Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja przestrzenna docelowego układu drogowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja przestrzenna docelowego układu drogowego"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja przestrzenna docelowego układu drogowego
S7 - Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – do drogi ekspresowej S19 Kontekst Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Kontekst Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2020 Kontekst Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Koncepcja przestrzenna układu drogowego Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Nowy Sącz, 28 września 2011 r.

2

3 Projekt KPZK – rozwój sieci drogowej i lotnisk – horyzont 2030

4 Projekt KPZK – rozwój sieci drogowej i lotnisk – horyzont 2030

5 Etapy dla inwestycji drogowych w projekcie KPZK 2030
Muszynka Kraków - Olkusz

6 Projekt Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020

7 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020

8 Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego

9 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa i jego związek z planowanymi inwestycjami drogowymi: Podjęcie UCHWAŁY Nr XXXIV/493/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego; Uwzględnienie ustaleń Strategii Rozwoju Województwa; Uwzględnienie ustaleń Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; Uwzględnienie ustaleń programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym; Podstawowe elementy sieci osadniczej województwa, powiązania komunikacyjne i infrastrukturalne; Kierunki powiązań transgranicznych; Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

10 HARMONOGRAM ZMIANY Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego
2009/2010 2011 2012 2013 2014 Sporządzanie projektu zmiany Planu i prognozy środowiskowej Rozpatrzenie wniosków do zmiany PZPWM Przystąpienie do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Uchwalenie PZPWM Proces opiniowania „wewnętrznego” i „zewnętrznego” projektu Planu Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia PZPWM oraz zebranie wniosków i informacji Konsultacje ustaleń Planu w subregionach

11 Koncepcja przestrzenna docelowego układu drogowego dla drogi :
S7 - Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – do drogi ekspresowej S19

12

13 Koncepcja przestrzenna dróg w województwie małopolskim
W ramach prac nad projektem zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego zostaną wykonane koncepcje przestrzenne poszerzone o zagadnienia ekonomiczne dla infrastruktury drogowej. Opracowania będą dotyczyć dróg Małopolski Zachodniej i dróg Małopolski Południowo – Wschodniej. Opracowanie będzie obejmować m.in. drogę: S7 - Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – do drogi ekspresowej S19 łączącej drogę krajową nr 7 klasy technicznej - droga ekspresowa, poprzez ośrodki gospodarcze na południu Małopolski: Nowy Targ, Nowy Sącz i Gorlice do drogi ekspresowej S19 w woj. podkarpackim. Droga ta powinna mieć charakter alternatywny w stosunku do istniejącej drogi krajowej nr 28 i dróg wojewódzkich nr 957 i 969.

14 Koncepcja przestrzenna drogi w województwie małopolskim:
S7 - Nowy Targ – Nowy Sącz – Gorlice – do drogi ekspresowej S19

15 Cel wykonania koncepcji przestrzennych dróg w województwie małopolskim:
Wsparcie rozwoju układu transportowego o wysokich parametrach technicznych, Przygotowanie argumentów do przyszłych rozmów z Ministrem Infrastruktury i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców obszarów o niewystarczającej dostępności komunikacyjnej, Współpraca gmin, których dotyczą koncepcje drogowe z samorządem województwa, Zobrazowanie potencjalnych konfliktów tj: tereny intensywnej zabudowy, konflikty środowiskowe (obszary chronione, tereny osuwiskowe, złoża), naturalne przeszkody terenowe, przejścia przez istniejącą infrastrukturę, itp. Koncepcja będzie realizowana w ramach prac nad projektem zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego i będzie stanowić element koncepcji docelowego układu transportowego w województwie małopolskim.

16 Koncepcja przestrzenna dróg w województwie małopolskim
Zakres merytoryczny opracowania: Przybliżone trasowanie przebiegu szlaku komunikacyjnego; Analiza przebiegu drogi w 2 możliwych do realizacji wariantach (opracowania będą wskazywać warianty umożliwiające przygotowanie dokumentacji do decyzji środowiskowej); Określenie głównych parametrów i rozwiązań technicznych trasy wraz z koncepcją skomunikowania terenów wzdłuż drogi i ich przyłączeń; Powiązania z istniejącymi układami transportowymi dróg ponadlokalnych; Wyznaczenie lokalizacji węzłów oraz dostępność do nich obszarów w tym obszarów przyległych do szlaku, a znajdujących się pomiędzy węzłami; Połączenie z obszarami stref ekonomicznych, obszarami funkcjonalnymi; Możliwe konflikty społeczne, środowiskowe (obszary chronione, tereny osuwiskowe, złoża), jak również problemy realizacyjne poszczególnych inwestycji; Szacunkowe koszty realizacji poszczególnych inwestycji; Uzyskanie stanowiska samorządów lokalnych w odniesieniu do planowanych inwestycji.

17 Koncepcja przestrzenna dróg w województwie małopolskim
Konsultacje społeczne koncepcji układu drogowego: Udział samorządów lokalnych ma na celu włączenie samorządów lokalnych w proces decyzyjny. Dla pozyskania akceptacji samorządów lokalnych proponowanych koncepcji zakłada się udział grup lokalnych w procesie sporządzania koncepcji docelowego układu drogowego. Proponuje się udział samorządów lokalnych w pracach na zasadzie porozumień intencyjnych, obejmujących wsparcie samorządów lokalnych dla prowadzonych działań.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Koncepcja przestrzenna docelowego układu drogowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google