Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych KONFERENCJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych KONFERENCJA."— Zapis prezentacji:

1 Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych KONFERENCJA 29 kwietnia 2014 Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2 Cel główny projektu Zintegrowane podejście do problemów
miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka oraz wyznaczenie potencjalnych kierunków jego rozwoju

3 Założenia realizacyjne projektu
Delimitacja granic obszaru funkcjonalnego Opracowanie 3 dokumentów strategiczno-planistycznych: 1. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2. Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego 3. Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branże przyszłości w rozwoju miasta

4 Jakie są przesłanki dla realizacji projektu?
Zmiana perspektywy zarządzania polskimi miastami Konieczność integracji działań, których efekty wykraczają poza granice administracyjne poszczególnych gmin: planowanie przestrzenne, rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku pracy, przyciąganie inwestycji Możliwość pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE (w tym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

5 Etapy realizacji Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
Październik Delimitacja OF Miasta Włocławek Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branże przyszłości w rozwoju miast Studium komunikacyjne dla miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata Konsultacje społeczne

6 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek
Obszar Funkcjonalny - spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania miasta, która charakteryzuje się istnieniem wzajemnych powiazań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, będących efektem (odbiciem) zachodzących interakcji i zjawisk. Wskaźniki funkcjonalne Liczba osób w wieku produkcyjnym wyjeżdzających do pracy najemnej do rdzenia MOF na 1000 mieszkańców -powyżej 50 Liczba zameldowań z rdzenia MOF na 1000 mieszkańców -powyżej 3 Wskaźniki społeczno-gospodarcze Udział pracujących w zawodach pozarolniczych, jako stosunek do średniej wojewódzkiej - powyżej 75% Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, jako stosunek do średniej wojewódzkiej - powyżej 75% Udział podmiotów gospodarczych w usługach wyższego rzędu (sekcje J-R), jako stosunek do analogicznego wskaźnika obliczonego dla rdzenia MOF - powyżej 50% Wskaźniki morfologiczne Gęstość zaludnienia (bez lasów i wód), jako stosunek do średniej wojewódzkiej - powyżej 50% Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach na 1000 mieszkańców, jako stosunek do średniej wojewódzkiej - powyżej 75%

7 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek
Zasady delimitacji 1. Zasada administracyjna – rdzeniem obszaru funkcjonalnego jest miasto Włocławek, a granice MOF nie przekraczają granic województwa 2. Zasada spełnienia minimalnej liczby kryteriów – gmina zostaje zaklasyfikowana do obszaru funkcjonalnego w przypadku spełnienia co najmniej 6 z 7 omówionych powyżej kryteriów. 3. Zasada spójności – obszar funkcjonalny jest ciągły przestrzennie: każda gmina obszaru funkcjonalnego graniczy z co najmniej jedną inną gminą obszaru funkcjonalnego niedopuszczalna jest sytuacja, w której gmina nienależąca do obszaru funkcjonalnego graniczy wyłącznie z gminami obszaru funkcjonalnego 4. Zasada rozłączności – każda gmina może należeć tylko do jednego obszaru funkcjonalnego Wiedza ekspercka – uzyskane wyniki zostały skonfrontowane z wiedzą ekspercką, celem dokonania korekt wynikających z konieczności uwzględnienia indywidualnych i perspektywicznych cech poszczególnych gmin stanowiących przedmiot badania. Tym samym dopuszczono możliwość włączenia do Obszaru Funkcjonalnego miasta Włocławek gmin spełniających mniej niż 6 kryteriów delimitacyjnych przyjętych do analizy.

8 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek
Obszar delimitacji

9 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek
Wynik delimitacji

10 Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branże przyszłości w rozwoju miasta Zakres: Gospodarcze uwarunkowania rynku pracy Przemiany demograficzne a podaż pracy Rynek pracy w opinii pracodawców Zachowania i postawy pracowników na rynku pracy Przygotowanie edukacyjne do wejścia na rynek pracy Spójność struktur kształcenia do wejścia na rynek pracy Popyt na pracy w latach i w okresie do 2020 r. Dynamika i charakterystyka bezrobocia w latach Wsparcie instytucjonalne w zakresie rozwiązywania problemów rynku pracy Branże przyszłości w rozwoju miasta Metody: Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (PAPI) Telefoniczne wywiady kwestionariuszowe (CATI) Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) Jakościowa analiza rynku pracy Analiza treści medialnych Analiza danych zastanych Analiza koncentracji

11 Studium komunikacyjne dla miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego
Zakres części diagnostycznej Zachowania komunikacyjne mieszkańców Stan techniczny systemów komunikacyjnych Wypadkowość i analiza ruchu w stanie istniejącym Uwarunkowania przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe Natężenie ruchu z uwzględnieniem struktury rodzajowej pojazdów Istniejący stan układu komunikacyjnego miasta i obszaru funkcjonalnego Analiza dotychczasowych ustaleń dla kierunków rozwoju systemu transportowego Zakres części prognostycznej: Prognozy ruchu wewnętrznego i zewnętrznego miasta i jego obszaru funkcjonalnego Określenie kierunków rozwoju sieci drogowej (w tym: analiza i ocena potencjalnych skutków realizacji autostrady A1; analiza celowości i lokalizacji trzeciej przeprawy mostowej Analiza możliwości budowy, przebudowy, remontów wynikających z istniejących uwarunkowań Program modernizacji i kierunków rozbudowy układu istniejących tras komunikacji zbiorowej Opracowanie analizy porównawczej wariantów w odniesieniu do stanu istniejącego Program inwestycyjny, w perspektywie do 2029 roku Metody: Kalibracja modelu ruchu pojazdów w stanie istniejącym Badanie wykorzystania strefy płatnego parkowania Komputerowo wspierane wywiady osobiste (CAPI) Metoda oceny jakości skrzyżowań Metoda kosztów i korzyści Obserwacja uczestnicząca Analiza danych zastanych Analiza wielokryterialna

12 Strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek na lata 2014-2020
Diagnoza społeczno-gospodarcza dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek Mocne i słabe strony OF Miasta Włocławek, szanse i zagrożenia Wypracowanie wizji rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek Wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych Powiązanie celów z oczekiwanymi efektami i wskaźnikami Opracowanie planu operacyjnego – propozycje działań prorozwojowych dla OF Miasta Włocławek Przeprowadzenie konsultacji społecznych Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wskazanie źródeł finansowania Ewaluacja ex-ante Monitoring realizacji

13 Konsultacje społeczne
1. Publiczne wezwanie do zgłaszania opinii Wszyscy zainteresowani Konsultacje w trybie ciągłym Możliwość złożenia opinii poprzez: Internet ( /facebook) Poczta tradycyjna Telefon 2. Panel konsultacyjny Kluczowi aktorzy i interesariusze lokalnego życia społeczno-gospodarczego Jedno spotkanie Minimum 8 osób 3. Otwarte spotkania konsultacyjne Trzy spotkania Dowolna liczba uczestników

14 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
Dziękujemy za uwagę! Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna


Pobierz ppt "Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych KONFERENCJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google