Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany działania na 2007 i 2008 rok dla regionalnych Priorytetów PO KL Wrocław, 22.11.2007.

Коpie: 1
Plany działania na 2007 i 2008 rok dla regionalnych Priorytetów PO KL Wrocław,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany działania na 2007 i 2008 rok dla regionalnych Priorytetów PO KL Wrocław, 22.11.2007."— Zapis prezentacji:

1 Plany działania na 2007 i 2008 rok dla regionalnych Priorytetów PO KL Wrocław, 22.11.2007

2 PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

3 - IP w większości przypadków zdecydowały o realizacji wszystkich typów projektów wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Wybór ten uzasadniony był obszarami problemowymi opisanymi w części diagnostycznej. - Opolskie w 2008 r. zostaną zorganizowane tylko dwa konkursy: w ramach Poddziałania 6.1.2 i 6.2. W latach 2007-2008 nie planuje się organizacji konkursu w ramach Działania 6.3 (opolskie jest jedynym województwem, w którym w okresie objętym Planem działania nie zostanie zorganizowany konkurs w ramach powyższego Działania). TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZANE DO REALIZACJI W LATACH 2007 - 2008

4 PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU W PRIORYTECIE VI ­ kryterium obszaru realizacji: obszar danego województwa, ­ kryterium grupy docelowej: wsparcie kierowane do jednej lub kilku określonych grup docelowych (np. osób do 25 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, itp.) ­ kryterium beneficjenta: działalność statutowa w obszarze zatrudnienia, doświadczenie w realizacji projektów ­ kryterium okresu realizacji projektu: do 24 miesięcy, ­ kryterium wartości finansowej projektu: od 50.000 zł do 2.000.000 zł ­ kryterium kompleksowości wsparcia: kompleksowe formy wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (np. połączenie dotacji ze szkoleniem oraz wsparciem doradczym)

5 PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH W PRIORYTECIE VI -wsparcie kierowane do jednej lub kilku grup docelowych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (np. osób do 25 roku życia, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, itp.) (6.1.1) -premiowanie projektów realizowanych w partnerstwie (6.1.1) -premiowanie projektów, w ramach których nastąpi wsparcie inicjatyw przedsiębiorczych generujących nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich (6.2) -premiowanie projektów wspierających mobilność geograficzną osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkałych na obszarach wiejskich) (6.1.1)

6 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW I kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał dolnośląskie 6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.3 kujawsko-pomorskie 6.26.1.1; 6.3 lubelskie 6.1.2; 6.26.1.1; 6.3 Lubuskie 6.1; 6.2; 6.3 łódzkie 6.1.26.2; 6.3 małopolskie 6.3; 6.16.1; 6.2 mazowieckie 6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.36.2 opolskie 6.1.2; 6.2 podkarpackie 6.1.1; 6.1.2; 6.2 podlaskie 6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.36.2 pomorskie 6.1.1; 6.1.2, 6.26.1.16.3 śląskie 6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.3 świętokrzyskie 6.3 warmińsko-mazurskie 6.1.1; 6.1.2; 6.2; 6.3 wielkopolskie 6.1.2; 6.36.2 zachodniopomorskie 6.1.1; 6.1.2;6.3

7 PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej

8 - IP w większości przypadków zdecydowały o realizacji wszystkich typów projektów wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Wybór ten uzasadniony był obszarami problemowymi opisanymi w części diagnostycznej. - Województwa opolskie i podkarpackie ograniczyły zakres wsparcia: - opolskie nie przewiduje w 2008 r. realizacji Działania 7.3 dotyczącego lokalnych inicjatyw na obszarach wiejskich. Ponadto w Poddziałaniu 7.2.1 nie przewidziano do realizacji typu projektu: promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - podkarpackie planuje ogłoszenie konkursu w Poddziałaniu 7.2.2 Wsparcie sektora ekonomii społecznej w IV kwartale 2008r., natomiast realizacja projektów wraz z wydatkami w tym Poddziałaniu rozpocznie się dopiero w 2009r. TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZANE DO REALIZACJI W LATACH 2007 - 2008

9 PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU W PRIORYTECIE VII Kryterium obszaru realizacji projektu: projekt musi być realizowany na obszarze województwa. Kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres realizacji projektu wynosi np. 2 lata. Kryterium lokalizacji biura projektu: biuro beneficjenta projektu musi być zlokalizowane na terenie województwa. Kryterium doświadczenia beneficjenta: doświadczenie w realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej, integracji społecznej i ekonomii społecznej. Kryterium okresu rzeczowej i finansowej realizacji projektu: projekt realizowany maksymalnie do 30 czerwca 2010 r.

10 PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH W PRIORYTECIE VII –projekty realizowane w partnerstwie (7.2.1, 7.2.2) –projekty kompleksowe, zakładające realizację co najmniej dwóch typów projektów (7.2.1) –projekty skierowane do osób długotrwale bezrobotnych lub osób niepełnosprawnych (7.2.1) –projekty, w których Beneficjentem będą instytucje otoczenia ekonomii społecznej (7.2.2) –projekty realizowane na terenie gmin o wysokim i umiarkowanym wskaźniku ubóstwa (7.2.1, 7.3)

11 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW I kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał dolnośląskie 7.2.1, 7.2.2, 7.3 kujawsko-pomorskie 7.2.1, 7.2.2, 7.3 lubelskie 7.2.17.2.2, 7.3 lubuskie 7.2, 7.3 łódzkie 7.2.27.2.1, 7.2.2, 7.37.2.1, 7.3 małopolskie 7.2.1, 7.37.2.2 mazowieckie 7.2.1, 7.2.2, 7.37.3 opolskie 7.2.1*, 7.2.2* podkarpackie 7.2.1, 7.3 7.2.2 podlaskie 7.2.1, 7.2.2, 7.3 pomorskie 7.2.1, 7.2.27.3 śląskie 7.2.1, 7.2.2, 7.37.37.2.1, 7.2.2 świętokrzyskie 7.2.17.2.27.3 warmińsko-mazurskie 7.2.1, 7.37.2.1, 7.2.2, 7.37.2.1, 7.3 wielkopolskie 7.2.1, 7.2.2, 7.3 zachodniopomorskie 7.2.1, 7.2.2, 7.3

12 PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

13 - IP w większości przypadków zdecydowały o realizacji wszystkich typów projektów wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Wybór ten uzasadniony był obszarami problemowymi opisanymi w części diagnostycznej. - Województwo opolskie w roku 2008 nie przewiduje realizacji projektów w ramach Poddziałań 8.1.3 i 8.1.4 TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZANE DO REALIZACJI W LATACH 2007 - 2008

14 PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU W PRIORYTECIE VIII ­ kryterium obszaru realizacji: obszar danego województwa, ­ kryterium grupy docelowej: wsparcie kierowane do osób mających miejsce zamieszkania na terenie danego województwa, ­ kryterium beneficjenta: działalność statutowa w obszarze kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, ­ kryterium okresu realizacji projektu: do 24/36 miesięcy, ­ kryterium wartości finansowej projektu: od 50.000 zł (minimalna) do 3.000.000 zł (maksymalna), ­ kryterium zakresu projektu: związany z realizacją EURO 2012

15 PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH W PRIORYTECIE VIII -realizacja projektów kompleksowych – łączących kilka form wsparcia (8.1) -projekty realizowane na obszarach wiejskich (8.1) -projekty komplementarne do realizowanych w ramach RPO (8.1) -projekty skierowane do osób aktywnych zawodowo w wieku powyżej 45/50 lat (8.1) -projekty realizowane w partnerstwie (8.1, 8.2) -projekty dotyczące dziedzin wiedzy określonych w Regionalnej Strategii Innowacji (8.2) -projekty wspierające pracowników MŚP (8.1) -projekty wspomagające wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwach (8.1)

16 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW I kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał dolnośląskie 8.1, 8.2 kujawsko-pomorskie 8.1, 8.2 8.18.1, 8.2 lubelskie 8.18.1, 8.28.18.1, 8.2 lubuskie 8.1, 8.2 łódzkie 8.1, 8.2 małopolskie 8.18.1, 8.2 mazowieckie 8.1, 8.28.1 opolskie 8.1, 8.2 podkarpackie 8.18.1, 8.28.1 podlaskie 8.1, 8.28.18.1, 8.2 pomorskie 8.1, 8.2 śląskie 8.1, 8.2 świętokrzyskie 8.1 (IV kw. 2007)8.2 warmińsko-mazurskie 8.18.2 wielkopolskie 8.1, 8.2 zachodniopomorskie 8.1, 8.28.1

17 PRIORYTET IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach

18 - IP w większości przypadków zdecydowały o realizacji wszystkich typów projektów wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Wybór ten uzasadniony był obszarami problemowymi opisanymi w części diagnostycznej. - Województwa kujawsko – pomorskie, lubelskie i opolskie ograniczyły zakres programów rozwojowych realizowanych w ramach Działań 9.1.2 i 9.2, realizację usług doradczych w Działaniu 9.3. - Kujawsko – pomorskie ograniczyło realizację programów przekwalifikowania nauczycieli w Działaniu 9.4 - Opolskie ograniczyło tworzenie ośrodków edukacji przedszkolnej (w tym również alternatywnych) w ramach Działania 9.1.1 TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZANE DO REALIZACJI W LATACH 2007 - 2008

19 PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU W PRIORYTECIE IX ­ kryterium obszaru realizacji: obszar danego województwa, ­ kryterium grupy docelowej: wsparcie kierowane do osób mających miejsce zamieszkania na terenie danego województwa ­ kryterium beneficjenta: działalność statutowa w obszarze edukacji ­ kryterium okresu realizacji projektu: do 24 miesięcy, ­ kryterium wartości finansowej projektu: od 50.000 zł do 2.000.000 zł ­ kryterium wkładu własnego: w przypadku projektów realizowanych przez JST wymagany jest wkład własny w określonej wysokości % wartości projektu (głównie w przypadku Poddziałania 9.1.1, Działania 9.2 oraz Działania 9.4)

20 PRZYKŁADY SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH W PRIORYTECIE IX -realizacja projektu na obszarach wiejskich (9.1, 9.2, 9,3) -partnerstwo JST i organizacji pozarządowych (9.1, 9.2) -gdzie edukacja przedszkolna dzieci jest na niskim poziomie -objęcie wsparciem kilku placówek oświatowych (9.1.1, 9.2) -współpraca szkoły i lokalnych przedsiębiorstw (9.2 – większość IP) -innowacyjne formy kształcenia ustawicznego (9.3) -wsparcie dla do nauczycieli kształcenia zawodowego (9.4 większość IP) -wsparcie dla nauczycieli uczących na terenach wiejskich (9.4 – większość IP) -realizacja projektu w partnerstwie (9.5 – większość IP)

21 HARMONOGRAM OGŁASZANIA KONKURSÓW I kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał dolnośląskie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 kujawsko-pomorskie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 lubelskie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 lubuskie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 łódzkie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 małopolskie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 mazowieckie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 opolskie 9.29.1, 9.3, 9.59.4 podkarpackie 9.1.1, 9.2, 9.59.1.2, 9.3, 9.4 podlaskie 9.1.1, 9.59.1.2, 9.2, 9.3, 9.4 pomorskie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 śląskie 9.3, 9.49.1, 9.2, 9.5 świętokrzyskie 9.1, 9.29.49.3 warmińsko-mazurskie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 wielkopolskie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 zachodniopomorskie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania EFS tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl www.efs.gov.pl


Pobierz ppt "Plany działania na 2007 i 2008 rok dla regionalnych Priorytetów PO KL Wrocław, 22.11.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google