Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja przestrzenna docelowego układu drogowego S7 - Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – do drogi ekspresowej S19 Nowy Sącz, 28 września 2011 r. 1.Kontekst.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja przestrzenna docelowego układu drogowego S7 - Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – do drogi ekspresowej S19 Nowy Sącz, 28 września 2011 r. 1.Kontekst."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja przestrzenna docelowego układu drogowego S7 - Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – do drogi ekspresowej S19 Nowy Sącz, 28 września 2011 r. 1.Kontekst Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 2.Kontekst Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2020 3.Kontekst Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 4.Koncepcja przestrzenna układu drogowego Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

2

3 Projekt KPZK – rozwój sieci drogowej i lotnisk – horyzont 2030

4

5 Etapy dla inwestycji drogowych w projekcie KPZK 2030 Muszynka Kraków - Olkusz

6 Projekt Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020

7 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020

8 Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

9 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa i jego związek z planowanymi inwestycjami drogowymi: Podjęcie UCHWAŁY Nr XXXIV/493/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego; Uwzględnienie ustaleń Strategii Rozwoju Województwa; Uwzględnienie ustaleń Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; Uwzględnienie ustaleń programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym; Podstawowe elementy sieci osadniczej województwa, powiązania komunikacyjne i infrastrukturalne; Kierunki powiązań transgranicznych; Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

10 HARMONOGRAM ZMIANY Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Przystąpienie do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 2009/2010 201120122013 Rozpatrzenie wniosków do zmiany PZPWM 2014 Uchwalenie PZPWM Sporządzanie projektu zmiany Planu i prognozy środowiskowej Proces opiniowania wewnętrznego i zewnętrznego projektu Planu Konsultacje ustaleń Planu w subregionach Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia PZPWM oraz zebranie wniosków i informacji

11 Koncepcja przestrzenna docelowego układu drogowego dla drogi : S7 - Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – do drogi ekspresowej S19

12

13 Koncepcja przestrzenna dróg w województwie małopolskim W ramach prac nad projektem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego zostaną wykonane koncepcje przestrzenne poszerzone o zagadnienia ekonomiczne dla infrastruktury drogowej. Opracowania będą dotyczyć dróg Małopolski Zachodniej i dróg Małopolski Południowo – Wschodniej. Opracowanie będzie obejmować m.in. drogę: S7 - Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – do drogi ekspresowej S19 łączącej drogę krajową nr 7 klasy technicznej - droga ekspresowa, poprzez ośrodki gospodarcze na południu Małopolski: Nowy Targ, Nowy Sącz i Gorlice do drogi ekspresowej S19 w woj. podkarpackim. Droga ta powinna mieć charakter alternatywny w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 28 i dróg wojewódzkich nr 957 i 969.

14 Koncepcja przestrzenna drogi w województwie małopolskim: S7 - Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – do drogi ekspresowej S19

15 Cel wykonania koncepcji przestrzennych dróg w województwie małopolskim: Wsparcie rozwoju układu transportowego o wysokich parametrach technicznych, Przygotowanie argumentów do przyszłych rozmów z Ministrem Infrastruktury i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców obszarów o niewystarczającej dostępności komunikacyjnej, Współpraca gmin, których dotyczą koncepcje drogowe z samorządem województwa, Zobrazowanie potencjalnych konfliktów tj: tereny intensywnej zabudowy, konflikty środowiskowe (obszary chronione, tereny osuwiskowe, złoża), naturalne przeszkody terenowe, przejścia przez istniejącą infrastrukturę, itp. Koncepcja będzie realizowana w ramach prac nad projektem zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego i będzie stanowić element koncepcji docelowego układu transportowego w województwie małopolskim.

16 Koncepcja przestrzenna dróg w województwie małopolskim Zakres merytoryczny opracowania: Przybliżone trasowanie przebiegu szlaku komunikacyjnego; Analiza przebiegu drogi w 2 możliwych do realizacji wariantach (opracowania będą wskazywać warianty umożliwiające przygotowanie dokumentacji do decyzji środowiskowej); Określenie głównych parametrów i rozwiązań technicznych trasy wraz z koncepcją skomunikowania terenów wzdłuż drogi i ich przyłączeń; Powiązania z istniejącymi układami transportowymi dróg ponadlokalnych; Wyznaczenie lokalizacji węzłów oraz dostępność do nich obszarów w tym obszarów przyległych do szlaku, a znajdujących się pomiędzy węzłami; Połączenie z obszarami stref ekonomicznych, obszarami funkcjonalnymi; Możliwe konflikty społeczne, środowiskowe (obszary chronione, tereny osuwiskowe, złoża), jak również problemy realizacyjne poszczególnych inwestycji; Szacunkowe koszty realizacji poszczególnych inwestycji; Uzyskanie stanowiska samorządów lokalnych w odniesieniu do planowanych inwestycji.

17 Koncepcja przestrzenna dróg w województwie małopolskim Konsultacje społeczne koncepcji układu drogowego: Udział samorządów lokalnych ma na celu włączenie samorządów lokalnych w proces decyzyjny. Dla pozyskania akceptacji samorządów lokalnych proponowanych koncepcji zakłada się udział grup lokalnych w procesie sporządzania koncepcji docelowego układu drogowego. Proponuje się udział samorządów lokalnych w pracach na zasadzie porozumień intencyjnych, obejmujących wsparcie samorządów lokalnych dla prowadzonych działań.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Koncepcja przestrzenna docelowego układu drogowego S7 - Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – do drogi ekspresowej S19 Nowy Sącz, 28 września 2011 r. 1.Kontekst."

Podobne prezentacje


Reklamy Google