 Beneficjentami PO WER 2014-2020 będą zarówno podmioty prywatne, jak i podmioty publiczne m.in.:
- Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, niepubliczne agencje zatrudnienia, inne. Grupami docelowymi działań realizowanych w ramach PO WER będą m.in: osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET), osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29. roku życia bez pracy w odniesieniu do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pracodawcy i ich pracownicy i inne.

34 Program Polska Cyfrowa
Podstawowe zasady: celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa. w ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje: powszechny dostęp do szybkiego internetu - poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych, cyfrowa aktywizacja społeczeństwa - rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

35 Beneficjenci Programu:
jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

36 Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Podstawowe zasady: będzie stanowił narzędzie realizacji polityki spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020 celem głównym programu jest: długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.

37 Głównymi beneficjentami będą:
przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki stowarzyszenia i porozumienia, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu (IOB), uczelnie/ szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje kultury, grupy producentów rolnych, właściciele/ zarządcy budynków mieszkaniowych, kościoły, inne.

38 Program Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW 2014-2020)
Podstawowe zasady: POPW to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe. głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

39 Europejska Współpraca Terytorialna
Podstawowe zasady: Niezmienną zasadą dla beneficjentów chcących realizować projekt jest znalezienie zagranicznego partnera zainteresowanego współpracą. W przypadku, gdy wnioskodawca ma pomysł na przedsięwzięcie, ale nie odnalazł chętnego do udziału z innego kraju, pomocą może służyć Wspólny Sekretariat danego programu, a w przypadku programów transnarodowych i międzyregionalnego – krajowe punkty kontaktowe. Beneficjenci programów: JST oraz ich związki i stowarzyszenia. Programy skierowane są także do jednostek administracji ustanowionych przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych – m.in. placówek medycznych, edukacyjnych, kulturalnych, policji i straży pożarnej, parków ochrony przyrody.

40 Inną ważną grupę stanowią: organizacje pozarządowe i działające non-profit, szkoły wyższe, ośrodki akademickie i uczelnie oraz instytucje promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność i przedsiębiorczość. Dodatkowo, w przypadku programów transnarodowych – Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa – dofinansowanie będą mogły uzyskać również podmioty prywatne. Programy polsko-niemieckie z których może korzystać województwo lubuskie: - transgraniczne: Polska - Brandenburgia (PL-BB), Polska – Saksonia (PL-SN), - międzyregionalne: INTERREG EUROPA, - transnarodowe: Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa.

41 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Podstawowe zasady: PROW 2014 – 2020 będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.

42 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

43 Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Priorytety programu opierać się będą na poniższych celach: 1. Promowanie zrównoważonego i zasobooszczędnego rybołówstwa i akwakultury. 2. Wspieranie innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy rybołówstwa i akwakultury. 3. Wspieranie procesu wdrażania Wspólnej Polityki Rybołóstwa; 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. 5. Zintegrowana Polityka Morska (ZPM). Instytucją zarządzającą Programem Rybactwo i Morze jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

44 Pomoc Techniczna Podstawowe zasady:
Program Pomoc Techniczna (POPT) będzie jednym z krajowych programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich na lata POPT będzie gwarantował środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach w Polsce. Program zapewni środki na budowę potencjału systemu instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów. W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach

45 Głównym celem Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania polityki spójności w latach Beneficjenci: działania POPT skierowane będą w szczególności do podmiotów sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych i organizacji pozarządowych.

46 Najważniejsze zasady FE 2014-2020
Koncentracja tematyczna Komplementarność Decentralizacja Wymiar terytorialny

47 Najważniejsze zasady FE 2014-2020
Koncentracja tematyczna - oznacza skupienie możliwości finansowania na określonych obszarach priorytetowych. Przedstawione przez Komisję Europejską wytyczne wskazują 11 celów tematycznych. Ponadto, dla określonych obszarów tematycznych wskazane zostały pułapy finansowe, tzw. ring-fencingi, które wprowadziły wymóg przeznaczania określonych środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia (min. 50% środków z EFRR w 15 regionach i min. 60% na Mazowszu będzie musiało być przeznaczonych na innowacje, badania i rozwój, a co najmniej 20% środków z EFS – na działania związane z włączeniem społecznym i ograniczeniem ubóstwa).

48 Najważniejsze zasady FE 2014-2020
Komplementarność czyli dopełnianie się (polityk, strategii, programów, działań, projektów) prowadzące do realizacji określonego celu. Zasada komplementarności jest jedną z najważniejszych zasad FE. Stosowanie tej zasady pozwala zmaksymalizować rezultaty podjętych przedsięwzięć w ramach posiadanych środków. Decentralizacja - w latach 2014 – 2020 więcej środków będzie zarządzanych na poziomie regionalnym. Dzięki temu samorządy województw, w oparciu o kontrakty terytorialne oraz wykorzystując regionalne programy operacyjne i inne instrumenty wsparcia, będą bardziej zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich. Zapewni to większą decentralizację systemu zarządzania i tym samym lepsze dopasowanie do lokalnych potrzeb. Ponadto większe kompetencje uzyskają samorządy miast, które będą mogły realizować instrumenty zintegrowane i samodzielnie wdrażać środki.

49 Najważniejsze zasady FE 2014-2020
Wymiar terytorialny - wzmocnienie wymiaru terytorialnego w polityce spójności na lata 2014 – 2020 przejawia się w zwróceniu szczególnej uwagi na politykę miejską (Komisja Europejska wprowadziła obowiązek przeznaczenia 5% środków EFRR na rozwój miast) oraz w skoncentrowaniu wsparcia na pięciu obszarach strategicznej interwencji państwa (tzw. OSI). W Polsce zaliczono do nich: Polskę wschodnią (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko – mazurskie); miasta wojewódzkie; miast i dzielnice wymagające rewitalizacji; obszary o najniższym dostępie do dóbr i usług społecznych (głównie obszary wiejskie) obszary przygraniczne. Ponadto uruchomione zostaną specjalne instrumenty wspierające rozwój terytorialny.

50 Nowe instrumenty - ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – instrument przyczyniający się do realizacji zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych. Celem ZIT jest wzrost udziału miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami strukturalnymi UE. Związki ZIT dla Województwa Lubuskiego: Miejski Obszar Funkcjonalny dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: Gorzów Wielkopolski rdzeń Oraz Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok. Miejski Obszar Funkcjonalny dla Miasta Zielona Góra: Zielona Góra rdzeń oraz Gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór, Zielona Góra

51 Nowe instrumenty - ZIT

52 Nowe instrumenty - ZIT Główne obszary ZIT Zielona Góra: główne obszary projektów to: efektywność energetyczna, transport publiczny, w tym ścieżki rowerowe, transport drogowy w mieście, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja zdegradowanych terenów, tereny zielony, infrastruktura społeczna oraz działania miękkie uzupełniające projekty infrastrukturalne, głównie w obszarze edukacji i integracji społecznej Główne obszary ZIT Gorzów Wlkp.: efektywność energetyczna, transport publiczny, w tym ścieżki rowerowe, transport drogowy w mieście, rozwój terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza i turystyczna, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacja zdegradowanych terenów, infrastruktura edukacji zawodowej oraz działania miękkie uzupełniające projekty infrastrukturalne głównie w obszarze edukacji.

53 Nowe instrumenty - RLKS
Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – instrument którego głównym celem jest wzrost udziału lokalnych społeczności w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru. Partnerstwo międzysektorowe którego zadaniem będzie opracowanie całościowego planu działania tzw. Lokalnej Strategii Rozwoju i realizacji przyjętego planu strategicznego. Samodzielny wybór projektów, który przyczyni się do realizacji LSR. Sektor publiczny Sektor gospodarczy Sektor społeczny Partnerstwo międzysektorowe: współpraca partnerska, lokalne finansowanie i zarządzanie, podejście terytorialne i lokalne,

54 Uproszczenia dla Beneficjentów
Umowa Partnerstwa przewiduje poprawę warunków administracyjno –prawnych dla rozwoju gospodarki: poprawa istniejącego prawa – zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, usprawnienie procesu legislacyjnego: - poprawa wykorzystania instrumentów oceny wpływu aktów prawnych na sektor przedsiębiorstw, - większy udział społeczeństwa w procesie stanowienia prawa, - dostęp do rzetelnej informacji o zmianach w prawie, poprawa jakości usług w sferze administracji publicznej, poprawa jakości planowania przestrzennego,

55 decentralizacja przyznawanego wsparcia- wzrost udziału środków przeznaczonych dla regionów np. wprowadzenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. proces realizacji projektu – elastyczne formy finansowania przedsięwzięć poprzez system zaliczkowy, wsparcie zwrotne, finansowanie ryczałtowe, zmniejszenie obciążeń raportowych beneficjentów, zastosowanie standardowego wniosku o płatność – w miarę możliwości w ramach wszystkich programów operacyjnych, zastosowanie systemu informatycznego – złożenie oraz weryfikacja wniosku realizowana będzie w systemie informatycznym.

56 ZAŁOŻENIE FIRMY – MOŻLIWOŚCI WSPARCIA

57 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Cel - Poprawa jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki PI 8.7. Poprawa zdolności do samozatrudnienia osób pozostających bez pracy. Źródło finansowania- Europejski Fundusz Społeczny Typy projektów: Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. poprzez zastosowanie następujących instrumentów: Bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej,

58 diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
szkolenia umożliwiające pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz szkolenia w zakresie tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych budowy i rozwoju firm , doradztwo (indywidualne i grupowe), wsparcie pomostowe, którego okres i wysokość uzależniona będzie od liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy. wsparcie firm w początkowym okresie działalności (w okresie do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności), dotacje na spłatę odsetek.

59 Wsparcie w formie dotacji przewidywane jest wyłącznie dla osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnym położeniu na rynku pracy. Zastosowanie Instrumentów finansowych Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. poprzez zastosowanie następujących instrumentów: preferencyjne pożyczki dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, szkolenia umożliwiające pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność, doradztwo (indywidualne i grupowe),

60 wsparcie pomostowe, którego okres i wysokość uzależniona będzie od liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy. wsparcie firm w początkowym okresie działalności (w okresie do 24 miesięcy od daty zarejestrowania działalności), poradnictwo w zakresie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej m.in. porady prawne, podatkowe, księgowe, marketingowe, itp., coaching, mentoring, dotacje na spłatę odsetek (interest rate subsidy), granty zwrotne (repayable grants);

61 Instrumenty finansowe zostaną zastosowane w tych obszarach, w których efektywność przedsięwzięcia, zysk z realizacji inwestycji jest możliwy do osiągnięcia oraz projekt obarczony będzie niskim stopniem ryzyka. Obszary te zostaną określone dopiero po przeprowadzeniu badania, którego celem będzie wskazanie podmiotów, które mają utrudniony dostęp do finansowania inwestycji. Przewiduje się możliwość łączenia dotacji z zastosowaniem Instrumentów Inżynierii Finansowej. Wybór projektów Tryb konkursowy – wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), kryteria wyboru opracuje Komitet Monitorujący, Tryb pozakonkursowy – wyłonione zostaną podmioty wskazane przez Instytucje Zarządzającą, które realizują zadania publiczne np. Wojewódzki Urząd Pracy.

62

63 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
Oś I: Osoby młode na rynku pracy: W ramach osi priorytetowej I wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem województwa mazowieckiego) oraz przejściowych (województwo mazowieckie). W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Priorytet inwestycyjny 8.6: Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.

64 Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.6 będą:
Cele szczegółowe PI 8.6: Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych. Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.6 będą: W ramach celu 1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy: Indywidualizacja wsparcia dla osób młodych uwzględniająca treningi aktywnego poszukiwania pracy, personalne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozę wiedzy, umiejętności oraz potencjału uczestników, opracowanie indywidualnych planów działania. Udzielanie Gwarancji dla młodzieży poprzez wykorzystanie instrumentów rynku pracy, które umożliwiają młodzieży zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, w tym m.in.: staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dofinansowanie studiów podyplomowych,

65 Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.6 będą:
dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, pożyczka szkoleniowa, stypendium na kontynuowanie nauki, bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe.; W ramach celu 2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy: Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.6 będą: - Bank Gospodarstwa Krajowego, - Powiatowe Urzędy Pracy, - Ochotnicze Hufce Pracy, - partnerzy społeczno-gospodarczy, - organizacje pozarządowe, - niepubliczne agencje zatrudnienia

66 Potencjalnymi grupami docelowymi działań realizowanych w PI 8.6 będą:
osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET) (w odniesieniu do środków pochodzących z YEI); osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24 r.ż. bez pracy (w odniesieniu do środków spoza YEI); osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29 r.ż. bez pracy w odniesieniu do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

67 Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) :
YEI promuje walkę z bezrobociem wśród ludzi młodych poprzez wspieranie działań sprzyjających trwałemu wprowadzeniu ludzi młodych na rynek pracy. Inicjatywa skierowana będzie do regionów, w których poziom bezrobocia osób w wieku od 15 do 24 lat przekracza 25%. 10 polskich województw kwalifikujących się do wsparcia w ramach YEI to: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie W ramach YEI na lata przewidywane jest wsparcie na poziomie 6 mld EUR (3 mld YEI + 3 mld EFS).

68 Instytucjami odpowiedzialnymi za koordynację Inicjatywy na polu krajowym będą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – jako Instytucja Zarządzająca PO WER oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako resort merytoryczny, odpowiedzialny za wypracowanie rozwiązań niezbędnych do realizacji Inicjatywy. Beneficjentami YEI mogą być wszystkie osoby poniżej 25 roku życia zamieszkujące zakwalifikowanych regionach, które nie są zatrudnione, nie kształcą się ani nie szkolą, nie są czynne zawodowo lub są bezrobotne, w tym bezrobotne od dłuższego czasu, niezależnie od tego, czy są zarejestrowane, czy nie jako osoby poszukujące pracy. Państwa członkowskie mogą dobrowolnie zdecydować o rozszerzeniu grupy docelowej, tak by obejmowała ona także osoby do 30. roku życia.

69 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Priorytet inwestycyjny Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości. Przykładowy typ projektu: - Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego Projekty realizowane w PO IR: przez fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inne instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie i rozwój nowych firm innowacyjnych obejmują m.in.:

70 Terytorialny obszar realizacji - cała Polska
Wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów, wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja) oraz zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa (MŚP) fundusze venture capital sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne) instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych fundusz funduszy Terytorialny obszar realizacji - cała Polska

71 ZAŁOŻENIE FIRMY – POZOSTAŁE MOŻLIOWŚCI

72 ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOSCI – PROW
DZIAŁANIE 7.7 ROZWÓJ GOSPODARSTW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pomoc na rozwój działalności rolniczej oraz pozarolniczej jako premia dla: osób zamierzających podjąć pracę w gospodarstwie rolnym osób pracujących w gospodarstwie rolnym Pomoc na inwestycje dotyczące działalności związanych ze świadczeniem usług rolniczych Premia tylko raz w okresie realizacji PROW

73 Poddziałanie Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników) Wsparcie rozwoju gospodarstwa rolnego w kierunku produkcji żywnościowych produktów rolnych, jak i nieżywnościowych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie Pomoc na formę premii, wypłacanej w dwóch ratach: I rata 80% II rata 20% (wypłata będzie uzależniona od prawidłowej realizacji biznes planu) Beneficjenci: Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie) i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego, jako kierujący gospodarstwem lub prowadziła je nie dłużej niż 12 m-cy.

74 Warunki kwalifikowalności Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie: Chów drobiu, Prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, Prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności : hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych Gospodarstwo młodego rolnika (wymagania): Powierzchnia użytków rolnych – co najmniej średniej krajowej, a powierzchnia co najmniej średniej wojewódzkiej, w przypadku województw o średniej niższej niż krajowa, oraz nie większe niż 300 ha Co najmniej 70% minimalnej wielkości użytków rolnych (część podstawowa gospodarstwa) stanowi własność beneficjenta lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST

75 Kryteria wyboru mogą stanowić:
Wielkość gospodarstwa nie mniejsza niż 10 tys. i nie większa niż 100 tys. euro Kryteria wyboru mogą stanowić: Wielkość gospodarstwa Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe Rodzaj planowanej produkcji/działalności Rodzaj inwestycji Kompleksowość biznesplanu, Różnice pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem, udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych Kwoty i wielkość wsparcia: Do zł w całej perspektywie

76 Poddziałanie: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności pozarolniczej. Pomoc ma formę premii: I rata 80% II rata 20% (wypłata będzie uzależniona od prawidłowej realizacji biznesplanu) Wydatki można przeznaczyć na: Budowę lub modernizację obiektów budowlanych Zakup nowych maszyn, urządzeń w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania (również instalacja) Koszty ogólne Beneficjenci: osoby fizyczne

77 Warunki kwalifikowalności
Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddz. „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki: wnioskodawca jest ubezpieczony w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do: - gminy wiejskiej - gminy wiejsko-miejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców - gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców

78 Biznesplan powinien zakładać: - miejsce zamieszkania wnioskodawcy j. w
Biznesplan powinien zakładać: - miejsce zamieszkania wnioskodawcy j.w. - jeżeli inwestycja jest związana z nieruchomością to jej położenie musi znajdować się na obszarach j.w nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy Kryteria wyboru wniosków: - realizowania poddz. „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” - zamieszkiwanie na terenach powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie - utworzenie dodatkowych miejsc pracy - kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej Kwota i wielkość wsparcia Do zł zgodnie z założeniami biznesplanu

79 Poddziałanie Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw) Pomoc będzie przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży i samej sprzedaży bezpośredniej. Restrukturyzacja – zmiany w gospodarstwie mające na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa (wyrażonej w tys. euro) Pomoc ma formę premii: I rata 80% II rata 20% (wypłata będzie uzależniona od prawidłowej realizacji biznes planu)

80 Wydatki można przeznaczyć na: - budowę lub modernizacje budynków lub budowli, - zakup, w tym również instalację, nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania, - zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych, owocujących efektywnie co najmniej 5 lat, - zakup lub budowę elementów infrastruktury technicznej - zakup gruntów rolnych, - zakup zwierząt hodowlanych Beneficjenci: Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną w KRUS w pełnym zakresie, oraz prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

81 Warunki kwalifikowalności: - prowadzenie na terytorium RP działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej - posiadanie gospodarstw rolnego o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 6 tys. euro - przedstawienie koncepcji restrukturyzacji gospodarstwa Pomocy nie przyznaje się: - na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, - hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych , - osobie, która jest beneficjentem działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z PROW „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” z PROW

82 7.15 LEADER Leader – rozwój lokalny kierowany przez społeczność realizowany na obszarach wiejskich na terenie RP z wyłączeniem miast o liczbie większej niż za pomocą Lokalnej Strategii Rozwoju Wspierane operacje: wzmocnienie kapitału społecznego, rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem usług rolniczych tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, rozwój produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: - turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych

83 „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie„ Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
Od grudnia 2013 r. Program realizowany jest w formie pilotażu na terenie trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego małopolskiego. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia II etapu Programu, który obejmie obszar całego kraju. Na realizację II etapu Programu MPiPS przeznaczył ok. 500 mln zł - do roku 2021.

84 Główne założenia Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
Oferowane wsparcie:  1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej: absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego; zarejestrowanych bezrobotnych; studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

85 Główne założenia Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
2. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla: osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej; podmiotów o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, - niepublicznych szkół, - niepublicznych przedszkoli, - osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym…, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,

86 Główne założenia Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 3. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu: zakładania działalności gospodarczej; form opodatkowania działalności gospodarczej; prowadzenia księgowości. oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

87 Główne założenia Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
W ramach Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" udzielane są: pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową).

88 Główne założenia Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczka podstawowa): Wartość pożyczki: do 20 - krotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w II kw. br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3739,97 zł, aktualna maksymalna wartość pożyczki: do 74 799,40 zł) Oprocentowanie: na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (aktualna wysokość stopy redyskonta weksli 2,75 - wysokość oprocentowania pożyczki 0,69% w skali roku), Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące), Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 1 roku, Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego.

89 Główne założenia Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy (pożyczka uzupełniająca): Wartość pożyczki: do 6 - krotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w II kw. br. przeciętne wynagrodzenie wynosiło: 3739,97 zł, aktualna maksymalna wartość pożyczki: do 22 439,82 zł) Oprocentowanie będzie na takim samym poziomie jak przy uzyskanej pożyczce podstawowej, Termin wnioskowania: po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych, Harmonogram spłaty pożyczki uzupełniającej będzie dostosowany do harmonogramu spłaty pożyczki podstawowej (spłata obydwu pożyczek powinna nastąpić w tym samym terminie), Wypłata środków nastąpi po zawarciu umowy pożyczki, Rozliczenie pożyczki dokonywane będzie na podstawie opłaconych faktur dotyczących wydatków na utworzenie stanowiska pracy,

90 Główne założenia Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
Możliwość umorzenia pozostałej do spłaty kwoty kapitału, jeśli utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy utrzymane zostało przez minimum 1 rok, a spłaty pożyczki, w tym pożyczki uzupełniającej, realizowane są zgodnie z harmonogramem. Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis. Zabezpieczenie pożyczki Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej. W zależności od wyników oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia może być zastosowane inne zabezpieczenie spłaty pożyczki.  Warunkiem uzyskania pożyczki Złożenie poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę, którego elementem jest m.in. uproszczony biznes plan przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.

91 Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy
Dla kogo?  bezrobotny absolwenci Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej,  Ile? w wysokości określonej w umowie, nie przekraczającej jednak 600% przeciętnego wynagrodzenia, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności gospodarczej. Gdzie? - do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności  

92 Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określa m.in. informacje dotyczące:  kwoty wnioskowanych środków rodzaju działalności gospodarczej  kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności ; szczegółowej specyfikacji planowanych wydatków w ramach wnioskowanych środków; formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków .

93 Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy
Oprócz kryteriów formalnych Powiatowy Urząd Pracy przy ocenie wniosku bierze pod uwagę m.in. zgodność wykształcenia lub doświadczenia zawodowego wnioskodawcy z rodzajem wnioskowanej działalności. Złożenie kompletnego wniosku nie oznacza zgody na zawarcie umowy. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Powiatowy Urząd Pracy powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostaje ustalone zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków. Po ustanowieniu zabezpieczenia przez wnioskodawcę, zostaje zawarta pisemna umowa o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej pomiędzy wnioskodawcą a tutejszym urzędem określająca szczegółowe obowiązki bezrobotnego i zasady korzystania z przyznanych środków.

94 Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy
Umowa zobowiązuje wnioskodawcę przede wszystkim do: 1) prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania ( do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; 2) wydatkowania środków, zgodnie z poczynionymi ustaleniami, na podstawie faktur, rachunków, bądź umów kupna sprzedaży; 3) udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;

95 Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy
4) dokonania zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo zostaną naruszone inne warunki umowy  5) zwrotu  na konto PUP  równowartości odliczonego lub zwróconego,  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( tj. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków.

96 FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA INFORMACJI

97 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

98 Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013”
Zakładane produkty i rezultaty projektu: 1 Centralny Punkt Informacyjny 16 Głównych Punktów Informacyjnych przy Urzędach Marszałkowskich Województw Lokalnych Punktów Informacyjnych (minimum 1 w podregionie)

99 Sieć Punktów Informacyjnych – założenia
Główne Punkty Informacyjne przy Urzędach Marszałkowskich Województw (16) Centralny Punkt Informacyjny przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (1) Lokalne Punkty Informacyjne (ok. 95 w Polsce – minimum jeden w podregionie)

100 Zadania Punktów Informacyjnych
diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także – jako informacje uzupełniające – z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez: kontakt bezpośredni z beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną, indywidualne konsultacje u klienta; informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich; gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa; przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów; przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielania wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;

101 Zadania Punktów Informacyjnych c.d.
organizacja i prowadzenie szkoleń oraz spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów; dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów; informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego; przeprowadzanie innych działań informacyjnych zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej; promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie oraz świadczonych usług zgodnie z zasadami przekazywanymi przez MIR; udział w festynach i innych imprezach plenerowych; wymiana informacji pomiędzy uczestnikami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie;

102 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Chrobrego 1-3-5 Zielona Góra tel ,-535,-488,-499

103 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Łokietka Gorzów Wlkp. tel ,-377

104 POZOSTAŁE ŹRÓDŁA INFORMACJI:
Portale internetowe: Strona Sieć PIFE: Strony Programów Krajowych: www. efs.gov.pl

105 ŻRÓDŁA INFORMACJI: Strona Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: Strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: Mapa projektów: Inwestycja w kadry:

106 ŻRÓDŁA INFORMACJI: Mapa dotacji www.mapadotacji.gov.pl
Siec Europe Direct: Punkty Enterprise Europe Network: Portal służb zatrudnienia:

107

108 Dziękuję za uwagę infoue@lubuskie.pl Konsultanci
Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 108 108


Pobierz ppt "1 października 2014 r. Zielona Góra"

Podobne prezentacje


Reklamy Google