Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DELIMITACJA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH WŁOCŁAWKA ORAZ WSPARCIE ICH ROZWOJU POPRZEZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNO-STRATEGICZNYCH Opracowanie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DELIMITACJA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH WŁOCŁAWKA ORAZ WSPARCIE ICH ROZWOJU POPRZEZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNO-STRATEGICZNYCH Opracowanie:"— Zapis prezentacji:

1 DELIMITACJA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH WŁOCŁAWKA ORAZ WSPARCIE ICH ROZWOJU POPRZEZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNO-STRATEGICZNYCH Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 KONFERENCJA 29 kwietnia 2014

2 Cel główny projektu Zintegrowane podejście do problemów miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka oraz wyznaczenie potencjalnych kierunków jego rozwoju

3 Założenia realizacyjne projektu Delimitacja granic obszaru funkcjonalnego Opracowanie 3 dokumentów strategiczno-planistycznych: 1. Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 2. Studium komunikacyjne dla miasta Włocławka i jego obszaru funkcjonalnego 3. Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branże przyszłości w rozwoju miasta

4 Jakie są przesłanki dla realizacji projektu? Zmiana perspektywy zarządzania polskimi miastami Konieczność integracji działań, których efekty wykraczają poza granice administracyjne poszczególnych gmin: planowanie przestrzenne, rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku pracy, przyciąganie inwestycji Możliwość pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 (w tym Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

5 Etapy realizacji MarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernik Delimitacja OF Miasta Włocławek Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branże przyszłości w rozwoju miast Studium komunikacyjne dla miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

6 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek Obszar Funkcjonalny - spójna pod względem przestrzennym strefa oddziaływania miasta, która charakteryzuje się istnieniem wzajemnych powiazań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, będących efektem (odbiciem) zachodzących interakcji i zjawisk. Wskaźniki funkcjonalne 1.Liczba osób w wieku produkcyjnym wyjeżdzających do pracy najemnej do rdzenia MOF na 1000 mieszkańców - powyżej 50 2.Liczba zameldowań z rdzenia MOF na 1000 mieszkańców - powyżej 3 Wskaźniki społeczno-gospodarcze 3.Udział pracujących w zawodach pozarolniczych, jako stosunek do średniej wojewódzkiej - powyżej 75% 4.Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, jako stosunek do średniej wojewódzkiej - powyżej 75% 5.Udział podmiotów gospodarczych w usługach wyższego rzędu (sekcje J-R), jako stosunek do analogicznego wskaźnika obliczonego dla rdzenia MOF - powyżej 50% Wskaźniki morfologiczne 6.Gęstość zaludnienia (bez lasów i wód), jako stosunek do średniej wojewódzkiej - powyżej 50% 7.Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2003-2012 na 1000 mieszkańców, jako stosunek do średniej wojewódzkiej - powyżej 75%

7 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek Zasady delimitacji 1. Zasada administracyjna – rdzeniem obszaru funkcjonalnego jest miasto Włocławek, a granice MOF nie przekraczają granic województwa 2. Zasada spełnienia minimalnej liczby kryteriów – gmina zostaje zaklasyfikowana do obszaru funkcjonalnego w przypadku spełnienia co najmniej 6 z 7 omówionych powyżej kryteriów. 3. Zasada spójności – obszar funkcjonalny jest ciągły przestrzennie:  każda gmina obszaru funkcjonalnego graniczy z co najmniej jedną inną gminą obszaru funkcjonalnego  niedopuszczalna jest sytuacja, w której gmina nienależąca do obszaru funkcjonalnego graniczy wyłącznie z gminami obszaru funkcjonalnego 4. Zasada rozłączności – każda gmina może należeć tylko do jednego obszaru funkcjonalnego Wiedza ekspercka – uzyskane wyniki zostały skonfrontowane z wiedzą ekspercką, celem dokonania korekt wynikających z konieczności uwzględnienia indywidualnych i perspektywicznych cech poszczególnych gmin stanowiących przedmiot badania. Tym samym dopuszczono możliwość włączenia do Obszaru Funkcjonalnego miasta Włocławek gmin spełniających mniej niż 6 kryteriów delimitacyjnych przyjętych do analizy.

8 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek Obszar delimitacji

9 Delimitacja Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek Wynik delimitacji

10 Analiza rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego oraz branże przyszłości w rozwoju miasta Zakres:  Gospodarcze uwarunkowania rynku pracy  Przemiany demograficzne a podaż pracy  Rynek pracy w opinii pracodawców  Zachowania i postawy pracowników na rynku pracy  Przygotowanie edukacyjne do wejścia na rynek pracy  Spójność struktur kształcenia do wejścia na rynek pracy  Popyt na pracy w latach 2007-2013 i w okresie do 2020 r.  Dynamika i charakterystyka bezrobocia w latach 2007-2013  Wsparcie instytucjonalne w zakresie rozwiązywania problemów rynku pracy  Branże przyszłości w rozwoju miasta Metody:  Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe (PAPI)  Telefoniczne wywiady kwestionariuszowe (CATI)  Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)  Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)  Jakościowa analiza rynku pracy  Analiza treści medialnych  Analiza danych zastanych  Analiza koncentracji

11 Studium komunikacyjne dla miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego Zakres części diagnostycznej  Zachowania komunikacyjne mieszkańców  Stan techniczny systemów komunikacyjnych  Wypadkowość i analiza ruchu w stanie istniejącym  Uwarunkowania przestrzenne, infrastrukturalne i środowiskowe  Natężenie ruchu z uwzględnieniem struktury rodzajowej pojazdów  Istniejący stan układu komunikacyjnego miasta i obszaru funkcjonalnego  Analiza dotychczasowych ustaleń dla kierunków rozwoju systemu transportowego Zakres części prognostycznej:  Prognozy ruchu wewnętrznego i zewnętrznego miasta i jego obszaru funkcjonalnego  Określenie kierunków rozwoju sieci drogowej (w tym: analiza i ocena potencjalnych skutków realizacji autostrady A1; analiza celowości i lokalizacji trzeciej przeprawy mostowej  Analiza możliwości budowy, przebudowy, remontów wynikających z istniejących uwarunkowań  Program modernizacji i kierunków rozbudowy układu istniejących tras komunikacji zbiorowej  Opracowanie analizy porównawczej wariantów w odniesieniu do stanu istniejącego  Program inwestycyjny, w perspektywie do 2029 roku Metody:  Kalibracja modelu ruchu pojazdów w stanie istniejącym  Badanie wykorzystania strefy płatnego parkowania  Komputerowo wspierane wywiady osobiste (CAPI)  Metoda oceny jakości skrzyżowań  Metoda kosztów i korzyści  Obserwacja uczestnicząca  Analiza danych zastanych  Analiza wielokryterialna

12 Strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek na lata 2014-2020  Diagnoza społeczno-gospodarcza dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek  Mocne i słabe strony OF Miasta Włocławek, szanse i zagrożenia  Wypracowanie wizji rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Włocławek  Wyznaczenie celów strategicznych i operacyjnych  Powiązanie celów z oczekiwanymi efektami i wskaźnikami  Opracowanie planu operacyjnego – propozycje działań prorozwojowych dla OF Miasta Włocławek  Przeprowadzenie konsultacji społecznych  Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  Wskazanie źródeł finansowania  Ewaluacja ex-ante  Monitoring realizacji

13 Konsultacje społeczne 1. Publiczne wezwanie do zgłaszania opinii  Wszyscy zainteresowani  Konsultacje w trybie ciągłym  Możliwość złożenia opinii poprzez:  Internet (e-mail/facebook)  Poczta tradycyjna  Telefon 2. Panel konsultacyjny  Kluczowi aktorzy i interesariusze lokalnego życia społeczno-gospodarczego  Jedno spotkanie  Minimum 8 osób 3. Otwarte spotkania konsultacyjne  Wszyscy zainteresowani  Trzy spotkania  Dowolna liczba uczestników

14 Dziękujemy za uwagę! Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013


Pobierz ppt "DELIMITACJA MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH WŁOCŁAWKA ORAZ WSPARCIE ICH ROZWOJU POPRZEZ PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNO-STRATEGICZNYCH Opracowanie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google