Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium wykonalności – analiza możliwości realizacji i eksploatacji projektu inwestycyjnego Szymon Kawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium wykonalności – analiza możliwości realizacji i eksploatacji projektu inwestycyjnego Szymon Kawa."— Zapis prezentacji:

1 Studium wykonalności – analiza możliwości realizacji i eksploatacji projektu inwestycyjnego Szymon Kawa

2 Gdzie w systemie zarządzania znaleźć studium wykonalności? P l a n R e v i s i o n I m p l e m e n t a t i o n M o n i t o r i n g E w a l u a t i o n Kontrola

3 Idea Studium Wykonalności Źródło informacji na temat podłoża projektu Efekty realizacji Warianty Technologia wykonania Odpowiedzialność i zarządzanie Finansowanie

4 Gł ó wny cel sporządzania SW Wskazanie czy dany projekt jest możliwy do zrealizowania, biorąc pod uwagę m. in. opinię społeczną oraz techniczny i ekonomiczny punkt widzenia, a także oddziaływanie na środowisko naturalne

5 Jaka wykonalność Studium Wykonalności Wykonalność – OOŚ Wykonalność technologiczna Wykonalność finansowa Wykonalność organizacyjno- prawna

6 Wykonalność techniczna Przeprowadzona analiza wariantowa różnych rozwiązań technologicznych Analiza dostępnych (a w przypadku projektów środowiskowych – najlepszych) technologii realizacji projektu Wybór i opis wybranej technologii Możliwości realizacyjne wybranej technologii

7 Wykonalność finansowa Montaż finansowy Analiza możliwości finansowania zewnętrznego Opłacalność inwestycji Zachowanie płynności finansowej inwestora w trakcie realizacji projektu

8 Wykonalność OOŚ Analiza warunków środowiskowych terenu Obszary sieci Natura 2000 Raporty OOŚ Co wpisać w SW?

9 Wykonalność organizacyjno-prawna Struktura organizacyjna realizacji – inwestor – zarządzanie realizacją Struktura organizacyjna realizacji – wykonawcy Użytkownicy i beneficjenci projektu

10 Zakres studium 1.Wstęp 2.Podsumowanie projektu – podstawowe informacje 3.Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego 3a.Spójność z dokumentami strategicznymi 4.Problemy

11 Zakres studium 5.Logika projektu i komplementarność z innymi działaniami 6.Analiza instytucjonalna – trwałość projektu 7.Analiza popytu – odbiorcy 8.Analiza techniczna i technologiczna 9.Analiza OOŚ 10.Analizy specyficzne dla sektora

12 Zakres studium 11.Analiza finansowa w tym ustalenie wysokości możliwego wsparcia 12.Analiza ekonomiczna – efektów społeczno- gospodarczych 13.Analiza wrażliwości i ryzyka 14.Analiza wpływu na polityki horyzontalne UE

13 Wstęp i podsumowanie Podstawowe informacje o projekcie Syntetyczne zestawienie analiz i wyników przeprowadzonych w dalszej części studium Idea projektu

14 Analiza społeczno-gospodarcza Otoczenie projektu –Gospodarka –Środowisko –Demografia –Społeczeństwo –Zagospodarowanie przestrzenne –Kontekst polityczny (ewentualnie)

15 Dokumenty strategiczne Strategia Rozwoju Kraju Narodowa Strategia Spójności Strategia Rozwoju Regionalnego Strategie lokalne (gminne, powiatowe) Regionalne programy operacyjne Lokalne programy operacyjne Plany zagospodarowania przestrzennego

16 Zidentyfikowanie problemów Podstawa – analiza społeczno-gospodarcza Hierarchizacja problemów Ustalenie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi problemami przyczyna - skutek

17 Logika Cele ogólne Cel główny projektu Rezultaty Produkty

18 Komplementarność Projekty realizowane: –Przez inwestora –Przez inne podmioty –Dotyczące tego samego zakresu tematycznego –Dotyczące innego zakresu tematycznego Których wspólnym mianownikiem jest osiągnięcie wspólnego, często kompleksowego celu.

19 Analiza instytucjonalna Analiza instytucjonalna – podmioty biorące udział w realizacji projektu Trwałość i wykonalność organizacyjna Trwałość i wykonalność finansowa – badanie kondycji finansowej inwestora i jego partnerów Analiza wykonalności prawnej Promocja projektu

20 Analiza popytu Identyfikacja odbiorców Klasyfikacja odbiorców Przestrzenna lokalizacja odbiorców Ustalenie siły nabywczej Zmiany popytu w trakcie i po realizacji projektu JEST TO PODSTAWOWA PRZESŁANKA DO PROGNOZOWANIA PRZYCHODÓW Z PROJEKTU

21 Analiza techniczna Analiza wariantowa –Ustalenie wariantów –Opis wariantów –Porównanie wariantów Opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań –Wskazanie rozwiązania przyjętego do realizacji –Uzasadnienie jego wyboru Finansowe Ekonomiczne Społeczne Środowiskowe

22 OOŚ Krótki opis wyników przeprowadzonego postępowania OOŚ Jeżeli było wymagane – zakres raportu i jego wyniki Jeżeli nie wymagane – podstawa prawna i decyzje Opis powinien zawierać informacje o wszelkich decyzjach dotyczących ochrony środowiska

23 Analizy specyficzne dla sektora Analiza ruchu drogowego Analiza zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery Analiza zanieczyszczeń gleby, wody powietrza Analiza demograficzna – liczba uczniów w danym obszarze Analiza instytucji kultury Itp.

24 Analiza finansowa Założenia do analizy finansowej Projekcja przepływ ó w pieniężnych projektu –Całkowite nakłady inwestycyjne –Prognoza przychod ó w operacyjnych –Prognoza koszt ó w operacyjnych –Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto Ustalenie poziomu dofinansowania projektu Poziom dofinansowania dla projekt ó w podlegających zasadom pomocy publicznej –Poziom dofinansowania dla projekt ó w nie podlegających zasadom pomocy Obliczenie wskaźnik ó w efektywności inwestycji Źr ó dła finansowania projektu Weryfikacja finansowej trwałości projektu Pro forma sprawozdania finansowe

25 Analiza ekonomiczna Analiza wielokryterialna – projekty do 20 mln zł Analiza kosztów i korzyści – projektu powyżej 20 mln zł Analiza efektywności kosztowej

26 Analiza wrażliwości i ryzyka Analiza wrażliwości –Ustalenie zmiennych krytycznych –Ustalenie wysokości wahań –Oszacowanie możliwych zmian w związku z zaistnieniem danego zdażenia Analiza ryzyka –Oszacowanie możliwości wystąpienia określonych zmian - jakościowa

27 Wpływ na polityki horyzontalne Równość szans Zrównoważony rozwój

28 Zależność studium i wniosku Wniosek o dofinansowanie jest wt ó rny w stosunku do Studium Wykonalności. Studium Wykonalności przygotowuje się na wcześniejszym etapie projektu – musi ono być sporządzone dla tego samego zakresu projektu, ale poszczeg ó lne wartości finansowe mogą się r ó żnić w pewnych granicach.

29 Dziękuję za uwagę Szymon Kawa himek@wp.pl


Pobierz ppt "Studium wykonalności – analiza możliwości realizacji i eksploatacji projektu inwestycyjnego Szymon Kawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google