Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie do nowego okresu programowania 2014-2020 Przygotowanie do nowego okresu programowania 2014-2020 Dla celów RPO WK-P 2007-2013 – Plan Działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie do nowego okresu programowania 2014-2020 Przygotowanie do nowego okresu programowania 2014-2020 Dla celów RPO WK-P 2007-2013 – Plan Działań"— Zapis prezentacji:

1

2 Przygotowanie do nowego okresu programowania Przygotowanie do nowego okresu programowania Dla celów RPO WK-P – Plan Działań dla RSI WK-P na lata Dla celów RPO WK-P – Plan Działań dla RSI WK-P na lata

3 Wskazane jest ujednolicenie formuły dokumentów strategicznych, co zostało zapoczątkowane wejściem w życie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w grudniu 2006 roku

4 Program rozwoju wg ustawy Diagnoza sytuacji społ-gosp. w zakresie objętym programowaniem Diagnoza sytuacji społ-gosp. w zakresie objętym programowaniem Cel główny i cele szczegółowe Cel główny i cele szczegółowe Priorytety i kierunki interwencji w zakresie terytorialnym Priorytety i kierunki interwencji w zakresie terytorialnym Sposób monitorowanie i oceny stopnia osiągania celów – system monitorowania Sposób monitorowanie i oceny stopnia osiągania celów – system monitorowania Plan finansowy Plan finansowy Podstawowe założenia systemu realizacji – wdrażanie, zarządzanie Podstawowe założenia systemu realizacji – wdrażanie, zarządzanie

5 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku, przyjęta Uchwałą Nr XLI/587/05 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku Projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Regionu Kujawsko - Pomorskiego KUJPOMRIS opracowany w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej z 2007 roku Projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Regionu Kujawsko - Pomorskiego KUJPOMRIS opracowany w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej z 2007 roku Trochę historii…

6 Projekty EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podziałanie Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa InformacyjnegoRORIiSI Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem InnowacjiCeZaRIS Trochę historii…

7 Badania zrealizowane w latach 2008 – 2010 m.in. Badanie poziomu innowacji w podstawowych sektorach gospodarki regionu Badanie poziomu innowacji w podstawowych sektorach gospodarki regionu Analiza sytuacji szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim Analiza sytuacji szkolnictwa wyższego w województwie kujawsko-pomorskim Ocena zdolności instytutów badawczych do kreowania innowacji Ocena zdolności instytutów badawczych do kreowania innowacji Koncepcja systemu finansowania innowacji w województwie kujawsko-pomorskim Koncepcja systemu finansowania innowacji w województwie kujawsko-pomorskim Trochę historii…

8 Cel: stworzenie takiego planu strategicznego (zwanego Regionalną Strategią Innowacji), którego wdrożenie znacząco zdynamizuje rozwój i znaczenie województwa kujawsko- pomorskiego w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki Stan na dziś Projekt PO KL Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji

9 Proces aktualizacji i uspołecznienia RSI WKP, a jednocześnie realizacja projektu systemowego wynikają z konieczności wsparcia regionalnych instytucji biorących udział w procesie kształtowania regionalnego systemu innowacji Misja

10 rozwój innowacyjności w regionie poprzez aktualizację zapisów RSI oraz zaplanowanie katalogu działań implementacyjnych na lata rozwój innowacyjności w regionie poprzez aktualizację zapisów RSI oraz zaplanowanie katalogu działań implementacyjnych na lata kontynuacja idei innowacyjności wypracowanej w minionym okresie poprzez uspołecznienie procesu aktualizacji RSI pod kątem zachęcenia innych podmiotów systemu innowacji do przyjęcia na lata podobnych Planów Działań, zharmonizowanych ze zaktualizowaną RSI kontynuacja idei innowacyjności wypracowanej w minionym okresie poprzez uspołecznienie procesu aktualizacji RSI pod kątem zachęcenia innych podmiotów systemu innowacji do przyjęcia na lata podobnych Planów Działań, zharmonizowanych ze zaktualizowaną RSI Cele szczegółowe

11 zaktualizowana RSI WKP powinna wskazywać możliwości takiego podziału kompetencji między różne podmioty regionalnego systemu innowacji, by wprowadzanie innowacji było procesem systematycznym i ciągłym Cele szczegółowe cd.

12 Rezultatem opracowania i wdrożenia takiego planu powinno być osiągnięcie dynamicznego wzrostu wartości wskaźników opisujących poziom innowacyjny regionu i usytuowanie kujawsko-pomorskiego w czołowej 5-tce województw w Polsce Rezultatem opracowania i wdrożenia takiego planu powinno być osiągnięcie dynamicznego wzrostu wartości wskaźników opisujących poziom innowacyjny regionu i usytuowanie kujawsko-pomorskiego w czołowej 5-tce województw w Polsce Efekt

13 Produktem przeprowadzonych prac będzie: Dokument Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku Dokument Plan działań do RSI WK-P na lata

14 Projekt RSI inwentaryzacja zastanych badań, analiz zrealizowanych w ramach projektów PO KL oraz analiza dokumentu RSI WK-P z 2004 roku pod kątem stopnia realizacji – ewaluacja ex post inwentaryzacja zastanych badań, analiz zrealizowanych w ramach projektów PO KL oraz analiza dokumentu RSI WK-P z 2004 roku pod kątem stopnia realizacji – ewaluacja ex post przeprowadzenie aktualizacji w zakresie diagnozy potencjału innowacyjnego regionu, określenia celów głównego i szczegółowych, kierunków działań proinnowacyjnych, systemu monitoringu i zarządzania oraz ram finansowych przeprowadzenie aktualizacji w zakresie diagnozy potencjału innowacyjnego regionu, określenia celów głównego i szczegółowych, kierunków działań proinnowacyjnych, systemu monitoringu i zarządzania oraz ram finansowych

15 Kryteria oceny ofert – podejście innowacyjne Kryterium cenowe 30% Kryterium cenowe 30% Kryterium merytoryczne 70% Kryterium merytoryczne 70%

16 Program Regionalna Strategia Innowacji Zapewnienie głównych strategicznych kierunków priorytetowych Stworzenie regionalnego systemu wdrażania Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów Zarządzanie, koordynowanie, organizacja finansowania i monitorowania - CeZaRIS

17 CeZaRIS Instytucjonalizacja Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji

18


Pobierz ppt "Przygotowanie do nowego okresu programowania 2014-2020 Przygotowanie do nowego okresu programowania 2014-2020 Dla celów RPO WK-P 2007-2013 – Plan Działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google